11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite CEVAPLARI

 1. İstanbul Antlaşması ile Zitvatorok Antlaşması arasındaki temel fark nedir?

  A) İstanbul Antlaşması'nda Osmanlı Devleti vergi ödemekteydi.
  B) Zitvatorok Antlaşması'nda Avusturya vergi ödüyordu.
  C) İstanbul Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü kabul ediyordu.
  D) Zitvatorok Antlaşması, Avusturya arşidükünü Osmanlı padişahına denk sayıyordu.
  E) İstanbul Antlaşması, Hotin Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne veriyordu.

 2. Cevap: A Açıklama:

  İstanbul Antlaşması'nda Avusturya, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemek zorundaydı. 3. Hotin Muharebesi'nin sonucunda ne oldu?

  A) Osmanlı Devleti kesin bir zafer kazandı.
  B) Hotin Kalesi Lehistan'a bırakıldı.
  C) Lehistan Kralı barış teklifinde bulunmadı.
  D) Sultan II. Osman savaşı kaybetti.
  E) Hotin Antlaşması imzalanmadı.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Hotin Muharebesi sonucunda Osmanlı Devleti kesin bir zafer kazanmıştır. 5. İstanbul Antlaşması'nda hangi mütekabiliyet ilkesine riayet edilmemiştir?

  A) Diplomasi          B) Savaş tazminatı   
  C) Protokol           D) Vergi             
  E) İkili ilişkiler                         

 6. Cevap: B Açıklama:

  İstanbul Antlaşması'nda savaş tazminatı ödenmiştir, bu nedenle bu ilkeye riayet edilmemiştir. 7. Osmanlı Devleti'nin XVII. yüzyılda Girit'i fethetmesi hangi kazanımları sağlamış olabilir?

  A) Akdeniz'deki deniz ticaretini kontrol etme fırsatı
  B) Girit Adası'nın zengin kaynaklarının elde edilmesi
  C) Venedik'in gücünü zayıflatma ve hâkimiyetin pekiştirilmesi
  D) Rusya ile barış görüşmelerine olanak sağlama
  E) Girit kuşatmasının Osmanlı donanmasının gücünü artırması

 8. Cevap: C Açıklama:

  Girit'in fethi, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de Venedik'e karşı hâkimiyetini artırarak Venedik'i zayıflatmış ve Osmanlı hâkimiyetini pekiştirmiştir. 9. XVII. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin merkezinde hangi ada bulunmaktadır?

  A) Kıbrıs    B) Girit    C) Rodos    D) Kreta    E) Sicilya    

 10. Cevap: B Açıklama:

  XVII. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin merkezinde Girit Adası bulunmaktadır. 11. Osmanlı-Rus Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması'nın hangi nehrin sınır olarak kabul edilmesini öngördüğünü belirtir?

  A) Tuna Nehri        B) Nil Nehri        
  C) Dinyeper Nehri    D) Fırat Nehri      
  E) Amur Nehri                            

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması, Özi (Dinyeper) Nehri'nin sınır olarak kabul edilmesini öngörmüştür. 13. Coğrafi Keşifler hangi ülkeler arasındaki rekabeti artırmıştır?

  A) İngiltere ve Fransa      B) İspanya ve Portekiz     
  C) Almanya ve Rusya         D) Çin ve Japonya          
  E) Türkiye ve Yunanistan                               

 14. Cevap: B Açıklama:

  Coğrafi Keşifler, özellikle İspanya ve Portekiz arasındaki sömürgecilik rekabetini artırmıştır. 15. Coğrafi Keşiflerin denizcilik faaliyetlerine etkisi nedir?

  A) Denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiler.
  B) Denizcilik faaliyetlerini tamamen değiştirir.
  C) Denizcilik faaliyetlerini etkilemez.
  D) Denizcilik faaliyetlerini yavaşlatır.
  E) Denizcilik faaliyetlerini hızlandırır.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Coğrafi Keşifler, denizcilik faaliyetlerini hızlandırarak yeni ticaret yolları keşfi ve deniz ticaretinin genişlemesine yol açtı. 17. Hangi antlaşma sonucunda Rus tüccarlar Karadeniz ve Akdeniz'de serbest ticaret yapma hakkını elde etti?

  A) 1700 - İstanbul Antlaşması
  B) 1720 - Osmanlı-Rus Ticaret Antlaşması
  C) 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı Antlaşması
  D) 1653 - Karadeniz Serbest Ticaret Anlaşması
  E) 1804 - Boğazlar Ticaret Özgürlüğü Antlaşması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu antlaşma sonucunda Rus tüccarlar, kendi gemileri ile Karadeniz ve Akdeniz'de serbest ticaret yapma hakkını elde etti. 19. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki hâkimiyetinin zayıflaması, hangi olayın sonucunda gerçekleşti?

  A) Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Çeşme Baskını
  B) Karadeniz Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanması
  C) İstanbul Antlaşması'nın Rusya lehine sonuçlanması
  D) Osmanlı ekonomisinin kötüye gitmesi ve iç isyanlar
  E) Karadeniz'in coğrafi yapısının değişmesi

 20. Cevap: A Açıklama:

  Çeşme Baskını, Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması sonucu Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'deki hâkimiyetinin zayıflamasına yol açmıştır. 21. Osmanlı denizciliğinde hangi dönemde kadırgalar önemli bir rol oynamıştır?

  A) XVII. yüzyılın ikinci yarısı
  B) XVI. yüzyılın başları
  C) XIX. yüzyılın ortaları
  D) XVII. yüzyılın sonları
  E) XV. yüzyılın sonları

 22. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı denizciliğinin ilk döneminde kadırgalar, denizlerde önemli bir rol oynamıştır. XVI. yüzyılın başlarında bu gemiler, Osmanlı donanmasının belkemiğini oluşturuyordu. 23. Hangi deniz savaşı, Osmanlı Devleti'nin kalyonlara geçiş sürecini hızlandırmıştır?

  A) İnebahtı Deniz Savaşı    B) Çeşme Deniz Savaşı      
  C) Preveze Deniz Savaşı     D) Lepanto Deniz Savaşı    
  E) Girit Deniz Savaşı                                  

 24. Cevap: B Açıklama:

  Çeşme Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti'nin kalyonlara geçiş sürecini hızlandıran bir dönüm noktasıdır. Bu savaşta Osmanlı donanması kalyonlara daha fazla önem vermeye başlamıştır. 25. Osmanlı Devleti, hangi yüzyılda buharlı gemilere geçiş yapmıştır?

  A) XV. yüzyıl       B) XVI. yüzyıl     
  C) XVII. yüzyıl     D) XVIII. yüzyıl   
  E) XIX. yüzyıl                         

 26. Cevap: E Açıklama:

  Osmanlı Devleti, buharlı gemilere geçişini XIX. yüzyılda yapmıştır. Bu dönemde buharlı gemiler, denizcilikte önemli bir yenilik olmuştur. 27. Prut Antlaşması hangi yılda imzalanmıştır?

  A) 1701    B) 1711    C) 1725    D) 1746    E) 1754    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Prut Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1711 yılında imzalanan bir antlaşmadır. 29. XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nin dış politikasında hangi değişiklikler görülmüştür?

  A) Ekonomik imtiyazları kaldırmak
  B) Avrupa'da yeni topraklar kazanmak
  C) Savunma politikasını benimsemek
  D) Rusya ile ittifak kurmak
  E) Kral XII. Şarl'ı desteklemek

 30. Cevap: C Açıklama:

  XVIII. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, kaybettiği toprakları geri alamayacağını anlayarak savunma politikasını benimsemeye başlamıştır. 31. Hangi antlaşma sonucunda Mora Yarımadası Osmanlı Devleti'nde kalmıştır?

  A) Prut Antlaşması         B) Belgrad Antlaşması     
  C) Pasarofça Antlaşması    D) Karlofça Antlaşması    
  E) İstanbul Antlaşması                               

 32. Cevap: D Açıklama:

  Mora Yarımadası, Karlofça Antlaşması sonucunda Osmanlı Devleti'nde kalmıştır. 33. Belgrad Antlaşması'na (1739) göre, Rusya'nın hangi koşulu yerine getirmesi gerekiyordu?

  A) Karadeniz'de savaş gemileri bulundurmamak
  B) Azak Kalesi'ni yıkmak
  C) Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödemek
  D) İstanbul'da elçi bulundurmak
  E) Lehistan'ın iç işlerine karışmamak

 34. Cevap: A Açıklama:

  Belgrad Antlaşması'na göre, Rusya Karadeniz'de savaş gemileri bulunduramayacaktı. 35. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) sonrasında hangi bölge Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandı?

  A) Kafkasya    B) Moldova    C) Boğdan    D) Kırım    E) Balkanlar    

 36. Cevap: D Açıklama:

  Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kırım, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazandı. 37. Evliya Çelebi'nin hangi özelliği Osmanlı dönemindeki bilimsel çalışmalara nasıl katkıda bulundu?

  A) İleri yaşta seyahat etmeye başlaması
  B) İspanyol ressamı olması
  C) Gözlemci ve kayıt tutucu olması
  D) Hiçbir katkısı olmaması
  E) Yalnızca İstanbul'da yaşaması

 38. Cevap: C Açıklama:

  Evliya Çelebi, gözlemci ve kayıt tutucu bir kişi olarak Osmanlı dönemindeki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuştur. 39. İstanbul Antlaşması ile Zitvatorok Antlaşması arasındaki diplomasi ve mütekabiliyet açısından hangi önemli farklılıklar vardır?


 40. Cevap: İstanbul Antlaşması, 1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalandı. Bu antlaşma, Avusturya'nın Macaristan üzerindeki hak iddialarından vazgeçtiği ve elindeki topraklar için Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemeyi kabul ettiği bir antlaşmaydı. Ancak bu antlaşma, mütekabiliyet ilkesine uymuyordu çünkü Avusturya, Osmanlı Devleti'ne bağlı olarak vergi ödemek zorunda kaldı ve Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına denk sayılmadı. Açıklama:

  İstanbul Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin o dönemdeki askeri üstünlüğünü ve siyasi gücünü yansıtıyor. Avusturya, Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini tanımak ve vergi ödemeyi kabul etmek zorunda kaldı. Ancak bu antlaşma, mütekabiliyet ilkesine uymadığı için Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü daha da pekiştirdi. 41. Zitvatorok Antlaşması'ndaki Osmanlı Devleti'nin aldığı önemli topraklardan biri olan Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri neden stratejik olarak değerliydi?


 42. Cevap: Zitvatorok Antlaşması, 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalandı. Bu antlaşma sonucunda Osmanlı Devleti, Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri'ni elinde tuttu. Bu kaleler stratejik olarak değerliydi çünkü: Bu kaleler, Osmanlı Devleti'nin Macaristan üzerindeki kontrolünü pekiştirdi ve bu bölgenin savunmasını sağladı. Eğri Kalesi, tarih boyunca birçok savaşın merkezi olmuş ve önemli askeri harekatlara sahne olmuştur. Kanije ve Estergon Kaleleri, Karadeniz ile Avusturya arasındaki ticaret yollarının kontrolünü Osmanlı Devleti'ne vermiştir. Açıklama:

  Bu kaleler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını korumak, stratejik bölgeleri denetlemek ve ticaret yollarını kontrol etmek için büyük öneme sahipti. Bu nedenle Zitvatorok Antlaşması'ndaki bu toprakların elde tutulması Osmanlı Devleti için stratejik bir kazançtı. 43. İstanbul Antlaşması ve Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında nasıl ekonomik sonuçlara yol açtı?


 44. Cevap: İstanbul Antlaşması ve Zitvatorok Antlaşması, Osmanlı Devleti ve Avusturya arasındaki savaşları sona erdirdi ve her iki antlaşmanın ekonomik sonuçları şu şekildedir: İstanbul Antlaşması (1533): Bu antlaşma, Avusturya'nın Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemesini öngördü. Bu vergi, Osmanlı Devleti'nin hazinesine ekonomik bir katkı sağladı ve savaş tazminatı olarak kabul edildi. Zitvatorok Antlaşması (1606): Bu antlaşma, Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki savaşları sona erdirdi ve vergi ödemelerini kaldırdı. Bunun yerine Avusturya, savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Bu, Osmanlı Devleti'ne ekonomik bir kaynak sağladı. Açıklama:

  İstanbul Antlaşması vergi ödemeyi içeriyordu, ancak Zitvatorok Antlaşması savaş tazminatını öngörüyordu. Her iki antlaşma da Osmanlı Devleti'nin ekonomik çıkarlarına hizmet etti ve savaşların sona ermesi ekonomik istikrarın sağlanmasına katkı sağladı. 45. Zitvatorok Antlaşması'nda, Avusturya arşidükü ile Osmanlı padişahının protokol bakımından eşit kabul edilmesi hangi siyasi sonuçlara neden olmuş olabilir?


 46. Cevap: Zitvatorok Antlaşması'nda, Avusturya arşidükü ile Osmanlı padişahının protokol bakımından eşit kabul edilmesi, siyasi sonuçlara neden olabilir: Osmanlı Devleti'nin uluslararası alanda prestiji arttı: Protokol bakımından eşit kabul edilmesi, Osmanlı Devleti'nin uluslararası arenada daha fazla saygı görmesine neden olabilir. Bu, Osmanlı Devleti'nin siyasi itibarının artmasına katkı sağlayabilir. Diplomatik ilişkilerin dengeye gelmesi: Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki diplomatik ilişkilerde denge sağlandı. Her iki taraf da karşılıklı olarak eşit kabul edildiği için diplomatik görüşmeler daha sağlam bir zeminde gerçekleşebilir. Gelecekteki antlaşmaların temeli: Zitvatorok Antlaşması'ndaki bu protokol düzenlemesi, gelecekteki antlaşmaların temelini oluşturabilir. Her iki taraf da mütekabiliyet ilkesine daha fazla saygı gösterme eğiliminde olabilir. Açıklama:

  Protokol bakımından eşit kabul edilmenin siyasi sonuçları, Osmanlı Devleti'nin uluslararası arenada daha fazla etki yapabilmesine ve diplomatik ilişkilerin daha dengeli bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilir. 47. XVII. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin gelişimi hakkında kısaca bilgi veriniz.


 48. Cevap: XVII. yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkileri, özellikle Girit Adası'nın hâkimiyeti nedeniyle gerginliklerle dolu bir dönemi kapsar. Osmanlı Devleti, Girit kuşatması sırasında Venediklilerin deniz korsanlarına destek vermesini ve Çanakkale Boğazı'nı kapatma girişimlerini endişeyle karşıladı. Sultan IV. Mehmet Dönemi'nde Girit Adası'nın fethiyle sonuçlanan uzun bir kuşatma gerçekleşti, ve bu Venedik ile Osmanlı arasındaki Akdeniz hakimiyeti mücadelesinin sona erdi. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite Detayları

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite 0 kere indirildi. Bu sınav Kolay derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 06 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
  1. Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin önemini değerlendirir
  2. Mustafa Kemal’in askerî görevleri ile askerlik yeteneğini ilişkilendirir.
  3. Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısını kavrar.
  4. Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşumunu ve gelişimini etkileyen unsurları değerlendirir.

Ayrıca 11.sınıf tarih yazılı soruları; 1.ünite ve 2.ünite konularından müfredata uygun olarak test, klasik ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Coğrafi Keşiflerin uluslararası rekabeti nasıl etkilediğini anlama yeteneği.

Coğrafi Keşiflerin denizcilik faaliyetlerine etkilerini anlama yeteneği.

Tarihi antlaşmaların sonuçlarını anlama yeteneği.

Tarihi olayların sonuçlarını anlama yeteneği.

Osmanlı denizcilik tarihini anlamak için kadırgaların XVI. yüzyılın başlarındaki önemi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Osmanlı denizcilik tarihindeki kalyonlara geçiş sürecini ve Çeşme Deniz Savaşı'nın önemini anlamak tarihi bir kazanımdır.

Osmanlı denizciliğinin evrimini ve teknolojik gelişmeleri anlamak için buharlı gemilere geçiş sürecini bilmek önemlidir.

XVIII. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkileri ve Prut Antlaşması'nın önemini anlamak tarihi bir kazanımdır.

Osmanlı Devleti'nin XVIII. yüzyıl dış politikasındaki değişiklikleri ve savunma politikasının önemini anlamak tarihi bir kazanımdır.

Karlofça Antlaşması'nın sonuçlarını ve Mora'nın durumunu anlamak tarihi bir kazanımdır.

Osmanlı Devleti, Karadeniz'deki güvenliği sağlamıştır.

Antlaşma, Kırım'ın bağımsızlık kazanmasını sağlamıştır.

İstanbul Antlaşması'nın mütekabiliyete uymayan hükümleri Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü pekiştirdi ve dönemin diplomatik ilişkilerini etkiledi.

Zitvatorok Antlaşması'yla elde edilen kaleler, Osmanlı Devleti'nin Macaristan'daki hakimiyetini sürdürmesine ve sınırlarını korumasına yardımcı oldu.

Bu iki antlaşma, Osmanlı Devleti'nin ekonomik kaynaklarını güçlendirmesine yardımcı oldu ve diplomatik ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini gösteriyor.

Zitvatorok Antlaşması'ndaki protokol düzenlemesi, Osmanlı Devleti'nin siyasi etkisini ve uluslararası itibarını artırmasına yardımcı oldu ve diplomasiyi etkiledi.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 136 kere doğru, 52 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları - 1.Ünite ve 2.Ünite sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.