12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Immanuel Kant'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanı nedir?

  A) Tanrı'nın varlığına ilişkin bir kanıt sunmamaktadır.
  B) Tanrı'nın varlığına ilişkin delillerin rasyonel olmadığını öne sürmektedir.
  C) Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanlar insan aklının sınırlarını aşmaktadır.
  D) Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanlar doğal dünya ile ilgili olmadığı için anlamsızdır.
  E) Tanrı'nın varlığına ilişkin bir kanıt sunarak, rasyonel bir inanç olduğunu öne sürer.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kant'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanı, fiziksel delillerin yetersiz olduğunu savunarak, ahlaki düzenin ve insan aklının yapısıyla bağlantılı olarak rasyonel bir inancın varlığını öne sürmektir. Kant'a göre, Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıt, doğal dünya ile ilgili olmamalıdır ve insan aklının sınırları içinde kalmalıdır. 3. Din felsefesi, dinleri eleştirel bir şekilde inceleyen bir felsefe dalıdır. Hangi yaklaşım din felsefesi için daha uygun olabilir?

  A) Eleştirel yaklaşım              B) Dinin kendine özgü yaklaşımı   
  C) Açık felsefi yaklaşım           D) Tutucu yaklaşım                
  E) İlahi yaklaşım                 

 4. Cevap: A Açıklama:

  Din felsefesi, dinleri eleştirel bir şekilde inceleyen bir felsefe dalıdır ve açık felsefi yaklaşımın daha uygun olduğu düşünülebilir. Bu yaklaşım, felsefi tartışmalarda savunulan pozisyonların, nedenleri ve sonuçları ile birlikte ele alınmasını ve her türlü açık ve eleştirel fikir alışverişinin yapılmasını teşvik eder. Dolayısıyla, din felsefesi de eleştirel bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 5. Din felsefesi, dinlerin etiği ve ahlaki ilkelerini de ele alır. Hangisi bu bağlamda en önemli sorulardan biridir?

  A) Tanrı'nın varlığı        B) İnsanın özgür iradesi   
  C) Adaletin doğası          D) Ahlakın kaynağı         
  E) Varoluşun amacı         

 6. Cevap: D Açıklama:

  Din felsefesi, dinlerin etiği ve ahlaki ilkelerini ele alır ve bu bağlamda ahlakın kaynağı hangisi sorusu en önemli sorulardan biridir. Bu soru, ahlaki değerlerin nereden geldiği ve hangi otoritenin belirlediği gibi temel soruları ele alır. 7. Descartes, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanları nelerdir?

  A) Kozmolojik ve ontolojik argümanlar
  B) Teolojik ve antropolojik argümanlar
  C) Antropolojik ve kozmolojik argümanlar
  D) Ontolojik ve teolojik argümanlar
  E) Fizyolojik ve ontolojik argümanlar

 8. Cevap: D Açıklama:

  Descartes, Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik argümanlar geliştirmiştir. Ontolojik argümanlar, Tanrı'nın varlığını, kavramsal olarak zorunlu bir varlık olarak kabul ederek, düşüncenin kendisi içinde kanıtlamaya çalışır. Bu argümanlar, Tanrı'nın varlığına dair akıl yürütmelerine dayanır ve Tanrı'nın varlığının kesin olduğunu iddia eder. 9. Pascal, Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanında hangi kavramı kullanmıştır?

  A) İmkansızlık        B) İradesizlik    C) Belirsizlik
  D) Kayıtsızlık          E) Acı

 10. Cevap: C Açıklama:

  Pascal'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanı, "Wager Argümanı" olarak bilinir ve insanın Tanrı'ya inanmanın getirileri ile inanmamanın getirdiği zararlar arasında bir seçim yapması gerektiğini savunur. Pascal, bu argümanında "belirsizlik" kavramını kullanarak, Tanrı'nın varlığına inanmanın getirdiği kazanımların insan için büyük olasılıkla daha fazla olduğunu iddia etmiştir. 11. Ludwig Feuerbach, Tanrı'nın varlığına ilişkin hangi yaklaşımı benimsemiştir?

  A) Materyalizm    B) İdealizm    C) Rasyonalizm
  D) Doğalcılık        E) Platonculuk

 12. Cevap: A Açıklama:

  Ludwig Feuerbach, Tanrı'nın varlığına ilişkin materyalist bir yaklaşım benimsemiştir. Feuerbach, Tanrı'nın insanın kendi yaratımı olduğunu ve insanın kendisine yüklediği nitelikleri yansıttığını savunmuştur. Bu yaklaşım, materyalist felsefenin bir örneğidir. 13. Din Felsefesi, aşağıdaki konuların hangisiyle ilgilenmez?

  A) Dinlerin mantıksal tutarlılığı
  B) Dinlerin tarihi ve kültürel etkileri
  C) Dinlerin etik değerleri
  D) Dinlerin sosyal etkileri
  E) Dinlerin bilimsel geçerliliği

 14. Cevap: E Açıklama:

  Din Felsefesi, dinlerin mantıksal tutarlılığı, etik değerleri ve sosyal etkileri gibi konularla ilgilenirken, dinlerin bilimsel geçerliliği ile ilgilenmez. Bu alanda çalışanlar, dinlerin insan düşüncesine olan etkisini, dinlerin insan davranışları ve toplumsal yapı üzerindeki etkisini ve dinlerin felsefi doğruluğunu tartışırlar. Bu konuları inceleyerek, insanların dünya görüşlerini derinlemesine anlamalarına yardımcı olurlar. 15. Din Felsefesi, aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilenir?

  A) Ahlak    B) Bilim    C) Tanrı    D) Siyaset    E) Sanat

 16. Cevap: C Açıklama:

  Din felsefesi, dinin temel kavramlarına ve ilkelerine filozofik açıdan yaklaşarak, tanrı, ahlak, varlık, özgürlük, adalet gibi konuları ele alır. Bu bağlamda, din felsefesi, özellikle tanrı kavramı ve dinin ahlaki boyutu üzerinde yoğunlaşır. Din felsefesi, insanların din hakkındaki fikirlerini tartışarak daha derin bir anlayışa ulaşmalarına yardımcı olur. 17. Pascal'ın bahse dayalı argümanı, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argüman türüdür. Bu argümanın temel fikri nedir?

  A) Tanrı'nın varlığından doğal olarak türetilir.
  B) Bilgi veya deneyim yoluyla Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışır.
  C) Tanrı'nın var olup olmadığını kanıtlayamayacağımızı iddia eder.
  D) Tanrı'nın var olduğunu varsayar ve Tanrı'nın var olmadığını reddeder.
  E) Tanrı'nın varlığına dair spekülasyonlara dayanarak bahis oynama konusunda bize çağrıda bulunur.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Pascal'ın bahse dayalı argümanı, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir argüman türüdür ve temel fikri, Tanrı'nın varlığına inanmak veya inanmamak arasında bahis oynamanın mantıklı bir seçenek olduğunu savunmaktır. Bu argüman, Tanrı'nın varlığına dair kesin bir kanıt sunmaz, ancak inanmanın bahis yapmanın riskinden daha az zararlı olabileceği fikrine dayanır. Pascal, bu argümanı özellikle agnostik veya ateistlerin Tanrı'nın varlığına inanmaya teşvik etmek için kullanmıştır. 19. Teodise, Tanrı'nın varlığına ilişkin bir tartışma türüdür. Bu tartışmanın amacı nedir?

  A) Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için farklı argümanları tartışmak.
  B) Tanrı'nın kötülüğün varlığına nasıl izin verdiğini açıklamak.
  C) Tanrı'nın varlığını yadsıyan tüm argümanları reddetmek.
  D) Bilgi veya deneyim yoluyla Tanrı'nın varlığına ulaşmaya çalışmak.
  E) Tanrı'nın var olduğuna dair güçlü bir argüman sunmak.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Teodise tartışması, Tanrı'nın varlığına ve aynı zamanda dünyadaki kötülüklerin nasıl mümkün olduğuna ilişkin bir tartışma türüdür. Bu tartışmanın amacı, Tanrı'nın varlığına ilişkin farklı argümanları tartışarak ve kötülüğün varlığına nasıl izin verdiğini açıklamaya çalışarak, Tanrı'nın varlığına ve varoluşuna ilişkin sorulara cevap aramaktır. 21. Din felsefesi alanında "teodise" terimi ne anlama gelir?

  A) İyilik ve kötülük arasındaki dengeyi sağlamaya çalışan bir düşünce sistemi
  B) Tanrı'nın varlığına ilişkin kanıt arayan bir düşünce sistemi
  C) Tanrı'nın insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir düşünce sistemi
  D) Tanrı'nın varlığına ilişkin sorunları açıklamaya çalışan bir düşünce sistemi
  E) Din ile ilgisi olmayan bir terimdir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Din felsefesi alanında "teodise" terimi, Tanrı'nın varlığına ilişkin sorunları açıklamaya çalışan bir düşünce sistemini ifade eder. Bu terim, özellikle Tanrı'nın her şeye güç yetirebileceği halde, neden kötülüklerin ve acıların var olduğu gibi sorulara cevap aramayı hedefler. Teodise, Tanrı'nın sınırsız gücü, bilgisi ve iyiliğiyle, dünyadaki kötülüklerin ve acıların nasıl açıklanabileceği konusunda bir felsefi düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemi, genellikle din felsefesi alanında ele alınır ve teolojik inançlarla bağlantılıdır. 23. Din felsefesi alanında "ilahi adalet" kavramı neyi ifade eder?

  A) Tanrı'nın kendi gücünü göstermek için insanları cezalandırması
  B) İnsanların iyi ve kötü davranışlarının karşılığında aldıkları ödül ve cezaların adil bir şekilde dağıtılması
  C) Tanrı'nın insanların yaptığı kötülükler karşısında onları affetmesi
  D) İnsanların doğru ve yanlışları arasındaki farkı ayırt etmeleri için Tanrı'nın insanlara verdiği bilgi
  E) Din ile ilgisi olmayan bir kavramdır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  İlahi adalet, din felsefesi alanında insanların yaptıkları iyi ve kötü davranışların karşılığında aldıkları ödüllerin ve cezaların adil bir şekilde dağıtılmasını ifade eder. Bu kavram, insanların davranışlarına göre Tanrı tarafından verilen adaletin doğruluğunu ve adil oluşunu vurgular. İlahi adalet, genellikle dini metinlerde ve teolojik tartışmalarda ele alınır. 25. "Sanatın toplumsal rolü nedir?" sorusuna yaklaşım olarak, aşağıdaki görüşlerden hangisi, sanatın sadece estetik bir deneyim sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal sorunlara da işaret ettiğini savunur?

  A) Estetik formalizm            B) Sanat için sanat anlayışı   
  C) Yapısalcılık                 D) Marksist estetik            
  E) Postmodernizm               

 26. Cevap: D Açıklama:

  Sanatın toplumsal rolüne dair soruya yaklaşımlar farklıdır ancak Marksist estetik görüş, sanatın sadece estetik bir deneyim sağlamakla kalmayıp aynı zamanda toplumsal sorunlara da işaret ettiğini savunur. Bu görüşe göre sanat, toplumsal koşulların yansımasıdır ve toplumun çıkarlarına hizmet eder. Sanatın toplumsal işlevi, toplumsal sorunları ele alarak insanları bilinçlendirerek ve onları harekete geçirerek toplumsal değişim ve dönüşüme katkı sağlamaktır. Bu görüşe göre, sanatın toplumsal rolü, sadece estetik bir deneyim sağlamaktan çok daha fazladır. 27. "Estetik değerlendirmeler objektif midir?" sorusuna yaklaşım olarak, aşağıdaki görüşlerden hangisi "estetik değerlendirmelerin tamamen öznel olduğu" fikrini savunur?

  A) Estetik formalizm    B) İdealizm            
  C) Empirizm             D) Subjektivizm        
  E) Pragmatizm          

 28. Cevap: D Açıklama:

  Estetik değerlendirmelerin tamamen öznel olduğunu savunan görüş, subjektivizmdir. Bu görüşe göre, estetik değerlendirmeler kişisel tercih ve zevklere dayanır ve objektif bir ölçüt yoktur. Bu görüş, estetiği kişisel bir deneyim olarak kabul eder ve herkesin estetik tercihlerinin farklı olabileceğini savunur. 29. Sanatın amacı hakkında farklı görüşler vardır. Bu görüşlerden birine göre, sanatın amacı insanın duygularını uyandırmaktır. Hangi estetik teori bu görüşü benimser?

  A) Empresyonizm   B) İzlenimcilik  C) Ekspresyonizm
  D) Gerçekçilik         E) Sürrealizm

 30. Cevap: C Açıklama:

  Sanatın amacı hakkında farklı estetik teoriler bulunmaktadır ve bu teorilere göre sanatın amacı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Duygusal uyandırma görüşüne göre, sanatın amacı insanların duygularını uyandırmaktır. Bu görüş genellikle Ekspresyonizm estetik teorisi ile ilişkilendirilir. Sanatın amacı hakkında farklı görüşleri anlamak, sanatın işlevi ve anlamı üzerine daha derin bir anlayış sağlayabilir. 31. Sanatta güzellik kavramı her zaman her kültürde aynı anlama gelmez. Bu görüş hangi estetik akımda savunulur?

  A) Postmodernizm    B) Romantizm    C) Realizm
  D) Sembolizm           E) Fütürizm

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda, sanatta güzellik kavramının her kültürde farklı anlama gelebileceği fikri hangi estetik akım tarafından savunulduğu soruluyor. Bu fikir postmodernizm akımı tarafından savunulur. Postmodernizm, farklı kültürlerin değerlerine ve bakış açılarına saygı duyan bir yaklaşım benimser ve tek bir evrensel güzellik anlayışının olamayabileceğini savunur. 33. "Mimari eserler, estetik değerler bakımından sanat eserleriyle aynı kategoride değerlendirilebilir mi?"

  A) Evet, mimari eserler de sanat eserleri olarak değerlendirilebilir.
  B) Hayır, mimari eserler işlevsel özelliklerinin ağır bastığı yapılar olarak sınıflandırılmalıdır.
  C) Sadece bazı mimari eserler estetik değerler bakımından sanat eserleriyle aynı kategoride değerlendirilebilir.
  D) Mimari eserlerin estetik değeri, kullanım amacına ve tasarımcının niyetine göre değişebilir.
  E) Mimari eserlerin estetik değeri, onların tarihsel ve kültürel bağlamında değerlendirilmelidir.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda farklı bir soruyla karşı karşıyayız: mimari eserlerin estetik değeri hakkında görüşlerimizi belirtmemiz isteniyor. Bu konuda farklı estetik teoriler ve görüşler mevcuttur. Bazıları mimari eserleri sanat eserleri olarak kabul ederken, bazıları işlevselliklerinin ön plana çıktığı yapılar olarak değerlendirirler. Ancak genel olarak kabul gören görüş, mimari eserlerin estetik değerlerinin kullanım amacı, tasarımcının niyeti, tarihsel ve kültürel bağlam gibi faktörlere bağlı olduğudur. 35. "Sanatın işlevi nedir?"

  A) Sanatın işlevi, güzellik yaratmaktır.
  B) Sanatın işlevi, insanların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır.
  C) Sanatın işlevi, toplumun kültürel mirasını oluşturmaktır.
  D) Sanatın işlevi, sanatçıların hayatını kolaylaştırmaktır.
  E) Sanatın işlevi, para kazanmak ve ün kazanmaktır.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda "Sanatın işlevi nedir?" sorulmaktadır. Doğru cevap b şıkkıdır ve sanatın işlevi, insanların duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerine yardımcı olmaktır. Sanat, insanoğlunun hayatındaki en eski ve önemli faaliyetlerden biridir ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Sanat, insanların kendilerini ifade etmesine, farklı düşünceleri ve duyguları ifade etmesine, hayal gücünü kullanmasına, estetik zevklerini geliştirmesine ve toplumun kültürel mirasını oluşturmasına yardımcı olur. 37. Siyaset felsefesi açısından, iyi yönetim nedir?

  A) Güçlü ve baskıcı bir yönetim
  B) İktidarı paylaşan bir yönetim
  C) Toplumun çıkarlarını koruyan ve adaleti sağlayan bir yönetim
  D) Popüler bir yönetim
  E) Halkın her türlü kararını uygulayan bir yönetim

 38. Cevap: C Açıklama:

  Siyaset felsefesi açısından, iyi yönetim genellikle toplumun çıkarlarını koruyan, adaleti sağlayan ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetim şeklidir. Bu yaklaşıma göre iyi yönetim, güçlü bir yönetim olmakla eş anlamlı değildir ve iktidarı paylaşmak da iyi yönetim için bir seçenek olabilir. Bununla birlikte, iyi yönetim kavramı açık bir şekilde tanımlanmadığından, farklı siyasi felsefi okullar arasında farklı yorumlara sahip olabilir. 39. Siyaset felsefesinde adaletin ne olduğu tartışması neden önemlidir?

  A) Adalet, siyasi kararların temeli olduğu için siyasi bir problemdir.
  B) Adalet, yalnızca siyasi bir problem değil, aynı zamanda ahlaki bir problem olarak da ele alınmalıdır.
  C) Adalet, yalnızca ahlaki bir problem olarak ele alınmalıdır.
  D) Adalet, yalnızca ekonomik bir problem olarak ele alınmalıdır.
  E) Adalet, yalnızca hukuki bir problem olarak ele alınmalıdır.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Siyaset felsefesinde adaletin ne olduğu tartışması önemlidir çünkü adalet kavramı, siyasi kararların temeli olduğu için siyasi bir problem olarak ele alınmalıdır. Ayrıca adalet, yalnızca siyasi bir problem değil, aynı zamanda ahlaki bir problem olarak da ele alınmalıdır. Bu nedenle, siyasi felsefe ve ahlak felsefesi alanlarında önemli bir konudur. 41. Siyaset felsefesi, hangi soruya odaklanır?

  A) Toplumun nasıl örgütlenmesi gerektiği sorusuna
  B) Sanatın nasıl yaratılması gerektiği sorusuna
  C) Dini inançların doğruluğuna
  D) Bilimin nasıl yapılandırılması gerektiği sorusuna
  E) Tarih boyunca hangi siyasi ideolojilerin var olduğuna

 42. Cevap: A Açıklama:

  Siyaset felsefesi, toplumun nasıl örgütlenmesi gerektiği sorusuna odaklanır ve bu sorunun farklı cevaplarını araştırır. Siyasi sistemlerin ve ideolojilerin değerlerini, doğruluğunu, işlevlerini, tarihsel gelişimini ve toplumsal etkisini inceler. 43. Siyaset felsefesi ile ilgili olarak, hangi düşünür özgürlük ve eşitliğin önemini vurgular?

  A) Friedrich Nietzsche      B) Immanuel Kant           
  C) John Locke               D) Jean-Jacques Rousseau   
  E) Thomas Hobbes           

 44. Cevap: D Açıklama:

  Siyaset felsefesiyle ilgili olarak, Jean-Jacques Rousseau özgürlük ve eşitliğin önemini vurgulayan bir düşünürdür. Rousseau, toplumsal sözleşme teorisinde insanların doğal hakları ve toplumsal yapıya dahil olma şekilleri konusunda fikirler sunar. Rousseau'nun düşünceleri özellikle liberalizm ve demokrasi gibi modern politik düşüncelerin gelişiminde etkili olmuştur. 45. Siyaset felsefesi, hangi yöntemleri kullanarak sorulara yanıt arar?

  A) Deneysel yöntemler          B) Gözleme dayalı yöntemler   
  C) Mantıksal çıkarımlar        D) Ruhbilimsel teknikler      
  E) Ezoterik öğretiler         

 46. Cevap: C Açıklama:

  Siyaset felsefesi, mantıksal çıkarımlar ve argümanlar üzerinden sorulara yanıt arar ve siyasal düşüncenin temel prensiplerini, toplumsal düzenin doğasını ve devletin rolünü inceleyerek siyasi kuramlar oluşturur. 47. Siyaset felsefesi nedir?

  A) Siyasi düşüncelerin tarihi
  B) Siyaset ile ilgili pratik bir rehber
  C) Siyasal düzenin temel ilkelerini araştıran felsefi disiplin
  D) Yalnızca siyasi liderlerin incelemesi
  E) Tarihsel olayların tanımı

 48. Cevap: C Açıklama:

  Siyaset felsefesi, siyasal düzenin temel ilkelerini araştıran felsefi bir disiplindir. Siyasal düzenin doğası, devletin rolü, toplumsal sözleşme teorileri ve siyasal iktidarın meşruiyeti gibi konuları inceler. Siyaset felsefesi, siyasi düşüncelerin tarihini de ele alır ve siyaset ile ilgili pratik bir rehber sağlamaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜNİTE ESTETİK
  1. Estetiğin Konusu
  2. Estetiğin Temel Sorularına Yaklaşımlar
 • ÜNİTE DİN FELSEFESİ
  1. Din Felsefesinin Konusu
  2. Tanrı’nın Varlığına İlişkin Yaklaşımlar

Ayrıca 12.sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı hazırlanmıştır

Kant'ın Tanrı'nın varlığına ilişkin argümanının temelinde, ahlaki düzenin ve insan aklının yapısıyla bağlantılı olarak rasyonel bir inancın varlığı yer almaktadır.

Din felsefesi kavramlarını anlamak ve eleştirel bir şekilde tartışabilmek önemlidir.

Din felsefesi öğrencileri, ahlaki değerlerin kaynağına ilişkin farklı felsefi görüşleri anlayabilir ve eleştirel bir bakış açısı geliştirebilirler.

Pascal'ın "Wager Argümanı" ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu argümanı anlamak.

Ludwig Feuerbach'ın materyalist Tanrı anlayışını bilmek.

Din felsefesi, dinin temel kavramlarını ve ilkelerini filozofik açıdan tartışarak, özellikle tanrı ve ahlak konularında derin bir anlayışa ulaşmamıza yardımcı olur.

Pascal'ın bahse dayalı argümanı, Tanrı'nın varlığına inanmayan insanların bile Tanrı'ya inanmalarını teşvik etmek için kullanılabilecek bir argümandır.

Teodise tartışması, felsefi argümanlar geliştirme, eleştirel düşünme ve analitik becerileri geliştirme gibi felsefi düşünme becerilerini güçlendirir.

Din felsefesi alanında "teodise" terimi, Tanrı'nın varlığına ilişkin sorunları açıklamaya çalışan bir düşünce sistemini ifade eder.

Din felsefesi alanında ilahi adalet kavramını anlamak, dinlerin insan davranışlarına yönelik öğretilerini anlamaya yardımcı olur.

Sanatın toplumsal rolüne dair farklı yaklaşımları öğrenerek, sanatın yalnızca estetik bir deneyim sağlamaktan çok daha fazla bir işlevi olduğunu anlayabilirim.

Sanatta güzellik kavramının farklı kültürlerde farklı anlama gelebileceğini anlayabilme.

Estetik teoriler ve mimari eserlerin değerlendirilmesi hakkında farklı bakış açılarına sahip olmak ve bu görüşleri tartışabilmek şeklinde ifade edilebilir.

İyi yönetim kavramının siyasi felsefede nasıl tanımlandığını anlayabiliriz.

"Siyaset felsefesi ve ahlak felsefesi arasındaki ilişkiyi açıklayabilme." şeklinde olabilir

Siyaset felsefesi öğrencilerinin farklı siyasi sistemler, ideolojiler ve düşünce akımları hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlar.

Siyaset felsefesi alanında önemli düşünürlerin fikirlerini tanıyarak, özgürlük ve eşitliğin politik tartışmalardaki yerini anlayabilirler.

Siyasi düşüncenin temel prensiplerini anlamak ve siyasi kuramların oluşumunu kavramak sayılabilir.

Siyaset felsefesinin tanımını bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 11 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 40 kere doğru, 103 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş