2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11)

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) CEVAPLARI

 1. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin asıl adı nedir?

  A) Numan b. Sabit     B) Ahmed b. Hanbel   
  C) İmam-ı Azam        D) İmam-ı Şafii      
  E) İmam-ı Malik                            

 2. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Hanife'nin asıl adı Numan b. Sabit'tir. İmam-ı Azam olarak da bilinir. 3. İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusu, İslam kültür tarihinde fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlimdir. Bu âlim kimdir?

  A) İmam Malik                B) İmam Şafiî               
  C) İmam Eş'ari               D) Ebu Hanife               
  E) Ebu Mansur el-Maturidi                                

 4. Cevap: B Açıklama:

  İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusu İmam Şafiî'dir. Ayrıca İmam Şafiî, İslam kültür tarihinde fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlimdir. 5. Nisâ suresinin 69. ayetinde, Hz. Peygamber'in ashabının "biz yarın sana ulaşamayacağız" şeklindeki endişelerine karşılık, Hz. Peygamber'in verdiği cevapta, hangi ibadetlerin önemine vurgu yapılmıştır?

  A) Namaz    B) Zekat    C) Oruç    D) Hac    E) Sadaka    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Ayet mealinde, "Kim Allah'a ve Peygamberine iman eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsa, Allah onu nimetlerle dolu cennetlere sokar." denilmektedir. Bu ayette, iman, namaz, zekat ve oruç ibadetlerinin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. 7. Nisâ suresinin 69. ayeti, İslam'ın temel ibadetlerinin hangilerine vurgu yapmaktadır?

  A) İman, namaz, zekat ve oruç
  B) İman, namaz, zekat ve hac
  C) İman, namaz, zekat, oruç ve sadaka
  D) İman, namaz, zekat, oruç, hac ve umre
  E) İman, namaz, zekat, oruç, hac, umre ve kurban

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ayette, iman, namaz, zekat ve oruç ibadetlerine vurgu yapıldığı görülmektedir. 9. Tasavvuf, İslam düşüncesinde hangi temel kavramlara dayanır?

  A) Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim, ihsan
  B) Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim, züht
  C) Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim, marifet
  D) Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim, tasavvuf
  E) Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim, tarikat

 10. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvuf, İslam düşüncesinde Allah (c.c.), Hz. Peygamber, Kur'an-ı Kerim ve ihsan kavramlarına dayanır. 11. Tasavvuf düşüncesinin ahlaki boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nefsi kötü duygulardan arındırmak ve güzel ahlak sahibi olmak
  B) Dünyayı terk edip zühd yolunu seçmek
  C) Allah (c.c.) ve Resulü'nün ahlakını yaşamak
  D) Tarikatlara üye olmak
  E) Zikir ve ibadetlere önem vermek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Tasavvuf düşüncesinin ahlaki boyutu, nefsi kötü duygulardan arındırmak ve güzel ahlak sahibi olmaktır. 13. Hoca Ahmet Yesevi, Türkler arasında İslam’ın yayılmasında hangi yolla etkili olmuştur?

  A) Şiirlerini kullanarak         B) Eserlerini yazarak           
  C) Öğrencilerini yetiştirerek    D) Hac yolculukları yaparak     
  E) Savaşlara katılarak                                           

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hoca Ahmet Yesevi, Türkler arasında İslam’ın yayılmasında öğrencilerini yetiştirerek etkili olmuştur. Onun yetiştirdiği öğrenciler, Türk illerine dağılarak insanlara İslam’ı anlatmışlardır. 15. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makâlât adlı eserinde yer alan dört kapı kırk makamdan hangisi, insanın kendi nefsiyle mücadelesini ve onu yenmesini ifade eder?

  A) Şeriat    B) Tarikat    C) Marifet    D) Hakikat    E) Hiçbiri    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makâlât adlı eserinde yer alan dört kapı kırk makamdan biri olan tarikat, insanın kendi nefsiyle mücadelesini ve onu yenmesini ifade eder. Bu kapıda insan, nefsinin kötü arzularını yenmek için çabalar ve bu yolda çeşitli zorluklar yaşar. 17. Kur'an-ı Kerim'de "Müminler ancak kardeştirler." (Hucurât suresi, 10. ayet) ayetinde vurgulanan kardeşlik, aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

  A) Kan bağına       B) Irk ve dile     
  C) İnanca           D) Cinsiyete       
  E) Yaşadığı yere                       

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de "Müminler ancak kardeştirler." (Hucurât suresi, 10. ayet) ayetinde vurgulanan kardeşlik, imana dayanmaktadır. Bu ayette, müminlerin birbirlerine karşı kardeş oldukları ve aralarındaki üstünlüğün ancak takvayla mümkün olacağı belirtilmektedir. 19. İslam'ın kardeşlik anlayışına göre, Müslümanlar, dil, ırk, renk, mezhep, meşrep gibi farklılıklara rağmen, iman yönünden kardeştirler. Bu kardeşlik anlayışının temelinde yatan ilke nedir?

  A) Tevhid    B) Adalet    C) Selam    D) Hürmet    E) Merhamet    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tevhid, Allah'ın birliğine inanmak demektir. İslam'a göre, tüm Müslümanlar, Allah'ın birliğine inandıkları için kardeştirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Detayları

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DİNLERDE İBADETLER
  1. Dinlerde İbadet Yerleri
  2. Dinlerde İbadetler
  3. Dinlerde Önemli Günler ve Geceler
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İ ANLAMA
  1. Başlıca Hadis Kaynakları
  2. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
  3. Hadis ve Sünnet
  4. Hz. Muhammed'i Nasıl Anlamalıyız?
  5. Hz.Muhammed'in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
  1. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
  2. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
  3. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
  4. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
  5. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu

Ayrıca

12.1.2. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin asıl adını bilir.

İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusunun fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlim olduğunu bilir.

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.

12.2.1. İslam'ın temel ibadetlerini kavrar.

Tasavvufi düşüncenin temel kavramlarını açıklar.

Tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutunu açıklar.

Tasavvuf önderlerinin İslam’ın yayılmasındaki rollerini analiz eder.

12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder.

12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufî yorumların oluşum sürecini değerlendirir.

12.3.1. İslam'ın kardeşlik anlayışını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-12-11) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri