11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı CEVAPLARI

 1. "İbadetlerin en hayırlısı, zamanında kılınan namazdır." Bu hadis hangi konuda bilgi verir?

  A) Zekat    B) Oruç    C) Namaz    D) Hac    E) Sadaka

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Namaz. Verilen hadis, "İbadetlerin en hayırlısı, zamanında kılınan namazdır." şeklindedir. Bu hadis, namaz ibadetinin diğer ibadetler arasında en faziletli olanı olduğunu ifade etmektedir. Hadis, namazın önemine ve zamanında kılmanın önemine vurgu yapmaktadır. 3. "İnsanlar eşit bir şekilde yaratılmışlardır, ancak takvaca üstün olanlar Allah katında daha değerlidir." Bu ayet hangi konuda bilgi verir?

  A) Zekat    B) Oruç    C) Namaz    D) Adalet    E) Hac

 4. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) Adalet. Verilen ayet, "İnsanlar eşit bir şekilde yaratılmışlardır, ancak takvaca üstün olanlar Allah katında daha değerlidir." şeklindedir. Bu ayet, adaletin önemine vurgu yapmaktadır. İnsanların eşit yaratıldığı, ancak takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) sahibi olanların daha değerli kabul edildiği ifade edilmektedir. Bu nedenle ayet adalet konusunda bilgi vermektedir. 5. "Ey iman edenler! Söz söylemeden önce iyice düşünün ve arkadaşlarınızı incitmeyin." Bu ayet hangi konuda bilgi verir?

  A) Adalet                                B) İyilik yapmak
  C) Kötülükten kaçınmak         D) Dilin kullanımı
  E) Sabır

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Dilin kullanımı" olarak belirlenmiştir. Ayet, iman edenlere hitap ederek söz söylemeden önce düşünmelerini ve arkadaşlarını incitmemelerini tavsiye etmektedir. Bu, dilin kullanımının önemine vurgu yapmaktadır. Ayet, insanların sözlerinin etkilerini ve sonuçlarını düşünerek doğru ve incelikli bir şekilde iletişim kurmalarını öğütlemektedir. Dolayısıyla, ayet dilin kullanımı konusunda bilgi vermektedir. 7. "Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez." Bu ayet hangi konuda bilgi verir?

  A) İyilik yapmak          B) Kötülükten kaçınmak
  C) Adalet                    D) Sabır
  E) Dua etmek

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Adalet" olarak belirlenmiştir. Ayet, hiçbir günahkârın başkasının günah yükünü yüklenmeyeceğini ifade etmektedir. Bu, adalet prensibine ve kişinin kendi sorumluluğunu üstlenmesine vurgu yapmaktadır. Herkes kendi günahlarından sorumludur ve başkalarının günahlarından dolayı cezalandırılmaz veya sorumlu tutulmaz. Ayet, insanlar arasında adaletin sağlanması gerektiğini öğütlemektedir. 9. "Ve her kim Allah'a tevekkül ederse, O ona yeter." bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) İbadetin önemi
  B) Sabrın önemi
  C) Tevekkülün önemi
  D) Adaletin önemi
  E) Şefkat ve merhametin önemi

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Tevekkülün önemi" olarak belirlenmiştir. Ayet, kişinin Allah'a tamamen güvenerek O'na tevekkül etmesinin önemini vurgulamaktadır. Tevekkül, insanın sıkıntılarla karşılaştığında Allah'a dayanma, O'na güvenme ve O'na teslim olma anlamına gelir. Ayet, tevekkülün insanların ihtiyaçlarını karşılamak, sıkıntılardan kurtulmak ve huzur bulmak için yeterli olduğunu ifade eder. 11. "Allah'ın, kendileriyle beraber olanları sevdiği, onların da Allah'ın yolunda kesintisiz bir şekilde saf tuttukları bir ortamda, düşmanlarına karşı, güçlü ve sağlam bir kale gibi savaşmaları gerekir." Bu ayette hangi konuya vurgu yapılmaktadır?

  A) Sabır        B) Cihat        C) Tevazu
  D) İhsan        E) Şükür

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Cihat" olarak belirlenmiştir. Ayet, müminlere düşmanlarına karşı güçlü ve sağlam bir kale gibi savaşmaları gerektiğini ifade etmektedir. Bu durum, cihat kavramına vurgu yapmaktadır. Cihat, İslam dini içerisinde, Allah'ın yolunda mücadele etmeyi, kötülüğe karşı direnişi ve inancın savunulmasını ifade eder. 13. "Mü'minler kardeştirler, aralarını düzeltin, Allah'ın korkusuna ulaşmanıza yardımcı olun, belki de merhamet edilirsiniz." Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Kardeşlik ve barış        B) Adalet
  C) Tevekkül                      D) Sabır ve sebat
  E) Şükür ve ihsan

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Kardeşlik ve barış. Verilen ayette vurgulanan konu "kardeşlik ve barış"tır. Ayette müminlerin kardeş olduğu ve aralarında düzeltme yapmaları gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Allah'ın korkusuna ulaşmaya yardımcı olmanın ve merhamet edilme umudunun da vurgulandığı görülmektedir. Bu nedenle, ayetteki ana vurgu "kardeşlik ve barış"tır. 15. "Ey insanlar! Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler halinde yarattık." Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) İyilik         B) Adalet        C) Kardeşlik
  D) Sabır        E) Tevazu

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kardeşlik" olarak belirlenmiştir. Ayette, insanların bir erkek ve bir dişiden yaratıldığı ve birbirleriyle tanışmaları için halklar ve kabileler halinde yaratıldığı vurgulanmaktadır. Bu ifadeler, insanların birlikte yaşama ve birbirleriyle kardeşlik ilişkisi kurma amacını taşımaktadır. Bu nedenle, doğru kavram "Kardeşlik"tir. Diğer seçenekler ayette vurgulanan kavramı tam olarak ifade etmemektedir. 17. "Allah, kendisine şirk koşanı bağışlamaz. Onun dışında kalan günahları dilediği kimseye bağışlar. Allah'a şirk koşan, doğrusunu bilmez." Bu ayette hangi kavram vurgulanmaktadır?

  A) Tevhit        B) Adalet        C) İyilik
  D) Sabır         E) Tevazu

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Tevhit" olarak belirlenmiştir. Ayet, Allah'ın kendisine şirk koşanı bağışlamayacağını ifade etmektedir. Şirk, Allah'a eş koşma veya O'na ortaklar atfetme anlamına gelir. Bu nedenle, ayette tevhid kavramı vurgulanmaktadır, yani Allah'ın birliği ve yegâneliği. Diğer seçeneklerde bahsedilen kavramlar, ayetin ifade ettiği konuyla doğrudan ilişkili değildir. 19. "Allah, insanlara iyilik yapmaya ve yakınlık göstermeye emretti." Bu ayette hangi davranış övülmektedir?

  A) Adaletli olmak                 B) İnsanlara iyilik yapmak
  C) Oruç tutmak                    D) İbadet etmek
  E) Namaz kılmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İnsanlara iyilik yapmak" olarak belirlenmiştir. Ayet, insanlara iyilik yapmayı ve yakınlık göstermeyi emreden bir hüküm içermektedir. Bu nedenle, ayette insanlara iyilik yapmanın övüldüğü vurgulanmaktadır. Diğer seçeneklerde bahsedilen davranışlar da önemli olmakla birlikte, ayette özellikle insanlara iyilik yapmanın vurgulandığı anlaşılmaktadır. 21. "Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Kendilerine ayetleri okunduğu zaman, imanlarını arttırır. Rablerine dayanıp güvenirler." (Enfal Suresi, 2. Ayet) Bu ayette hangi özellikleri taşıyan kişiler mü'min olarak adlandırılmaktadır?

  A) Kendine güvenenler
  B) Cesur olanlar
  C) Allah'tan korkanlar
  D) İnançsızlar
  E) İyilik yapmayanlar

 22. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Allah'tan korkanlar. Verilen ayette, "Mü'minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Kendilerine ayetleri okunduğu zaman, imanlarını arttırır. Rablerine dayanıp güvenirler." ifadeleri yer almaktadır. Bu ayette mü'minlerin hangi özellikleri taşıdığı anlatılmaktadır. Bu özellikler şunlardır: Allah anıldığı zaman kalplerinin titremesi, kendilerine ayetlerin okunduğu zaman imanlarını arttırmaları ve Rablerine dayanıp güvenmeleri. Bu nedenle, doğru cevap C seçeneği olan "Allah'tan korkanlar" olacaktır. 23. "Allah, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamakla beraber, dilediği kimseye rahmet eder. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten büyük bir günah işlemiş olur." (Nisa Suresi, 48. Ayet) Bu ayette hangi konu üzerinde durulmaktadır?

  A) Allah'ın rahmeti
  B) İbadetlerin önemi
  C) Günah işleme
  D) İmanın şartları
  E) Cennet ve cehennem

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Günah işleme. Verilen ayette vurgulanan konu, "Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten büyük bir günah işlemiş olur." ifadesiyle açıkça belirtilmektedir. Ayet, Allah'a ortak koşmanın büyük bir günah olduğunu ve bu günah işlendiğinde kişinin büyük bir hata yaptığını vurgulamaktadır. 25. "Bir müminin bir diğer mümine üç günden fazla küsmesi helal değildir." (Buhari, Edeb 57) Bu hadis hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Kardeşlik        B) Miras    C) Şehadet
  D) Cihad             E) İbadet

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: A) Kardeşlik. Verilen hadiste, bir müminin başka bir mümine üç günden fazla küsmesinin helal olmadığı ifade edilmektedir. Bu hadis, kardeşlik konusuna işaret etmektedir. İslam dini, müminler arasında kardeşlik bağının güçlü olmasını ve uzun süreli küslüklerin hoş görülmediğini vurgular. Müminler arasında sevgi, saygı, yardımlaşma ve barışçıl ilişkilerin sürdürülmesi teşvik edilir. 27. "Kim, kendisine bir iyilik gelirse, Allah'a şükretsin. Kim de kötülük gelirse, sabretsin. İşte bu, gönlü sağlam olanların işidir." (Ra'd Suresi, 22. Ayet) Bu ayette hangi kavram üzerinde durulmaktadır?

  A) Tevbe    B) Şükür    C) Sabır    D) İyilik    E) Dua

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Sabır. Bu ayette üzerinde durulan kavram "sabır"dır. Ayette belirtilen, kendisine iyilik veya kötülük gelen kişinin yapması gereken şeyler şükretmek ve sabretmektir. Bu nedenle, sabır kavramı vurgulanmaktadır. 29. "İyiliği emredin, kötülükten sakındırın." (Al-i İmran Suresi, 104. Ayet) Bu ayette hangi iki kavram üzerinde durulmaktadır?

  A) Tevbe ve İstiğfar        B) Zekat ve Sadaka
  C) Hacet ve Dua            D) İyilik ve Kötülük
  E) Kurban ve Akika

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) İyilik ve Kötülük" olarak belirlenmiştir. Verilen ayette iki kavram üzerinde durulmaktadır: "İyilik" ve "Kötülük". Ayet, insanlara iyiliği emretmeyi ve kötülükten sakındırmayı vurgulamaktadır. İyilik yapmak, doğru ve erdemli davranışlarda bulunmak, başkalarına yardım etmek anlamına gelirken, kötülükten sakınmak ise günah işlemekten kaçınmak ve kötü eylemlerden uzak durmaktır. 31. "Bir insanın ayıplarını örtmek, Allah'ın ayıplarını örtmesine sebep olur." hadis-i şerifi hangi konuya dikkat çekmektedir?

  A) İnsanların birbirlerine karşı saygılı olmalarına
  B) İnsanların gıybet etmemelerine
  C) İnsanların aralarında barışı korumalarına
  D) İnsanların dürüst olmalarına
  E) İnsanların hatalarını affetmelerine

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) İnsanların gıybet etmemelerine" olarak belirlenmiştir. Verilen hadis-i şerif, "Bir insanın ayıplarını örtmek, Allah'ın ayıplarını örtmesine sebep olur" şeklinde ifade edilmektedir. Bu hadis, gıybet etmemeye ve insanların ayıplarını örtmeye dikkat çekmektedir. Gıybet, bir kişinin arkasından kötü konuşmak veya dedikodu yapmak anlamına gelir. Hadis-i şerif, insanları birbirlerinin ayıplarını örtmeye teşvik eder ve gıybetin sakıncalarına vurgu yapar. 33. "Bir kimse, kendisi için istediğini başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamaz." (Buhari, İman, 1) Bu hadisin insanların davranışlarına yönelik olarak verdiği mesaj nedir?

  A) İnsanların birbirlerine karşı dürüst olması gerektiği
  B) İnsanların birbirlerine saygılı olması gerektiği
  C) İnsanların birbirlerine yardım etmeleri gerektiği
  D) İnsanların karşılıklı olarak sevgi ve merhamet göstermeleri gerektiği
  E) İnsanların diğer insanların haklarına saygı göstermeleri gerektiği

 34. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) İnsanların karşılıklı olarak sevgi ve merhamet göstermeleri gerektiği. Bu hadis insanların davranışlarına yönelik olarak sevgi ve merhamet göstermeyi vurgulamaktadır. Hadis, gerçek bir mümin olmanın başkası için istediğini kendisi için de istemekle mümkün olduğunu ifade etmektedir. Bu mesaj, insanların birbirlerine karşı sevgi, merhamet, hoşgörü ve empati göstermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanların sadece kendi çıkarlarını değil, başkalarının da haklarını ve mutluluğunu önemsemeleri gerektiğini anlatmaktadır. 35. "Kim, Allah'ın bütün kullarına iyilik yaparsa, ona Allah'ın lütfundan fazlası verilir. Kim Allah'ın kullarına kötülük yaparsa, onun cezası Allah'ın cezasından daha ağır olacaktır." Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgi vermektedir?

  A) Ahiret hayatı
  B) Sevap ve günah
  C) Cennet ve cehennem
  D) İyilik ve kötülük
  E) Peygamberimiz'in (sav) sünneti

 36. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: D) İyilik ve kötülük. Bu hadis, iyilik ve kötülük kavramları hakkında bilgi vermektedir. Hadis, Allah'ın bütün kullarına iyilik yapmanın önemini vurgularken, kötülük yapmanın da ağır bir cezası olacağını ifade etmektedir. Bu mesaj, insanların yapacakları eylemlerin sonuçlarının olduğunu ve iyilik yapanlara Allah'ın lütfundan daha fazlasının verileceğini, kötülük yapanların ise Allah'ın cezasından daha ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını anlatmaktadır. 37. "Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide suresi, 90) Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgi vermektedir?

  A) Şirk ve küfür
  B) Zina ve fuhuş
  C) Kötü alışkanlıklar
  D) Kötü arkadaşlıklar
  E) Adaletsizlik ve haksızlık

 38. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı: C) Kötü alışkanlıklar. Verilen ayet, içki, kumar, putlar ve fal oklarının şeytanın işlerinden pislikler olduğunu belirtiyor ve insanların bu tür kötü alışkanlıklardan kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Ayet, kötü alışkanlıkların insanların kurtuluşunu engelleyebileceğini ifade ediyor.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Detayları

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf temel dini bilgiler dersi için 2.dönem 1.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hadislerin anlamını anlama ve hadislerin dini konularla ilgili bilgi verdiğini anlama.

Ayetlerin anlamını anlama ve ayetlerin dini konularla ilgili bilgi verdiğini anlama.

Dilin doğru kullanımı ve etkili iletişim becerisi.

Adaletin önemi ve herkesin kendi sorumluluğunu üstlenmesi.

Tevekkülün gücüne inanmak ve Allah'a güvenerek hayata ve sıkıntılara karşı sabırlı olmak.

Cihat kavramının anlamını ve önemini anlama.

Ayetten anlam çıkarma ve vurgulanmış kavramları belirleme yeteneği.

İnsanların birlikte yaşama ve kardeşlik ilişkisi kurma değerini anlama.

Tevhid kavramının Allah'ın birliğini ve eşsizliğini ifade ettiğini ve şirk koşmanın bağışlanmayacağını anlama.

Ayette geçen emir üzerine insanlara iyilik yapmanın önemini ve bu davranışın Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya yönelik bir eylem olduğunu anlama.

Verilen bir metinde belirli bir özelliği tanıma ve metindeki ifadelere dayanarak o özelliği belirleme becerisi.

Verilen bir metinden doğru bir şekilde konunun ne üzerinde durulduğunu anlama becerisi.

İslam dininde kardeşlik bağının önemini ve müminler arasında uzun süreli küslüklerin hoş görülmediğini anlama becerisi.

İslamî metinlerde geçen kavramları anlama ve yorumlama becerisi.

İyilik yapma ve kötülükten kaçınma bilincini geliştirme, doğru ve erdemli davranışları teşvik etme.

Hadis-i şerifin anlamını doğru anlamak, insanların birbirlerine karşı saygılı olmalarını, gıybet etmemelerini ve birbirlerinin hatalarını affetmelerini öğretir.

İnsanların karşılıklı olarak sevgi ve merhamet göstermeleri gerektiğini anlama.

İyilik ve kötülük kavramlarının önemini kavrama.

Verilen ayetin kötü alışkanlıklar hakkında bilgi verdiğini bilmek ve kötü alışkanlıklardan kaçınmanın önemini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 20 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 163 kere doğru, 85 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 1.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi Ünite Özetleri