12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Sanayileşmeyle birlikte çevre sorunlarının artmasına neden olan faktörlerden hangisi değildir?

  A) Kentleşme                  B) Nüfus artışı              
  C) Ormanların azalması        D) Teknolojik gelişmeler     
  E) Sürdürülebilir kalkınma                                 

 2. Cevap: E Açıklama:

  Sürdürülebilir kalkınma, çevre sorunlarının çözümüne yönelik bir yaklaşım olduğundan çevre sorunlarının artmasına neden olmaz. 3. Çevre kirliliğiyle mücadeledeki ekonomik araçların kullanımı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Piyasa temelli araçlar, kirleten ödetir ilkesine dayanır.
  B) Düzenleyici araçlar, çevre standartları belirleyerek uygulanır.
  C) Ekonomik araçlar, çevre koruma maliyetlerini düşürmeyi amaçlar.
  D) Vergiler, kirletici emisyonları azaltmak için kullanılabilir.
  E) Sübvansiyonlar, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini teşvik edebilir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Ekonomik araçlar, çevre koruma maliyetlerini artırmayı değil, azaltmayı amaçlar. 5. Çevresel sorunların çözümünde aktif rol oynayan çevresel örgütlere aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?

  A) Greenpeace
  B) Uluslararası Doğayı Koruma Birliği
  C) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı
  D) Nükleer Güvenlik Ajansı
  E) Yeryüzü Dostları

 6. Cevap: D Açıklama:

  Nükleer Güvenlik Ajansı bir çevresel örgüt değildir, nükleer enerji güvenliğini sağlamaktan sorumlu bir kuruluştur. 7. Çevre sorunlarının sınır ötesi etkilerini yönetmek için kullanılan hukuki araçlara aşağıdakilerden hangisi dahil değildir?

  A) Paris Anlaşması         B) Kyoto Protokolü        
  C) Rotterdam Sözleşmesi    D) Rio Deklarasyonu       
  E) Stockholm Konferansı                              

 8. Cevap: D Açıklama:

  Rio Deklarasyonu çevresel ilkeleri belirleyen bir bildirgedir ve sınır ötesi çevre sorunlarının yönetimi için bir hukuki araç değildir. 9. Coğrafi keşiflerin jeopolitik açıdan en önemli sonuçlarından biri hangisidir?

  A) Amerika kıtasının keşfi
  B) İpek Yolu'nun öneminin artması
  C) Akdeniz ticaret yollarının canlanması
  D) Portekiz ve İspanya'nın sömürgeci devletler haline gelmesi
  E) Afrika kıtasının tamamının keşfedilmesi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Coğrafi keşifler, Avrupa devletlerinin denizaşırı yeni topraklar keşfetmelerine ve bu bölgelerde sömürgecilik faaliyetleri yürütmelerine yol açtı, bu da jeopolitik konumlarının değişmesine neden oldu. 11. Ferdinand Magellan'ın Dünya turu seferi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Güney Amerika'dan geçerek Büyük Okyanus'a ulaştı.
  B) Sefer sonucunda Dünya'nın düz olduğu kanıtlandı.
  C) Sefer, Avrupalı denizcilerin ilk kez Atlantik Okyanusu'nu geçtiğini gösterdi.
  D) Sefer, Avrupa kıtasının en batı ucuna ulaşmayı amaçlıyordu.
  E) Seferin ikinci kaptanı Bartolomeu Dias'tı.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Ferdinand Magellan'ın seferi, Güney Amerika'dan geçerek Büyük Okyanus'a ulaştı ve Dünya'nın yuvarlaklığını kanıtladı. 13. Doğu Akdeniz'in enerji alanındaki gelişmeleri, Kıbrıs adasının jeopolitik konumunu nasıl etkilemiştir?

  A) Ada, Doğu Akdeniz'in enerji merkezi haline gelmiştir.
  B) Adanın enerji kaynakları, Türkiye'yi bölgede daha etkin hale getirmiştir.
  C) Ada, Avrupa Birliği'nin enerji ihtiyacı için önemli bir transit noktası olmuştur.
  D) Ada, enerji anlaşmazlıkları nedeniyle bölgede bir gerilim kaynağı haline gelmiştir.
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, Kıbrıs adasını bölgenin stratejik bir merkezi haline getirmiştir ve ada, bu kaynaklara erişmek isteyen ülkeler için bir enerji merkezi haline gelmiştir. 15. Kıbrıs adasının bulunduğu konum, Türkiye'nin jeopolitiği üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?

  A) Adanın Türkiye ile yakınlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etki alanını artırmıştır.
  B) Adanın Rusya ile yakınlığı, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini güçlendirmiştir.
  C) Adanın Avrupa Birliği ile yakınlığı, Türkiye'nin Avrupa entegrasyonunu kolaylaştırmıştır.
  D) Adanın Mısır ile yakınlığı, Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini geliştirmiştir.
  E) Hiçbiri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kıbrıs adası Türkiye'ye çok yakındır ve bu yakınlık, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etki alanını önemli ölçüde artırmıştır. Türkiye, Kıbrıs adası üzerinden bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirebilir ve enerji kaynaklarına erişebilir. 17. Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran ulaşım yatırımlarından hangisi DEĞİLDİR?

  A) İstanbul Havalimanı
  B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı
  C) Karadeniz Otoyolu
  D) Orta Asya Demiryolu
  E) Yavuz Sultan Selim Köprüsü

 18. Cevap: D Açıklama:

  Türkiye'den geçen Orta Asya Demiryolu henüz bir hayal aşamasındadır. Diğer seçenekler ise tamamlanmış veya yapım aşamasındadır. 19. Asya ülkelerinde artan üretim, Türkiye'nin jeopolitiğine nasıl yansıyacaktır?

  A) Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi haline gelmesi
  B) Türkiye'nin stratejik öneminin azalması
  C) Türkiye'nin transit ticaret hacminin artması
  D) Türkiye'nin Balkan ülkeleri ile ilişkilerinin zayıflaması
  E) Türkiye'nin komşu ülkelerle geriliminin artması

 20. Cevap: C Açıklama:

  Asya'da üretilen malların Avrupa'ya ulaştırılması için Türkiye'nin stratejik konumu önemlidir ve bu da transit ticaret hacminin artmasına yol açacaktır. 21. COVID-19 pandemisi döneminde dijital oyunlar, insanların yaşam tarzlarını aşağıdakilerden hangisini yaptı?

  A) Daha aktif hale getirdi
  B) Daha hareketsiz hale getirdi
  C) Daha sosyal hale getirdi
  D) Daha izole hale getirdi
  E) Daha sağlıklı hale getirdi

 22. Cevap: D Açıklama:

  Pandemi sürecinde insanlar evde kaldıkları için dijital oyunlar, sosyal etkileşim ve hareket etme fırsatlarını azaltarak yaşam tarzlarını daha izole hale getirdi. 23. Türkiye'de dijital oyun sektörünün büyümesine katkıda bulunan aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Artan mobil oyun kullanımı
  B) Yüksek oyun geliştirici sayısı
  C) Geniş oyun pazarı
  D) Uygun mevzuat desteği
  E) Türk oyunlarının uluslararası ilgisi

 24. Cevap: D Açıklama:

  Raporda uygun mevzuat desteğinin dijital oyun sektörünün büyümesine katkıda bulunmadığı belirtilmiştir. 25. Almanya'nın sanayi sektöründe öne çıkan imalat dalları hangileridir?

  A) Gıda ve tarım
  B) Sanayi makineleri, otomotiv ve kimya
  C) Enerji ve madencilik
  D) Tekstil ve konfeksiyon
  E) Turizm ve eğlence

 26. Cevap: B Açıklama:

  Almanya, sanayi makineleşi, otomotiv ve kimya sanayisinde gelişmiş bir ülkedir. 27. Etiyopya, ekonomik gelişmişlik yönünden hangi sırada yer almaktadır?

  A) 1.    B) 4.    C) 6.    D) 189.    E) 200.    

 28. Cevap: D Açıklama:

  Etiyopya, İnsani Gelişme Endeksi'nde 189. sırada yer alarak düşük düzeyde ekonomik gelişmişliğe sahiptir. 29. Türkiye'nin stratejik konumunun enerji koridoru olarak öne çıkmasının nedeni nedir?

  A) Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa kıtası arasında yer alması
  B) Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olması
  C) Yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olması
  D) Gelişmiş ulaşım altyapısı
  E) Uygun iklim koşullarına sahip olması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin coğrafi konumu, onu petrol ve doğal gaz üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasında yer almasını sağlamaktadır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den geçen bir doğal gaz boru hattı değildir?

  A) Rusya-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
  B) Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
  C) Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı
  D) Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı
  E) Türk Akım

 32. Cevap: D Açıklama:

  Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı, Türkiye'den geçen bir ham petrol boru hattıdır, doğal gaz boru hattı değildir. 33. Türkiye'nin Fırat ve Dicle nehirlerindeki su varlığının paylaşımına dair tutumu, aşağıdakilerden hangisine uygundur?

  A) Eşitlik                       B) Hakkaniyete Uygun Kullanım   
  C) Öncelikli Kullanım            D) Münhasır Kullanım            
  E) Ortak Kullanım                                                

 34. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, sınıraşan sular üzerinde her kıyıdaş devletin hakkaniyet ilkesi dahilinde eşit haklara sahip olduğunu savunmaktadır. 35. Irak ve Suriye'nin Fırat ve Dicle nehirleri üzerindeki talepleri, hakkaniyete uygun mudur?

  A) Evet, çünkü Türkiye'nin su kaynaklarını aşırı kullanması nedeniyle kendilerine yeterli su ulaşmamaktadır.
  B) Hayır, çünkü Türkiye, kendi topraklarında bulunan su kaynaklarını kullanma hakkına sahiptir.
  C) Evet, çünkü Türkiye'nin barajları, Irak ve Suriye'nin tarımını ve su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir.
  D) Hayır, çünkü Irak ve Suriye, kendi su kaynaklarını geliştirmek için yeterli yatırımları yapmamıştır.
  E) Evet, çünkü Türkiye, kıyı devletler olan Irak ve Suriye'nin su ihtiyaçlarını karşılamak için sorumludur.

 36. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, kendi topraklarında bulunan su kaynaklarını kullanma hakkına sahiptir. Ancak bu kullanımın hakkaniyetli olması ve aşağı kıyıdaş devletlere önemli zararlar vermemesi gerekir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca 12.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Çevre sorunlarının nedenlerini kavrama

Çevre sorunlarının çözümünde ekonomik araçların rolünü kavrama

12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.

12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.

Coğrafi keşiflerin siyasi ve ekonomik sonuçlarını anlamak

Coğrafi keşiflerin bilgi ve teknolojik ilerlemeye yaptığı katkıları değerlendirmek

Coğrafi Bilgiler Kazanma

Coğrafi Bilgiler Kazanma

Türkiye'nin jeopolitik önemini kavramak

Küreselleşmenin Türkiye'nin jeopolitiği üzerindeki etkilerini anlamak

Dijital oyunların toplumsal etkilerini anlama

Dijital oyun sektörünün Türkiye'deki durumunu anlama

Almanya'nın ekonomik yapısını ve sanayi sektörünün önemini kavramak.

Farklı ülkelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerini karşılaştırmak ve İnsani Gelişme Endeksi'nin önemini anlamak.

Küresel ölçekte enerji kaynaklarının dağılımını ve ticaretini anlama (B.3.1.3)

Enerji kaynaklarının uluslararası ticaretini ve güzergahlarını analiz etme (B.3.1.4)

Sınıraşan suların hukuki durumunu anlama

Sınıraşan sular üzerinde kıyıdaş devletlerin hak ve yükümlülüklerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.