12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık ve karanlık saçakların genişlikleri eşittir.
  2. ( ) Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişlikleri eşittir.
  3. ( ) Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarık genişliğine bağlıdır.
  4. ( ) Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarık genişliğine bağlıdır.
  5. ( ) Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafeye bağlıdır.
  6. ( ) Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafeye bağlıdır.
  7. ( ) Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığa bağlıdır.
  8. ( ) Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığa bağlıdır.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D Açıklama:

  1. Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, aydınlık saçakların arasındaki yol farkına bağlıdır. Aydınlık saçakların arasındaki yol farkı, yarıkların genişliğine bağlı olarak değişir. Bu nedenle çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişlikleri eşittir. 2. Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, aydınlık saçakların arasındaki yol farkına bağlıdır. Aydınlık saçakların arasındaki yol farkı, yarıkların genişliğine bağlı olarak değişir. Bu nedenle tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişlikleri eşittir. 3. Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıkların genişliğine bağlıdır. Bu nedenle çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarık genişliğinin artmasıyla artar veya azalır. 4. Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıkların genişliğine bağlıdır. Bu nedenle tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarık genişliğinin artmasıyla artar veya azalır. 5. Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafeye bağlı değildir. Bu nedenle çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafenin artmasıyla değişmez. 6. Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafeye bağlıdır. Bu nedenle tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, yarıklar arası mesafenin artmasıyla azalır. 7. Çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığa bağlı değildir. Bu nedenle çift yarıkta girişim deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığın artmasıyla değişmez. 8. Tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığa bağlıdır. Bu nedenle tek yarıkta kırınım deseninde aydınlık saçakların genişliği, perde ile yarıklar düzlemi arası uzaklığın artmasıyla azalır. 3. K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim, K noktasından serbest bırakıldıktan sonra M noktasından ikinci kez geçmesi için 12 saniye sürmektedir. Bu cismin periyodu kaç saniyedir?

  A) 6    B) 12    C) 24    D) 36    E) 48    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Basit harmonik harekette, bir noktadan aynı yönde peş peşe iki geçiş arasındaki süreye periyot denir. Bu durumda, cismin periyodu 12 saniyedir. 5. K ve N noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim, K noktasından serbest bırakıldıktan sonra M noktasından ikinci kez geçmesi için 12 saniye sürmektedir. Bu cismin frekansı kaç s-1'dir?

  A) 0,5    B) 1    C) 1,5    D) 2    E) 2,5    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Basit harmonik harekette, birimin zamandaki salınım sayısına frekans denir. Bu durumda, cismin frekansı 12 saniyelik periyodun tersine eşittir. Yani, f = 1/T = 1/12 = 1 s-1'dir. 7. Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızının konuma bağlı değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hız, konuma bağlı olarak değişmez.
  B) Hız, konuma bağlı olarak doğru orantılı olarak artar.
  C) Hız, konuma bağlı olarak ters orantılı olarak artar.
  D) Hız, konuma bağlı olarak karesel olarak artar.
  E) Hız, konuma bağlı olarak dalga şeklinde değişir.

 8. Cevap: D Açıklama:

  Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin hızının yatay bileşeni, basit harmonik hareket yapan bu cismin gölgesinin hızına eşittir. Basit harmonik harekette konuma bağlı olarak hız, karesel olarak artar. 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda K ve L noktaları arasında 1,5 s periyotla basit harmonik hareket yapan 5 kg kütleli cismin, M noktasından geçtiği andaki hız büyüklüğü kaç m/s’dir? (π = 3 alınız.)

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 10. Cevap: A Açıklama:

  K M 1,2 m O 1,3 m L K ve L noktaları arasındaki mesafe 2,5 m’dir. Bu durumda K noktasından geçen cismin hızı v = ~ T 2 r = ~ 1,5 2 3 0,35 = 2 m/s olarak bulunur. 11. Kıyılarda yer alan yapılar, gemi ve balıkçı teknelerinin dalgaların yıkıcı ve yıpratıcı etkilerinden korunması amacıyla kıyı bölgelerinde uygun yerlere koylar, limanlar veya dalgakıranlar yapılmaktadır. Bu yapılar, kıyılara yaklaşan su dalgalarının enerjilerinin sönümlenmesi ve kıyıdaki binaların ve araçların uğrayacağı zararın azaltılmasında önemli rol oynar.

  Kıyılara ve koylara yaklaşan doğrusal su dalgaları, dalga boyuna oranla dar bir aralıktan ya da keskin kenarlı bir engelden geçerken bükülerek dairesel bir desen oluşturur. Oluşan dairesel su dalgaları her yönde yayılmaya başlar. Su dalgalarının dairesel olarak yayılmasının nedeni nedir?
  A) Dalga boyunun dar aralıktan veya keskin kenarlı engelden geçmesi
  B) Dalgaların kıyılara yaklaşması
  C) Dalgaların enerjilerinin sönümlenmesi
  D) Dalgaların kıyıdaki binaların ve araçların uğrayacağı zararı azaltması
  E) Dalgaların her yöne yayılma eğilimine sahip olması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Doğrusal su dalgaları, dalga boyuna oranla dar bir aralıktan veya keskin kenarlı bir engelden geçerken bükülerek dairesel bir desen oluşturur. Bu, dalgaların enerjisinin dalga boyuna orantılı olarak yayılması ile açıklanır. Dar aralıktan veya keskin kenarlı bir engelden geçen dalgalarda, dalga boyu kısaldığı için dalganın enerjisi de azalır. Bu, dalganın daha yavaş yayılmasına ve dairesel bir desen oluşturmasına neden olur. 13. Galileo Galilei'nin yaptığı deneyler sonucunda, basit sarkacın periyodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Periyodu, sarkacın kütlesine bağlı değildir.
  B) Periyodu, sarkacın genliğine bağlı değildir.
  C) Periyodu, sarkacın ivmesine bağlı değildir.
  D) Periyodu, sarkacın ip uzunluğuna bağlıdır.
  E) Periyodu, sarkacın yer çekimi ivmesine bağlıdır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Basit sarkacın periyodu, sarkacın ivmesine bağlı değildir. Sarkacın ivmesi, sarkacın konumuna bağlı olarak değişir. Ancak, sarkacın periyodu, sarkacın konumundan bağımsız olarak sabittir. 15. Aynı fazda çalışan özdeş iki noktasal kaynak tarafından oluşturulan λ dalga boylu su dalgalarının oluşturduğu girişim deseninde, merkez doğrusuna uzaklığı 3λ/2 olan bir noktadaki genlik nasıldır?

  A) En büyüktür.
  B) En küçüktür.
  C) Orta büyüklüktedir.
  D) Genliği dalga boyuna bağlıdır.
  E) Genliği, kaynakların birbirine olan uzaklığına bağlıdır.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Girişim deseninde, aynı fazda çalışan kaynaklardan gelen dalgaların tepeleri üst üste geldiğinde, genlik en büyük olur. Bu durumda, merkez doğrusuna uzaklığı 3λ/2 olan bir noktadaki genlik en büyüktür. 17. Su derinliği her yerinde aynı olan bir dalga leğeninde, özdeş iki noktasal kaynak aynı fazda çalıştırılarak girişim deseni elde ediliyor. Bu deseni oluşturan 1. ve 2. düğüm çizgileri arasındaki uzaklık kaç λ’dır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Girişim deseninde, ardışık iki düğüm çizgisi arasındaki uzaklık λ/2’dir. Bu durumda, 1. ve 2. düğüm çizgileri arasındaki uzaklık 2λ/2 = 3λ’dır. 19. Işığın çift yarıkta girişim deneyinde, yarıklar arası mesafe sabit tutulurken, kullanılan ışığın dalga boyu azaltılırsa, girişim deseninde nasıl bir değişiklik olur?

  A) Aydınlık saçakların genişliği azalır.
  B) Aydınlık saçakların genişliği artar.
  C) Merkezî aydınlık saçağın genişliği artar.
  D) Aydınlık saçakların sayısı azalır.
  E) Aydınlık saçakların sayısı artar.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Saçak aralığı, ışığın dalga boyu ile ters orantılıdır. Işık dalga boyu azaltıldığında saçak aralığı azalır. Bu durumda merkezî aydınlık saçağın genişliği de azalır. Aydınlık saçakların sayısı ise saçak aralığına bağlı değildir. 21. Işığın çift yarıkta girişim deneyinde, aynı şiddette iki farklı dalga boyundaki ışıklar kullanılıyor. Bu ışıklar için girişim desenlerinde kaç tane aydınlık saçak oluşur?

  A) Aynı sayıda aydınlık saçak oluşur.
  B) Daha uzun dalga boyundaki ışıkta daha fazla aydınlık saçak oluşur.
  C) Daha kısa dalga boyundaki ışıkta daha fazla aydınlık saçak oluşur.
  D) Bu soruyu cevaplamak için yarıklar arası mesafe ve perde ile yarıklar düzlemi arasındaki uzaklık gibi değişkenleri bilmek gerekir.
  E) Bu soruyu cevaplamak için ışığın şiddetini bilmek gerekir.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Saçak aralığı, ışığın dalga boyu ile ters orantılıdır. Aydınlık saçakların sayısı ise saçak aralığına bağlı değildir. Bu nedenle, aynı şiddette iki farklı dalga boyundaki ışıklar için girişim desenlerinde aynı sayıda aydınlık saçak oluşur. 23. Hava ortamında yapılan tek yarıkta girişim deneyinde, yarığın genişliği ve ışığın dalga boyu aynı kaldığında, perdede oluşan kırınım desenindeki saçak aralığı nasıl değişir?

  A) Artar.                       B) Azalır.                     
  C) Değişmez.                    D) Önce artar, sonra azalır.   
  E) Önce azalır, sonra artar.                                   

 24. Cevap: C Açıklama:

  Tek yarıkta girişimde, yarığın genişliği ve ışığın dalga boyu aynı kaldığında, perdede oluşan kırınım desenindeki saçak aralığı değişmez. 25. Tek yarıkta kırınım deneyi ile çift yarıkta girişim deneyinde kullanılan ışık kaynakları aynı ise, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığından daha büyüktür.
  B) Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığından daha küçüktür.
  C) Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığına eşittir.
  D) Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığı ile ilişkili değildir.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, ``` Δx = λL/w ``` formülü ile bulunur. Çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığı ise, ``` Δx = λL/d ``` formülü ile bulunur. Bu formüllerden anlaşılacağı üzere, yarık genişliği (w) çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığını etkilerken, tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığını etkilemez. Bu nedenle, tek yarıkta kırınım deseninde oluşan saçak aralığı, çift yarıkta girişim deseninde oluşan saçak aralığından daha büyüktür. 27. Hava ortamında yapılan ışığın tek yarıkta kırınımı deneyinde, ışık kaynağı ile yarık düzleminin arası 1 m, yarık genişliği 0,5 mm ve yarık ile perde arasındaki mesafe 5 m'dir. Kırınım deseninde 12. karanlık saçak oluşmaktadır. Işığın dalga boyu kaç nm'dir?

  A) 300    B) 600    C) 900    D) 1200    E) 1500    

 28. Cevap: A Açıklama:

  12. karanlık saçak için yol farkı 12λ olmalıdır. 12λ = dn/a 12λ = 0,5 mm * 1 m * n / 0,5 mm 12λ = n λ = n/12 λ = 1 m / 12 λ = 0,083 m λ = 830 nm 29. Hava ortamında yapılan ışığın çift yarıkta girişimi deneyinde, ışık kaynağı ile yarık düzleminin arası 1 m, yarıklar arası mesafe 1 mm ve yarık ile perde arasındaki mesafe 5 m'dir. Girişim deseninde 5. karanlık saçak oluşmaktadır. Işığın dalga boyu kaç nm'dir?

  A) 300    B) 600    C) 900    D) 1200    E) 1500    

 30. Cevap: D Açıklama:

  5. karanlık saçak için yol farkı 4λ olmalıdır. 4λ = d/a 4λ = 1 mm / 1 mm 4λ = 1 λ = 1/4 λ = 0,25 m λ = 250 nm 31. Elektromanyetik dalgaların yayılması için gerekli olan ortam nedir?

  A) Hava    B) Su    C) Boşluk    D) Cam    E) Metal    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Elektromanyetik dalgalar, boşlukta da yayılabilir. Bu nedenle, elektromanyetik dalgaların yayılması için gerekli olan ortam boşluktur. Bu ifade doğrudur. 33. Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü nasıl bulunur?

  A) Sağ el kuralıyla     B) Sol el kuralıyla    
  C) Laplace kuralıyla    D) Maxwell kuralıyla   
  E) Ampere kuralıyla                            

 34. Cevap: A Açıklama:

  Elektromanyetik dalgaların ilerleme yönü, sağ el kuralıyla bulunur. Bu kurala göre, sağ elin başparmağı elektrik alanını, diğer dört parmağı manyetik alanı gösterirse, başparmak elektromanyetik dalgaların ilerleme yönünü gösterir. Bu ifade doğrudur. 35. Gece görüş sistemlerinde kullanılan elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Radyo dalgaları       B) Mikrodalgalar        
  C) Kızılötesi ışınlar    D) Görünür ışık         
  E) Morötesi ışınlar                              

 36. Cevap: C Açıklama:

  Gece görüş sistemlerinde kullanılan elektromanyetik dalga kızılötesi ışınlardır. Kızılötesi ışınlar, insan gözü tarafından görülmez. Ancak, gece görüş sistemleri sayesinde, kızılötesi ışınlar görünür hâle getirilerek, karanlık ortamlarda nesnelerin görülebilmesi sağlanır. 37. Elektromanyetik dalgaların dalga boyu ve enerjisi arasındaki ilişki nedir?

  A) Dalga boyu arttıkça enerji artar.
  B) Dalga boyu arttıkça enerji azalır.
  C) Dalga boyu ve enerji arasında bir ilişki yoktur.
  D) Dalga boyu ile enerji ters orantılıdır.
  E) Dalga boyu ile enerji doğru orantılıdır.

 38. Cevap: D Açıklama:

  Elektromanyetik dalgaların dalga boyu ve enerjisi ters orantılıdır. Bu nedenle, dalga boyu arttıkça enerji azalır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 Detayları

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BASİT HARMONİK HAREKET
  1. Basit Harmonik Hareket
 • DALGA MEKANİĞİ
  1. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  2. DALGA MEKANİĞİ
  3. Elektromanyetik Dalga

Ayrıca 12.sınıf fizik dersi II. ve III. ünite test soruları; müfredata uygun olarak mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Işık dalgalarının girişim ve kırınım olaylarını açıklar. * Işık dalgalarının girişim ve kırınım olaylarının günlük hayatta ve teknolojideki etkilerini açıklar. * Işığın girişim ve kırınım olaylarını kullanarak farklı düzenekler tasarlar.10. Sınıf Fizik Dalgalarda Kırınım, Girişim ve

Basit harmonik hareketin periyodunu tanımlar ve hesaplar.

Basit harmonik hareketin frekansını tanımlar ve hesaplar.

Basit harmonik harekette hızın konuma bağlı değişimini açıklayabilir.

2.1.3. Basit harmonik harekette konuma bağlı olarak hız ve ivmeyi ilişkilendirir.

Dalgaların yayılma özelliklerini açıklayabilir.

Basit sarkacın periyoduna etki eden değişkenleri belirleyebilir.

12.3.3.1. Su dalgalarında girişim desenini açıklar.

12.3.3.1. Su dalgalarında girişim desenini açıklar.

Işığın çift yarıkta girişiminde saçak aralığının ışığın dalga boyu ile ters orantılı olduğunu bilir.

Işığın çift yarıkta girişiminde saçak aralığının ışığın dalga boyu ile ters orantılı olduğunu bilir.

Işık dalgalarının tek yarıkta kırınımına etki eden faktörleri kavrar.

Dalga boyu, yarık genişliği ve yarıklar arası uzaklık gibi değişkenlerin kırınım ve girişim desenlerine etkilerini açıklar.

Işık dalgalarının kırınımı * Kırınım deseninde saçak aralığı

Işık dalgalarının girişimi * Girişim deseninde saçak aralığı

12.2.1. Elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklar.

12.2.1. Elektromanyetik dalgaların özelliklerini açıklar.

Kızılötesi ışınların özelliklerini ve kullanım alanlarını bilir.

Elektromanyetik dalgaların dalga boyu ve enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Fizik II. ve III. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri