12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (D/Y) Steinbeck'in "Gazap Üzümleri" adlı romanı, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın etkilerini anlatan bir eserdir.
  2. (D/Y) Steinbeck'in romanında, göçmen işçilerin yaşadığı zorluklar ve adaletsizlikler anlatılmaktadır.
  3. (D/Y) Steinbeck'in romanında, makineleşmenin tarım işçilerini olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır.
  4. (D/Y) Steinbeck'in romanında, büyük toprak sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği görülmektedir.
  5. (D/Y) Steinbeck'in romanında, işçilerin birlik ve dayanışmasının önemi vurgulanmıştır.
  6. (D/Y) Steinbeck'in romanı, sosyal gerçekçi bir romandır.
  7. (D/Y) Steinbeck'in romanı, Amerikan tarihinde önemli bir dönüm noktası olan Büyük Buhran'ın etkisini yansıtmaktadır.
  8. (D/Y) Steinbeck'in romanı, işçilerin mücadelesini ve umutlarını dile getiren bir eserdir
  9. (D/Y) Steinbeck'in romanı, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür.
  10. (D/Y) Steinbeck'in romanı, 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 3. 1950'li yıllarda Türkiye'de yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler neticesinde iktidara gelen Demokrat Parti (DP), 1960 yılında askerî bir darbeyle devrildi. Bu darbenin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) DP'nin 1950'de orduda gerçekleştirdiği ihraçlar
  B) DP'nin 1954'ten sonra yaşanan gelişmelerle gerginliğin daha da artması
  C) DP'nin iktidarı döneminde yaşanan ekonomik sıkıntılar
  D) DP'nin 1957 seçimlerini kazanması
  E) DP'nin 1958'de Irak'ta gerçekleşen askerî müdahaleden etkilenmesi

 4. Cevap: D Açıklama:

  DP, 1957 seçimlerini kazanarak üçüncü kez iktidara gelmiştir. Bu durum, DP'nin iktidarını meşrulaştırmış ve darbe ihtimalini azaltmıştır. 5. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin ardından kurulan Milli Birlik Komitesi (MBK), Demokrat Parti'yi tasfiye ederek yeni bir anayasa hazırladı. Bu anayasa ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?

  A) Çok partili siyasi hayata geçilmesi
  B) Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin önlenmesi
  C) Demokrat Parti'nin gerçekleştirdiği uygulamaların ortadan kaldırılması
  D) Demokrasinin güçlendirilmesi
  E) İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması

 6. Cevap: D Açıklama:

  27 Mayıs Askerî Darbesi, demokrasinin güçlendirilmesi amacı ile yapılmamıştır. Darbe ile Demokrat Parti iktidarı sonlandırılmış ve yeni bir anayasa ile demokrasiye geçiş süreci başlatılmıştır. Ancak, bu anayasa ile demokrasinin güçlendirilmesinden ziyade, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanması amaçlanmıştır. 7. Gümüş Motor, 1956 yılında Necmettin Erbakan tarafından kurulan Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikasıdır. Gümüş Motor'un kurulmasının aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenebilir?

  A) Türkiye'nin sanayileşme sürecinin hızlanması
  B) Türkiye'nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişinin sağlanması
  C) Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması
  D) Türkiye'nin millî sanayisinin gelişmesi
  E) Hepsi

 8. Cevap: E Açıklama:

  Gümüş Motor, Türkiye'nin ilk yerli motor fabrikası olarak, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamıştır. Gümüş Motor'un ürettiği motorlar, Türkiye'de kullanılan ithal motorların yerini almış ve dışa bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olmuştur. 9. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin ardından Yassıada'da kurulan Yüksek Adalet Divanı, Demokrat Parti'nin birçok yöneticisini yargıladı. Bu yargılama sonucunda, aşağıdakilerden hangisi idam cezasına çarptırılmıştır?

  A) Adnan Menderes       B) Fatin Rüştü Zorlu   
  C) Hasan Polatkan       D) Celal Bayar         
  E) Hepsi                                       

 10. Cevap: E Açıklama:

  27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin ardından kurulan Yüksek Adalet Divanı, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam cezasına çarptırmıştır. Celal Bayar ve Refik Koraltan ise ömür boyu hapse mahkûm edilmiştir. 11. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin sonuçlarından biri de yeni bir anayasa hazırlanmasıydı. Bu anayasa, 1961 yılında yapılan referandumda %61,7 oyla kabul edildi. Bu anayasa ile getirilen yeniliklerden biri de senatonun kurulmasıydı. Senatonun kurulmasının amacı nedir?

  A) Yasama yetkisini güçlendirmek
  B) Cumhurbaşkanının yetkilerini azaltmak
  C) Federal bir devlet yapısı oluşturmak
  D) Demokratikleşme sürecini azaltmak
  E) Ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlamak

 12. Cevap: A Açıklama:

  Senato, yasama organının bir parçasıdır ve yasama yetkisine sahiptir. Bu nedenle, senatonun kurulması, yasama yetkisinin güçlendirilmesi anlamına gelir. 13. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra kurulan Kurucu Meclis, 1961 Anayasası'nı hazırlamıştır. Bu anayasa ile getirilen yeniliklerden biri de üniversitelerin özerkleştirilmesidir. Üniversitelerin özerkleştirilmesinin amacı nedir?

  A) Üniversitelerin siyasi iktidarın etkisinden kurtarılması
  B) Üniversitelerin bilimsel çalışmalara daha az ağırlık vermesi
  C) Üniversitelerin daha az bütçe almasını sağlamak
  D) Üniversitelerin daha az öğrenci almasını sağlamak
  E) Üniversitelerin daha az mezun vermesini sağlamak

 14. Cevap: A Açıklama:

  Üniversitelerin özerkleştirilmesi, üniversitelerin siyasi iktidarın etkisinden kurtarılmasını ve bu sayede daha özgür bir şekilde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmesini amaçlamaktadır. 15. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra kurulan Kurucu Meclis, 1961 Anayasası'nı hazırlamıştır. Bu anayasa ile getirilen yeniliklerden biri de dernek kurma, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma gibi temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesidir. Bu durumun amacı nedir?

  A) Demokrasiyi güçlendirmek      B) Hukuk devletini inşa etmek   
  C) İnsan haklarını korumak       D) Ekonomiyi canlandırmak       
  E) Hepsi                                                         

 16. Cevap: E Açıklama:

  Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu sayede, bireylerin özgürlükleri daha fazla korunmuş olur ve demokrasi daha sağlam temeller üzerine inşa edilir. 17. 27 Mayıs 1960 Darbesi'nden sonra kurulan Kurucu Meclis, 1961 Anayasası'nı hazırlamıştır. Bu anayasa ile getirilen yeniliklerden biri de Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve ekonomik kalkınmanın planlı bir şekilde yürütülmesidir. Bu durumun amacı nedir?

  A) Ekonomiyi sabit tutmak
  B) Ekonomiyi çeşitlendirmek
  C) Ekonomiyi dışa bağımlı hale getirmek
  D) Ekonomiyi sosyal adaleti gözeterek geliştirmek
  E) Ekonomiyi devlet eliyle yönetmek

 18. Cevap: D Açıklama:

  Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması ve ekonomik kalkınmanın planlı bir şekilde yürütülmesi, ekonomik kalkınmanın sosyal adaleti gözeterek gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Bu sayede, ekonomik kalkınmadan tüm kesimlerin eşit şekilde yararlanması sağlanacaktır. 19. Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim, hangi amaçla üretilmiştir?

  A) Ordunun binek araç ihtiyacını karşılamak için
  B) Sivil halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için
  C) İhracat yapmak için
  D) Otomotiv sektörünün gelişmesini teşvik etmek için
  E) Dünya çapında bir marka olmak için

 20. Cevap: A Açıklama:

  Devrim, 1961 yılında Eskişehir Demir Yolu Fabrikalarında, ordunun binek araç ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiştir. 21. Devrim otomobilinin motoru kaç silindirli ve kaç beygir gücüne sahipti?

  A) 4 silindirli, 150 beygir gücü
  B) 6 silindirli, 180 beygir gücü
  C) 8 silindirli, 200 beygir gücü
  D) 10 silindirli, 220 beygir gücü
  E) 12 silindirli, 240 beygir gücü

 22. Cevap: B Açıklama:

  Devrim otomobilinin motoru 6 silindirli ve 180 beygir gücüne sahipti. 23. Devrim otomobilinin tanıtımı hangi tarihte yapılmıştır?

  A) 29 Ekim 1961      B) 10 Kasım 1961    
  C) 27 Mayıs 1961     D) 15 Temmuz 1961   
  E) 21 Aralık 1961                        

 24. Cevap: A Açıklama:

  Devrim otomobilinin tanıtımı, 29 Ekim 1961 tarihinde cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında yapılmıştır. 25. Devrim otomobilinin tanıtımında ne gibi bir sorun yaşanmıştır?

  A) Otomobilin yakıtı bitmiştir.
  B) Otomobilin motoru arızalanmıştı.
  C) Otomobilin kaportası hasar görmüştü.
  D) Otomobilin direksiyonu kırılmıştır.
  E) Otomobilin frenleri tutmamıştır.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Devrim otomobilinin tanıtımında, otomobilin yakıtı bitmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, otomobilin benzin deposunun boş olduğu bir başka Devrim otomobiline binmek zorunda kalmıştır. Bu durum, otomobilin tanıtımını olumsuz etkilemiştir. 27. Devrim otomobilinin tanıtımının ardından hangi gelişmeler yaşanmıştır?

  A) Devrim otomobili seri üretime geçmiştir.
  B) Devrim otomobili yurt dışına ihraç edilmeye başlanmıştır.
  C) Devrim otomobili, otomotiv sektörünün gelişmesine katkı sağlamıştır.
  D) Devrim otomobili, Türk halkının milli duygularını güçlendirmiştir.
  E) Devrim otomobili, Türkiye’nin otomotiv sektöründe söz sahibi olmasını sağlamıştır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Devrim otomobilinin tanıtımının ardından, otomobilin seri üretime geçmesi ve yurt dışına ihraç edilmesi planlanmıştır. Ancak bu planlar, dönemin siyasi ve ekonomik koşullarının olumsuz etkileri nedeniyle hayata geçirilememiştir. Bununla birlikte, Devrim otomobili, Türk halkının milli duygularını güçlendirmiş ve otomotiv sektörünün gelişmesine önemli katkı sağlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 Detayları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 Testini Çöz tıklayın. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • TestAyrıca 12.sınıf çağdaş Türk ve dünya tarihi dersi III. ünite soğuk savaş dönemi test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın etkilerini kavrar. * Göçmen işçilerin yaşadığı zorluklar ve adaletsizlikleri analiz eder. * Makineleşmenin tarım işçilerini nasıl etkilediğini değerlendirir. * Büyük toprak sahiplerinin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini fark eder. * İşçilerin birlik ve dayanışmasının önemini kavrar. * Sosyal gerçekçi bir romanın özelliklerini analiz eder. * Büyük Buhran'ın Amerikan tarihindeki etkisini değerlendirir. * İşçilerin mücadelesini ve umutlarını kavrar. * Nobel Edebiyat Ödülü'nün önemini kavrar. * 20. yüzyılın en önemli eserlerinden birini değerlendirir.

27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin nedenleri hakkında bilgi sahibi olur.

27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'nin sonuçlarını değerlendirir.

Türkiye'nin sanayileşme sürecini değerlendirir.

27 Mayıs 1960 Askerî DarSoru 1

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin sonuçlarını analiz eder.

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin sonuçlarını analiz eder.

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin sonuçlarını analiz eder.

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin sonuçlarını analiz eder.

12.3.5.1 Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan Devrim’in önemini kavrar.

12.3.5.2 Devrim otomobilinin teknik özelliklerini kavrar.

12.3.5.3 Devrim otomobilinin tanıtımının yapıldığı tarihi kavrar.

12.3.5.4 Devrim otomobilinin tanıtımında yaşanan sorunu kavrar.

12.3.5.5 Devrim otomobilinin tanıtımının ardından yaşanan gelişmeleri kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite Soğuk Savaş Dönemi Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri