11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarında karşılaşılan bir engel hangisidir?

  A) Sermaye birikiminin yetersizliği
  B) Bilimde ve teknolojide gerilik
  C) Nitelikli personel eksikliği
  D) Geleneksel iktisadi düşünce biçimi
  E) Ham madde kıtlığı

 2. Cevap: A Açıklama:

  Sermaye birikiminin yetersizliği, Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarındaki temel engellerden biriydi. 3. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabalarını engelleyen uzun vadeli bir faktör hangisidir?

  A) Dış borçlar
  B) Savaşlar
  C) Devletin kısa vadeli stratejiler üretmesi
  D) Kapitülasyonlar
  E) Merkantilizm karşıtı politikalar

 4. Cevap: C Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde sanayileşme için gerekli uzun vadeli stratejilerin üretilememesi, çabaların sonuçsuz kalmasında önemli bir rol oynadı. 5. Osmanlı Devleti'nin ilk dış borç antlaşmasını imzaladığı Avrupa devletleri hangileridir?

  A) İngiltere ve Fransa        B) Almanya ve Rusya          
  C) İtalya ve Avusturya        D) İspanya ve Hollanda       
  E) Avusturya ve Macaristan                                 

 6. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin ilk dış borç antlaşması 1854 yılında İngiltere ve Fransa ile imzalanmıştır. 7. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'ne hangi vergiler verilmiştir?

  A) Gümrük vergisi, maden vergisi ve tarım vergisi
  B) Tuz vergisi, tütün vergisi ve içki vergisi
  C) Emlak vergisi, kira vergisi ve araç vergisi
  D) Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi
  E) Sigara vergisi, petrol vergisi ve kömür vergisi

 8. Cevap: B Açıklama:

  Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'ne tuz vergisi, tütün vergisi ve içki vergisi dahil olmak üzere altı kalem vergi verilmiştir. 9. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfusunu artırmak istemesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Askeri güç
  B) Siyasi istikrar
  C) Tarımsal üretimi artırmak
  D) Eğitim seviyesini yükseltmek
  E) Altyapıyı geliştirmek

 10. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlı Devleti, nüfus artışıyla ticaret, sanayi, tarım ve askerî bakımdan güçlü olacağına inanıyordu. 11. Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki toprak kayıpları ve nüfus azalması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

  A) Rumeli'den Anadolu'ya kitlesel göçler
  B) Avrupa devletlerinin itibarının artması
  C) Balkanların ekonomik olarak gelişmesi
  D) Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi gücünün artması
  E) Milliyetçilik akımlarının zayıflaması

 12. Cevap: A Açıklama:

  Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti'ndeki Müslüman Türk nüfusunun Balkanlardan Anadolu'ya kitlesel olarak göç etmesine neden olmuştur. 13. Osmanlı Devleti'nde salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerden hangisi "bir bölgenin giriş çıkışlarının kontrol altına alınması" anlamına gelir?

  A) Karantina    B) Kordon    C) Temizlik    D) Aşılama    E) Tedavi    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Karantina, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için belirli bir bölgenin giriş çıkışlarının kontrol edilmesi uygulamasıdır. 15. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde kurularak sağlık personeli ihtiyacını karşılayan kurum hangisidir?

  A) Meclis-i Sıhhıye-i Umûmiye
  B) Meclis-i Tahaffuz
  C) Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye
  D) Hıfzıssıhha Komisyonu
  E) Bakteriyolojihane

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye, Osmanlı Devleti'nde sağlık personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 17. Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan atılması hedefiyle gündeme gelen proje aşağıdakilerden hangisidir?

  A) "Grek Projesi"        B) "Şark Meselesi"      
  C) "Denge Politikası"    D) "Kapitülasyonlar"    
  E) "Osmanlıcılık"                                

 18. Cevap: A Açıklama:

  II. Katerina ve II. Joseph, Osmanlı topraklarının paylaşılması ve eski Bizans'ın canlandırılması amacıyla "Grek Projesi"ni gündeme getirmişlerdi. 19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmeye başlamasıyla birlikte büyük güçlerin izlediği bir politika değildir?

  A) Denge politikası
  B) Kuzey Afrika'da toprak ele geçirme
  C) Balkanlarda etki alanlarını genişletme
  D) Osmanlı topraklarını paylaşma
  E) Ekonomik baskı uygulama

 20. Cevap: A Açıklama:

  Denge politikası, Osmanlı Devleti'nin güçsüz kalması için uygulanan bir politikaydı. 21. Kutsal Yerler Sorunu'nun Osmanlı dış siyasetine etkileri nelerdir?

  A) Rusya'nın Osmanlı üzerinde baskısını arttırması
  B) Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın içişlerine karışmasına neden olması
  C) Balkanlarda isyanların çıkmasına yol açması
  D) Kırım Savaşı'nı tetiklemesi
  E) Tanzimat Fermanı'nın ilanına zemin hazırlaması

 22. Cevap: A Açıklama:

  Kutsal Yerler Sorunu, Rusya'nın Osmanlı'nın Ortodokslar üzerindeki otoritesini zayıflatmasına yardımcı olarak Osmanlı dış siyasetinde Rusya'nın etkisini arttırmıştır. 23. Berlin Antlaşması'nın Bulgaristan ile ilgili hükümleri nelerdir?

  A) Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet haline getirilmesi
  B) Bulgaristan'ın bağımsız bir devlet olarak tanınması
  C) Bulgaristan'ın üç bölgeye ayrılması ve birinci bölgenin Osmanlı Devleti'ne bağlı olması
  D) Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti ile Avusturya-Macaristan arasında paylaşılması
  E) Bulgaristan'ın Rusya'nın koruması altına girmesi

 24. Cevap: C Açıklama:

  Berlin Antlaşması, Bulgaristan'ı üç bölgeye ayırarak birinci bölgenin Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmasını hükmetmiştir. 25. 1840 Londra Antlaşması'nın amacı neydi?

  A) Boğazları yabancı gemilerine açmak
  B) Mehmet Ali Paşa'nın Mısır valiliğini tanımak
  C) Hünkar İskelesi Antlaşması'nı iptal etmek
  D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri ile ittifakını güçlendirmek
  E) Kırım Savaşı'nı sona erdirmek

 26. Cevap: B Açıklama:

  1840 Londra Antlaşması, Mısır Meselesi'ni çözmek için imzalandı ve Mehmet Ali Paşa'ya Mısır valiliği verildi. 27. 1871'de Alman siyasi birliğini sağlayan lider kimdi?

  A) Otto von Bismarck    B) VII. Edward         
  C) II. Nikola           D) Ahmet Tevfik Paşa   
  E) Winston Churchill                           

 28. Cevap: A Açıklama:

  Alman siyasi birliği, Başbakan Otto von Bismarck tarafından sağlandı. 29. Tanzimat Fermanı'na göre Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

  A) Müslüman ve Hristiyanlar hukuk önünde eşit hale gelmiştir.
  B) Askerlik isteğe bağlı hale gelmiştir.
  C) Devlet görevlerine sadece Müslümanlar atanmıştır.
  D) Vergiler yalnızca gayrimüslimlerden alınmıştır.
  E) Rüşvetin cezalandırılması için özel bir yasa çıkarılmıştır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Tanzimat Fermanı, Müslüman ve Hristiyan tebaanın can, mal ve namus güvenliğini korumayı ve hukuk önünde eşitliğini sağlamayı amaçlamıştır. 31. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı'nın dış kamuoyunda olumsuz karşılanmasının nedenlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Padişahın yetkilerini sınırlandırması
  B) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı üzerindeki etkisini artırması
  C) Rusya'nın kendi iç ve dış politikalarına zarar vereceği endişesi
  D) Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına yol açacağı düşüncesi
  E) Avusturya'nın kendi ülkesinde benzer taleplerle karşılaşma ihtimali

 32. Cevap: D Açıklama:

  Tanzimat Fermanı'nın dış kamuoyunda olumsuz karşılanmasının nedenleri arasında Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına yol açacağı endişesi yer almamaktadır. 33. Kanun-ı Esasi'nin ilanı, Osmanlı Devleti'nde hangi dönemin başlangıcını simgeler?

  A) I. Meşrutiyet Dönemi      B) II. Meşrutiyet Dönemi    
  C) Tanzimat Dönemi           D) Islahat Fermanı Dönemi   
  E) Sened-i İttifak Dönemi                                

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kanun-ı Esasi'nin ilanı, 1876'da I. Meşrutiyet Dönemi'nin başlangıcını işaret eder. 35. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde çıkarılan kanunların hazırlanmasında hangi düşünceler etkili olmuştur?

  A) Sadece Avrupa kanunlarıyla entegrasyon
  B) Sadece devletle toplum ilişkilerini düzenleme
  C) Avrupa kanunlarıyla entegrasyon ve devletle toplum ilişkilerini düzenleme
  D) Sadece devletle toplum ilişkilerini iyileştirme
  E) Sadece Avrupa'nın siyasi sistemine uyum sağlama

 36. Cevap: C Açıklama:

  Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde çıkarılan kanunlar hem Avrupa kanunlarıyla entegrasyonu hem de devletle toplum ilişkilerini düzenlemeyi amaçlamıştır. 37. II. Meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partiler arasında bulunmayan nedir?

  A) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
  B) Ahrar Fırkası
  C) Adalet Partisi
  D) Osmanlı Sosyalist Fırkası
  E) Islahat-ı Esasiye Osmaniye Fırkası

 38. Cevap: C Açıklama:

  Adalet Partisi, II. Meşrutiyet döneminde kurulmamıştır. 39. Üç Tarz-ı Siyaset'ten hangisi Osmanlı halkları arasında eşitlik vurgusu yapar?

  A) Osmanlıcılık    B) İslamcılık     
  C) Türkçülük       D) Liberalizm     
  E) Sosyalizm                         

 40. Cevap: A Açıklama:

  Osmanlıcılık, ırk, dil, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin Osmanlı halkları arasında eşitlik hedefler. 41. Çırağan Vakası'nın amacı neydi?

  A) Sultan Abdülaziz'i yeniden tahta geçirmek
  B) Meşrutiyetin ilanını talep etmek
  C) İttihat ve Terakki'ye karşı bir darbe düzenlemek
  D) Hürriyet ve eşitlik talep etmek
  E) Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan ayırmak

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ali Suavi önderliğindeki Çırağan Vakası, Sultan Abdülaziz'i yeniden tahta geçirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 43. 31 Mart Vakası'nın bastırılmasında önemli rol oynayan kişi kimdir?

  A) Hüseyin Avni Paşa     B) Enver Paşa           
  C) Mahmud Şevket Paşa    D) Kâmil Paşa           
  E) Ali Suavi                                     

 44. Cevap: C Açıklama:

  31 Mart Vakası, Hareket Ordusu'nu komuta eden Mahmud Şevket Paşa liderliğinde bastırılmıştır. 45. 15 Temmuz darbe girişiminde kaç vatan evladı şehitlik mertebesine ulaştı?

  A) 250    B) 2193    C) 1000    D) 500    E) 1500    

 46. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "250 vatan evladı da şehitlik mertebesine erişmiştir." bilgisi verilmektedir. 47. 15 Temmuz'da Türk Milleti'nin sergilediği kahramanlığın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Farklılıkları bir kenara bırakmak
  B) Yabancı destek almak
  C) Teknoloji üstünlüğü
  D) Uzun yıllar süren askeri eğitim
  E) Coğrafi avantaj

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metinde "Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde tüm farklılıklarını bir tarafa bırakarak mücadeleye koşmuştur." bilgisi, kahramanlığın başlıca nedeninin farklılıkların bir kenara bırakılması olduğunu göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarının sebeplerini ve engellerini analiz etmek.

Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabalarının başarısızlık nedenlerini değerlendirmek.

Dış borçlanma sürecinin başlangıcını anlamak

Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'nin yapısını ve işlevini anlamak

Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılda nüfus politikalarını anlamak

Balkan Savaşları'nın Osmanlı Devleti üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini anlamak

Salgın hastalıklara karşı alınan tedbirleri anlama

Osmanlı Devleti'nin sağlık alanındaki kurumlarını tanıma

Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne yönelik siyasi yaklaşımlarını anlama

Osmanlı Devleti'nin uluslararası ilişkilerde karşılaştığı güçlükleri kavrama

Dış politika ilişkilerinin neden ve sonuçlarını analiz etme.

Antlaşmaların şartlarını ve hükümlerini yorumlama.

Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerini anlamak

Almanya'nın siyasi gelişimini anlamak

Tanzimat Fermanı'nın içeriğini anlama

Tanzimat Fermanı'nın dış tepkilerini anlama

Osmanlı Devleti'nin siyasi ve hukuki gelişmelerini anlamak

Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecindeki hukuki gelişmeleri anlamak

Osmanlı Devleti'nin siyasi hayatındaki gelişmeleri anlamak

Osmanlı Devleti'nde siyasi düşünce akımlarını analiz etmek

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemi'ndeki siyasi gelişmeleri anlamak

II. Meşrutiyet Dönemi'ndeki siyasi gelişmeleri ve 31 Mart Vakası'nı değerlendirmek

Atatürk İlke ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında bilgi edinme.

Milli birlik ve beraberliğin önemini kavrama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri