12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. İkinci Dünya Savaşı öncesi ABD'de yaşanan ekonomik krizin tarım sektöründeki etkileri nelerdir?


 2. Cevap: * Tarım makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük tarım işletmeleri rekabet gücünü yitirdi. * Büyük toprak sahiplerinin elindeki topraklar genişledi. * Tarım işçilerinin ücretleri düştü. * Tarım işçileri işsiz kaldı ve göç etmek zorunda kaldı. Açıklama:

  * İkinci Dünya Savaşı öncesi ABD'de yaşanan ekonomik kriz, tarım sektörünü de olumsuz etkiledi. Tarım makinelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte küçük tarım işletmeleri, büyük toprak sahiplerinin elindeki işletmelere karşı rekabet gücünü yitirdi. Bu durum, büyük toprak sahiplerinin elindeki toprakların genişlemesine neden oldu. Tarım işçilerinin ücretleri de kriz nedeniyle düştü ve işsizlik arttı. Bu durum, tarım işçilerini işsiz bıraktı ve göç etmek zorunda bıraktı. 3. Gazap Üzümleri romanında, göçmenlerin yaşadığı sorunlar nelerdir?


 4. Cevap: * Göçmenler, iş bulmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldı. * İş bulmak için büyük bir rekabet içindeydi. * Düşük ücretlerle çalıştırıldı. * İş güvencesi yoktu. * Yaşam koşulları çok kötüydü. Açıklama:

  * Gazap Üzümleri romanında, 1930'lu yıllarda ABD'de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle göç etmek zorunda kalan çiftçilerin yaşadıkları anlatılır. Göçmenler, iş bulmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldı. İş bulmak için büyük bir rekabet içindeydi. Düşük ücretlerle çalıştırıldı. İş güvencesi yoktu. Yaşam koşulları çok kötüydü. 5. IMF'nin yönetim yapısında gelişmiş ülkelerin hâkimiyetinin temel nedeni nedir?


 6. Cevap: IMF'nin yönetim yapısında gelişmiş ülkelerin hâkimiyetinin temel nedeni, bu ülkelerin IMF'ye sağladıkları kotaların büyüklüğüdür. IMF kotaları, üye ülkenin IMF'ye mali katkısını, IMF'den alacağı krediyi ve büyük oranda örgütteki oy gücünü ortaya koyar. Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu kotalar, toplamın yüzde 57,7'si, oy gücü ise yüzde 55,3'üdür. ABD tek başına kotalar toplamının yüzde 17,4'üne ve oy gücünün 16,5'ine sahip olduğundan veto hakkı olan tek devlettir. Açıklama:

  IMF'nin yönetim yapısı, 1945 yılında Bretton Woods Konferansı'nda oluşturulmuştur. Bu yapıda, gelişmiş ülkelerin hâkimiyeti esas alınmıştır. Bu hâkimiyetin temel nedeni, gelişmiş ülkelerin IMF'ye sağladıkları kotaların büyüklüğüdür. Kotalar, üye ülkenin IMF'ye mali katkısını, IMF'den alacağı krediyi ve büyük oranda örgütteki oy gücünü ortaya koyar. Gelişmiş ülkelerin sahip olduğu kotalar, toplamın yüzde 57,7'si, oy gücü ise yüzde 55,3'üdür. ABD tek başına kotalar toplamının yüzde 17,4'üne ve oy gücünün 16,5'ine sahip olduğundan veto hakkı olan tek devlettir. 7. IMF, küresel ekonomik krizlerde özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalarında hangi temel ilkeleri benimser?


 8. Cevap: IMF, küresel ekonomik krizlerde özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalarında toplam talebin kısılması ve piyasa mekanizmasının geliştirilmesini esas alır. Amacı ekonomik açığa sebep olduğu düşünülen talebi düşürmektir. Talep kısmaya, dolayısıyla büyümeyi düşürmeye yönelik sıkı para ve maliye politikalarından oluşan istikrar programları, IMF tarafından ülkelere standart olarak sunulmaktadır. Açıklama:

  IMF, küresel ekonomik krizlerde özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalarında, toplam talebin kısılması ve piyasa mekanizmasının geliştirilmesini esas alır. Bu politikaların temel amacı, ekonomik açığa sebep olduğu düşünülen talebi düşürmektir. Talep kısmaya, dolayısıyla büyümeyi düşürmeye yönelik sıkı para ve maliye politikalarından oluşan istikrar programları, IMF tarafından ülkelere standart olarak sunulmaktadır. 9. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin izlediği dış politika stratejisi nedir?


 10. Cevap: Türkiye, II. Dünya Savaşı sırasında "denge politikası" izlemiştir. Bu politika doğrultusunda, savaşın her iki tarafıyla da eşit mesafede durarak, savaşın dışında kalmaya çalışmıştır. Açıklama:

  Türkiye, II. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte, jeopolitik konumu nedeniyle, hem mihver devletler hem de müttefik devletler tarafından savaşa girmesi için baskı altına alınmıştır. Türkiye, bu baskılara rağmen, savaşın dışında kalmak için denge politikası izlemiştir. Bu politika doğrultusunda, hem Almanya hem de Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Ayrıca, müttefik devletlerle de iyi ilişkileri sürdürmüştür. 11. II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin denge politikası izlemesinin nedenleri nelerdir?


 12. Cevap: Türkiye'nin denge politikası izlemesinin nedenleri şunlardır: * Türkiye'nin jeopolitik konumu: Türkiye, hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Bu nedenle, hem mihver devletler hem de müttefik devletler için önemli bir konuma sahiptir. * Türkiye'nin savaşa girmek istememesi: Türkiye, savaşın yıkıcı etkilerini göz önünde bulundurarak, savaşa girmek istememiştir. * Türkiye'nin bağımsızlığını korumak istemesi: Türkiye, bağımsızlığını korumak için savaşa girmek istememiştir. Açıklama:

  Türkiye'nin jeopolitik konumu, denge politikası izlemesinin en önemli nedenidir. Türkiye'nin hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer alması, onu hem mihver devletler hem de müttefik devletler için önemli bir konuma getirmiştir. Bu nedenle, her iki taraf da Türkiye'yi kendi saflarına çekmeye çalışmıştır. Türkiye ise bu baskılara rağmen, savaşa girmemek için denge politikası izlemiştir. 13. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin iç ve dış siyaseti nasıl etkilenmiştir?


 14. Cevap: İç siyasette, savaşın olumsuz etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemler arasında Köy Enstitüleri'nin kurulması, Varlık Vergisi uygulaması ve Dörtlü Takrir gibi gelişmeler yer almaktadır. Dış siyasette ise, Türkiye savaşa girmemek için tarafsızlığını korumuştur. Bu nedenle, savaşan taraflar ile diplomatik ilişkiler devam etmiştir. Açıklama:

  Savaş, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini önemli ölçüde etkilemiştir. İç siyasette, savaşın olumsuz etkilerini azaltmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemler arasında Köy Enstitüleri'nin kurulması, Varlık Vergisi uygulaması ve Dörtlü Takrir gibi gelişmeler yer almaktadır. Köy Enstitüleri ile köylülerin eğitilmesi ve kalkınması amaçlanmıştır. Varlık Vergisi uygulaması ile savaşta elde edilen haksız kazançlar vergilendirilerek savaşın neden olduğu enflasyonla mücadele edilmeye çalışılmıştır. Dörtlü Takrir ile ise, muhalefetin sesi yükseltilmiştir. Dış siyasette ise, Türkiye savaşa girmemek için tarafsızlığını korumuştur. Bu nedenle, savaşan taraflar ile diplomatik ilişkiler devam etmiştir. Türkiye, savaşın sonunda müttefiklerin yanında yer almıştır. 15. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin ekonomik durumu nasıl olmuştur?


 16. Cevap: II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin ekonomik durumu oldukça olumsuz olmuştur. Savaşın olumsuz etkileri nedeniyle, ihracat azalmış, ithalat artmış, fiyatlar yükselmiş ve enflasyon artmıştır. Açıklama:

  Savaş, Türkiye'nin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Savaşın olumsuz etkileri nedeniyle, ihracat azalmış, ithalat artmış, fiyatlar yükselmiş ve enflasyon artmıştır. İhracatın azalmasının temel nedeni, savaşan ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ithalata yönelmesidir. İthalat artmasının temel nedeni ise, savaş nedeniyle yurt dışından gelen malların azalması ve fiyatlarının yükselmesidir. Fiyatların yükselmesinin temel nedeni ise, savaş nedeniyle arzın azalması ve talebin artmasıdır. Enflasyonun artmasının temel nedeni ise, savaş nedeniyle para arzının artmasıdır. 17. * 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesinin gerekçelerinden biri olan "demokratik düzenin bozulması" ne anlama gelir?


 18. Cevap: * Demokratik düzenin bozulması, halkın iradesinin yönetime yansımamasıdır. Bu, seçimlerde hile yapılması, halkın siyasi katılımının engellenmesi, ifade özgürlüğünün kısıtlanması gibi nedenlerle gerçekleşebilir. Açıklama:

  * 27 Mayıs Darbesi'nin gerekçelerinden biri olarak gösterilen demokratik düzenin bozulması, DP iktidarının uyguladığı politikalarla ilişkilendirilebilir. DP iktidarı, muhalefeti baskı altına almak, seçimlerde hile yapmak ve kendi çıkarlarını korumak için çeşitli önlemler almıştır. Bu önlemler, demokratik düzenin bozulmasına ve halkta yönetime karşı güvensizliğe neden olmuştur. 19. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesinin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi (MBK) hangi amaçla kurulmuştur?


 20. Cevap: * MBK, 27 Mayıs Darbesinin ardından ülke yönetimini ele almak ve demokratik düzeni yeniden tesis etmek amacıyla kurulmuştur. Açıklama:

  * MBK, 27 Mayıs Darbesinin ardından Yassıada'da toplanan 15 subay ve 9 savcıdan oluşan bir kuruldur. MBK, darbenin ardından ülke yönetimini ele alarak, DP iktidarının yol açtığı sorunları çözmek ve demokratik düzeni yeniden tesis etmek amacıyla bir dizi reform gerçekleştirmiştir. 21. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin ardından, Türkiye'nin ilk otomobili olan Devrim, 129 günde Eskişehir Demiryolları Fabrikalarında üretilmiştir. Bu üretim sürecinde, mühendislerin ve işçilerin önündeki en önemli zorluklardan biri nedir?


 22. Cevap: Zaman baskısı Açıklama:

  * Devrim'in 29 Ekim törenlerine yetiştirilmesi isteniyordu. * Bu, mühendislerin ve işçilerin sadece 129 gün içinde otomobili tasarlayıp üretmesi anlamına geliyordu. * Bu süre oldukça kısaydı ve üretim sürecinde hata yapma riskini artırıyordu. 23. Devrim, 29 Ekim 1961 tarihinde yapılan Cumhuriyet Bayramı törenlerinde ilk kez halkın karşısına çıktı. Ancak bu gösteride, Devrim'in benzini bitti ve otomobil kısa bir süre sonra durdu. Bu olay, Devrim'in başarısızlığına dair olumsuz bir algıya neden oldu. Bu algıya neden olan faktörler nelerdir?


 24. Cevap: * Devrim'in benzininin bitmesi, otomobilin teknik olarak sorunlu olduğu algısına yol açtı. * Ancak bu olay, Devrim'in üretiminde görev alan mühendislerin ve işçilerin çabasını ve başarısına gölge düşürmedi. * Devrim, Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceğini gösteren bir başarı hikâyesiydi. Açıklama:

  * Devrim'in benzini bitmesi, bir talihsizlikti. * Ancak bu olay, Devrim'in başarısızlığına dair olumsuz bir algıya neden oldu. * Bu algıya neden olan faktörler şunlardır: * Devrim'in üretiminde görev alan mühendislerin ve işçilerin çabası ve başarısı, olayın ardından yeterince vurgulanmadı. * Olayın ardından, Devrim'in başarısızlığına dair olumsuz yorumlar ve haberler yapıldı. * Devrim, Türkiye'nin kendi otomobilini üretebileceğini gösteren bir başarı hikâyesiydi. Ancak bu başarı, olayın ardından gölgede kaldı. 25. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, Almanya ve İtalya ile yakın ilişkiler geliştirmiştir.
  2. (.....) II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler geliştirmiştir.
  3. (.....) II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yakın ilişkiler geliştirmiştir.
  4. (.....) II. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye, tarafsızlık politikası izlemiştir.
  5. (.....) II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.
  6. (.....) II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Sovyetler Birliği'nin yanında savaşa girmiştir.
  7. (.....) II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Müttefik Devletler'in yanında savaşa girmiştir.
  8. (.....) II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, savaşın sonunda toprak kazanmıştır.
  9. (.....) II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, Soğuk Savaş'ın Batı Bloku'nda yer almıştır.
  10. (.....) II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, NATO'ya üye olmuştur.

 26. Cevap: 1. (Y) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (Y) 6. (Y) 7. (D) 8. (Y) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, Almanya ve İtalya ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu ilişkiler, özellikle 1939 yılında imzalanan Türk-Alman Saldırmazlık Paktı ile zirveye ulaşmıştır. 2. II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, Sovyetler Birliği ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu ilişkiler, özellikle 1932 yılında imzalanan Türk-Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması ile temellendirilmiştir. 3. II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yakın ilişkiler geliştirmiştir. Bu ilişkiler, özellikle 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile daha da güçlenmiştir. 4. II. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Türkiye, tarafsızlık politikası izlemiştir. Bu politika, Türkiye'nin savaşa girmeden önce tüm seçeneklerini değerlendirerek en doğru kararı verme çabasından kaynaklanmıştır. 5. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Almanya'nın yanında savaşa girmemiştir. Türkiye, savaşın başından itibaren tarafsızlık politikası izlemiş ve savaşın sonunda da Müttefik Devletler'in yanında savaşa girmiştir. 6. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Sovyetler Birliği'nin yanında savaşa girmemiştir. Türkiye, savaşın başından itibaren tarafsızlık politikası izlemiş ve savaşın sonunda da Müttefik Devletler'in yanında savaşa girmiştir. 7. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, Müttefik Devletler'in yanında savaşa girmiştir. Türkiye, savaşın sonunda Müttefik Devletler'in yanında yer alarak savaştan galip çıkmıştır. 8. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, toprak kazanmamıştır. Türkiye, savaşın sonunda toprak kazanamamıştır. 9. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, Soğuk Savaş'ın Batı Bloku'nda yer almıştır. Türkiye, savaştan sonra Soğuk Savaş'ın Batı Bloku'nda yer alarak NATO'ya üye olmuştur. 10. II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye, NATO'ya üye olmuştur. Türkiye, savaştan sonra Soğuk Savaş'ın Batı Bloku'nda yer alarak NATO'ya üye olmuştur. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, tarafsız bir politika izlemiştir.
  2. (.....) II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye ekonomik etkilerinden biri de tarım sektörünün daralması olmuştur.
  3. (.....) II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye siyasi etkilerinden biri de muhalefetin güçlenmesi olmuştur.
  4. (.....) II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye kültürel etkilerinden biri de Köy Enstitüleri'nin açılmasıdır.
  5. (.....) II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye askeri etkilerinden biri de ordunun güçlendirilmesi olmuştur.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:

  1. II. Dünya Savaşı'nda Türkiye, savaşın hiçbir tarafına katılmamış ve tarafsız bir politika izlemiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 2. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye ekonomik etkilerinden biri de tarım sektörünün daralması olmuştur. Savaş döneminde tarım ürünlerinin ihracatı azaldığı için üretim azalmış ve fiyatları yükselmiştir. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 3. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye siyasi etkilerinden biri de muhalefetin güçlenmesi olmuştur. Savaş yıllarında CHP'nin baskıcı politikaları nedeniyle muhalefetin sesi daha fazla duyulmaya başlamıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 4. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye kültürel etkilerinden biri de Köy Enstitüleri'nin açılmasıdır. Köy Enstitüleri, köylerden gelen gençlere eğitim vererek onları modern bir topluma hazırlamayı amaçlamıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur. 5. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye askeri etkilerinden biri de ordunun güçlendirilmesi olmuştur. Savaş döneminde Türkiye, bir yandan ordusunu güçlendirirken diğer yandan da milli savunma sanayisini geliştirmeye çalışmıştır. Bu nedenle bu cümle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Detayları

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca 12.sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi 1.dönem sonu sınav soruları; klasik türde açık uçlu sorulardan müfredata uygun olarak hazırlanmıştır

* Öğrenciler, İkinci Dünya Savaşı öncesi ABD'de yaşanan ekonomik krizin tarım sektöründeki etkilerini analiz eder.

* Öğrenciler, Gazap Üzümleri romanında göçmenlerin yaşadığı sorunları analiz eder.

* Öğrenciler, IMF'nin yönetim yapısında gelişmiş ülkelerin hâkimiyetinin temel nedenini açıklar.

* Öğrenciler, IMF'nin küresel ekonomik krizlerde özellikle de gelişmekte olan ülkelere yönelik politikalarında benimsediği temel ilkeleri açıklar.

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin izlediği dış politika stratejisini açıklar.

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin denge politikası izlemesinin nedenlerini açıklar.

II. Dünya Savaşı, Türkiye'nin iç ve dış siyasetini önemli ölçüde etkilemiştir.

II. Dünya Savaşı, Türkiye'nin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir.

* 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesinin gerekçelerinden biri olan demokratik düzenin bozulması, halkın iradesinin yönetime yansımamasıdır.

* 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesinin ardından kurulan MBK, ülke yönetimini ele almak ve demokratik düzeni yeniden tesis etmek amacıyla kurulmuştur.

* Otomobil endüstrisinde üretim planlaması ve zaman yönetimi becerisi kazandırır.

* Otomobil endüstrisinde iletişim ve kamuoyu algısı becerisi kazandırır.

* II. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'nin dış politikası * II. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası * II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin dış politikası

1. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin dış politikasına etkilerini açıklar. 2. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin ekonomisine etkilerini açıklar. 3. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin siyasetine etkilerini açıklar. 4. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin kültürüne etkilerini açıklar. 5. II. Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin askeri gücüne etkilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem Sonu Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri