12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite CEVAPLARI

 1. Aklın kullanılması ve düşünmenin İslam dininde ne gibi bir önemi vardır?

  A) Aklın kullanılması dinen yasaktır.
  B) Düşünme sadece dini liderlere aittir.
  C) Aklın kullanılması ve düşünme insanlara teşvik edilir.
  D) Düşünme yalnızca bilim insanlarına özeldir.
  E) Aklın kullanılması ve düşünme dini bir suçtur.

 2. Cevap: C Açıklama:

  İslam dininde, aklın kullanılması ve düşünme insanlara teşvik edilir ve önemsenir. 3. İslam dinine göre bilim ve din arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Bilim, İslam dinine göre yasaktır.
  B) Bilim ve din arasında çelişki vardır ve bilim reddedilir.
  C) Bilim, İslam dinine göre desteklenir ve teşvik edilir.
  D) Bilim ve din arasında ilişki yoktur.
  E) Bilim, sadece dini liderlere aittir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslam dininde bilim, Allah'ın yaratılışını anlama ve Yüce Allah'ın eserlerini araştırma amacıyla desteklenir. 5. İslam dininin bilime yaklaşımı nasıldır ve bilimsel çalışmaları nasıl teşvik eder?

  A) İslam dinine göre bilim reddedilir ve bilimsel çalışmalar yasaklanır.
  B) İslam dininin bilime yaklaşımı olumlu değildir.
  C) İslam dinine göre bilimsel çalışmalar teşvik edilir ve bilim Allah'ın eserlerini anlamada yardımcı olur.
  D) İslam dininin bilime yaklaşımı tarafsızdır.
  E) İslam dinine göre bilimsel çalışmalar, sadece dini liderlerin yetkisine aittir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam dinine göre bilimsel çalışmalar teşvik edilir ve bilim, Allah'ın eserlerini anlama amacına hizmet eder. 7. Kur'an-ı Kerim'deki aklın kullanılması ve bilime vurgu yapan ayetler, insanlara neyi öğütlemektedir?

  A) İnsanlar sadece dinleri hakkında düşünmelidir.
  B) İnsanlar bilimle uğraşmamalıdır.
  C) İnsanlar aklı kullanarak bilimsel çalışmalar yapmalıdır.
  D) İnsanlar sadece dini liderlerin öğretilerine inanmalıdır.
  E) İnsanlar aklı kullanarak kötülük yapmalıdır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, insanları aklı kullanarak bilimsel çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. 9. Hz. Peygamber'in ilim ve ilim adamlarına verdiği değeri açıklayınız.

  A) Hz. Peygamber ilme ve ilim adamlarına değer vermemiştir.
  B) Hz. Peygamber ilme ve ilim adamlarına özel bir değer vermiştir.
  C) Hz. Peygamber ilim öğrenmeyi yasaklamıştır.
  D) Hz. Peygamber ilim öğrenmeyi sadece kendi kabilesine teşvik etmiştir.
  E) Hz. Peygamber ilme ve ilim adamlarına karşı tarafsızdır.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, ilim ve ilim adamlarına özel bir değer vermiş ve ilim öğrenmeyi teşvik etmiştir. 11. İslam medeniyetinin temelinde ne vardır ve bu nedir?

  A) İslam medeniyetinin temelinde bilim yoktur.
  B) İslam medeniyetinin temelinde sadece din vardır.
  C) İslam medeniyetinin temelinde sadece siyaset vardır.
  D) İslam medeniyetinin temelinde bilim ve ilim vardır.
  E) İslam medeniyetinin temelinde yalnızca askeri güç vardır.

 12. Cevap: D Açıklama:

  İslam medeniyetinin temelinde bilim ve ilim önemli bir rol oynamıştır. 13. Müslüman bilim adamlarının başkalarının bilim ve teknolojisini nasıl geliştirdiğini açıklayın.

  A) Müslüman bilim adamları bilim ve teknolojiyi sadece kopyalayarak geliştirdi.
  B) Müslüman bilim adamları diğer kültürlerin bilim ve teknolojisini doğrudan kullanarak geliştirdi.
  C) Müslüman bilim adamları diğer kültürlerin bilim ve teknolojilerini eleştirel bir şekilde inceleyerek geliştirdi.
  D) Müslüman bilim adamları kendi orijinal bilim ve teknolojilerini icat ettiler.
  E) Müslüman bilim adamları bilim ve teknolojiye hiçbir katkıda bulunmadılar.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Müslüman bilim adamları diğer kültürlerin bilim ve teknolojilerini eleştirel bir şekilde inceleyerek geliştirmişlerdir. 15. Müze teşhir salonlarındaki eserler hangi döneme aittir?

  A) 20. yüzyıla aittir.
  B) 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki İslam Medeniyeti dönemine aittir.
  C) 18. yüzyıla aittir.
  D) Yalnızca 21. yüzyıla aittir.
  E) 7. yüzyıla aittir.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Müze teşhir salonlarındaki eserler 9. ve 16. yüzyıllar arasındaki İslam Medeniyeti dönemine aittir. 17. İslam dünyasında eğitim öğretim hangi kurumlar etrafında gelişmiştir?

  A) İslam dünyasındaki eğitim öğretim sadece camiler etrafında gelişmiştir.
  B) Eğitim öğretim sadece medrese ve daru'l-kurra gibi kurumlar etrafında gelişmiştir.
  C) Eğitim öğretim, camiler ve mescitlerle birlikte medrese, daru'l-hadis gibi kurumlar etrafında gelişmiştir.
  D) İslam dünyasında eğitim öğretim tamamen dini okullar etrafında gelişmiştir.
  E) Eğitim öğretim sadece evlerde gerçekleşmiştir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  İslam dünyasında eğitim öğretim, camiler, mescitler, medrese, daru'l-hadis gibi çeşitli kurumlar etrafında gelişmiştir. 19. Cami kelimesi neden hem cami hem de mescit olarak kullanılır?

  A) Cami, tüm dini faaliyetlerin gerçekleştiği büyük mescitleri ifade eder.
  B) Mescit, camiye göre daha büyük olan camiler için kullanılır.
  C) Cami, yalnızca cuma namazı kılınan yerler için kullanılır.
  D) Mescit, içinde cuma namazı kılınmayan küçük mescitleri ifade eder.
  E) Cami ve mescit kelimeleri aynı anlama gelir, kullanımları coğrafi olarak farklıdır.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cami ve mescit kelimeleri kullanım coğrafi farklılıklar içerebilir, ancak mescitlerde cuma namazı kılınmaz. 21. Mekteplerin ilk dönemlerdeki işlevi nedir?

  A) İlk mektepler sadece dini eğitim vermek için kullanıldı.
  B) Mektepler, tıp ve diğer bilimsel alanlarda eğitim vermek amacıyla kullanıldı.
  C) İlk mektepler, yalnızca yazma ve okuma eğitimi vermek için kullanıldı.
  D) Mektepler, ticaret ve zanaat eğitimi vermek için kullanıldı.
  E) Mektepler, sadece siyasi liderlere hizmet etmek için kullanıldı.

 22. Cevap: C Açıklama:

  İlk mektepler, yazma ve okuma eğitimi vermek amacıyla kullanıldı. 23. Osmanlılar Dönemi'nde camilerin rolü nedir?

  A) Osmanlılar camileri sadece ibadet için kullanmıştır, başka bir rolü yoktur.
  B) Camiler Osmanlı İmparatorluğu'nda askeri eğitim merkezleri olarak kullanılmıştır.
  C) Osmanlı camileri eğitim, kültürel etkinlikler ve halkın toplanma yerleri olarak işlev görmüştür.
  D) Camiler, Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece saray ve yönetim için kullanıldı.
  E) Osmanlılar camileri yalnızca ticari faaliyetler için kullanmıştır.

 24. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı İmparatorluğu'nda camiler, eğitim, kültürel etkinlikler ve toplumsal faaliyetler için de kullanılmıştır. 25. Daru'l-kurra, hangi ilmi alanla özdeşleşmiştir?

  A) Felsefe                       B) Tıp                          
  C) Hukuk                         D) Kuran öğretimi ve hafızlık   
  E) Matematik                                                     

 26. Cevap: D Açıklama:

  Daru'l-kurra, Kuran öğretimi ve hafızlık konusunda uzmanlar yetiştiren okullardır. 27. Daru'l-hadis medreseleri ne tür ilimlerin öğretildiği yerlerdir?

  A) Astronomi ve coğrafya       B) Mantık ve siyaset bilimi   
  C) Dinî ilimler ve hadis       D) Tıp ve biyoloji            
  E) Matematik ve fizik                                        

 28. Cevap: C Açıklama:

  Daru'l-hadis medreseleri, hadis ilimleri ve dinî ilimlerin öğretildiği yerlerdir. 29. Daru'l-hadis ve Beytü'l-hikme kurumları hangi çağda önemli ilim merkezleri haline gelmiştir?

  A) İslam öncesi dönemler     B) Orta Çağ'ın sonları      
  C) Rönesans dönemi           D) Antik Yunan dönemi       
  E) İslam'ın ilk dönemleri                                

 30. Cevap: E Açıklama:

  Daru'l-hadis ve Beytü'l-hikme kurumları, İslam'ın ilk dönemlerinde önemli ilim merkezleri haline gelmiştir. 31. Beytü'l-hikme kurumları, hangi halife tarafından kurulmuştur?

  A) Harun Reşid          B) Me'mun              
  C) Ebu Bekir            D) Ali bin Ebu Talib   
  E) II. Mehmet                                  

 32. Cevap: B Açıklama:

  Beytü'l-hikme, Abbasi halifesi Me'mun tarafından kurulmuştur. 33. Osmanlı Dönemi'nde hangi ilim merkezi geleneksel olarak daru'l-hadis medreselerini barındırmıştır?

  A) İstanbul    B) Kahire    C) Bağdat    D) Mekke    E) Konya    

 34. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul, Osmanlı Dönemi'nde daru'l-hadis medreselerine ev sahipliği yapmıştır. 35. İslam medeniyetinde şifahaneler hangi amaçla kullanılırdı?

  A) Sadece yemek servisi için
  B) Tedavi ve sağlık hizmetleri sunmak için
  C) Bilimsel araştırmalar yapmak için
  D) Kitap koleksiyonları sergilemek için
  E) Sanat ve müzik etkinlikleri düzenlemek için

 36. Cevap: B Açıklama:

  İslam medeniyetinde şifahaneler hastaların tedavi ve sağlık hizmetlerinin sunulduğu kuruluşlardır. 37. İslam medeniyetinde hangi şehirdeki kütüphane dünya tarihinde en büyük kütüphanelerden biri olarak kabul edilir?

  A) Bağdat               B) Kahire              
  C) Kurtuba (Cordoba)    D) İstanbul            
  E) Merv                                        

 38. Cevap: C Açıklama:

  Kurtuba'daki kütüphane, İslam medeniyetinin en büyük kütüphanelerinden biriydi. 39. İslam medeniyetinde ilk seyyar sahra hastanesi kim tarafından kurulmuştur?

  A) Harun Reşid
  B) İbn Sina
  C) Hz. Peygamber (s.a.v.)
  D) Nasîrüddîn Tûsî
  E) Rüfeyde el-Ensariyye (r.a.)

 40. Cevap: C Açıklama:

  İslam medeniyetinde ilk seyyar sahra hastanesi, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından kurulmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite Detayları

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DÜNYA HAYATI VE AHİRET
  1. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı
  2. Hayat Amaçsız Değildir
  3. Kıyamet
  4. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir
  5. Öte Dünyaya Uğurlama
  6. Yaptıklarımızın Karşılığı Vardır.
  7. Yaşamak ve Yaşatmak Bir Sorumluluktur.
  8. Yeni Bir Hayat: Ahiret

Ayrıca 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı soruları; 1. ve 2. ünite konularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam dininin akıl ve düşünmeyi teşvik etmesi.

İslam dininin bilime destek vermesi ve bilimsel çalışmaları teşvik etmesi.

İslam dininin bilime olumlu yaklaşımı ve bilimsel çalışmaları teşvik etmesi.

Kur'an-ı Kerim'in aklın kullanılmasını ve bilimsel çalışmaları teşvik etmesi.

Hz. Peygamber'in ilim ve ilim adamlarına verdiği değer.

İslam medeniyetinin temelinde bilim ve ilim bulunması.

Müslüman bilim adamlarının diğer kültürlerin bilim ve teknolojilerini nasıl geliştirdiği.

Müze teşhir salonlarındaki eserlerin dönemi hakkında bilgi edinme.

İslam dünyasında eğitim öğretim kurumlarının çeşitliliği hakkında bilgi edinme.

Cami ve mescit terimlerinin kullanımındaki farklılıkları anlama.

Mekteplerin ilk dönemlerdeki işlevini anlama.

Osmanlılar Dönemi'nde camilerin çok yönlü rolünü anlama.

Daru'l-kurra'nın işlevini ve bağlantısını anlama.

Daru'l-hadis medreselerinin işlevini anlama.

Daru'l-hadis ve Beytü'l-hikme kurumlarının tarihî önemini anlama.

Beytü'l-hikme'nin kurucusunu ve tarihini anlama.

İstanbul'un daru'l-hadis medreseleri için önemini anlama.

Şifahaneler, tıp alanında büyük gelişmelere ve hastalara sağlık hizmeti sunma fırsatlarına dikkat çeker.

Kurtuba'daki kütüphane, İslam medeniyetinin bilim ve kültür alanındaki zenginliğini temsil eder.

İslam medeniyetinin sağlık hizmetlerindeki erken dönemdeki katkılarına vurgu yapar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları - 1. ve 2. Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri