11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin Klasik Dönem'de nüfusunu artırmak için uyguladığı politikalardan bahsediniz.


 2. Cevap: Osmanlı Devleti, Klasik Dönem'de nüfusunu artırmak için aşağıdaki politikaları uyguladı: * Aileleri desteklemek için vergilerden muaf tutma * Çocuklu ailelere maaş bağlama * Sağlık hizmetlerini geliştirme * Halkı göç etmeye teşvik etme Açıklama:

  Bu politikalar, nüfus artışını teşvik ederek Osmanlı Devleti'nin askeri ve ekonomik gücünü artırmayı amaçlıyordu. 3. XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ndeki nüfusun dağılımında görülen değişiklikleri açıklayınız.


 4. Cevap: XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ndeki nüfus dağılımında aşağıdaki değişiklikler görüldü: * Nüfusun kırsal alanlardan kentsel alanlara kayması * Müslüman nüfusun oranının azalması * Gayrimüslim nüfusun oranının artması Açıklama:

  Bu değişiklikler, sanayileşme, göç ve imparatorluğun çöküşü gibi faktörlerin etkisiyle meydana geldi. 5. Modern şehirlerin tanımını yapınız.


 6. Cevap: Sanayi toplumuna ait, sanayi kentleri; ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan geliştirici işlev gören yerleşim birimleri Açıklama:

  Modern şehirler, sanayileşme ve modernleşmenin ürünüdür ve belirli özelliklere sahiptir. 7. Osmanlı Devleti'nin salgın hastalıklara karşı aldığı tedbirlerden birini açıklayınız.


 8. Cevap: Karantina uygulaması Açıklama:

  Hastalık yayılımını önlemek için belli bölgelerin giriş ve çıkışlarının kontrol altında tutulmasıdır. 9. Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl boyunca sürdürdüğü denge politikasının amaçlarını ve sonuçlarını belirtiniz.


 10. Cevap: * Amaçları: Avrupa'nın büyük güçleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını sürdürmek * Sonuçları: Osmanlılar, Avrupa'nın büyük güçlerini birbirine karşı kullanarak bir süre varlığını sürdürdüler; ancak bu politika, 1878'den sonra etkililiğini yitirdi. Açıklama:

  Denge politikası, Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte Avrupa'nın büyük güçlerinin Osmanlı toprakları üzerinde etkinliklerini artırmalarına engel olamadı. 11. Ayastefanos Antlaşması'nın önemini açıklayınız.


 12. Cevap: * Rusya'nın Balkanlardaki konumunu güçlendirdi. * Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki topraklarını daha da azalttı. * Balkanlarda Rus nüfuzunu artırdı. Açıklama:

  Ayastefanos Antlaşması, Osmanlı Devleti için tam bir yenilgi niteliğindeydi ve Rusya'nın bölgedeki güç dengesini kendi lehine değiştirmesine yol açtı. 13. Rusya'nın Boğazlar meselesindeki tutumunu açıklayınız.


 14. Cevap: Rusya, Boğazlar üzerinde üstünlük sağlamaya ve söz sahibi olmaya çalışmıştır. Boğazlardan gelecek bir tehlikeye karşı korunmak isteyen Rusya, Hünkar İskelesi Antlaşması ile Osmanlı Devleti'ni koruma hakkını elde etmiştir. Açıklama:

  Rusya'nın Boğazlar meselesindeki tutumu, Osmanlı Devleti'nin güvenliğini tehdit etmiştir. 15. Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışı nedenleri nelerdi?


 16. Cevap: * İmparatorluğun toprak kayıpları ve dış tehditler karşısında güçsüzlüğü * Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma planları * Osmanlı Devleti'nin modernleşme ihtiyacı Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin zayıflaması ve Avrupa'nın yayılmacı politikaları, ittifak arayışını tetikledi. Ayrıca imparatorluğun modernleşmesi için dış desteğe ihtiyaç duyuluyordu. 17. Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde çıkarılan önemli kanunlardan üç örnek verin ve içeriklerini açıklayın.


 18. Cevap: 1. Ceza Kanunnamesi (1858): Herkesin kanun önünde eşit olması ilkesini kabul etti ve keyfi uygulamaları ortadan kaldırmayı amaçladı. 2. Ticaret Kanunnamesi (1850): Ticaret mahkemeleri kurdu ve ticari davaları kapsadı. 3. Mecelle (1868): Borçlar, eşya ve yargılama hukukunu düzenleyen, Hanefi fıkhına dayanan önemli bir medeni hukuk kanunudur. Açıklama:

  Bu kanunlar, Osmanlı hukuk sisteminin modernleşmesini sağladı ve Avrupa kanun sistemleriyle entegrasyonu yansıttı. 19. Kanun-ı Esasi'nin padişaha geniş yetkiler vermesinin etkileri hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Padişanın geniş yetkileri anayasayı etkisiz kılmasına neden oldu ve padişah geleneksel otoritesini korudu. Ancak anayasa ile bu otorite kısmen sınırlandırıldı ve Meclis-i Mebusan üyelerinin seçimle gelmesi halkın idareye katılımında bir adım oldu. Açıklama:

  Kanun-ı Esasi'nin padişaha verdiği yetkiler, onun hükümdarlık yetkilerini korumasına izin verdi, ancak aynı zamanda anayasayı etkisiz hale getirmesine de yol açtı. 21. Yeni Osmanlıların meşrutiyet mücadelesindeki rolünü açıklayınız.


 22. Cevap: Batı'da eğitim görmüş genç bürokrat ve aydınlardan oluşan Yeni Osmanlılar, meşrutiyetin ilk örgütlü muhalefetini başlattılar, gizli cemiyetler kurdular ve parlamentolu rejim talep ettiler. Açıklama:

  Yeni Osmanlılar, Osmanlı Devleti'nin geleneksel merkezî idaresine karşı çıkan ve meşruti bir yönetim kurulmasını savunan bir gruptu. 23. 31 Mart Vakası'nın sebeplerini açıklayınız.


 24. Cevap: 31 Mart Vakası, II. Abdülhamid'in şeriatı tam olarak uygulanmaması, ordudaki alaylı subayların tasfiyesi ve medrese öğrencilerinin askerden muaf olma ayrıcalığının kaldırılması gibi sebeplerle meydana gelmiştir. Açıklama:

  31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne karşı bir tepki hareketiydi ve hem padişah hem de İttihatçılara karşı yönelikti. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kanun-ı Esasi, Osmanlı Devleti'nde anayasal monarşiyi getiren bir kanundur.
  2. (.....) Kanun-ı Esasi, padişaha geniş yetkiler vermiştir.
  3. (.....) II. Meşrutiyet Dönemi'nde mebus seçimi iki dereceli olarak yapılmıştır.
  4. (.....) İttihat ve Terakki Cemiyeti, II. Meşrutiyet Dönemi'nde kurulan bir siyasi partidir.
  5. (.....) İlk Osmanlı Meclis-i Umûmi'si 19 Mart 1877'de Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmıştır.
  6. (.....) II. Abdülhamid, 13 Şubat 1878'de Osmanlı meclisini süresiz tatil etmiştir.
  7. (.....) Osmanlı Devleti'nde ilk seçimlerde seçmenlerin nüfus cüzdanlarına kayıt düşülmüştür.
  8. (.....) Ahrar Fırkası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin rakibi olan bir siyasi partidir.
  9. (.....) Kanun-ı Esasi'nin padişaha verdiği sürgün yetkisi, 1909'daki değişikliklerle kaldırılmıştır.
  10. (.....) II. Meşrutiyet Dönemi, Osmanlı toplumu için demokratikleşme yolunda atılan önemli bir adımdır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Sened-i İttifak'ın mimarı
  2. Magna Carta ile Sened-i İttifak'ın ortak noktası
  3. Tanzimat Fermanı'nı ilan eden kişi
  4. Tanzimat Fermanı'nın ilan tarihi
  5. Tanzimat Fermanı'nda yer alan hak ve hürriyetlerden biri
  6. Osmanlı Devleti'nin "Millet-i Sadıka" siyasetinin temel amacı
  7. Askerlik süresinin Tanzimat Fermanı ile belirlenen süresi
  8. Tanzimat Fermanı'na karşı çıkan devletlerden biri
  9. Hırka-i Şerif Dairesi'nde yemin etme töreni yapılan ferman
  10. Osmanlı Devleti'nin Tanzimat döneminin başlangıç tarihini simgeleyen padişah
  Önermeler:
  a. II. Mahmud
  b. Adlî eşitlik
  c. Gülhane Meydanı
  d. 3 Kasım 1839
  e. Alemdar Mustafa Paşa
  f. Dört veya beş yıl
  g. Tanzimat Fermanı
  h. Avusturya
  ı. Milliyetçi akımların yayılmasını önlemek
  j. Hakları kral ile soylular arasında paylaşmak

 28. Cevap: 1. e 2. j 3. d 4. d 5. b 6. ı 7. f 8. h 9. g 10. a Açıklama:

  Soru, Sened-i İttifak ve Tanzimat Fermanı dönemlerindeki önemli kişiler, olaylar ve ilkelerle ilgili eşleştirme yapmayı amaçlamaktadır. 29. Tarihleri Olaylarla Eşleştirin

  a. 1839
  b. 1856
  c. 1876
  1. Islahat Fermanı'nın ilanı
  2. Gülhane Hatt-ı Hümâyunu'nun ilanı
  3. Kanun-ı Esasi'nin ilanı

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. c Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin Klasik Dönem'de uyguladığı nüfus politikalarını öğrenmek.

XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ndeki nüfus dağılımı değişikliklerini anlamak.

Modern şehirlerin özelliklerini kavramak

Osmanlı Devleti'nin salgın hastalıklarla mücadele yöntemlerini anlama

Osmanlı Devleti'nin denge politikasının amaçlarını ve sonuçlarını kavrama

Öğrenciler, Ayastefanos Antlaşması'nın Osmanlı Devleti ve bölge için önemini kavrarlar.

Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yönelik yayılmacı politikalarını anlamak.

Osmanlı Devleti'nin ittifak arayışı politikasını anlama.

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan hukuki gelişmeleri anlamak.

Kanun-ı Esasi'nin padişahın yetkileri üzerindeki etkisini anlama.

Meşrutiyet hareketinde Yeni Osmanlıların oynadığı kritik rolü kavramak

Öğrenciler, 31 Mart Vakası'nın nedenlerini anlayabilecektir.

1. Osmanlı Devleti'nin anayasal monarşiye geçiş sürecini anlamak. 2. Kanun-ı Esasi'nin padişaha verdiği yetkileri kavramak. 3. Osmanlı Devleti'nde seçim sisteminin tarihsel gelişimini öğrenmek. 4. II. Meşrutiyet Dönemi'nde kurulan siyasi partileri tanımak. 5. İlk Osmanlı Meclis-i Umûmi'sinin toplanma tarihini ve yerini bilmek. 6. II. Abdülhamid'in meclisi tatil etme kararının önemini kavramak. 7. Osmanlı Devleti'nde seçimlerde kullanılan yöntemleri öğrenmek. 8. Ahrar Fırkası'nın siyasi çizgisini belirlemek. 9. Kanun-ı Esasi'nin 1909'daki değişikliklerinin önemini anlamak. 10. II. Meşrutiyet Dönemi'nin Osmanlı toplumu için demokratikleşme yönündeki anlamını kavramak

* Öğrenciler, Tanzimat Fermanı ve Sened-i İttifak dönemlerine ait önemli kişileri, olayları ve ilkeleri öğrenebileceklerdir. * Öğrenciler, eski belgelerdeki bilgileri yorumlama ve eşleştirme yapma becerilerini geliştireceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri