12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  (.....) Fotosentez, ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde sentezlenmesi olayıdır.
  (.....) Fotosentez, sadece bitkiler tarafından gerçekleştirilir.
  (.....) Fotosentezde kullanılan inorganik maddeler karbondioksit ve sudur.
  (.....) Fotosentezde üretilen organik madde glikozdur.
  (.....) Fotosentezde açığa çıkan oksijen, karbondioksitten gelir.
  (.....) Fotosentez, canlıların yaşamını sürdürmesi için gereklidir.
  (.....) Fotosentez, dünyamızı yaşanabilir hâle getirir.
  (.....) Fotosentez, oksijen ve karbondioksit döngüsünü sağlar.
  (.....) Fotosentez, bir enerji dönüşümüdür.
  (.....) Fotosentez, bir kimyasal tepkimedir.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Fotosentez sürecini açıklar. 2. Fotosentezi gerçekleştiren canlıları açıklar. 3. Fotosentezde kullanılan maddeleri açıklar. 4. Fotosentezde üretilen maddeleri açıklar. 5. Fotosentezde açığa çıkan maddeleri açıklar. 6. Fotosentezin önemini açıklar. 7. Fotosentezin dünya için önemini açıklar. 8. Fotosentezin oksijen ve karbondioksit döngüsündeki rolünü açıklar. 9. Fotosentezi bir enerji dönüşümü olarak açıklar. 10. Fotosentezi bir kimyasal tepkime olarak açıklar. 3. ATP’nin yapısında bulunan yüksek enerjili fosfat bağları,

  A) Hidroliz ile açığa çıkar.
  B) Fosforilasyon ile oluşturulur.
  C) Defosforilasyon ile oluşturulur.
  D) Hidroliz ile oluşturulur.
  E) Defosforilasyon ile açığa çıkar.

 4. Cevap: A Açıklama:

  ATP’nin yapısında bulunan yüksek enerjili fosfat bağları, hidroliz ile açığa çıkar. Hidroliz, bir molekülün su (H2O) ile parçalanmasıdır. ATP’nin yapısındaki yüksek enerjili fosfat bağları, su ile parçalanır ve ADP (adenozin difosfat) ve Pi (inorganik fosfat) oluşur. Bu olayda, ATP’deki yüksek enerjili fosfat bağlarındaki enerji açığa çıkar. 5. Canlılar, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP’ye dönüştürmek için hangi süreçleri kullanır?

  A) Fotosentez ve solunum         B) Fotosentez ve oksidasyon     
  C) Solunum ve oksidasyon         D) Fotosentez ve fermentasyon   
  E) Solunum ve fermentasyon                                       

 6. Cevap: A Açıklama:

  Canlılar, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP’ye dönüştürmek için fotosentez ve solunum gibi süreçleri kullanır. Fotosentez, yeşil bitkilerde gerçekleşen ve karbondioksit ve sudan organik madde ve oksijen üretilen bir süreçtir. Solunum ise tüm canlılarda gerçekleşen ve organik maddeden enerji elde edilen bir süreçtir. 7. Fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karbondioksit           B) Su                     
  C) Karbonhidrat            D) Oksijenli solunum      
  E) Fotosentez enzimleri                              

 8. Cevap: B Açıklama:

  Fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijen, suyun fotoliz reaksiyonu sonucunda ortaya çıkar. Bu reaksiyonda su molekülü, elektron ve hidrojen iyonlarına ayrılır. Hidrojen iyonları NADP+ ile birleşerek NADPH+H+ oluşur. Elektronlar ise elektron taşıma zinciri boyunca ilerleyerek ATP üretilir. Suyun fotolizi sonucunda oluşan oksijen ise atmosfere verilir. 9. Fotosentez sonucunda oluşan organik besinlerin temel yapı taşı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Karbon    B) Hidrojen    C) Oksijen    D) Fosfor    E) Azot    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Fotosentez sonucunda karbondioksit ve su kullanılarak karbonhidratlar üretilir. Karbonhidratlar, canlıların temel yapı taşıdır. 11. Ispanak yapraklarının alkolle muamele edilmesi sonucunda hangi pigmentler çözünmez?

  A) Karoten           B) Ksantofil        
  C) Klorofil a        D) Klorofil b       
  E) Tüm pigmentler                        

 12. Cevap: A Açıklama:

  Karolen, ksantofil ve klorofil b pigmentleri alkolde çözünmez. Klorofil a pigmenti ise alkolde çözünerek sarı-yeşil renkte bir çözelti oluşturur. 13. Fotosentezde, ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kloroplastın stroması
  B) Kloroplastın tilakoit zarları
  C) Fotosentetik bakterilerin hücre zarı
  D) Klorofil molekülü
  E) ATP sentaz enzimi

 14. Cevap: B Açıklama:

  Fotosentezde, ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesi, kloroplastın tilakoit zarlarında gerçekleşir. Bu işlem sırasında, fotonların enerjisi, klorofil molekülünün elektronlarına aktarılarak elektron transport zinciri boyunca taşınır ve ATP sentezlenir. 15. Işık enerjisi ile ATP sentezlenmesine ne ad verilir?

  A) Fotosentez
  B) Fotofosforilasyon
  C) Kalvin döngüsü
  D) Karbon dioksit asimilasyonu
  E) Klorofil sentezi

 16. Cevap: B Açıklama:

  Fotofosforilasyon, ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesi olayıdır. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında gerçekleşir. 17. Fotosentez sırasında suyun parçalanması olayına ne ad verilir?

  A) Fotosentez
  B) Fotofosforilasyon
  C) Kalvin döngüsü
  D) Karbon dioksit asimilasyonu
  E) Klorofil sentezi

 18. Cevap: C Açıklama:

  Fotosentez sırasında suyun parçalanması olayına fotoliz adı verilir. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında gerçekleşir. 19. Fotosentez reaksiyonları sırasında ışık enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bu dönüşüm sırasında aşağıdakilerden hangisi üretilmez?

  A) ATP              B) NADPH           
  C) Oksijen          D) Glikoz          
  E) Karbondioksit                       

 20. Cevap: E Açıklama:

  Fotosentez reaksiyonları sırasında ışık enerjisi ATP, NADPH ve oksijen üretilir. Karbondioksit ise ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır. 21. Fotosentez hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinin miktarı en az ise o faktörün miktarına bağlı olarak değişir.

  A) Işık şiddeti        B) Işık dalga boyu    
  C) CO2 miktarı         D) Sıcaklık           
  E) Klorofil miktarı                          

 22. Cevap: C Açıklama:

  Fotosentez hızı, yukarıdaki faktörlerin tümü tarafından etkilenir. Ancak bu faktörler arasında miktarı en az olan faktör, fotosentez hızını sınırlar. Bu nedenle, fotosentez hızı, CO2 miktarı en az ise o miktara bağlı olarak değişir. 23. Kemosentez olayı aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmez?

  A) Demir oksitlenir.
  B) Hidrojen sülfür oksitlenir.
  C) Amonyak oksitlenir.
  D) Karbondioksit indirgenir.
  E) Organik madde üretilir.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kemosentez olayı, inorganik maddelerin oksitlenmesi sonucu açığa çıkan kimyasal enerji ile inorganik maddelerden organik madde sentezine verilen addır. Bu olayda demir, hidrojen sülfür, amonyak gibi inorganik maddeler oksitlenir. Karbondioksit ise indirgenir. Bu nedenle karbondioksitin indirgendiği seçenek doğrudur. 25. Kemosentez olayı, aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmez?

  A) Gündüz gerçekleşir.
  B) Hem gündüz hem gece gerçekleşir.
  C) Işık enerjisi kullanılır.
  D) Kimyasal enerji kullanılır.
  E) Oksijen açığa çıkar.

 26. Cevap: C Açıklama:

  Kemosentez olayı, kimyasal enerji kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezi olayıdır. Bu olayda ışık enerjisi kullanılmaz. Işık enerjisi kullanılarak inorganik maddelerden organik madde sentezi olayı fotosentezdir. 27. Oksijenli solunumun ilk aşaması olan glikoliz, sitoplazmada gerçekleşir. Glikoliz sırasında glikoz, piruvata dönüştürülürken kaç ATP üretilir?

  A) 2    B) 4    C) 6    D) 8    E) 10    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Glikoliz sırasında glikoz, piruvata dönüştürülürken 2 ATP üretilir. Bu ATP’ler, glikolizin substrat düzeyinde fosforilasyon basamağında üretilir. 29. Oksijenli solunumun ikinci aşaması olan krebs döngüsü, mitokondri matriksinde gerçekleşir. Krebs döngüsü sırasında kaç NADH ve kaç FADH2 üretilir?

  A) 2 NADH ve 1 FADH2    B) 3 NADH ve 1 FADH2   
  C) 4 NADH ve 2 FADH2    D) 6 NADH ve 2 FADH2   
  E) 8 NADH ve 4 FADH2                           

 30. Cevap: D Açıklama:

  Krebs döngüsü sırasında her bir glikoz molekülünden 2 NADH ve 1 FADH2 üretilir. Bu nedenle, 6 glikoz molekülünden 12 NADH ve 6 FADH2 üretilir. 31. Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sırasında, glikoliz sonucunda oluşan 2 piruvat molekülünden her biri mitokondriye geçerek asetil CoA molekülüne dönüştürülür. Bu olayda, piruvattan ayrılan karbondioksit (CO2) moleküllerinin sayısı kaçtır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 6    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Piruvat molekülünün asetil CoA'ya dönüştürülmesi sırasında bir karbondioksit (CO2) molekülü ayrılır. 33. Oksijenli solunumda, glikozun parçalanması sırasında üretilen toplam ATP sayısı kaçtır?

  A) 4    B) 18    C) 30    D) 32    E) 36    

 34. Cevap: C Açıklama:

  Oksijenli solunumda, glikoliz sonucunda oluşan 2 ATP'ye ek olarak, Krebs döngüsü sonucunda 2 ATP ve elektron taşıma sistemi sonucunda 26 ATP üretilir. Bu nedenle, glikozun parçalanması sırasında üretilen toplam ATP sayısı 2 + 2 + 26 = 30'dur. 35. Oksijenli solunumda glikozun tamamen parçalanması sonucunda açığa çıkan ürünler nelerdir?

  A) CO2, H2O ve ATP
  B) CO2, H2O, ATP ve NADH
  C) CO2, H2O, ATP ve FADH2
  D) CO2, H2O, ATP, NADH ve FADH2
  E) CO2, H2O, ATP, NADH, FADH2 ve ısı

 36. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunumda glikoz, CO2, H2O ve ATP’ye tamamen parçalanır. 37. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak kullanılan inorganik moleküller nelerdir?

  A) NO3-, SO42-, CO32-, Fe3+ ve CO2
  B) NO3-, SO42-, CO2 ve Fe3+
  C) SO42-, CO32- ve CO2
  D) NO3-, SO42- ve CO2
  E) NO3- ve CO2

 38. Cevap: A Açıklama:

  Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak NO3-, SO42-, CO32-, Fe3+ ve CO2 gibi inorganik moleküller kullanılabilir. 39. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonunun ortak özellikleri nelerdir?

  A) Her ikisi de oksijensiz ortamda gerçekleşir.
  B) Her ikisi de glikozu parçalayarak enerji üretir.
  C) Her ikisi de son ürün olarak organik bileşikler oluşturur.
  D) Her ikisi de ATP sentezler.
  E) Her ikisi de NAD+'ın elektron alıcısıdır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu, her ikisi de oksijensiz ortamda gerçekleşir. Bu iki fermantasyonda da glikoz, piruvata kadar parçalanır. Piruvat, etil alkol fermantasyonunda etil alkol, laktik asit fermantasyonunda laktik aside dönüşür. Her iki fermantasyonda da son ürün olarak organik bileşikler oluşur. Etil alkol fermantasyonunda son ürün etil alkol ve CO2'dir. Laktik asit fermantasyonunda son ürün laktik asittir. Her iki fermantasyonda da ATP sentezlenir. Ancak etil alkol fermantasyonunda 2 ATP, laktik asit fermantasyonunda 4 ATP sentezlenir. Her iki fermantasyonda da NAD+ elektron alıcısıdır. 41. Etil alkol fermantasyonunda açığa çıkan son ürünler nelerdir?

  A) Etil alkol ve CO2     B) Laktik asit ve CO2   
  C) Glikoz ve CO2         D) ATP ve CO2           
  E) NADH ve CO2                                   

 42. Cevap: A Açıklama:

  Etil alkol fermantasyonunda glikoz, piruvata kadar parçalanır. Piruvat, enzimler tarafından etil alkol ve CO2'ye dönüştürülür. Bu nedenle etil alkol fermantasyonunda açığa çıkan son ürünler etil alkol ve CO2'dir. 43. Oksijenli solunumun son ürünleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) CO2 ve H2O        B) CO2 ve CH3OH     
  C) CH3OH ve H2O      D) CO2 ve CH3COOH   
  E) CH3COOH ve H2O                        

 44. Cevap: A Açıklama:

  Oksijenli solunumun son ürünleri karbondioksit ve sudur. 45. Oksijenli solunumda glikozun parçalanması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

  A) Sitoplazma               B) Kloroplast              
  C) Endoplazmik retikulum    D) Mitokondri              
  E) Golgi aygıtı                                        

 46. Cevap: D Açıklama:

  Oksijenli solunumun glikoliz evresi sitoplazmada, Krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi ise mitokondrilerde gerçekleşir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Detayları

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca 12.sınıf biyoloji dersi II. ünite test soruları 2; mebsinavlari.com tarafından test soru türünde müfrdata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisinden ATP’ye dönüştürülür.

Canlılar, besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP’ye dönüştürmek için fotosentez ve solunum gibi süreçleri kullanır.

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

Fotosentezde görevli pigmentlerin yapısını ve özelliklerini açıklar.

Fotosentezde ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüştürülmesini açıklar.

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar.

Fotosentez reaksiyonlarını açıklar.

Fotosentez hızını etkileyen faktörleri açıklar.

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

12.2.4.1. Oksijenli solunumun ilk aşaması olan glikolizi açıklar.

12.2.4.2. Oksijenli solunumun ikinci aşaması olan krebs döngüsünü açıklar.

Oksijenli solunumda glikoliz, krebs döngüsü ve elektron taşıma sistemi aşamalarının gerçekleşme sırasını bilir.

Oksijenli solunumda üretilen ATP miktarını bilir.

Oksijenli solunumda glikozun parçalanması sonucunda açığa çıkan ürünleri açıklar.

Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı olarak kullanılan inorganik molekülleri açıklar.

12.3.1.1. Fermantasyon çeşitlerini açıklar.

12.3.1.2. Fermantasyon çeşitlerinin son ürünlerini açıklar.

12.2.4.1. Oksijenli solunumu açıklar.

12.2.4.1. Oksijenli solunumu açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 0 kere doğru, 22 kere yanlış cevap verilmiş.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12.Sınıf Biyoloji II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.