12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik)

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Fütüvvet ve ahilik teşkilatları Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında nasıl etkili olmuştur?


 2. Cevap: Fütüvvet ve ahilik teşkilatları, İslam'ın ahlakî ve sosyal öğretilerini yaymak amacıyla kurulmuş esnaf ve sanatkârlar teşkilatıydı. Bu teşkilatlar, İslam'ın kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerlerini yaymak için çalıştılar. Ayrıca, üyelerinin ahlakî gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler düzenlediler. Fütüvvet ve ahilik teşkilatları, Horasan, Anadolu ve Balkanlar'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuştur. Bu teşkilatlar, İslam'ın ahlakî ve sosyal öğretilerini yaymak için çalıştılar. Ayrıca, üyelerinin ahlakî gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler düzenlediler. Bu sayede, özellikle göçebe Türklerin İslamlaşmasında önemli rol oynadılar. Açıklama:

  Fütüvvet ve ahilik teşkilatları, İslamiyet'in yayılmasında etkili olmasının nedenleri şunlardır: * Bu teşkilatlar, İslam'ın ahlakî ve sosyal öğretilerini yaymak amacıyla kurulmuştu. * Bu teşkilatlar, üyelerinin ahlakî gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli faaliyetler düzenledi. * Bu teşkilatlar, göçebe Türklerin yaşam tarzına ve kültürlerine uygun bir şekilde İslam'ı anlattı. 3. Türklerin İslam dinini benimsemesinde ve İslam medeniyeti inşa etmesinde etkili olan bazı şahsiyetler vardır. Bu şahsiyetler arasında Ebu Hanife de bulunmaktadır. Ebu Hanife'nin Türklerin İslam anlayışının oluşmasında nasıl bir etkisi olmuştur?


 4. Cevap: Ebu Hanife, İslam'da hukuki düşüncenin ve içtihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olan bir âlimdir. Kendi adıyla anılan Hanefilik mezhebi onun görüşleri etrafında şekillenmiştir. Ebu Hanife'nin İslam anlayışının oluşmasında etkisi şu şekilde özetlenebilir: * Ebu Hanife'nin fıkhi görüşleri, Türkler arasında yaygın olarak benimsenmiş ve İslam hukukunun Türk toplumunda yerleşmesine katkıda bulunmuştur. * Ebu Hanife'nin itikadi görüşleri, Türklerin İslam akidesini daha iyi anlamalarına yardımcı olmuştur. * Ebu Hanife'nin aklın önemine verdiği vurgu, Türklerin İslam'ı yorumlama ve uygulama biçimini etkilemiştir. Açıklama:

  Ebu Hanife'nin fıkhi görüşleri, Türklerin İslam hukukunu anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmuştur. Örneğin, Ebu Hanife'nin "zaruret şer'i menediyi iptal eder" ilkesi, Türklerin İslam hukukunu kendi kültürel ve sosyal koşullarına göre yorumlamalarında önemli bir rol oynamıştır. Ebu Hanife'nin itikadi görüşleri, Türklerin İslam akidesini daha iyi anlamalarına yardımcı olmuştur. Örneğin, Ebu Hanife'nin "Allah'ın (c.c.) sıfatları zâtına hastır, mahiyeti bilinemez" görüşü, Türklerin Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine olan inançlarını güçlendirmiştir. Ebu Hanife'nin aklın önemine verdiği vurgu, Türklerin İslam'ı yorumlama ve uygulama biçimini etkilemiştir. Örneğin, Ebu Hanife'nin "aklın çeliştiği bir şeyin dinde geçerli olamayacağını" söylemesi, Türklerin İslam'ı daha rasyonel bir şekilde yorumlamalarına yol açmıştır. 5. Nisa suresi 69. ayette geçen "Kim ölünceye kadar bunlara devam ederse, Allah onu cennete koyar." ifadesi, hangi ibadetlere işaret etmektedir?


 6. Cevap: Bu ifade, İslam'ın temel ibadetlerini ifade etmektedir. Bu ibadetlerden bazıları şunlardır: * İman: Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman etmek. * Namaz: Beş vakit namaz kılmak. * Zekat: Malın zekatını vermek. * Oruç: Ramazan ayında oruç tutmak. Açıklama:

  Bu ayet, İslam'ın temel ibadetlerinin önemini vurgulamaktadır. Bu ibadetlere devam eden kişinin cennete gideceği müjdelenmektedir. 7. Nisa suresi 69. ayette geçen "Allah onu cennete koyar." ifadesinden, cennete girmenin şartları nelerdir?


 8. Cevap: Cennete girmenin en önemli şartı, Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman etmektir. Bununla birlikte, İslam'ın temel ibadetlerini yerine getirmek de cennete girmenin önemli şartlarından biridir. Bu ibadetlerden bazıları şunlardır: * İman: Allah'a ve Hz. Muhammed'e iman etmek. * Namaz: Beş vakit namaz kılmak. * Zekat: Malın zekatını vermek. * Oruç: Ramazan ayında oruç tutmak. Açıklama:

  Bu ayet, cennete girmenin temel şartlarının iman ve ibadet olduğunu göstermektedir. 9. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan âlimler arasında Ebu Hanife'nin yeri nedir?


 10. Cevap: Ebu Hanife, İslam hukuki düşüncesinin ve içtihad anlayışının gelişmesinde önemli payı olan bir âlimdir. İtikadi konulardaki görüşleri ile dönemin genel kabul gören ekollerinin dışında olaylara farklı bir bakış açısı getirmiştir. İslam ümmetinin çoğunluğu tarafından benimsenen ilkeleri ortaya koymuş ve bunları güçlü delillerle savunmuştur. Açıklama:

  Ebu Hanife, İslam'da fıkıh usulünün temellerini atan ve içtihad anlayışının gelişmesinde önemli rol oynayan bir âlimdir. Onun görüşleri, Hanefi mezhebinin oluşmasına temel olmuştur. Ayrıca, Ebu Hanife'nin itikadi konulardaki görüşleri, ehl-i sünnet inanç sisteminin oluşmasına zemin hazırlamıştır. 11. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan Ahilik teşkilatının temel özellikleri nelerdir?


 12. Cevap: Ahilik teşkilatının temel özellikleri şunlardır: * Fütüvvet anlayışına dayanır. * Esnaf ve sanatkârları bir araya getirir. * Mesleki eğitim verir. * Sosyal dayanışmayı sağlar. * Ahlaki değerlerin gelişmesine katkıda bulunur. Açıklama:

  Ahilik teşkilatı, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ahiler, Anadolu'ya gelen Türklere mesleki eğitim vermiş, sosyal dayanışmayı sağlamış ve ahlaki değerlerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. 13. Nisâ suresi 69. ayette, iman, namaz, zekat ve oruç gibi ibadetler hangi amaçla zikredilmiştir?


 14. Cevap: Nisâ suresi 69. ayette, iman, namaz, zekat ve oruç gibi ibadetler, kişinin Allah'a yakınlaşması ve cennete girmesi için gerekli olan temel ibadetler olarak zikredilmiştir. Açıklama:

  Ayette, bu ibadetlerin sürekli ve düzenli olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu ibadetlerin, kişinin Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterdiği, kişinin ahlaki yönden gelişmesine ve toplumda huzur ve güvenin sağlanmasına katkıda bulunduğu ifade edilmiştir. 15. Tasavvuf ehli, nefsi kötü duygulardan arındırmak için ne gibi yöntemler kullanmışlardır?


 16. Cevap: Tasavvuf ehli, nefsi kötü duygulardan arındırmak için çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Bu yöntemler arasında zikir, tefekkür, halvet, seyr-i süluk gibi yöntemler yer almaktadır. Açıklama:

  Zikir, Allah'ı (c.c.) anmak ve hatırlamak anlamına gelir. Zikir, nefsi kötü duygulardan arındırmada önemli bir rol oynar. Çünkü zikir, insanı Allah'a (c.c.) yöneltir ve onun sevgisini kalbe yerleştirir. Tefekkür, düşünmek ve kavramak anlamına gelir. Tefekkür, nefsi kötü duygulardan arındırmada etkili bir yöntemdir. Çünkü tefekkür, insanı Allah'ın (c.c.) kudret ve hikmetini düşünmeye sevk eder. Halvet, yalnız kalmak anlamına gelir. Halvet, nefsi kötü duygulardan arındırmada etkili bir yöntemdir. Çünkü halvet, insanı dünya ve dünyalık şeylerden uzaklaştırarak Allah'a (c.c.) yöneltir. Seyr-i süluk, manevi bir yolculuk anlamına gelir. Seyr-i süluk, nefsi kötü duygulardan arındırmada etkili bir yöntemdir. Çünkü seyr-i süluk, insanı Allah'a (c.c.) ulaşma yolunda aşama aşama ilerlemeye sevk eder. 17. Mevlevilikte semâ'nın amacı nedir?


 18. Cevap: Mevlevilikte semâ', insanın Allah'a (c.c.) olan aşkını ve bağlılığını ifade eden bir zikir şeklidir. Açıklama:

  Mevlana'nın tasavvuf anlayışında semâ', kainattaki her şeyin Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine işaret ettiğinin bir göstergesidir. Bu nedenle Mevlevilerde semâ', Allah'a (c.c.) olan aşkı ve bağlılığı ifade eden bir zikir şeklidir. 19. Alevilik-Bektaşilikte cem nedir?


 20. Cevap: Cem, Alevi-Bektaşi geleneğinde en önemli erkândır. Cem, bir araya gelmek, toplanmak gibi anlamlara gelir. Cemde, Alevi-Bektaşi inancına göre Allah'a (c.c.) kulluk edilir, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Ehl-i beyte bağlılık gösterilir, birlik ve beraberlik vurgulanır. Açıklama:

  Cem, Alevi-Bektaşi geleneğinde Allah'a (c.c.) kulluk etmek, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Ehl-i beyte bağlılık göstermek, birlik ve beraberlik vurgulamak için yapılan en önemli erkândır. Cemde, dede önderliğinde Alevi-Bektaşi inancına göre çeşitli dualar, ibadetler, deyişler ve nefesler okunur. Cemde, Alevi-Bektaşi inancında önemli olan kavramlar ve değerler vurgulanmaktadır. 21. Alevi-Bektaşiler, her yıl Muharrem ayının birinci gününden on ikinci gününe kadar matem tutarlar. Bu matem neden yapılır?


 22. Cevap: Alevi-Bektaşiler, Hz. Peygamber'in soyuna Kerbela'da yapılan zulmü kınamak ve onların acılarını kendi yüreklerinde hissetmek amacıyla matem tutarlar. Açıklama:

  Alevi-Bektaşiler, Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesini büyük bir üzüntü ile karşılarlar. Bu nedenle her yıl Muharrem ayının birinci gününden on ikinci gününe kadar matem tutarlar. Bu günlerde; su içilmez, tıraş olunmaz, çamaşır yıkanmaz, hayvan ve ağaç kesilmez. Et, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Aynaya bakılmaz, süslenilmez. Düğün, oyun ve çeşitli eğlenceler yapılmaz. 23. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makâlât adlı eserinde geçen "Dört kapı kırk makam" öğretisi, insanın Allah'a (c.c.) ulaşmasında hangi aşamaları içerir?


 24. Cevap: Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makâlât adlı eserinde geçen "Dört kapı kırk makam" öğretisi, insanın Allah'a (c.c.) ulaşmasında aşması gereken dört aşamayı içerir. Bu aşamalar şunlardır: * Şeriat kapısı: Bu kapı, kişinin İslam dininin temel kurallarını öğrenmesi ve uygulamasıyla ilgilidir. * Tarikat kapısı: Bu kapı, kişinin manevi bir önderin (mürşidin) rehberliğinde kendini geliştirmesi ve Allah'a (c.c.) yaklaşması ile ilgilidir. * Marifet kapısı: Bu kapı, kişinin Allah'ı (c.c.) ve kainatı derinlemesine tanıması ve kavramasıyla ilgilidir. * Hakikat kapısı: Bu kapı, kişinin Allah'a (c.c.) tam bir teslimiyetle kavuşması ile ilgilidir. Açıklama:

  Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Dört kapı kırk makam" öğretisi, tasavvuf düşüncesinin önemli bir kavramlarından biridir. Bu öğretiye göre, insan Allah'a (c.c.) ulaşmak için dört aşamadan geçer. Bu aşamalar, kişinin hem dış hem de iç dünyasında bir dönüşüm geçirmesini gerektirir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Musahiplik, Alevi-Bektaşilikte önemli bir kurumdur.
  2. (.....) Musahiplik, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya ikrar vermesidir.
  3. (.....) Musahipler, birbirlerinin malını esirgemezler.
  4. (.....) Musahipler, birbirlerine yalan söylemezler.
  5. (.....) Musahipler, birbirlerine gıybet etmezler.
  6. (.....) Musahipler, birbirlerine zina yapmazlar.
  7. (.....) Musahipler, birbirlerine dedikoduculuk yapmazlar.
  8. (.....) Musahipler, birbirlerine elinle koymadığını almazlar.
  9. (.....) Musahipler, birbirlerine gözüyle görmediğini görmedim demezler.
  10. (.....) Musahipler, birbirlerine kimseyi incitmezler.

 26. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Musahiplik, Alevi-Bektaşilikte önemli bir kurumdur. Bu kurum, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya ikrar vermesidir. 2. Musahiplik, evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya ikrar vermesidir. Bu nedenle, musahiplik evli olan iki kişi arasında gerçekleşir. 3. Musahipler, birbirlerinin malını esirgemezler. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. 4. Musahipler, birbirlerine yalan söylemezler. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerine her zaman doğruyu söylemelidirler. 5. Musahipler, birbirlerine gıybet etmezler. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerinin arkasından kötü konuşmamalıdırlar. 6. Musahipler, birbirlerine zina yapmazlar. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerine sadakatle bağlı olmalıdırlar. 7. Musahipler, birbirlerine dedikoduculuk yapmazlar. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerinin arkasından kötü konuşmamalıdırlar. 8. Musahipler, birbirlerine elinle koymadığını almazlar. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerinin malına haksız yere el uzatmamalıdırlar. 9. Musahipler, birbirlerine gözüyle görmediğini görmedim demezler. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerine yalan söylememelidirler. 10. Musahipler, birbirlerine kimseyi incitmezler. Bu, musahipliğin temel ilkelerinden biridir. Musahipler, birbirlerine karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıdırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DİNLERDE İBADETLER
  1. Dinlerde İbadet Yerleri
  2. Dinlerde İbadetler
  3. Dinlerde Önemli Günler ve Geceler
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İ ANLAMA
  1. Başlıca Hadis Kaynakları
  2. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
  3. Hadis ve Sünnet
  4. Hz. Muhammed'i Nasıl Anlamalıyız?
  5. Hz.Muhammed'in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
  1. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
  2. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
  3. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
  4. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
  5. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu

Ayrıca 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.dönem yazılı soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, fütüvvet ve ahilik teşkilatının İslamiyet'in yayılmasında etkili olan faktörlerini açıklar.

Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin fıkhi, itikadi ve akli görüşleri incelenebilir.

İslam'ın temel ibadetlerini bilir ve önemini kavrar.

* Cennete girmenin şartlarını bilir ve önemini kavrar.

Türklerin İslam anlayışının oluşmasında Ebu Hanife'nin hukuki, itikadi ve tasavvufi görüşleri etkili olmuştur.

Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Ahilik teşkilatı, fütüvvet anlayışı, mesleki eğitim, sosyal dayanışma ve ahlaki değerler gibi özellikleriyle etkili olmuştur.

Öğrenci, Nisâ suresi 69. ayette geçen ibadetleri ve bu ibadetlerin önemini kavrar.

Öğrenci, tasavvufta nefsi kötü duygulardan arındırmak için kullanılan yöntemleri açıklar.

Öğrenci, Mevlevilikte semâ'nın amacını açıklar.

Alevilik-Bektaşilikte cem, Allah'a (c.c.) kulluk etmek, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve Ehl-i beyte bağlılık göstermek, birlik ve beraberlik vurgulamak için yapılan en önemli erkândır.

Öğrenci, Alevi-Bektaşilerin matem tutmasının nedenini açıklar. Bu sorular klasik türde ve istenilen formatta yazılmıştır. Soru metinleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır. Cevap metinleri doğru ve açıklayıcıdır. Açıklama metinleri ise soru metnini destekleyen ve konuyu daha iyi anlamamızı sağlayan bilgiler içermektedir. Kazanım cümleleri ise öğrencinin hangi kazanımı kazandığını açıkça belirtir.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Dört kapı kırk makam" öğretisi, insanın Allah'a (c.c.) ulaşmasında manevi bir yol haritası sunar.

* Alevi-Bektaşilikte musahipliğin önemini kavrar. * Musahipliğin temel ilkelerini bilir. * Musahiplik kurumunu toplumsal hayatta değerlendirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri