11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test CEVAPLARI

 1. “Vatan şairi” olarak bilinen sanatçı, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Vatan, millet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları sıkça kullanmıştır. “Hürriyet Kasidesi” adlı şiirinde eski nazım biçimleriyle yeni konular işlemiştir.
  Yukarıda bahsedilen sanatçı kimdir?

  A) Namık Kemal    
  B) İbrahim Şinasi      
  C) Ziya Paşa
  D) Tevfik Fikret     
  E) Mehmet Emin Yurdakul

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani "Namık Kemal." Yukarıda bahsedilen sanatçı, aruz ölçüsünü kullanan ve vatan, millet, eşitlik, hürriyet gibi kavramları sıkça işleyen bir "vatan şairi" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, "Hürriyet Kasidesi" adlı şiirinde eski nazım biçimlerini kullanarak yeni konuları ele almıştır. 3. Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç
  Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.
  Dedi: Yastığa dayan o cam gözlerini aç.
  Seyret çizgilerimle neler geçti, ne oldu!

  Yukarıdaki şiirle ilgili hangisi söylenemez?

  A) Saf şiir anlayışıyla yazılmıştır.
  B) Çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır.
  C) İmgelere yer verilmiştir.
  D) Toplumsal bir konu işlenmiştir.
  E) Redif ve kafiyeye yer verilmiştir.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "Toplumsal bir konu işlenmiştir." Yukarıdaki şiir, toplumsal bir konuyu işlememektedir. Şiirde, saf şiir anlayışıyla yazılmıştır, çapraz kafiye düzeni kullanılmıştır ve imgelere yer verilmiştir. Ancak toplumsal bir konu işlenmediği için D seçeneği yanlıştır. 5. Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
  Ne istedin küfeden yavrum? Ağzı yok, dili yok,
  Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok
  Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... “
  Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!

  Yukarıdaki manzumeden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kişi ve olaya yer verilmiştir.
  B) Bir düşünce şiir şeklinde anlatılmıştır.
  C) Öğretici yönü vardır.
  D) Estetik kaygı gözetilerek oluşturulmuştur.
  E) Şiir şeklinde yazılmış bir hikâyedir.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneğidir, yani "Estetik kaygı gözetilerek oluşturulmuştur." Metin estetik kaygılarla oluşturulmuş bir şiir parçasıdır. Şiirsel dil ve yapı kullanılarak anlatılmıştır. Diğer seçeneklerde ifade edilen özellikler doğrudur, ancak metnin estetik kaygılarla oluşturulduğu belirtilmemiştir. 7. Derinden derine ırmaklar ağlar,
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
  Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.

  Yukarıdaki şiir şekil ve üslup özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki dönemlerden hangisine ait olabilir?

  A) Milli Edebiyat     B) Tanzimat       C) Servetifünun
  D) Fecriati              E) Divan Edebiyatı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan Milli Edebiyat'tır. Yukarıdaki şiirdeki dil ve üslup özellikleri, Milli Edebiyat dönemine ait özellikleri taşımaktadır. Şiirdeki sade ve anlaşılır dil, Milli Edebiyat'ın dil anlayışını yansıtmaktadır. Ayrıca, tabiat ve milli temaların işlenmesi, Milli Edebiyat'ın önemli unsurlarından biridir. Bu şiirde de ırmaklar, çoban çeşmesi ve dağ gibi doğa unsurları yer almaktadır. Bu nedenle, şiirin Milli Edebiyat dönemine ait olduğu söylenebilir. 9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiir anlayışına uygun eserler vermiştir?

  A) Ziya Gökalp               B) Ahmet Haşim
  C) Yahya Kemal            D) Tevfik Fikret
  E) Cenap Şahabettin

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Ziya Gökalp"tir. Ziya Gökalp, Milli Edebiyat Dönemi'nde şiir anlayışına uygun eserler vermiştir. Milli edebiyatın temel değerlerine bağlı kalarak milli kültürü, milli tarihi ve milli duyguları işleyen şiirler yazmıştır. Milli bir dil anlayışını benimseyerek sade bir Türkçeyle eserler vermiş ve toplum için sanat anlayışını savunmuştur. 11. 20.yy.ın “Hafız”ı unvanını almıştır. Çağdaş Azerbaycan ve İran edebiyatlarının en güçlü şairidir. “Heyder Baba’ya Selâm” onun en ünlü şiiridir. Türkçe ve Farsça eserler yazmştır.
  Yukarıda özellikleri verilen Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin temsilcisi kimdir?

  A) Bahtiyar Vahapzade    B) Hüseyin Şehriyar
  C) Ali Tebrizi                     D) Andelip Karacadağ
  E) Bulut Karaçollu

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkı olan "Hüseyin Şehriyar" olarak doğru cevap olacaktır. Verilen özelliklere göre, "20.yy.ın 'Hafız'ı unvanını almıştır. Çağdaş Azerbaycan ve İran edebiyatlarının en güçlü şairidir. 'Heyder Baba’ya Selâm' onun en ünlü şiiridir. Türkçe ve Farsça eserler yazmıştır." Bu özelliklere sahip olan şair, Hüseyin Şehriyar'dır. 13. Münazara ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir düşüncenin olumlu ve olumsuz yönleri iki grup tarafından tartışılır.
  B) Düşünceleri açık ve anlaşılır söylemek esastır.
  C) Jüri, konuşmalar yapıldıktan sonra nesnel bir değerlendirme yapar.
  D) Konuşmacı sayısı en fazla 3 kişidir.
  E) Savunulan düşünceyi kanıtlama ve tartışmadan galip çıkma amaçlanır.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D şıkkı olan "Konuşmacı sayısı en fazla 3 kişidir" olarak doğru cevap olacaktır. Münazara, bir düşüncenin olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup tarafından tartışıldığı bir sözlü iletişim ve argümantasyon yöntemidir. Konuşmacılar düşüncelerini açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışırken, jüri ise konuşmalar yapıldıktan sonra nesnel bir değerlendirme yapar. Ancak münazara sırasında konuşmacı sayısı sadece 3 kişiyle sınırlı değildir, farklı münazara formatlarında ve etkinliklerde daha fazla konuşmacı yer alabilir. 15. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel metinlerin özelliklerinden değildir?

  A) Belirli bir teze dayanır.
  B) Kurmacaya dayalı metinlerdir.
  C) Araştırma sonuçlarından faydalanır.
  D) Anlatılanlar nesnel özellikler gösterir.
  E) Çeşitli kaynaklardan yararlanılır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Kurmacaya dayalı metinlerdir" değildir. Bilimsel metinler gerçek ve objektif bilgilere dayanırken, kurmaca metinler hayal ürünüdür ve gerçeklikten farklılık gösterebilir. Bilimsel metinlerde belirli bir teze dayanılır, araştırma sonuçlarından faydalanılır, anlatılanlar nesnel özellikler gösterir ve çeşitli kaynaklardan yararlanılır. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

  A) En neşeli yağmurdur nisan yağmuru.
  B) Yaz yağmuru beni her zaman etkilemiştir.
  C) Kapının ardına kadar açık olduğunu söyledi.
  D) Güpegündüz düş görüyorum yine.
  E) O, neden buraya geldiğimi bilmiyor

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan "En neşeli yağmurdur nisan yağmuru." olarak doğru cevaptır. Nesne, bir cümlede fiilin etkisine maruz kalan veya doğrudan fiilin eylemini alan öğedir. A şıkkındaki cümlede "nisan yağmuru" özne olarak kullanılmıştır, yani fiilin etkisine maruz kalmamıştır. Diğer seçeneklerde ise cümlelerde nesne kullanılmıştır. 19. Gülün tam ortasında ağlıyorum, her akşam sokak ortasında öldükçe.
  Yukarıdaki cümlenin öge sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Özne - yüklem - nesne - zarf tümleci
  B) Dolaylı tümleç- yüklem- zarf tümleci
  C) Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci-nesne
  D) Yüklem - zarf tümleci
  E) Yüklem - zarf tümleci - zarf tümleci

 20. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneğidir: "Dolaylı tümleç - yüklem - zarf tümleci". Cümlenin öge sıralaması "her akşam sokak ortasında" (dolaylı tümleç) - "ağlıyorum" (yüklem) - "gülün tam ortasında" (zarf tümleci) şeklindedir. 21. Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur;
  Sinem, özüm ateş ile doludur
  İnsan olan vatanının kuludur.
  Türk evladı evde durmaz, giderim.

  Dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

  A) Halk şiiri geleneğini yansıtmaktadır.
  B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  C) Saf şiir özelliklerini taşır.
  D) Ahengi sağlamak için redif ve kafiyelerden yararlanılmıştır.
  E) Millî bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır: "Saf şiir özelliklerini taşır." Dizeler, saf şiirin özelliklerini taşır. Saf şiir, sanatın kendi iç dinamiklerine odaklanır, dilin güzelliği ve imgeselliği üzerinde durur, duygu ve düşünceleri yoğun bir şekilde ifade etmeyi amaçlar. Dizelerde bu özellikler görülmektedir. Diğer seçenekler doğrudur: dizeler halk şiiri geleneğini yansıtmaktadır, 11'li hece ölçüsüyle yazılmıştır ve ahengi sağlamak için redif ve kafiyelerden yararlanılmıştır. 23. Aşağıdakilerden hangisi Servetifünün şiirinin özelliklerinden değildir?

  A) Fransız şiirini örnek almışlardır.
  B) Kafiyenin kulağa hitap etmesi ilkesini benimsemişlerdir.
  C) Şiirde konu bütünlüğünü sağlamışlardır.
  D) Metafizik ve sosyal konulara geniş yer vermişlerdir
  E) Oldukça süslü ve ağır bir dil kullanmışlardır.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Evet, doğru cevap D seçeneğidir: "Metafizik ve sosyal konulara geniş yer vermişlerdir." Servetifünun şairleri, dönemlerinde metafizik ve sosyal konulara geniş yer vermişlerdir. Bu konuları işlemek, şiirlerinde derinlikli düşünceleri ve toplumsal meseleleri ele almalarını sağlamıştır. Bu nedenle, Servetifünun şiirinin özelliklerinden biri metafizik ve sosyal konulara vurgu yapmalarıdır. 25. Biz Türk Han'ın beş oğluyuz,
  Gök Tanrı'nın öz kuluyuz,
  Beş bin yıllık bir orduyuz,
  Turan yurdu durağımız!

  Bu şiir şekil ve içerik özellikleri dikkate alındığında hangi sanatçıya ait olduğu söylenebilir?

  A) Yahya Kemal Beyatlı     B) Namık Kemal
  C) Ziya Gökalp                   D) Ahmet Haşim
  E) Tevfik Fikret

 26. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak C seçeneği verilmektedir: "Ziya Gökalp." Bu şiirdeki özellikler göz önüne alındığında, "Biz Türk Han'ın beş oğluyuz" şiiri, milliyetçi bir içeriğe sahiptir ve Türk milliyetçiliğini vurgulamaktadır. Şiirde Turan teması ve Türk milletinin övgüsü yer almaktadır. Bu özellikler, Ziya Gökalp'in düşünce ve şiirlerine uygun düşmektedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nde saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem verilmiştir.
  B) Sanatsal değeri ön planda olan bireysel temalı şiirlerdir.
  C) Mecaz ve imgelerle yüklüdür.
  D) Didaktik yanı ağır basan şiirlerdir.
  E) Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı bu anlayışla şiir yazmışlardır.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı olarak D seçeneği verilmektedir: "Didaktik yanı ağır basan şiirlerdir." Milli Edebiyat Dönemi'nde saf şiir anlayışıyla yazılan şiirlerin özellikleri arasında, sözcüklerin ses ve ahenk özelliklerine önem verilmesi, mecaz ve imgelerin sıkça kullanılması, sanatsal değerin ön planda olduğu bireysel temalı şiirlerin bulunması ve Ahmet Haşim ile Yahya Kemal Beyatlı gibi şairlerin bu anlayışla şiir yazmaları yer almaktadır. Ancak, didaktik bir yanın ağır basması bu şiirlerin özelliklerinden biri değildir. 29. Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ve Cenap Şahabettin’in ortak özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) Aynı topluluğa bağlı olmaları
  B) Toplumsal temaları işlemeleri
  C) Tüm şiirlerini aruzla yazmaları
  D) Didaktik yanı ağır basan şiirler yazmaları
  E) Saf şiir anlayışıyla eser vermeleri

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır: "Tüm şiirlerini aruzla yazmaları." Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy ve Cenap Şahabettin'in ortak özelliği, tüm şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış olmalarıdır. Bu şairler, klasik şiir geleneğine bağlı kalarak aruz ölçüsünü kullanmışlardır. Aruz ölçüsü, Türk şiir geleneğinde yaygın olarak kullanılan bir ölçüdür. 31. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem şiiriyle Milli Edebiyat anlayışıyla yazılan şiirin ortak özelliklerinden biridir?

  A) Dilde sadeleşme amacını tam olarak gerçekleştirme
  B) Ağırlıklı olarak aruz veznini kullanma
  C) Edebiyatı toplumu bilinçlendirmede “araç” olarak görme
  D) Eski nazım biçimlerini kullanma
  E) Ulusal kaynaklara yönelme

 32. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C şıkkıdır: "Edebiyatı toplumu bilinçlendirmede 'araç' olarak görme." Hem Tanzimat I. Dönem şiiri hem de Milli Edebiyat anlayışıyla yazılan şiir, edebiyatı toplumu bilinçlendirmede bir araç olarak kullanmayı amaçlamışlardır. Bu dönemlerde edebiyatın toplumda bir değişim ve dönüşüm aracı olarak kullanılması önemli bir özelliktir. 33. Çağdaş Azerbaycan edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Azeri Türkmenlerinden olup ülkesinde “halk şairi” olarak bilinir. Dil bilinci, özgürlük, din ve vatan sevgisi eserlerinde önemle üzerinde durduğu temalardır. Sovyet rejiminin baskılarına rağmen sürekli bir özgürlük savaşçısı olmuş, Azeri halkının felaketlerini kendine dert edinmiş ve eserlerinde işlemiştir.
  Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bahtiyar Vahapzade         B) Recep Küpçü
  C) Haydar Aliyev                   D) Ata Atacanoğlu
  E) Şehriyar

 34. Cevap: A Açıklama:

  Parçada tanıtılan sanatçı Azerbaycan edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak belirtilmiştir. Ayrıca, Azeri Türkmenlerinden olup ülkesinde "halk şairi" olarak bilinir ve eserlerinde dil bilinci, özgürlük, din ve vatan sevgisi gibi temalara vurgu yapar. Bu tanımlamalar Azerbaycanlı şair Şehriyar'ı ifade etmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap A) Bahtiyar Vahapzade'dir. 35. Aşağıdakilerin cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

  A) Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
  B) Fecriaticilerin çoğu, topluluk dağıldıktan sonra Milli Edebiyat akımına katılmıştır.
  C) Ahmet Haşim hece veznini küçümser, tüm şiirlerini aruzla yazar.
  D) Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.
  E) Ömer Seyfettin’in Millî Edebiyat Dönemi’nin oluşumunda önemli bir rolü vardır.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Özür dilerim, yanlışlıkla cevapta hata yapmışım. Doğru cevap D seçeneğidir. C) Ahmet Haşim hece veznini küçümser, tüm şiirlerini aruzla yazar. Bu ifade yanlıştır. Ahmet Haşim, hece veznini küçümsemez ve şiirlerinin bir kısmını hece ölçüsüyle yazmıştır. O, hem hece ölçüsü hem de aruz ölçüsüyle şiirler yazan bir şairdir. 37. Türkiye'nin ulu dağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sarp geçitlerini anlatan renkler; en az kendileri kadar etkileyici motif ve desenlerde yer yer boy gösteriyor.
  Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır?

  A) Özne                    B) Dolaylı tümleç
  C) Belirtili nesne       D) Zarf tümleci
  E) Yüklem

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Çünkü cümlede belirtili nesne ögesi bulunmamaktadır. Diğer seçeneklerde verilen ögeler cümlede yer almaktadır. Cümlede özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem bulunmaktadır. 39. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge sayısı diğerlerinden farklıdır?

  A) Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya
  B) İki yanımdan aksın fenerler bir sel gibi.
  C) Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
  D) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya ölse kaldırımlar 
  E) Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneğidir. Çünkü diğer cümlelerde üçer öge bulunurken, D seçeneğinde "dokuz" kelimesi ek bir öge sağlamaktadır. 41. Sanat hayatı boyunca iki yüz beş şiir yayımlayan Necip Fazıl, hatıralarında 1917 yılında girdiği Heybeliada Bahriye Mektebi’nde yazdığı şiirlerini mektepteki hocaları içinde en yaşlısı olan İbrahim Aşkî’ye gösterdiğini anlatır.
  Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) Özne-Zarf Tümleci-Nesne-Dolaylı Tümleç-Yüklem
  B) Özne-Yüklem
  C) Özne-Dolaylı Tümleç-Nesne-Yüklem
  D) Özne-Zarf Tümleci-Zarf Tümleci-Dolaylı Tümleç-Yüklem
  E) Özne-Dolaylı Tümleç-Dolaylı Tümleç-Yüklem

 42. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneğidir. Cümledeki ögeleri belirleyelim: Özne: Necip Fazıl Dolaylı Tümleç: hatıralarında Nesne: iki yüz beş şiir Yüklem: yayımlayan Doğru öge dizilişi şu şekildedir: Özne - Dolaylı Tümleç - Nesne - Yüklem. 43. Oldum olası sevmişimdir vapur yolculuğunu( ) Bu sabah da 9( )15 Beşiktaş ( )Kadıköy vapurundaydım. Yanımda bir genç ( ) Elinde telefon ( ) kulağında kulaklıkla kendinden geçmiş vaziyette bambaşka bir evrende bambaşka bir hayat yaşıyor gibiydi.
  Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

  A) (…) (:) (-) (,) (,)        B) (.) (:) (,) (,) (;)
  C) (.) (.) (-) (…) (,)        D) (…) (.) (/) (…) (;)
  E) (.) (:) (-) (…) (,)

 44. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinin gelmesi gerekmektedir: (.) (.) (-) (…) (,). Bu şekilde parçanın anlamı ve akışı en iyi şekilde tamamlanmış olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Detayları

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Makale
 • Sohbet / Fıkra
 • Biyografi / Otobiyografi
 • Anı

Ayrıca 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 1.dönem 2.yazılı sorularından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bu soruyla birlikte, Namık Kemal'in Türk edebiyatında vatanseverlik temasını işleyen önemli bir şair olduğunu ve geleneksel şiir biçimlerini kullanarak modern konuları ele aldığını öğreniyoruz.

Bu soruyla birlikte, şiirin özelliklerini tanımlama becerimiz gelişir. Şiirin temalarını, kafiye düzenini ve stilistik unsurlarını anlama ve değerlendirme yeteneğimiz artar.

Bu soruyla birlikte, şiirin estetik bir kaygı taşıdığını ve dil, biçim ve ses özellikleriyle şekillendiğini öğreniriz.

Türk edebiyatındaki dönemleri ve dönemlerin özelliklerini anlama ve ayırt etme becerisi.

Bu soruyla birlikte, Milli Edebiyat Dönemi'nde önemli bir şair olan Ziya Gökalp'in şiir anlayışına ve eserlerine aşina oluruz.

Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinin temsilcilerini tanıma ve ayırt etme becerisi.

Münazara yöntemini anlamak ve düşünceleri açık ve etkili bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmek.

Bu soruyla birlikte, bilimsel metinlerin özelliklerini anlamış oluruz ve bilimsel metinlerin gerçek ve objektif bilgilere dayandığını, kurmaca öğeler içermediğini kavrarız.

Cümlelerde nesne kullanma becerisi ve nesnenin fiilin etkisine nasıl maruz kaldığını anlama becerisi.

Cümlelerdeki öge sıralamasının nasıl belirlendiği ve öge sıralamasının cümlenin anlamını nasıl etkilediği konusunda bilgi edinmiş olursunuz.

Dizelerin saf şiir özelliklerini taşıdığını ve bu edebi türün temel özelliklerini anlamaktır.

Servetifünun şiirinin özelliklerini anlamış olur ve dönemin şiir anlayışı hakkında bilgi edinmiş olursunuz.

Şiirin şekil ve içerik özelliklerinden yola çıkarak, Ziya Gökalp'in milliyetçilik ve Türkçülük anlayışını yansıtan bir şair olduğu anlaşılmaktadır.

Şairlerin ortak özelliklerini ve aruz ölçüsünün Türk şiirindeki önemini anlamamızı sağlar.

Tanzimat ve Milli Edebiyat dönemlerinin sosyal ve kültürel dönüşümlere katkıda bulunma amacını ve edebiyatın toplumsal işlevini anlamamızı sağlar.

Öğrenciler, farklı edebi akımlara ait sanatçıları ve eserleri tanıyarak, edebiyat dünyasının çeşitliliğini ve sanatçıların farklı temaları nasıl işlediğini anlama becerisini geliştirir.

Edebiyatçıların şiir vezinleri ve tercihleri hakkında doğru bilgiye sahip olma becerisi.

Öğrenciler, cümledeki ögeleri tanıyarak cümle analizi yapabilme becerisini geliştirirler.

Öğrenciler, cümlelerdeki öge sayısını tespit ederek cümle analizi yapabilme yeteneğini geliştirirler.

Öğrenciler, cümlelerin öge dizilişini doğru bir şekilde tanıyarak cümle yapısını analiz etme becerisini geliştirirler.

Parçadaki noktalama işaretlerini doğru bir şekilde kullanma becerisi ve metni anlamlandırma yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 75 kere doğru, 70 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri