11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin dış borçlanmasına neden olan durumu açıklayınız.


 2. Cevap: Avrupa devletlerinin sadece mal satmakla yetinmeyip Osmanlı'ya sermaye yatırımı yapmaya başlaması. Açıklama:

  Avrupa devletleri, Osmanlı'ya yüksek faizli senetler aracılığıyla borç vererek onu mali kontrol altına alma fırsatı bulmuştur. 3. Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'nin görevlerini sıralayınız.


 4. Cevap: - Kendisine verilen vergilerin toplanması ve işletilmesi - Alacaklıların borçlarının ödenmesi - Osmanlı'nın hem dış hem de iç borçlarının ödenmesi Açıklama:

  Düyûn-ı Umûmiye İdaresi, Osmanlı Devleti'nin maliyesini kontrol etmek ve borçlarını yönetmek için kurulmuştur. 5. 1783-1914 yılları arasında Osmanlı Devleti'ne yönelik göçleri sayınız.


 6. Cevap: - Kırım (1783-1856, 1856-1862, 1867-1914) - Kafkaslar (1862-1865, 1865-1900, 1874-1877) Açıklama: 7. Sanayi Devrimi sonrası şehirlerin dokusunda meydana gelen değişimlere örnek veriniz.


 8. Cevap: Geniş bulvarlar, caddeler, kamusal ve özel alanların ayrışması Açıklama:

  Sanayileşme, şehirlerin genişlemesine ve yeniden yapılandırılmasına yol açmıştır. 9. Büyük güçlerin Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarları nelerdi?


 10. Cevap: - Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek - Kendi ekonomik ve siyasi nüfuzlarını artırmak - Osmanlı topraklarından geçerek Doğu'ya ulaşmak Açıklama:

  Büyük güçler, Osmanlı Devleti'nin stratejik konumundan ve geniş topraklarından faydalanmak istemişlerdir. 11. Devleti'nin XIX. yüzyılın başlarında hangi dış tehditlerle karşılaştığını açıklayınız.


 12. Cevap: Fransızların Mısır'ı işgali, Rus tehlikesinin kuzeyden Akdeniz'e kayması Açıklama:

  Osmanlı Devleti, Fransızların Mısır'ı işgali ve Rusya'nın kuzeyden Akdeniz kıyılarına doğru ilerlemesiyle hem batıdan hem de kuzeyden dış tehditlerle karşı karşıya kaldı. 13. Osmanlı-Rus rekabetinin Balkanlar'daki sonuçlarından üç örnek veriniz.


 14. Cevap: * Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanması * Bulgaristan'ın Osmanlı'dan ayrılması * Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan'a ilhakı Açıklama:

  Rusya'nın Panslavizm politikası, Balkanlar'daki milliyetçi hareketleri destekledi ve Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hakimiyetinin zayıflamasına neden oldu. 15. Osmanlı Devleti'nin Mısır Meselesi'nde gerçekleştirdiği antlaşmaların adlarını yazınız.


 16. Cevap: - Kütahya Antlaşması (1833) - Hünkar İskelesi Antlaşması (1833) Açıklama:

  Bu antlaşmalar, Mısır Meselesi'nin çözümünde Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında imzalanmıştır. 17. Kanun-ı Esasi'nin amacını belirtiniz.


 18. Cevap: Kanun-ı Esasi'nin amacı, Osmanlı Devleti'ni mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçirerek devleti güçlendirmektir. Açıklama:

  Kanun-ı Esasi, Yeni Osmanlıların çabaları sonucu hazırlanmış ve 1876 yılında ilan edilmiştir. 19. Kanun-ı Esasi'nin ilanında etkili olan iç ve dış faktörler nelerdir?


 20. Cevap: İç faktörler: Yeni Osmanlılar'ın halkın yönetime katılması düşüncesi Dış faktörler: Avrupalı devletlerin desteği kazanma isteği Açıklama:

  Kanun-ı Esasi'nin ilanı, hem Osmanlı Devleti'nin iç modernleşme süreciyle hem de dış güçlerle ilişkilerle bağlantılıdır. 21. Türkçülük fikrinin temel amacı nedir?


 22. Cevap: Osmanlı Türklerini ve diğer Türk halklarını birleştirmek. Açıklama:

  Türkçülük fikri, Türk birliğini kurarak büyük bir siyasi milliyet oluşturmayı amaçlıyordu. 23. 1876 Darbesi'nin önemli kılan neden nedir?


 24. Cevap: Osmanlı Türk tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket olması Açıklama:

  Darbe, 1876 Darbesi'nden önce Osmanlı tarihinde görülmeyen, ordunun mevcut hükûmeti değiştirdiği bir hareket türüdür. 25. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi nasıl gerçekleştirilmiştir?


 26. Cevap: FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından devlet kurumlarına sızılarak uçaklar, tanklar ve silahların ele geçirilmesiyle Açıklama:

  Darbe girişiminde, devlet yetkisini gasp eden örgüt üyeleri, halka karşı askeri güç kullandı. 27. 15 Temmuz gecesinde Türk halkı hangi ilkeler etrafında birleşmiştir?


 28. Cevap: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Açıklama:

  Bu ilkeler, Türk halkının istiklalini ve istikbalini savunmak için birlik ve beraberlik içinde mücadele ettiğini göstermektedir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'nde Avrupa'da eğitim almış devlet adamlarının tutumu, siyasi rejimde değişimlere yol açmıştır.
  (.....) 2. 1876 Darbesi, Osmanlı tarihindeki ilk darbe tanımına uyan siyasi harekettir.
  (.....) 3. Yeni Osmanlılar, meşrutiyet fikrini ilk dile getiren örgütlü muhalif gruptur.
  (.....) 4. Tanzimat Dönemi'nde yapılan yenilikler, aydınlar tarafından yeterli bulunmamıştır.
  (.....) 5. Osmanlı idarecileri, parlamentolu meşruti rejime sıcak bakmamışlardır.
  (.....) 6. Mustafa Fazıl Paşa, Yeni Osmanlılar cemiyeti için maddi destek sağlamıştır.
  (.....) 7. 1876 Darbesi sonucunda Sultan Abdülaziz tahttan indirilerek yerine V. Murat getirilmiştir.
  (.....) 8. Mehmet Rüştü Paşa, meşrutiyet ilan edilmesine karşı çıkmıştır.
  (.....) 9. Hüseyin Avni Paşa, 1876 Darbesi'nin kilit isimlerinden biridir.
  (.....) 10. Yeni Osmanlılar, halkın desteğini tam olarak kazanamamıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) Çırağan Vakası
  b) II. Meşrutiyet
  c) 31 Mart Vakası
  d) Bâbıâli Baskını
  1. 24 Temmuz 1908
  2. 20 Mayıs 1878
  3. 13 Nisan 1909
  4. 23 Ocak 1913

 32. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d Açıklama: 33. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Tanzimat Fermanı
  b. Islahat Fermanı
  c. Kanun-ı Esasi
  d. Meşrutiyet
  1. 1856'da ilan edilmiştir.
  2. İlk Osmanlı anayasasıdır.
  3. Avrupalı devletlerin baskısıyla çıkarılmıştır.
  4. Mutlak monarşiyi sınırlandırır.

 34. Cevap: 1. b 2. c 3. b 4. d Açıklama: 35. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfus artışına verdiği önem, ......... olarak bilinir. (1)
  2. Osmanlı Devleti, nüfus artışını doğal kaynak olarak görmüş ve ...... yapmıştır. (2)
  3. Osmanlı Devleti, nüfus artışına gölge düşüren ...... gidermeye çalışmıştır. (3)
  4. Avrupa'daki bürokratik devlet teorilerinin etkisiyle Osmanlı'da nüfus sayımları ........ (4)
  5. Osmanlı Devleti'nin gücünün ticaret, sanayi, tarım ve askerî alanda ...... nüfus sayesinde artırılacağı vurgulanmıştır. (5)
  6. XIX. yüzyılda Osmanlı'da nüfus artışının önündeki en önemli engel olan ...... azaltılmıştır. (6)
  7. Nüfus artışının devlet için bir güç kaynağı olduğu ........ (7)
  8. Osmanlı Devleti, .... teşkilatları kurmuştur. (8)
  9. Osmanlı Devleti, Avrupa'daki nüfus artış hızına göre ...... kalmıştır. (9)
  10. Osmanlı'nın nüfus kayıplarında ...... hastalıklar etkili olmuştur. (10)

 36. Cevap: 1. Nüfusçuluk (1) 2. Müfettişler atanmıştır (2) 3. Evlilik önündeki masraflar (3) 4. Başlamıştır (4) 5. Güçlü (5) 6. Masraflar (6) 7. Vurgu yapılmıştır (7) 8. Nüfus hizmetlerine dair (8) 9. Geri (9) 10. Doğum oranlarının düşmesi, salgın (10) Açıklama:

  Metin, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfus artışına verdiği önemi ve bunun nedenlerini açıklamaktadır. Metinde geçen önemli kavramlar, cevaplarda sırasıyla verilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
  1. Atatürk ilkelerine sahip çıkmanın ve devamlılığını sağlamanın gerekliliğini değerlendirir.
  2. Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydaları değerlendirir.
  3. Atatürkçü Düşünce sistemini kavrar
  4. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  5. Atatürkçülüğün niteliklerini analiz eder.
  6. Atatürkçülüğün önemini değerlendirir.
  7. Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunu hazırlayan etkenleri kavrar.
  8. Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini analiz eder.
 • ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
  1. 1932-1939 yılları Türk dış politikasındaki gelişmeleri dünyada meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmeler ile birlikte değerlendirir.
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasındaki esasları açıklar.
  3. Atatürk’ün ölümünün yurt içi ve yurt dışındaki yankılarına örnekler verilecektir.
  4. Atatürk’ün son günleri ve ölümüyle ilgili olayları kavrar.
  5. Lozan Barış Antlaşması sonrası dış politika gelişmelerini kavrar.
  6. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasındaki önemini kavrar.

Ayrıca 11.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

- Osmanlı Devleti'nin borçlanma sürecini anlama - Avrupa devletlerinin ekonomik ve siyasi nüfuzunu kavrama

- Düyûn-ı Umûmiye İdaresi'nin rolünü ve önemini öğrenme - Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımlılığının boyutlarını kavrama

Osmanlı Devleti'nin yaşadığı göç hareketlerinin zamanlarını ve kaynaklarını tespit edebilmek.

Sanayi Devrimi'nin şehirlerin dokusu üzerindeki etkilerini anlamak

Öğrenciler, büyük güçlerin Osmanlı Devleti'ni paylaşma projelerinin nedenlerini kavrayabilecekler. Osmanlı

Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyılın başlarında karşılaştığı dış tehditleri anlama

Osmanlı-Rus rekabetinin Balkanlar'daki tarihsel sonuçlarını anlama.

Osmanlı Devleti'nin Mısır Meselesi'nde izlediği diplomatik politikayı anlamak.

Osmanlı Devleti'nde anayasacılık hareketlerinin önemini kavrama.

Kanun-ı Esasi'nin ilanında etkili olan faktörleri anlamak.

Türkçülük fikrinin temel amacını anlamak.

1876 Darbesi'nin Osmanlı siyasi tarihindeki önemini anlamak

Öğrenciler, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yöntemleri ve sorumluları hakkında bilgi sahibi olabilirler.

Öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının birliğini sağlayan temel ilkeleri anlayacaktır.

* Tanzimat Dönemi'nin Osmanlı Devleti'ndeki siyasi etkilerini öğrenmek. * Darbe kavramını ve Osmanlı tarihindeki ilk darbenin önemini kavramak. * Yeni Osmanlılar'ın meşrutiyet mücadelesindeki rolünü anlamak. * Tanzimat dönemi yeniliklerinin neden yeterli bulunmadığını öğrenmek. * Osmanlı idarecilerinin meşrutiyete karşı tutumunu incelemek. * 1876 Darbesi'nin nedenlerini ve sonuçlarını kavramak. * Meşrutiyet ilan edilmesindeki farklı görüşleri öğrenmek. * Hüseyin Avni Paşa'nın 1876 Darbesi'ndeki önemini anlamak. * Yeni Osmanlıların halk desteğini kazanamadıklarını öğrenmek.

* XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin nüfus politikaları hakkında bilgi edinmek * Nüfus artışının devlet için önemini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri