11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nde düğünlerde düzenlenen yaya yarışlarında birinci olanlara ne verilirdi?

  A) Madalya          B) Para ödülü      
  C) Gümüş maşrapa    D) Hiçbiri         
  E) Diploma                             

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere, yaya yarışlarını bitirenler gümüş bir maşrapa ile ödüllendirilirlerdi. 3. Hangisi Osmanlı döneminde sporun devlet desteği aldığına dair bir kanıttır?

  A) Spor etkinliklerinin saray önünde yapılması
  B) Padişahların yarışmaları seyretmesi
  C) Sporculara ödüller verilmesi
  D) Yukarıdakilerin hepsi
  E) Hiçbiri

 4. Cevap: D Açıklama:

  Metin, spor etkinliklerinin saray önünde yapıldığını, padişahların yarışmaları seyrettiğini ve sporculara ödüller verildiğini belirtmektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yapılan bir spor dalı DEĞİLDİR?

  A) Güreş    B) Tenis    C) Okçuluk    D) Avcılık    E) Binicilik    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Tenis, Osmanlı Devleti'nde son dönemlerinde Batı etkisiyle ortaya çıkan bir spordur. 7. Osmanlı şehzadeleri hangi yaşta spor eğitimine başlardı?

  A) 5-6    B) 7-8    C) 9-10    D) 11-12    E) 13-14    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı şehzadeleri, 5-6 yaşından itibaren ata binme ve güreş eğitimi alırlardı. 9. Cumhuriyet Dönemi'nde Türkiye'nin ilk spor organizasyonu hangisidir?

  A) Torino Olimpiyat Oyunları
  B) Paris Olimpiyat Oyunları
  C) Berlin Olimpiyat Oyunları
  D) Londra Olimpiyat Oyunları
  E) Helsinki Olimpiyat Oyunları

 10. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, 1924 yılında düzenlenen Paris Olimpiyat Oyunları'na davet edilmiştir. 11. "Ben sporcunun; zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözü kime aittir?

  A) Selim Sırrı Tarcan       B) Ali Sami Yen            
  C) Mustafa Kemal Atatürk    D) Burhan Felek            
  E) İsmet İnönü                                         

 12. Cevap: C Açıklama:

  Mustafa Kemal Atatürk, sporcu hakkındaki düşüncelerini bu sözlerle dile getirmiştir. 13. XIX. yüzyılda Bursa Manzaraları tablosunu yapan ressam kimdir?

  A) İbrahim Çallı       B) Osman Hamdi Bey    
  C) Şeker Ahmet Paşa    D) Namık İsmail       
  E) Fausto Zonaro                             

 14. Cevap: C Açıklama:

  Şeker Ahmet Paşa, 1874 yılında Bursa Manzaraları adlı tabloyu yaparak Osmanlı Devleti'ndeki ilk resim sergisini açmıştır. 15. Divan Edebiyatı'nın ayırt edici özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Halk dilinin kullanılması
  B) Aruz ölçüsüyle yazılması
  C) Anonim olması
  D) Ferdi ürünler olması
  E) Destansı anlatıma yer verilmesi

 16. Cevap: B Açıklama:

  Divan Edebiyatı'nda şiirler aruz ölçüsüyle yazılır ve yüksek zümreye hitap eder. 17. Batılılaşma Hareketi'nin Osmanlı sanatına etkisi nedir?

  A) Minyatür sanatının gerilemesi
  B) Resim sanatının yaygınlaşması
  C) Seramik sanatının gelişmesi
  D) Halk müziğinin Batı müziği ile sentezlenmesi
  E) Divan Edebiyatı'nın etkisinin azalması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Batılılaşma Hareketi, Avrupa'nın resim ve müzik gibi sanat alanlarındaki etkilerini Osmanlı sanatına yansıtmıştır. 19. Hangi Batılı besteci, mehter marşından etkilenerek bir eser bestelemiştir?

  A) Bach    B) Beethoven    C) Mozart    D) Wagner    E) Verdi    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Beethoven, 1811 yılında mehter marşından etkilenerek "Türk Marşı" adlı eserini bestelemiştir. 21. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk resim sanatında öne çıkan temalar nelerdir?

  A) Atatürk ve silah arkadaşlarının faaliyetleri, Türk ordusunun kahramanlıkları, Millî Mücadele'nin sıkıntıları
  B) Manzara, natürmort, portre
  C) Soyut sanat, ekspresyonizm, kübizm
  D) Dinî motifler, folklorik unsurlar, geleneksel teknikler
  E) Erotizm, şiddet, distopya

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki ressamlar, Millî Mücadele'den esinlenerek tarihi olayları ve kahramanları temsil eden eserler üretmişlerdir. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraşlık alanında yaşanan gelişmeler nelerdir?

  A) Heykeltıraş sayısında artış, doğa ve klasik eserlerin incelenmesi
  B) Geleneksel heykel tekniklerinin yeniden yorumlanması
  C) Heykel sanatının anıtsal eserlere odaklanması
  D) Heykel sanatının halk arasında yaygınlaşması
  E) Heykel sanatının modern sanat akımlarının etkisiyle dönüşmesi

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde heykeltıraş sayısı artmış, doğa ve klasik eserler incelenerek heykel sanatı geliştirilmiştir. 25. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnâmesi'ne göre eğitim sistemi kaç kısma ayrılmıştır?

  A) 2    B) 3    C) 4    D) 5    E) 6    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Nizamnâme ile eğitim sistemi; İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim olarak üç kısma ayrılmıştır. 27. Osmanlı'da Batı tarzı eğitim veren okulların açılması hangi döneme rastlar?

  A) Tanzimat Dönemi
  B) I. Dünya Savaşı Dönemi
  C) Cumhuriyet Dönemi
  D) Meşrutiyet Dönemi
  E) Osmanlı Devleti'nin ilk dönemleri

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sultan II. Mahmut Dönemi'nde Avrupa'ya öğrenci gönderimi ile Batılı anlamda eğitim veren okullar kurulmaya başlanmıştır. 29. Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde açılan ilk ortaokul hangisidir?

  A) İptidai Mektepler    B) Rüştiyeler          
  C) İdadiler             D) Sultaniler          
  E) Dârülfünun                                  

 30. Cevap: B Açıklama:

  Rüştiyeler, bugünkü ortaokulların karşılığı olan ve 1839'da Sultan II. Mahmud tarafından açılan ilk ortaokullardır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde kurulan bir kız öğretmen okulu değildir?

  A) Darülmuallimât
  B) İnas Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi
  C) Mekteb-i Sultanî
  D) Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi
  E) Sanayi-i Nefise Mektebi

 32. Cevap: D Açıklama:

  Gülhane Tababet Tatbikatı Mektebi, Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde kurulan bir tıp okulu olup kız öğretmen okulu değildir. 33. Dârülfünun'un açılış yılında hangi dersler okutulmuştur?

  A) Felsefe, Edebiyat, Tabii Bilimler, Hukuk
  B) Fizik, Kimya, Matematik, Astronomi
  C) Resim, Heykel, Mimarlık, Hakkaklık
  D) Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Veterinerlik
  E) Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği

 34. Cevap: B Açıklama:

  Dârülfünun'un açılış yılında Fizik ve Kimya dersleri okutulmuştur. 35. Cumhuriyet Dönemi'nde hangi eğitim kademesi zorunlu ve parasız hale getirilmiştir?

  A) Okul öncesi eğitim    B) İlköğretim           
  C) Ortaöğretim           D) Yüksek öğretim       
  E) Mesleki eğitim                                

 36. Cevap: B Açıklama:

  1924 Anayasası ile ilköğretim zorunlu ve parasız ilan edilmiştir. 37. Cumhuriyet Dönemi'nde hangi eğitim kurumları üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürülmüştür?

  A) Rüştiyeler                B) İdadîler ve sultaniler   
  C) Sanayi mektepleri         D) Ziraat mektepleri        
  E) Tıp mektepleri                                        

 38. Cevap: B Açıklama:

  1924 yılında idadî ve sultaniler üç yıllık ortaokul ve üç yıllık liselere dönüştürülmüştür. 39. Cumhuriyet Dönemi'nde hangi astronom Türk takvimini hazırlamıştır?

  A) Cahit Arf            B) Fatin Gökmen        
  C) Behram Kurşunoğlu    D) Orhan Asım Barut    
  E) Feza Gürsey                                 

 40. Cevap: B Açıklama:

  Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu olan Fatin Gökmen, "Türk Takvimi" adlı eseriyle tanınır. 41. Cumhuriyet Dönemi'nde Türk mimarisinin kimliğini vurgulayan görüşleri ile tanınan akademisyen kimdir?

  A) Ahmed Yüksel Özemre    B) Doğan Kuban           
  C) Halil İnalcık          D) Orhan Asım Barut      
  E) Behram Kurşunoğlu                               

 42. Cevap: B Açıklama:

  Prof. Dr. Doğan Kuban, Türk mimarisinin kimliğini araştıran ve öne süren bir akademisyendir. 43. Osmanlı Devleti tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan tarihçi kimdir?

  A) Doğan Kuban            B) Halil İnalcık         
  C) Ahmed Yüksel Özemre    D) Feza Gürsey           
  E) Cahit Arf                                       

 44. Cevap: B Açıklama:

  Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Devleti tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir tarihçidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı döneminde spor etkinliklerinin sosyal yönlerini anlama.

Osmanlı Devleti'nde sporun toplumsal hayattaki önemini değerlendirme.

Osmanlı dönemindeki spor çeşitlerini ayırt etme

Osmanlı eğitim sisteminde sporun yerini anlama

Spor alanındaki gelişmeleri takip etmek ve Cumhuriyet Dönemi'ndeki sportif faaliyetler hakkında bilgi edinmek.

Sporun önemini anlamak ve sporcu karakteri hakkında bilgi edinmek.

Osmanlı Devleti'ndeki resim sanatını tanımak ve XIX. yüzyıl ressamları hakkında bilgi edinmek.

Osmanlı Dönemi Edebiyatı'nın özelliklerini anlama.

Batı'nın Osmanlı sanatına etkilerini anlama.

Müzik alanında Osmanlı ve Batı etkileşimini kavrama.

Cumhuriyet Dönemi resim sanatının temalarını tanımak

Cumhuriyet Dönemi heykeltıraşlığının özelliklerini bilmek

Osmanlı eğitim sistemindeki yapılanmaları bilmek

Osmanlı eğitim sisteminin gelişimini öğrenmek

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde yapılan eğitim reformlarını anlama.

Sultan II. Abdülhamit Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde yapılan eğitim reformlarını anlama.

Tanzimat Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nde yapılan eğitim reformlarını anlama.

Cumhuriyet Dönemi eğitim reformlarını bilir.

Cumhuriyet Dönemi eğitim sistemindeki değişiklikleri anlar.

Cumhuriyet Dönemi'nde bilimsel alanlarda yapılan çalışmaları ve bilim insanlarını tanımak.

Cumhuriyet Dönemi'nde kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmaları ve sanatçıları tanımak.

Cumhuriyet Dönemi'nde kültür ve sanat alanlarında yapılan çalışmaları ve sanatçıları tanımak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri