12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir)

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) CEVAPLARI

 1. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinde şairin kullandığı ahenk unsurları nelerdir?

  A) Hece ölçüsü, kafiye, redif
  B) Hece ölçüsü, sesteş, asonans
  C) Hece ölçüsü, uyak, aliterasyon
  D) Serbest ölçü, aliterasyon, asonans
  E) Serbest ölçü, kafiye, redif

 2. Cevap: A Açıklama:

  Şiirde, hece ölçüsü ve kafiye kullanılmıştır. Şiirde, "-an" ve "-em" heceleri redif olarak kullanılmıştır. 3. Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenad" şiirinde şairin sevgiliye duyduğu aşk nasıl anlatılmıştır?

  A) Duygusal bir şekilde    B) Objektif bir şekilde   
  C) Sembolik bir şekilde    D) İronik bir şekilde     
  E) Parodi bir şekilde                                

 4. Cevap: A Açıklama:

  Şiirde, şair sevgiliye duyduğu aşkı duygusal bir şekilde anlatmıştır. Şiirde, aşkın güzelliği ve coşkusu ön plana çıkarılmıştır. 5. Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenad" şiirinde hangi semboller kullanılmıştır?

  A) Gece, ay, yıldızlar        B) Güneş, bulutlar, yağmur   
  C) Bahar, çiçekler, kuşlar    D) Kar, soğuk, kış           
  E) Deniz, dalgalar, kumsal                                 

 6. Cevap: A Açıklama:

  Şiirde, gece, ay ve yıldızlar sembol olarak kullanılmıştır. Gece, aşkın gizliliğini ve gizemini; ay, aşkın güzelliğini ve parlaklığını; yıldızlar ise aşkın sonsuzluğunu sembolize etmektedir. 7. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Kutsi Tecer'in "Kerem Gibi" şiirinin biçim özelliklerinden biri değildir?

  A) Serbest vezin kullanılmıştır.
  B) Basamaklı dize biçimi kullanılmıştır.
  C) Söylevci (hitabetçi) eda hakimdir.
  D) Şiirde halk şiiri geleneğinden yararlanılmıştır.
  E) Şiirde toplumsal gerçekçilik anlayışı hakimdir.

 8. Cevap: D Açıklama:

  "Kerem Gibi" şiiri, Ahmet Kutsi Tecer'in toplumcu gerçekçi şiir anlayışını yansıtan bir şiirdir. Bu nedenle şiirde toplumsal gerçekçilik anlayışı hakimdir. Ancak şiirde halk şiiri geleneğinden de yararlanılmıştır. Şiirde Kerem ile Aslı hikayesinin motifleri kullanılmıştır. 9. Aşağıdakilerden hangisi Attilâ İlhan'ın "Acı Ninni" şiirinin temalarından biri değildir?

  A) İşçi sınıfının yoksulluğu ve sömürülmesi
  B) Çalışan insanların tepkisizliği
  C) İstanbul'un karanlık ve kasvetli hali
  D) Aşk ve sevgi
  E) Umutsuzluk ve karamsarlık

 10. Cevap: D Açıklama:

  "Acı Ninni" şiiri, Attilâ İlhan'ın toplumcu gerçekçi şiir anlayışını yansıtan bir şiirdir. Bu nedenle şiirde işçi sınıfının yoksulluğu ve sömürülmesi, çalışan insanların tepkisizliği ve İstanbul'un karanlık ve kasvetli hali gibi temalar işlenir. Ancak şiirde aşk ve sevgi gibi temalar işlenmez. 11. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi şiirinde toplumcu gerçekçilik anlayışının özelliklerinden biri değildir?

  A) Biçimde serbest şiir anlayışının benimsenmesi
  B) İçerikte toplumsal konuların işlenilmesi
  C) Halk şiiri geleneğinden yararlanılması
  D) Aşk ve sevgi gibi bireysel temalara yer verilmesi
  E) Halka seslenen, onu harekete geçirmeyi amaçlayan bir anlayışa sahip olunması

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi şiirinde toplumcu gerçekçilik anlayışı, biçimde serbest şiir anlayışının benimsenmesi, içerikte toplumsal konuların işlenilmesi ve halk şiiri geleneğinden yararlanılması gibi özelliklerle tanımlanır. Bu anlayışa göre şiir, halkı harekete geçirmek ve onun sorunlarını dile getirmek için bir araçtır. Bu nedenle toplumcu gerçekçi şiirde aşk ve sevgi gibi bireysel temalara yer verilmez. 13. Ahmet Kutsi Tecer'in "Deli Kız'ın Türküsü" şiiri, hangi şiir geleneğinden beslenmektedir?

  A)  Halk şiiri              B)  Divan şiiri            
  C)  Servet-i Fünun şiiri    D)  Millî Edebiyat şiiri   
  E)  İkinci Yeni şiiri                                  

 14. Cevap: A Açıklama:

  "Deli Kız'ın Türküsü" şiiri, halk şiiri nazım biçimlerinden olan koşma biçiminde yazılmıştır. Ayrıca, şiirde halk şiirine özgü benzetme, istiare gibi edebî sanatlar kullanılmıştır. Bu nedenle, şiirin halk şiiri geleneğinden beslendiği söylenebilir. 15. Ahmet Kutsi Tecer'in "Deli Kız'ın Türküsü" şiirinin teması nedir?

  A)  Aşk                   B)  Vatanseverlik        
  C)  Doğa sevgisi          D)  Toplumsal eleştiri   
  E)  Gelecek kaygısı                                

 16. Cevap: C Açıklama:

  "Deli Kız'ın Türküsü" şiiri, bir Anadolu köyünde yaşayan genç bir kızın doğaya olan sevgisini ve ona duyduğu özlemi anlatmaktadır. Bu nedenle, şiirin temasının doğa sevgisi olduğu söylenebilir. 17. Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiiri, hangi şiir geleneğinden beslenmektedir?

  A)  Halk şiiri              B)  Divan şiiri            
  C)  Servet-i Fünun şiiri    D)  Millî Edebiyat şiiri   
  E)  İkinci Yeni şiiri                                  

 18. Cevap: D Açıklama:

  "Bayrak" şiiri, Millî Edebiyat şiiri geleneğine bağlı bir şiirdir. Şiirde, vatanseverlik, milliyetçilik gibi temalar işlenmiştir. Ayrıca, şiirde hece ölçüsü ve halk edebiyatına özgü bazı unsurlar kullanılmıştır. Bu nedenle, şiirin Millî Edebiyat şiiri geleneğinden beslendiği söylenebilir. 19. Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinin ana fikri nedir?

  A) Bayrak, bir milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolüdür.
  B) Bayrak, bir milletin ortak değeridir.
  C) Bayrak, bir milletin geçmişini ve geleceğini temsil eder.
  D) Bayrak, bir milletin varlığının ve yokluğunun işaretidir.
  E) Bayrak, bir milletin birlik ve beraberliğinin simgesidir.

 20. Cevap: A Açıklama:

  "Bayrak" şiiri, bayrağı bir milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolü olarak ele almaktadır. Şiirin ana fikri de bu doğrultuda "Bayrak, bir milletin bağımsızlığının ve özgürlüğünün sembolüdür." şeklinde açıklanabilir. 21. Orhan Veli Kanık'ın "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiiri, hangi şiir geleneğinden beslenmektedir?

  A)  Halk şiiri              B)  Divan şiiri            
  C)  Servet-i Fünun şiiri    D)  Millî Edebiyat şiiri   
  E)  İkinci Yeni şiiri                                  

 22. Cevap: E Açıklama:

  "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiiri, İkinci Yeni şiir geleneğine bağlı bir şiirdir. Şiirde, geleneksel şiirden farklı olarak hece ölçüsü, kafiye, redif gibi unsurlar kullanılmamıştır. Ayrıca, şiirde konuşma dili kullanılmış ve şairanelikten kaçınılmıştır. Bu nedenle, şiirin İkinci Yeni şiir geleneğinden beslendiği söylenebilir. 23. İkinci Yeni şiirinin temel özelliklerinden biri, anlam kapalılığıdır. Bu kapalılık, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Şiir dilinin günlük konuşma dilinden uzaklaşması
  B) Şiirde çağrışımlara önem verilmesi
  C) Şiirde somut kavramların kullanılması
  D) Şiirde geleneksel şiir kalıplarının kullanılması
  E) Şiirde ritim ve kafiyeye önem verilmesi

 24. Cevap: A Açıklama:

  İkinci Yeni şiiri, günlük konuşma dilinden uzaklaşmış, kendine özgü bir şiir dili geliştirmiştir. Bu şiir dili, soyut kavramlarla doludur ve anlam kapalılığı yaratır. Bu kapalılık, şiirde çağrışımlara önem verilmesinden kaynaklanır. 25. İkinci Yeni şairleri, şiirde biçim ve içerik bakımından yenilikler yapmışlardır. Bu yeniliklerin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şiirin toplumu değiştirme gücüne inanmaları
  B) Şiirin evrensel bir dil olması gerektiğine inanmaları
  C) Şiirin bireysel duygu ve düşünceleri yansıtması gerektiğine inanmaları
  D) Şiirin geleneksel kalıplardan kurtulması gerektiğine inanmaları
  E) Şiirin sanatsal değerinin ön plana çıkması gerektiğine inanmaları

 26. Cevap: D Açıklama:

  İkinci Yeni şairleri, şiirin geleneksel kalıplardan kurtulması gerektiğine inanmışlardır. Bu nedenle, şiirde biçim ve içerik bakımından yenilikler yapmışlardır. 27. İkinci Yeni şairleri, şiirde imge ve çağrışıma önem vermişlerdir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

  A) Şiirin anlaşılırlık düzeyinin artması
  B) Şiirin soyutlaşması
  C) Şiirin toplumsallaşması
  D) Şiirin gelenekselleşmesi
  E) Şiirin bireyselleşmesi

 28. Cevap: B Açıklama:

  İkinci Yeni şairleri, şiirde imgelemi kullanarak soyut kavramları somutlaştırmaya çalışmışlardır. Bu durum, şiirin anlaşılırlık düzeyinin azalmasına ve soyutlaşmasına yol açmıştır. 29. İkinci Yeni şiiri, Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu tepkinin temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şiirin topluma karşı sorumluluk taşıdığına inanmaları
  B) Şiirin bireysel duygu ve düşünceleri yansıtması gerektiğine inanmaları
  C) Şiirin geleneksel kalıplardan kurtulması gerektiğine inanmaları
  D) Şiirin anlaşılır olması gerektiğine inanmaları
  E) Şiirin sanatsal değerinin ön plana çıkması gerektiğine inanmaları

 30. Cevap: C Açıklama:

  Garip şairleri, şiirde günlük konuşma dilini ve halk dilinin ortak değerlerinden yararlanmışlardır. İkinci Yeni şairleri ise bu anlayışın şiiri gelenekselleştirdiğini düşünmüşlerdir. Bu nedenle, şiirde geleneksel kalıplardan kurtulması gerektiğine inanmışlardır. 31. İkinci Yeni şairleri arasında Turgut Uyar, Cemal Süreya, İlhan Berk, Edip Cansever gibi isimler yer almaktadır. Bu şairlerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şiirde imgelemi ve çağrışımı kullanmaları
  B) Şiirde soyut kavramları somutlaştırmaları
  C) Şiirde günlük konuşma dilini kullanmaları
  D) Şiirde toplumcu bir anlayışa sahip olmaları
  E) Şiirde geleneksel kalıplardan kurtulmaları

 32. Cevap: A Açıklama:

  İkinci Yeni şairleri, şiirde imgelemi ve çağrışımı kullanmaları bakımından ortak özelliklere 33. Cahit Zarifoğlu'nun "Kayıt" şiirinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Hz. Muhammed'in özellikleri
  B) İslami geleneğin önemi
  C) İnsanın yüceliği
  D) Doğanın güzelliği
  E) Evrenin sırrı

 34. Cevap: A Açıklama:

  iirde Hz. Muhammed'in özellikleri övgüyle anlatılmaktadır. Bu nedenle cevap A) seçeneğidir. 35. Süreyya Berfe'nin "Bağa Gidenin Türküsü" şiirinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İnsanın doğayla uyumu       B) Anadolu'nun güzelliği      
  C) Kırsal kesimin sorunları    D) İnsanın yalnızlığı         
  E) Toplumsal eşitlik                                         

 36. Cevap: A Açıklama:

  Şiirde insan ve doğanın uyumu, Anadolu'nun güzelliği ve kırsal kesimin sorunları vurgulanmıştır. Bu nedenle cevap A) seçeneğidir. 37. Haydar Ergülen'in "Balkon" şiirinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Şehirleşmenin olumsuz etkileri
  B) İnsanın doğayla kopuşu
  C) Modern insanın yalnızlığı
  D) Kentleşmenin bireyselleşmeye etkisi
  E) Kentleşmenin toplumsal sorunlara yol açması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Şiirde modern insanın doğayla kopuşu ve yalnızlığı vurgulanmıştır. Bu nedenle cevap C) seçeneğidir. 39. Hüseyin Atlansoy'un "Serseri" şiirinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İnsanın iç yolculuğu    B) Bireyin arayışı        
  C) Metafizik gerçeklik     D) İslami duyarlılık      
  E) Tasavvuf                                          

 40. Cevap: A Açıklama:

  Şiirde bireyin iç yolculuğu ve arayışı vurgulanmıştır. Bu nedenle cevap A) seçeneğidir. 41. Aşağıdakilerden hangisi Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) İmgesel bir dil kullanması
  B) Tasavvuf ve İslami temaları işlemesi
  C) İkinci Yeni şiir anlayışından etkilenmesi
  D) Halk şiiri geleneğinden yararlanması
  E) Modern şiir anlayışından etkilenmesi

 42. Cevap: E Açıklama:

  Cahit Zarifoğlu, şiirlerinde modern şiir anlayışından ziyade İkinci Yeni şiir anlayışından etkilenmiştir. Bu nedenle cevap E) seçeneğidir. 43. Aşağıdakilerden hangisi Süreyya Berfe'nin şiirlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Yalın ve içten bir dili kullanması
  B) Anadolu insanını ve tabiatını anlatması
  C) İkinci Yeni şiir anlayışından etkilenmesi
  D) Toplumcu gerçekçi bir anlayışa sahip olması
  E) Şiirlerinde halk şiiri geleneğinden yararlanması

 44. Cevap: C Açıklama:

  Süreyya Berfe, şiirlerinde İkinci Yeni şiir anlayışından ziyade halk şiiri geleneğinden etkilenmiştir.Soru 1 45. "Ne sular yundu beni" dizesinde suyun hangi özelliği ya da özellikleri ön plana çıkarılmak istenmiştir?

  A) Temizleyici özelliği    B) Berraklığı             
  C) Sakinliği               D) Akışkanlığı            
  E) Derinliği                                         

 46. Cevap: A Açıklama:

  Söz konusu dizedeki "su" kelimesi, "arınmak, temizlenmek" anlamlarında mecazi olarak kullanılmıştır. Bu nedenle, bu dizede suyun temizleyici özelliği ön plana çıkarılmak istenmiştir. 47. Şairin şiirlerine yansıttığı geleneğe bağlı modernist anlayışı göz önünde bulundurarak "Bilinsin kalbimdeki/Hakikate köle olmak isteği" ile "Ulaştığım sahiller kıyı kaldılar/Derinliğine bilme rüyasında" dizelerini açıklayınız.

  A) Şair, bu dizelerde hakikate ulaşmak için çabaladığını ve bu çabanın bir serüven olduğunu ifade etmektedir.
  B) Şair, bu dizelerde hakikati bulmanın zor ve meşakkatli bir yol olduğunu vurgulamaktadır.
  C) Şair, bu dizelerde hakikati bulmak için sürekli bir arayış içinde olduğunu belirtmektedir.
  D) Şair, bu dizelerde hakikati bulmanın mümkün olmadığını ima etmektedir.
  E) Şair, bu dizelerde hakikati bulmanın her şeyin sonu olduğunu ifade etmektedir.

 48. Cevap: A Açıklama:

  Şair, bu dizelerde hakikate ulaşmak için çabaladığını ve bu çabanın bir serüven olduğunu ifade etmektedir. "Hakikate köle olmak isteği" ifadesi, şairin hakikati bulmaya olan tutkusunu ve bağlılığını göstermektedir. "Derinliğine bilme rüyasında" ifadesi ise şairin hakikati yüzeysel olarak değil, derinlemesine kavramak istediğini vurgulamaktadır. 49. Okuduğunuz şiirde, kimliğinin ve serüveninin bilinmesini isteyen söyleyici sizce kimdir?

  A) Şairin kendisi    B) Bir ozan         
  C) Bir derviş        D) Bir yolcu        
  E) Bir filozof                           

 50. Cevap: A Açıklama:

  Söz konusu şiir, şairin kendi iç yolculuğunu ve arayışını anlatmaktadır. Bu nedenle, söyleyici, şairin kendisidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) Detayları

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) Testini Çöz tıklayın. 12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Senaryo
 • Roman

Ayrıca 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi III. ünite test soruları 1;tamamı test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Saf Şiir

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Saf Şiir

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Saf Şiir

12.3.2. Cumhuriyet Dönemi şiirini dönemlere göre inceleyebilecektir. 12.3.2.1. Cumhuriyet Dönemi şiirinde toplumcu gerçekçilik anlayışını kavrayabilecektir. 12.3.2.2. Cumhuriyet Dönemi şiirinde halk şiiri geleneğinin etkilerini değerlendirebilecektir.

12.3.3. Cumhuriyet Dönemi şiirini temalarına göre inceleyebilecektir. 12.3.3.1. Cumhuriyet Dönemi şiirinde işçi sınıfının yoksulluğu ve sömürülmesi temasını kavrayabilecektir. 12.3.3.2. Cumhuriyet Dönemi şiirinde çalışan insanların tepkisizliği temasını kavrayabilecektir. 12.3.3.3. Cumhuriyet Dönemi şiirinde İstanbul'un karanlık ve kasvetli hali temasını kavrayabilecektir.

12.3.4. Cumhuriyet Dönemi şiirinde toplumcu gerçekçilik anlayışının özelliklerini kavrayabilecektir.

Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ve temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ve temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ve temsilcileri

Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışları ve temsilcileri

İkinci Yeni şiirinin temel özelliklerini kavrar.

İkinci Yeni şiirinin temel özelliklerini kavrar.

İkinci Yeni şiirinin temel özelliklerini kavrar.

İkinci Yeni şiirinin temel özelliklerini kavrar.

12.3.1. Türk edebiyatında İslami temalı şiirleri inceleyerek bu şiirlerde kullanılan tema, motif ve imgeleri açıklar.

12.3.2. Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleyerek bu şiirlerde kullanılan tema, motif ve imgeleri açıklar.

12.3.3. Türk edebiyatında 1980 sonrası şiir anlayışını inceleyerek bu anlayışta öne çıkan tema, motif ve imgeleri açıklar.

12.3.4. Türk edebiyatında mistik/metafizik şiirleri inceleyerek bu şiirlerde kullanılan tema, motif ve imgeleri açıklar.

12.3.1. Türk edebiyatında İslami temalı şiirleri inceleyerek bu şiirlerde kullanılan tema, motif ve imgeleri açıklar.

Metinde geçen kelimelerin anlamlarını belirleyerek metnin anlamını kavrar.

Metindeki imgeleri ve sembolleri yorumlar.

Metindeki öznel ve nesnel ifadeleri ayırt eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 64 kere doğru, 91 kere yanlış cevap verilmiş.

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf TDE III. Ünite Test 1(Şiir) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri