12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenad" şiirinde şair aşk kavramını nasıl ele almıştır?


 2. Cevap: Şair, aşk kavramını "bahar mevsimi" ve "sevgili"yle ilişkilendirerek ele almıştır. Şiirin ilk dizesinde "yine bahar geldi" ifadesiyle bahar mevsiminin aşkı hatırlattığı belirtilmektedir. Şair, bahar mevsimini sevgilinin gelişiyle özdeşleştirmektedir. Şiirde aşk, "sevgili"yle birlikte yaşanacak bir mutluluk olarak tasvir edilmektedir. Açıklama:

  Saf şiir anlayışında aşk kavramı genellikle "sevgili" ve "mutluluk" gibi temalarla ilişkilendirilir. Şair, aşk aracılığıyla mutluluğu ve huzuru bulmayı amaçlamaktadır. Ahmet Muhip Dıranas'ın "Serenad" şiiri de bu anlayışa uygun olarak yazılmıştır. Şair, şiirde aşkı "bahar mevsimi" ve "sevgili"yle ilişkilendirerek mutluluğu ve huzuru bulmayı amaçlamaktadır. 3. Nâzım Hikmet'in şiirlerinde hangi şiir biçimini kullanmıştır?


 4. Cevap: Serbest şiir Açıklama:

  Nâzım Hikmet, şiirlerinde serbest şiir anlayışını kullanmıştır. Bu anlayışta, şiirde hece ölçüsü, kafiye gibi kurallara bağlı kalınmaz. Şiir, şairin duygu ve düşüncelerini serbest bir şekilde ifade ettiği bir araçtır. 5. Ahmet Kutsi Tecer'in "Deli Kız'ın Türküsü" şiiri hangi nazım şekliyle yazılmıştır?


 6. Cevap: Koşma Açıklama:

  Ahmet Kutsi Tecer'in "Deli Kız'ın Türküsü" şiiri, halk edebiyatındaki koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Şiir, 11'li hece ölçüsü ve 8'li hece ölçüsünün çapraz kafiye düzeni ile yazılmıştır. 7. Orhan Veli Kanık'ın "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiiri hangi şiir anlayışını yansıtmaktadır?


 8. Cevap: Garip Açıklama:

  Orhan Veli Kanık'ın "Kitabe-i Seng-i Mezar" şiiri, Garip şiir anlayışının önemli örneklerinden biridir. Şiirde, geleneksel şiirde yer alan kafiye, redif, ölçü gibi ögelerin önemsiz olduğu, edebî sanatların ve konuşma dilinden farklı, süslü bir edebiyat dilinin gereksiz olduğu savunulmaktadır. 9. İkinci Yeni şiirinin Garip şiir anlayışına göre farkı nedir?


 10. Cevap: İkinci Yeni şiiri, Garip şiir anlayışına göre daha kapalı, daha soyut ve daha imgeseldir. İkinci Yeni şairleri, şiirin anlaşılır ve günlük konuşma dilinde olması gerektiğini savunan Garip şairlerine karşı çıkarak, şiirin anlaşılmaz ve soyut olması gerektiğini savunmuşlardır. İkinci Yeni şairleri, şiirde imgeleri ve çağrışımları ön plana çıkarmışlar, serbest çağrışım, biçimi ikinci plana itme ve konuşma dilinden uzaklaşma gibi anlayışları benimsemişlerdir. Açıklama: 11. İkinci Yeni şiirinin edebiyattaki etkisi nedir?


 12. Cevap: İkinci Yeni şiiri, Türk şiirini biçim ve içerik bakımından yenilemiş ve önemli bir değişime yol açmıştır. İkinci Yeni şairleri, şiirde yeni bir dil ve anlatım tarzı geliştirmişlerdir. Bu yeni anlayış, Türk şiirinde daha sonraki dönemlerde de etkili olmuştur. Açıklama: 13. 1980 sonrası Türk şiirinde hangi temalar öne çıkar?


 14. Cevap: 1980 sonrası Türk şiirinde öne çıkan temalar şunlardır: * Kent kimliği * Şehirleşme * Bireysel kaygılar Açıklama:

  1980 sonrası Türk şiirinde tek bir şiir anlayışından değil, çeşitli şiir anlayışlarından söz edilebilmektedir. Bu dönemde "kent kimliği, şehirleşme" temaları öne çıkmıştır. 1980 sonrası kuşakta politik ve toplumsal konular arka planda kalırken bireysel kaygılar ön plana çıkmıştır. 15. Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul" romanında Adnan Bey'in Tevfik Hoca'yla yaptığı diyalogda, Tevfik Hoca Adnan Bey'e "Namussuz olduğun için ortaklık teklif ediyorum" der. Bu diyalogdan hareketle, romanın temel temasını ve bu temayı destekleyen unsurları açıklayınız.


 16. Cevap: "Üç İstanbul" romanının temel teması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde toplumun çürümesidir. Bu çürüme, romanın her döneminde farklı yönleriyle ele alınmıştır. Örneğin, ilk dönemde Adnan Bey'in yaşadığı aile içinde yaşanan çatışmalar, bu çürümenin bir göstergesidir. İkinci dönemde, Adnan Bey'in yaşadığı çevrede görülen toplumsal ahlaksızlıklar, bu çürümenin bir başka boyutudur. Üçüncü dönemde ise, Adnan Bey'in yaşadığı siyasi çalkantılar, bu çürümenin en belirgin göstergesidir. Tevfik Hoca'nın Adnan Bey'e yaptığı teklif de, bu çürümenin bir sonucudur. Tevfik Hoca, Adnan Bey'in namussuz olduğunu düşünmektedir ve bu nedenle onunla ortaklık yapmak istemektedir. Bu teklif, Adnan Bey'in yaşadığı toplumda namussuzluğun sıradan bir durum haline geldiğini göstermektedir. Romanın bu temasını destekleyen unsurlar arasında şunlar sayılabilir: * Romanın her döneminde görülen toplumsal ahlaksızlıklar * Adnan Bey'in yaşadığı aile içinde yaşanan çatışmalar * Adnan Bey'in yaşadığı çevrede görülen siyasi çalkantılar * Tevfik Hoca'nın Adnan Bey'e yaptığı teklif Açıklama:

  Romanın temel teması, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde toplumun çürümesidir. Bu çürüme, romanın her döneminde farklı yönleriyle ele alınmıştır. Örneğin, ilk dönemde Adnan Bey'in yaşadığı aile içinde yaşanan çatışmalar, bu çürümenin bir göstergesidir. Adnan Bey'in ailesi, geleneksel değerlerin kaybolmaya başladığı bir dönemde yaşamaktadır. Bu nedenle, aile içinde çatışmalar yaşanmaktadır. İkinci dönemde, Adnan Bey'in yaşadığı çevrede görülen toplumsal ahlaksızlıklar, bu çürümenin bir başka boyutudur. Adnan Bey, yaşadığı çevrede, rüşvet, yolsuzluk, fuhuş gibi toplumsal ahlaksızlıklarla karşılaşmaktadır. Üçüncü dönemde ise, Adnan Bey'in yaşadığı siyasi çalkantılar, bu çürümenin en belirgin göstergesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, siyasi çalkantılar yaşanmakta ve bu çalkantılar, toplumun her kesimini etkilemektedir. Tevfik Hoca'nın Adnan Bey'e yaptığı teklif de, bu çürümenin bir sonucudur. Tevfik Hoca, Adnan Bey'in namussuz olduğunu düşünmektedir ve bu nedenle onunla ortaklık yapmak istemektedir. Bu teklif, Adnan Bey'in yaşadığı toplumda namussuzluğun sıradan bir durum haline geldiğini göstermektedir. Romanın bu temasını destekleyen unsurlar arasında şunlar sayılabilir: * Romanın her döneminde görülen toplumsal ahlaksızlıklar * Adnan Bey'in yaşadığı aile içinde yaşanan çatışmalar * Adnan Bey'in yaşadığı çevrede görülen siyasi çalkantılar * Tevfik Hoca'nın Adnan Bey'e yaptığı teklif Bu unsurlar, romanın temel temasını desteklemekte ve okuyucuya bu temayı daha iyi anlama imkanı vermektedir. 17. Bereketli Topraklar Üzerinde'nin konusu nedir?


 18. Cevap: 1950'li yıllarda Çukurova'da yaşanan tarımsal değişimler, emek-sermaye ve ırgat-ağa ilişkisi, köylü-şehirli farkı Açıklama:

  Bereketli Topraklar Üzerinde, 1950'li yıllarda Çukurova'da yaşanan tarımsal değişimleri, emek-sermaye ve ırgat-ağa ilişkisini, köylü-şehirli farkını konu alan bir romandır. Romanda, köyden kente göç eden üç arkadaşın yaşadıkları zorluklar ve bu zorlukların onların üzerindeki etkileri anlatılır. 19. Oğuz Atay'ın "Aylak Adam" romanında kullanılan anlatım tekniği nedir?


 20. Cevap: Geriye dönüş Açıklama:

  Oğuz Atay'ın "Aylak Adam" romanında, kahraman C.'nin kendi iç dünyasını ve geçmişini yansıtmak için geriye dönüş tekniğinden yararlanılmıştır. Bu teknikle, C.'nin çocukluk ve gençlik yıllarına ait anılar, günümüzdeki olaylarla iç içe geçerek anlatılmıştır. 21. Bülbüllerin neden öldürülmemesi gerektiği açıklanır.


 22. Cevap: Bülbüller, doğanın güzelliğini ve huzurunu temsil eden, sesleri ile insanları mutlu eden canlılardır. Bu nedenle bülbüllerin öldürülmesi, doğanın güzelliğine ve huzuruna zarar vermek anlamına gelir. Ayrıca, bülbüller gibi masum ve sessiz olan insanların haklarının korunması açısından da bülbüllerin öldürülmemesi önemlidir. Açıklama:

  Soru, bülbüllerin öldürülmesinin nedenlerinin tartışılmasını gerektirir. Cevap metninde, bülbüllerin doğaya ve insanlara olan faydaları ile bülbüller gibi masum insanların haklarının korunması açısından bülbüllerin öldürülmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. 23. Atticus'un insanların eşitliği ile ilgili mahkeme salonunda yaptığı konuşmaya katılıp katılmadığınızı ve nedenlerini açıklayınız.


 24. Cevap: Atticus'un insanların eşitliği ile ilgili mahkeme salonunda yaptığı konuşmaya katılıyorum. Çünkü Atticus, konuşmasında insanların ırk, din, cinsiyet gibi farklılıklarına bakılmaksızın eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmaktadır. Bu düşünce, adalet ve eşitlik gibi evrensel değerlere uygundur. Açıklama:

  Soru, Atticus'un konuşmasının içeriğini ve bu konuşmaya verilen tepkileri tartışılmasını gerektirir. Cevap metninde, Atticus'un konuşmasının adalet ve eşitlik gibi evrensel değerlere uygun olduğu ve bu konuşmanın toplumda olumlu bir etki yarattığı vurgulanmaktadır. 25. Cumhuriyet Dönemi Romanı İle İlgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Cumhuriyet Dönemi romanında öne çıkan konuların başında Kurtuluş Savaşı gelir.
  2. (.....) Cumhuriyet Dönemi romanlarında köy ve köy insanının yaşamı da önemli bir yer tutar.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi romanlarında bireyin iç dünyası da önemli bir yer tutar.
  4. (.....) Cumhuriyet Dönemi romanlarında dil ve anlatım tekniği de önemli bir değişim gösterir.
  5. (.....) Cumhuriyet Dönemi romanları, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Senaryo
 • Roman

Ayrıca 12.sınıf TDE dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak klasik türde mebsinavlari.com tarafındna hazırlanmıştır

Saf şiir anlayışında aşk kavramı genellikle "sevgili" ve "mutluluk" gibi temalarla ilişkilendirilir.

Serbest şiir anlayışını ve özelliklerini kavrar.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda koşma nazım biçimini tanır ve örnekler verir.

Garip şiir anlayışını ve temsilcilerini tanır.

20. yüzyıl Türk edebiyatında İkinci Yeni şiir anlayışını ve Garip şiir anlayışını karşılaştırır.

20. yüzyıl Türk edebiyatında İkinci Yeni şiir anlayışının etkisini kavrar.

1980 sonrası Türk şiirinde işlenen temaları kavrar.

Öğrenci, Türk edebiyatında roman türünde yazılmış eserlerde işlenen temaları tespit eder.

Bereketli Topraklar Üzerinde, 1950'li yıllarda Çukurova'da yaşanan toplumsal ve ekonomik değişimleri yansıtması bakımından önemli bir romandır.

Geriye dönüş tekniği, bir eserde kahramanın iç dünyasını ve geçmişini yansıtmak için kullanılan bir anlatım tekniğidir.

Metinlerde yer alan önemli kavramları açıklayabilme.

Metinlerde yer alan önemli kavramların doğru yorumlanabilmesi.

* Cumhuriyet Dönemi romanının ana konularını kavrar. * Cumhuriyet Dönemi romanlarında bireyin iç dünyasının işlenişini kavrar. * Cumhuriyet Dönemi romanlarında dilin ve anlatım tekniğinin değişimini kavrar. * Cumhuriyet Dönemi romanlarının Türk edebiyatına katkılarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf TDE 1.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri