11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türk İslam devletlerinde hükümdarın devlet yönetiminde hangi rolü üstlendiği ve yetkileri nelerdir?


 2. Cevap: Türk İslam devletlerinde hükümdar, devlet yönetiminin en üst makamında yer alan kişidir. Ülkenin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal işlerini yürütme yetkisine sahiptir. Hükümdar, devletin kurucusu, temsilcisi ve sembolüdür. Devletin birliğini ve düzenini sağlamak, güvenliğini korumak, halkın huzur ve refahını sağlamak hükümdarın temel görevleri arasındadır. Açıklama:

  Türk İslam devletlerinde hükümdarın yetkileri şunlardır: * Ülkenin siyasi işlerini yürütme * Orduyu komuta etme * Vergileri toplama * Adalet işlerini düzenleme * Dış ilişkileri yürütme * Dini işleri düzenleme 3. Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme eserlerinde hükümdara verilen tavsiyeler nelerdir?


 4. Cevap: Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme eserlerinde hükümdara verilen tavsiyeler şu şekilde sıralanabilir: * Hükümdar, iktidarı Allah'ın bir lütfu olarak görmeli ve ona göre davranmalıdır. * Ülkenin refah düzeyini yükselterek ülkeyi bayındır hâle getirmeli, bilge ve akıllı olmalı, adaletle hükmetmelidir. * Halka karşı şefkatli ve merhametli olmalı, karar verirken üstün yetkilerine rağmen birilerine danışmalı, halkın şikâyetlerini dinlemelidir. Açıklama:

  Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme eserleri, Türk İslam devletlerinde hükümdarın nasıl olması gerektiği konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bu eserlerde hükümdara verilen tavsiyeler, Türk İslam devletlerinin devlet yönetim anlayışına yön vermiştir. 5. Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışında, ilk Türk İslam devletlerinden gelen hangi özellikler devam ettirilmiştir?


 6. Cevap: Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışında, ilk Türk İslam devletlerinden gelen aşağıdaki özellikler devam ettirilmiştir: * Otoritenin kaynağının Allah olduğuna inanılması * Hükümdarın mutlak yetkiye sahip olması * Reayanın adaletli bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inanılması * Cihan hâkimiyeti düşüncesinin benimsenmesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışı, ilk Türk İslam devletlerinden gelen bu özellikleri devam ettirmiştir. Bu özellikler, Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli etkenlerden bazılarıdır. 7. Osmanlı Devleti ile Selçuklu Devleti'nin yönetim anlayışları arasındaki en önemli farklılık nedir?


 8. Cevap: Osmanlı Devleti ile Selçuklu Devleti'nin yönetim anlayışları arasındaki en önemli farklılık, ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasıdır. Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları hanedan üyeleri arasında paylaştırılmazken, Selçuklu Devleti'nde ülke toprakları melikler arasında paylaştırılırdı. Bu farklılık, Osmanlı Devleti'nin daha merkeziyetçi bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaştırılmaması, padişahın mutlak otoritesini güçlendirmiştir. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin daha uzun ömürlü olmasını sağlayan önemli etkenlerden biridir. 9. II. Mahmut'un merkezî otoriteyi güçlendirmek için aldığı tedbirlerden bazıları nelerdir?


 10. Cevap: II. Mahmut, merkezî otoriteyi güçlendirmek için çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirlerden bazıları şunlardır: * Ayanlar ile Sened-i İttifak'ı imzalamak * Sadrazam ile şeyhülislamın yetkilerini kısıtlamak * Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmak Açıklama:

  II. Mahmut, merkezî otoriteyi güçlendirmek için yaptığı bu tedbirlerle, ayanlar ve din adamlarının gücünü azaltmayı ve ordunun daha etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını amaçlamıştır. 11. Osmanlı Devleti ile ilk Türk İslam devletleri arasında merkez teşkilatında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?


 12. Cevap: Benzerlikler: * Devletin başında hükümdar bulunurdu. * Hükümdar, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini elinde bulundururdu. * Saray, devletin en önemli merkeziydi. * Divan, devlet işlerinin yürütüldüğü en önemli organdı. Farklılıklar: * Osmanlı Devleti'nde hükümdar, "padişah" unvanını kullanırken, ilk Türk İslam devletlerinde "sultan" unvanını kullanırdı. * Osmanlı Devleti'nde hükümdar, Divan-ı Hümayun aracılığıyla devleti yönetirken, ilk Türk İslam devletlerinde hükümdar, Divan-ı Mezalim'e başkanlık ederek devleti yönetirdi. * Osmanlı Devleti'nde taşra teşkilatı, köy, kaza, sancak ve eyalet şeklinde teşkilatlanmıştı. İlk Türk İslam devletlerinde ise taşra teşkilatı, çeşitli eyaletler ve vilayetlere ayrılmıştı. Açıklama:

  Osmanlı Devleti, ilk Türk İslam devletlerinin devamı niteliğinde bir devlettir. Bu nedenle, merkez teşkilatında ilk Türk İslam devletleriyle benzerlikler taşır. Ancak, Osmanlı Devleti'nin zamanla büyüyüp güçlenmesi sonucunda merkez teşkilatında bazı değişiklikler meydana gelmiştir. 13. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatı nasıl şekillenmiştir?


 14. Cevap: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatı, Tanzimat'tan bu yana Osmanlı devlet işleyişinin büyük bir kısmı örnek alınarak şekillenmiştir. Ancak çağın gerektirdiği koşullar da dikkate alınarak bazı yenilikler yapılmıştır. Açıklama:

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatı, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile belirlenmiştir. Bu Kanun'da, devlet teşkilatı üç ayrı bölüme ayrılmıştır: * Yasama: Büyük Millet Meclisi * Yürütme: Bakanlar Kurulu * Yargı: Adliye 1924 Anayasası ile birlikte devlet teşkilatı daha da geliştirilmiştir. Bu Anayasa'da, yasama organı olarak TBMM, yürütme organı olarak cumhurbaşkanı ve bakanlar kurulu, yargı organı olarak bağımsız mahkemeler belirlenmiştir. 15. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yürütme yetkisi kime aittir?


 16. Cevap: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Açıklama:

  Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı, hem devletin hem de hükûmetin başıdır. Bu nedenle yürütme yetkisi de Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı, bakanları atar ve görevden alır, bakanlar kurulunun programını onaylamak ve hükûmeti denetlemek gibi görevleri de yürütür. 17. Meşrutiyet Dönemi'nde yaşanan savaşlar ve kaybedilen topraklar nedeniyle Anadolu'ya büyük göçler başlamıştır. Bu göçlerin Osmanlı toplumunda hangi alandaki değişimi hızlandırdığı söylenebilir?


 18. Cevap: Nüfus yapısındaki değişim Açıklama:

  Meşrutiyet Dönemi'nde yaşanan göçler sonucunda Osmanlı Devleti'nin nüfusu azalırken Anadolu ve Rumeli'de Müslüman nüfus artmıştır. Bu durum, Osmanlı toplumunun nüfus yapısındaki değişimi hızlandırmıştır. 19. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, diğer İslam ülkelerinden Hilâl-i Ahmer'e yapılan yardımları değerlendiriniz.


 20. Cevap: Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, diğer İslam ülkelerinden Hilâl-i Ahmer'e yapılan yardımlar, İslam birliği ve dayanışmasının bir göstergesidir. Bu yardımlar, Osmanlı Devleti'nin zor zamanlarında, diğer İslam ülkelerinin desteğini almasını sağlamıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı gibi zorluklarla karşı karşıya kalması, diğer İslam ülkelerinin dikkatini çekmiştir. Bu ülkeler, Osmanlı Devleti'ne olan desteklerini göstermek için Hilâl-i Ahmer'e yardımlar göndermişlerdir. 21. 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler hangi ilkelere dayandırılmıştır?


 22. Cevap: 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, "insan onuruna saygı" ve "hukuk devleti" ilkelerine dayandırılmıştır. Açıklama:

  1982 Anayasası'nın 2. maddesinde, "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, Türkiye Cumhuriyeti'nde temel hak ve hürriyetler, insan onuruna saygı ve hukuk devleti ilkelerine dayanmaktadır. 23. 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler ne şekilde sınırlandırılabilir?


 24. Cevap: 1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetler, ancak "demokratik toplum düzeninin gerekleri" ve "sınırlama amacının meşruluğu" ölçütlerine uygun olarak kanunla sınırlandırılabilir. Açıklama:

  1982 Anayasası'nın 13. maddesinde, "Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere ve ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlanabilir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, temel hak ve hürriyetler ancak aşağıdaki şartlara uygun olarak sınırlandırılabilir: * Sınırlama, Anayasa'nın ilgili maddesinde belirtilen sebeplerden birine dayanmalıdır. * Sınırlama, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmalıdır. * Sınırlama, sınırlama amacının meşruluğunu aşmamalıdır. * Sınırlama, ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı Devleti'nde toplum, sınıfsal tabakalaşmaya dayanıyordu.
  2. ( ) Osmanlı Devleti'nde dini ve etnik farklılıklar toplumda bir sorun oluşturmuyordu.
  3. ( ) Osmanlı Devleti'nde kadınların eğitim ve çalışma hakları sınırlıydı.
  4. ( ) Osmanlı Devleti'nde tarım, ekonominin temelini oluşturuyordu.
  5. ( ) Osmanlı Devleti'nde şehirleşme, sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak arttı.
  6. ( ) Osmanlı Devleti'nde kültürel etkileşim, farklı din ve kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamasından kaynaklanıyordu.
  7. ( ) Osmanlı Devleti'nde eğitim, toplumun her kesimine yaygın bir şekilde yayılmıştı.
  8. ( ) Osmanlı Devleti'nde sanat, mimari ve edebiyat alanında önemli gelişmeler yaşandı.
  9. ( ) Osmanlı Devleti, Avrupa'dan bilim ve teknolojiyi zamanında alamadığı için geri kaldı.
  10. ( ) Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında, toplumun yapısındaki sorunların önemli bir payı vardır.

 26. Cevap: 1. (Y) 2. (Y) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Osmanlı Devleti'nde toplum, sınıfsal tabakalaşmaya dayanmıyordu. Toplum, dini ve etnik kökene göre farklı milletlere ayrılmıştı. 2. Osmanlı Devleti'nde dini ve etnik farklılıklar toplumda bir sorun oluşturuyordu. Bu farklılıklar, zaman zaman çatışmalara neden oldu. 3. Osmanlı Devleti'nde kadınların eğitim ve çalışma hakları sınırlıydı. Kadınlar, erkeklere göre daha az eğitim görüyor ve daha az iş fırsatına sahipti. 4. Osmanlı Devleti'nde tarım, ekonominin temelini oluşturuyordu. Ancak sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte tarım alanlarının payı azalmaya başladı. 5. Osmanlı Devleti'nde şehirleşme, sanayileşmenin gelişmesine paralel olarak arttı. Ancak Cumhuriyet Dönemi'ne kadar kentleşme oranı düşüktü. 6. Osmanlı Devleti'nde kültürel etkileşim, farklı din ve kültürlerden gelen insanların bir arada yaşamasından kaynaklanıyordu. Bu etkileşim, Osmanlı kültürünün zenginleşmesine katkı sağladı. 7. Osmanlı Devleti'nde eğitim, toplumun her kesimine yaygın bir şekilde yayılmamıştı. Özellikle kırsal kesimde eğitim yaygın değildi. 8. Osmanlı Devleti'nde sanat, mimari ve edebiyat alanında önemli gelişmeler yaşandı. Ancak bu gelişmeler, Avrupa'daki gelişmelere paralel değildi. 9. Osmanlı Devleti, Avrupa'dan bilim ve teknolojiyi zamanında alamadığı için geri kaldı. Ancak bu geri kalmışlık, Osmanlı Devleti'nin yıkılmasındaki tek neden değildi. 10. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında, toplumun yapısındaki sorunların önemli bir payı vardır. Bu sorunlar arasında dini ve etnik farklılıklar, eğitim ve çalışma alanındaki fırsat eşitsizlikleri, kentleşmenin yetersizliği ve siyasi istikrarsızlık sayılabilir. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Osmanlı Devleti'nde hukuk, şer'i ve örfi olmak üzere iki temele dayanıyordu.
  2. ( ) Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde hukuk alanında önemli değişiklikler yapıldı.
  3. ( ) Tanzimat Fermanı ile birlikte, şer'i mahkemelerin yetkileri azaltıldı.
  4. ( ) Tanzimat Fermanı ile birlikte, nizamiye mahkemeleri kuruldu.
  5. ( ) Tanzimat Fermanı ile birlikte, kanunların herkese eşit uygulanması ilkesi benimsendi.
  6. ( ) Islahat Fermanı ile birlikte, gayrimüslümlere askerlik yükümlülüğü getirildi.
  7. ( ) Islahat Fermanı ile birlikte, gayrimüslümlere devlet memuriyetinde eşit haklar tanındı.
  8. ( ) Meşrutiyet Dönemi'nde, Mecelle'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Osmanlı hukukunda önemli bir aşama kaydedildi.
  9. ( ) Meşrutiyet Dönemi'nde, adli teşkilat yeniden düzenlendi.
  10. ( ) Meşrutiyet Dönemi'nde, yargı bağımsızlığı ilkesine dayalı bir hukuk sistemi oluşturuldu.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Osmanlı Devleti'nde hukuk, şer'i ve örfi olmak üzere iki temele dayanıyordu. Bu iki hukuk sistemi, birbirinden farklı hükümler içeriyordu. 2. Tanzimat Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti'nde hukuk alanında önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi. 3. Tanzimat Fermanı ile birlikte, şer'i mahkemelerin yetkileri azaltıldı. Bu durum, şer'i mahkemelerin yerine nizamiye mahkemelerinin kurulmasıyla sağlandı. 4. Tanzimat Fermanı ile birlikte, nizamiye mahkemeleri kuruldu. Nizamiye mahkemeleri, Avrupa hukuku temelinde oluşturulan mahkemelerdi. 5. Tanzimat Fermanı ile birlikte, kanunların herkese eşit uygulanması ilkesi benimsendi. Bu ilke, Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm unsurların hukuki açıdan eşitliğini ifade ediyordu. 6. Islahat Fermanı ile birlikte, gayrimüslümlere askerlik yükümlülüğü getirildi. Bu yükümlülük, gayrimüslümlerin de Osmanlı Devleti'nin birer vatandaşı olduğunun bir göstergesiydi. 7. Islahat Fermanı ile birlikte, gayrimüslümlere devlet memuriyetinde eşit haklar tanındı. Bu haklar, gayrimüslümlerin de devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağladı. 8. Meşrutiyet Dönemi'nde, Mecelle'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte Osmanlı hukukunda önemli bir aşama kaydedildi. Mecelle, İslam hukuku esaslarına göre hazırlanmış bir medeni kanundu. 9. Meşrutiyet Dönemi'nde, adli teşkilat yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeyle birlikte, yargı bağımsızlığı ilkesine dayalı bir hukuk sistemi oluşturulmaya çalışıldı. 10. Meşrutiyet Dönemi'nde, yargı bağımsızlığı ilkesine dayalı bir hukuk sistemi oluşturulmaya çalışıldı. Bu çabalar, Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 11. ve 12. sınıflar Türk kültür ve medeniyet tarihi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; mebsinavlari.com tarafından açık uçlu sorulardan klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Türk İslam devletlerinde hükümdarın devlet yönetimindeki rolünü ve yetkilerini kavrar.

* Kutadgu Bilig ve Siyasetnâme eserlerinde hükümdara verilen tavsiyeleri kavrar.

Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışında, ilk Türk İslam devletlerinden gelen özellikleri devam ettirdiğini kavrar.

Osmanlı Devleti ile Selçuklu Devleti'nin yönetim anlayışları arasındaki farklılıkları kavrar.

Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmek için II. Mahmut, çeşitli tedbirler almıştır.

* Öğrenciler, Osmanlı Devleti ile ilk Türk İslam devletleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklayabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra devlet teşkilatının şekillenişini açıklar.

Öğrenci, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu kavrar.

Meşrutiyet Dönemi'nde yaşanan göçler, Osmanlı toplumunun nüfus yapısını değiştirmiştir.

* Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, İslam birliği ve dayanışmasının bir göstergesi olarak, diğer İslam ülkelerinden Hilâl-i Ahmer'e yardımlar yapılmıştır.

1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin anayasal dayanakları arasında insan onuru ve hukuk devleti ilkeleri yer alır.

1982 Anayasası'nda temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, ancak demokratik toplum düzeninin gerekleri ve sınırlama amacının meşruluğu ölçütlerine uygun olarak kanunla yapılabilir.

* 10.3.1.1: Osmanlı Devleti'nde toplum yapısındaki temel unsurları kavrar. * 10.3.1.2: Osmanlı Devleti'nde toplum yapısındaki farklı unsurlar arasındaki etkileşimleri analiz eder. * 10.3.1.3: Osmanlı Devleti'nde toplum yapısındaki değişimleri açıklar.

* Osmanlı Devleti'nde hukuk sisteminin temellerini kavrar. * Tanzimat ve Islahat Fermanları'nın hukuk alanındaki etkilerini analiz eder. * Meşrutiyet Dönemi'nde Osmanlı hukukunda yapılan değişiklikleri değerlendirir.1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri