12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I CEVAPLARI

 1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde etkili olan faktörler nelerdir?

  A) İslamiyet’in Türklerin karakterlerine ve düşünce ve ideallerine uygun olması
  B) Türklerin ahiret inancına sahip olmaları
  C) Müslümanlarla kurulan olumlu ilişkiler
  D) Mutasavvıfların insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam'ın ahlak ilkelerine vurgu yaparak giriştikleri tebliğ faaliyetleri
  E) Tüm seçenekler

 2. Cevap: E Açıklama:

  Türkler, İslamiyet’in adil, insan haklarına saygılı ve eşitlik esaslarına dayanan değerlerine uygunluk gösterdiğini görmüşlerdir. Bu nedenle İslamiyet’i kabul etmişlerdir. 3. Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında hangi teşkilatlar etkili olmuştur?

  A) Ribat, fütüvvet ve ahilik teşkilatları
  B) Sadece ribat teşkilatı
  C) Sadece fütüvvet teşkilatı
  D) Sadece ahilik teşkilatı
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: A Açıklama:

  Bu teşkilatlar, özellikle göçebe Türklerin İslamlaşmasında etkili olmuştur. 5. Ribatların İslamiyet’in yayılmasında etkili olmasının nedenleri nelerdir?

  A) Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunması
  B) Askerî amaçlı sağlam yapılar olması
  C) Derviş, sufi ve eren adı verilen mutasavvıfların burada görev yapması
  D) Tüm seçenekler
  E) Hiçbiri

 6. Cevap: D Açıklama:

  Ribatların İslamiyet’in yayılmasında etkili olmasının nedenleri şunlardır: * Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunması, İslamiyet’in yayılması için uygun ortam sağlamıştır. * Askerî amaçlı sağlam yapılar olması, ribatların korunmasını ve buradaki faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamıştır. * Derviş, sufi ve eren adı verilen mutasavvıfların burada görev yapması, İslamiyet’in öğretilerinin halka daha kolay ulaşmasını sağlamıştır. 7. Fütüvvet teşkilatının İslamiyet’in yayılmasında etkili olmasının nedenleri nelerdir?

  A) Ahlaki ve sosyal alanlarda önemli hizmetlerde bulunması
  B) Halk arasında İslamiyet’i yaymak için faaliyetlerde bulunması
  C) Siyasal alanda önemli rol oynaması
  D) Tüm seçenekler
  E) Hiçbiri

 8. Cevap: B Açıklama:

  Fütüvvet teşkilatları, halk arasında İslamiyet’i yaymak için çeşitli faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetler arasında vaaz ve nasihat etmek, cami ve mescit inşa etmek, dini eğitim vermek gibi faaliyetler yer almaktadır. 9. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan Ahilik teşkilatının temelinde hangi ilke yatmaktadır?

  A) Fütüvvet    B) Hakikat    C) Muhabbet    D) İrfan    E) Cömertlik    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ahilik teşkilatı, İslam'ın temel ilkelerinden olan fütüvvet, hakikat, muhabbet, irfan ve cömertlik gibi ilkeleri benimsemiştir. Bu ilkelerin en önemlisi fütüvvet ilkesidir. Fütüvvet, gençlik, erlik, yiğitlik anlamında Arapça bir kelimedir. Ahilikte fütüvvet, İslam'ın temel ilkelerini benimsemiş, ahlaklı, dürüst, yardımsever ve merhametli olmak gibi anlamlara gelmektedir. 11. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin asıl adı nedir?

  A) Numan b. Sabit     B) Ahmed b. Hanbel   
  C) İmam-ı Azam        D) İmam-ı Şafii      
  E) İmam-ı Malik                            

 12. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Hanife'nin asıl adı Numan b. Sabit'tir. İmam-ı Azam olarak da bilinir. 13. Ebu Hanife'nin İslam hukuku alanındaki en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) El-Fıkhu'l-Ekber           B) Kitabu'l-Ahkâm            
  C) Kitabu'l-İhtilaf           D) Kitabu'l-Ahkam'ül-Kübra   
  E) Kitabu'l-Müstesna                                       

 14. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Hanife'nin İslam hukuku alanındaki en önemli eseri El-Fıkhu'l-Ekber'dir. Bu eser, İslam hukukunun temel ilkeleri ve hükümlerini ele almaktadır. 15. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan tasavvuf ehli şahsiyetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mevlana Celaleddin-i Rumi    B) Hacı Bektaş-ı Veli          
  C) Yunus Emre                   D) Muhyiddin-i Arabi           
  E) İmam-ı Rabbani                                              

 16. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan en önemli tasavvuf ehli şahsiyetlerden biridir. 17. İslam'ın dört mezhebinden biri olan Hanefilik'in kurucusu kimdir?

  A) İmam Malik       B) İmam Şafiî      
  C) İmam Eş'ari      D) Ebu Hanife      
  E) İmam Maturidi                       

 18. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Hanife, İslam'ın dört mezhebinden biri olan Hanefilik'in kurucusudur. 19. Caferilik mezhebi, Hz. Ali'nin soyundan gelen on iki imama inanmayı inanç konuları kapsamında değerlendiren bir mezheptir. Bu mezhebin kurucusu kimdir?

  A) İmam Malik        B) İmam Şafiî       
  C) İmam Eş'ari       D) Ebu Hanife       
  E) Cafer es-Sadık                        

 20. Cevap: E Açıklama:

  Caferilik mezhebinin kurucusu Cafer es-Sadık'tır. 21. Maturidilik mezhebi, İslam inancının temelini oluşturan inanç konularında Ehl-i sünnet itikadının sistemli hâle gelmesini sağlamıştır. Bu mezhebin kurucusu kimdir?

  A) İmam Malik                B) İmam Şafiî               
  C) İmam Eş'ari               D) Ebu Hanife               
  E) Ebu Mansur el-Maturidi                                

 22. Cevap: E Açıklama:

  Maturidilik mezhebinin kurucusu Ebu Mansur el-Maturidi'dir. 23. İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusu, İslam kültür tarihinde fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlimdir. Bu âlim kimdir?

  A) İmam Malik                B) İmam Şafiî               
  C) İmam Eş'ari               D) Ebu Hanife               
  E) Ebu Mansur el-Maturidi                                

 24. Cevap: B Açıklama:

  İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusu İmam Şafiî'dir. Ayrıca İmam Şafiî, İslam kültür tarihinde fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlimdir. 25. Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde önemli katkıları olan tasavvuf ehli kişilerden biri de Hoca Ahmet Yesevi'dir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde hangi alandaki katkıları daha fazla olmuştur?

  A) Düşünsel alanda    B) İktisadi alanda   
  C) Sosyal alanda      D) Kültürel alanda   
  E) Eğitim alanında                         

 26. Cevap: A Açıklama:

  Hoca Ahmet Yesevi, tasavvufi düşüncelerini Anadolu'ya taşıyarak halk arasında İslam'ın yayılmasını ve yerleşmesini sağlamıştır. Ayrıca, Türkçe şiirler yazarak İslam'ın basit ve anlaşılır bir şekilde anlatılmasına katkıda bulunmuştur. 27. Anadolu'da tasavvuf ehli kişilerden biri olan Ahi Evran, esnaf zümresinin İslam'ı daha iyi anlamasını ve yaşamasını sağlamak için hangi teşkilatı kurmuştur?

  A) Ahilik          B) Bektaşilik     
  C) Mevlevilik      D) Rifailik       
  E) Kalenderilik                      

 28. Cevap: A Açıklama:

  Ahi Evran, esnaf zümresinin İslam'ı daha iyi anlamasını ve yaşamasını sağlamak için Ahilik teşkilatı kurmuştur. Ahilik teşkilatı, esnafın mesleki ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmuştur. 29. Anadolu'da tasavvuf ehli kişilerden biri olan Hacı Bektaş-ı Veli, hangi tarikatın kurucusudur?

  A) Ahilik          B) Bektaşilik     
  C) Mevlevilik      D) Rifailik       
  E) Kalenderilik                      

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hacı Bektaş-ı Veli, Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Bektaşilik, Anadolu'da yaygın olarak yayılan bir tarikattır. 31. Anadolu'da tasavvuf ehli kişiler, İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde hangi yöntemlere başvurmuşlardır?

  A) Eğitim ve öğretim faaliyetleri
  B) Sosyal yardım faaliyetleri
  C) Kültürel faaliyetler
  D) Hepsi
  E) Hiçbiri

 32. Cevap: D Açıklama:

  Anadolu'da tasavvuf ehli kişiler, İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri, sosyal yardım faaliyetleri ve kültürel faaliyetler gibi çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. 33. Nisâ suresinin 69. ayetinde, Hz. Peygamber'in ashabının "biz yarın sana ulaşamayacağız" şeklindeki endişelerine karşılık, Hz. Peygamber'in verdiği cevapta, hangi ibadetlerin önemine vurgu yapılmıştır?

  A) Namaz    B) Zekat    C) Oruç    D) Hac    E) Sadaka    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ayet mealinde, "Kim Allah'a ve Peygamberine iman eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsa, Allah onu nimetlerle dolu cennetlere sokar." denilmektedir. Bu ayette, iman, namaz, zekat ve oruç ibadetlerinin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir. 35. Nisâ suresinin 69. ayetinde, Hz. Peygamber'in ashabından birinin yaptığı "Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ettim, beş vakit namazımı kıldım, malımın zekatını verdim, Ramazan ayının orucunu tuttum." şeklindeki açıklamaya karşılık, Hz. Peygamber'in verdiği cevapta, bu kişinin cennete gireceği belirtilmiştir. Bu kişinin cennete girmesinin nedeni nedir?

  A) İman etmesi
  B) Namaz kılması
  C) Zekat vermesi
  D) Oruç tutması
  E) Tüm bu ibadetlerini yerine getirmesi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Ayette, bu kişinin tüm bu ibadetlerini yerine getirmesi nedeniyle cennete gireceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, bu kişinin cennete girmesinin nedeni, tüm bu ibadetlerini yerine getirmesidir. 37. Nisâ suresinin 69. ayeti, İslam'ın temel ibadetlerinin hangilerine vurgu yapmaktadır?

  A) İman, namaz, zekat ve oruç
  B) İman, namaz, zekat ve hac
  C) İman, namaz, zekat, oruç ve sadaka
  D) İman, namaz, zekat, oruç, hac ve umre
  E) İman, namaz, zekat, oruç, hac, umre ve kurban

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ayette, iman, namaz, zekat ve oruç ibadetlerine vurgu yapıldığı görülmektedir. 39. Nisâ suresinin 69. ayeti, Müslümanların ahiretteki mutluluğu için hangi ibadetlerin önemli olduğunu göstermektedir?

  A) İman, namaz ve zekat
  B) İman, namaz, zekat ve oruç
  C) İman, namaz, zekat, oruç ve sadaka
  D) İman, namaz, zekat, oruç, hac ve umre
  E) İman, namaz, zekat, oruç, hac, umre ve kurban

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ayette, iman, namaz, zekat ve oruç ibadetlerinin ahiretteki mutluluğu için önemli olduğu belirtilmektedir. 41. Ayette, ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte olacak olan kimseler kimlerdir?

  A) İman edenler
  B) Allah'a ve Peygambere itaat edenler
  C) Anne ve babasına itaat edenler
  D) Allah'ın emirlerine itaat edenler
  E) Peygamberlerin izinden gidenler

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ayette, "Kim Allah'a ve Peygambere iman ederse, işte onlar Allah'ın velileridir. Ve onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir." (Nisa, 69) buyrulmaktadır. Bu ayet, ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte olacak olan kimselerin iman edenler olduğunu göstermektedir. 43. Ayette, ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte olacak olan kimselerin anne ve babasına asi olmadıkları belirtilmektedir. Bu durum, anne ve babaya itaat etmenin önemini nasıl göstermektedir?

  A) Anne ve babaya itaat etmek, kişiyi ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte kılar.
  B) Anne ve babaya itaat etmek, kişinin cennete girmesine vesile olur.
  C) Anne ve babaya itaat etmek, kişinin Allah'ın rızasını kazanmanın bir yoludur.
  D) Anne ve babaya itaat etmek, kişinin dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmasına yardımcı olur.
  E) Anne ve babaya itaat etmek, kişinin iman derecesini yükseltir.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ayette, "Kim Allah'a ve Peygambere iman ederse, işte onlar Allah'ın velileridir. Ve onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Ancak anne ve babasına asi olan başkadır. Onlara dünya hayatında azap ederiz ve kıyamet gününde onları kör olarak haşrederiz." (Nisa, 69) buyrulmaktadır. Bu ayet, anne ve babasına asi olan kimselerin, ahiret gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyi kimselerle birlikte olmayacağını göstermektedir. Bu durum, anne ve babaya itaat etmenin önemini ve anne ve babaya itaat etmenin, kişinin cennete girmesine vesile olacağını göstermektedir. 45. Ayette, "Kim Allah'a ve Peygambere iman ederse, işte onlar Allah'ın velileridir." (Nisa, 69) buyrulmaktadır. Bu ifadeden, Allah'a ve Peygambere iman eden kimselerin sahip olduğu bazı özellikler nelerdir?

  A) Allah'ın ve Peygamberin sevgisini kazanırlar.
  B) Allah'ın koruması altına girerler.
  C) Allah'ın rızasını kazanırlar.
  D) Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşırlar.
  E) Tümü

 46. Cevap: E Açıklama:

  Ayette, "Kim Allah'a ve Peygambere iman ederse, işte onlar Allah'ın velileridir. Ve onlara korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir." (Nisa, 69) buyrulmaktadır. Bu ayet, Allah'a ve Peygambere iman eden kimselerin, Allah'ın sevgisini kazanacaklarını, Allah'ın koruması altına gireceklerini, Allah'ın rızasını kazanacaklarını ve dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşacaklarını göstermektedir. Bu nedenle, ayette belirtilen ifadelerden, AllahYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I Detayları

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I Testini Çöz tıklayın. 12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET DİNLERDE İBADETLER
  1. Dinlerde İbadet Yerleri
  2. Dinlerde İbadetler
  3. Dinlerde Önemli Günler ve Geceler
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İ ANLAMA
  1. Başlıca Hadis Kaynakları
  2. Dinin Anlaşılmasında Sünnetin Önemi
  3. Hadis ve Sünnet
  4. Hz. Muhammed'i Nasıl Anlamalıyız?
  5. Hz.Muhammed'in Davranışlarının Yerel ve Evrensel Boyutu
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFÎ YORUMLAR
  1. Birlikte Yaşama ve Hoşgörü Kültürü
  2. Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufî Yorumlar
  3. Tasavvufî Düşüncede Allah-Varlık İlişkisi
  4. Tasavvufî Düşüncenin Ahlâkî Boyutu
  5. Tasavvufî Düşüncenin Oluşumu

Ayrıca 12.sınıf DKAB dersi II. ünite test soruları 1; cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

12.1.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etme nedenleri ve bu konudaki gelişmeleri değerlendirir.

12.1.2. Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olan teşkilatları analiz eder.

12.1.2. Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olan teşkilatları analiz eder.

12.1.2. Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında etkili olan teşkilatları analiz eder.

12.1.3. Ahilik teşkilatının temelinde yatan fütüvvet ilkesini açıklar.

12.1.2. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin asıl adını bilir.

12.1.2. Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan Ebu Hanife'nin İslam hukuku alanındaki en önemli eserini bilir.

12.1.2. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında etkili olan tasavvuf ehli şahsiyetlerden birini bilir. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten hazırlanmış, 5 seçenekli, cevap, açıklama ve kazanım içeren sorulardır. Soruları, içerisine almayarak istediğin formatta hazırladım.

İslam'ın dört mezhebinin kurucularını bilir.

İslam'ın dört mezhebinden biri olan Caferilik'in kurucusunu bilir.

İslam'ın dört mezhebinden biri olan Maturidilik'in kurucusunu bilir.

İslam'ın dört mezhebinden biri olan Şafiîlik'in kurucusunun fıkıh usulü ilminin temellerini atan ilk âlim olduğunu bilir.

12.1.2.1. Tasavvuf ehli kişilerin Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde rolünü analiz eder.

12.1.2.2. Ahilik teşkilatının Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde rolünü analiz eder.

12.1.2.3. Bektaşilik tarikatının Anadolu'da İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde rolünü analiz eder.

12.1.2.4. Tasavvuf ehli kişilerin İslam'ın yayılmasında ve yerleşmesinde kullandığı yöntemleri analiz eder.

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.

12.2.1. İslam'ın temel ibadetlerini kavrar.

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. Umarım bu sorular, öğrencilerinizin yukarıda verilen içerikten yararlanarak İslam'ın temel ibadetlerinin önemini kavrayabilmelerine yardımcı olur.

Ahiret inancını kavrar ve yaşar.

Anne ve babaya itaat etmenin önemini kavrar ve yaşar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınavı 12.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 36 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf DKAB II. Ünite Test I sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri