11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kurumların zaman içinde değişmesine neden olan bir faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Teknolojik gelişmeler
  B) Sosyal normların kalıcılığı
  C) Bireylerin geleneksel değerlere bağlılığı
  D) Toplumsal hiyerarşideki değişmezlik
  E) Dinî inançların değişmemesi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik keşifler gibi yenilikler, üretim yöntemlerinde ve diğer toplumsal alanlarda değişikliklere yol açarak kurumsal dönüşümü tetikler. 3. Kurumlarda dengeyi bozan bir durum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal uyumun artması    B) Ekonomik istikrar          
  C) Göç                         D) Nüfus artışı               
  E) Kültürel değişim                                          

 4. Cevap: C Açıklama:

  Göç gibi dışsal faktörler, konut tiplerinde ve diğer toplumsal alanlarda değişiklikler meydana getirerek kurumsal dengenin bozulmasına yol açar. 5. Boşanma oranlarının artması, evliliğin bir sosyolojik sorun haline gelmesinin nedenlerinden biridir.

  A) Doğru    B) Yanlış    C) Belki    D) Bilmiyorum    E) Her zaman    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hızla artan boşanma oranları, evliliğin zayıflamasına ve sosyolojik bir sorun haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. 7. Hangi evlilik türünde bir erkek birden fazla kadınla evlenir?

  A) Monogami    B) Poliandri    C) Polijini    D) Egzogami    E) Matrilokal    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Polijini, bir erkeğin birden fazla kadınla evlendiği çok eşli evlilik türüdür. 9. Aile yapısı zaman içerisinde değişerek evrensel nitelik kazanmıştır. Bu değişimi en çok etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal değerler        B) Ekonomik koşullar        
  C) Teknolojik gelişmeler     D) Kültürel alışkanlıklar   
  E) Politik düzenlemeler                                  

 10. Cevap: B Açıklama:

  Sanayileşme, ailelerin üretimden koparak çekirdek ailelere dönüşmesine neden olmuştur. 11. "Yeni geniş aile" kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

  A) Boşanmış eşlerin farklı kişilerle evlenerek çocuklarını da getirdikleri aile modeli
  B) Eşlerin çocukları olmadan birlikte yaşadıkları aile modeli
  C) Tek bir ebeveynin çocukları ile yaşadığı aile modeli
  D) Birkaç kuşağın aynı evde yaşadığı geleneksel aile modeli
  E) Akrabasız kişilerin oluşturduğu aile modeli

 12. Cevap: A Açıklama:

  Yeni geniş aile, boşanmış eşlerin yeniden evlenerek önceki evliliklerinden gelen çocukları birleştirmelerinden oluşur. 13. Yeni Türk Medeni Kanunu'nda kadınların kazandığı önemli bir ekonomik hak hangisidir?

  A) Çalışma hakkı
  B) Emekli olma hakkı
  C) Bağımsız mal edinme hakkı
  D) Kocanın izni olmadan mal satma hakkı
  E) Kadınlara özel vergi indirimi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Yeni Türk Medeni Kanunu'nda kadınlara evlilik içinde bağımsız olarak mal edinme hakkı tanınmıştır. 15. Türk Medeni Kanunu'nun kadınların toplumsal hayatına etkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Kadınların eğitim ve iş hayatına katılımını artırmıştır.
  B) Toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmiştir.
  C) Kadınların aile içindeki konumunu zayıflatmıştır.
  D) Kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamıştır.
  E) Kadınların siyasi katılımını artırmıştır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Türk Medeni Kanunu, kadınların aile içindeki konumunu güçlendirmiştir, zayıflatmamıştır. 17. Modern toplumlarda eğitimin önemi neden artmıştır?

  A) Teknolojik ve ekonomik hayatın hızla değişmesinden kaynaklanan eğitimli insan gücüne duyulan ihtiyaçtan dolayı
  B) Geleneksel toplumların modern toplumlara dönüşmesinden dolayı
  C) Okuryazarlık oranının artmasıyla birlikte eğitim talebinin yükselmesinden dolayı
  D) Medyanın etkisinin artmasıyla birlikte eğitim fırsatlarının azalmasından dolayı
  E) Sanayi devrimiyle birlikte işgücüne ihtiyaç duyulmasından dolayı

 18. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik ve ekonomik hayatın hızla değişmesi, eğitimli insan gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. 19. Eğitimin önemi neden artmaktadır?

  A) Teknolojik gelişmeler
  B) Toplumsal değişimler
  C) Rekabetin artması
  D) Nüfus artışı
  E) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması

 20. Cevap: B Açıklama:

  Toplumsal değişimler, eğitimde yeni becerilere ve bilgiye olan ihtiyacı artırarak eğitimin önemini yükseltmektedir. 21. Kültürün en gizli kalan boyutuna aşağıdakilerden hangisi dahildir?

  A) Gelenekler
  B) İnançlar
  C) Moda
  D) Sanat eserleri
  E) Kökleşmiş kültür içerikleri

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kültürün bilişsel boyutu, değerler, inançlar ve referans noktaları gibi en gizli kalan yönünü içerir. 23. Kültürün yazılı olmayan kurallarını içeren boyutuna aşağıdakilerden hangisi örnektir?

  A) Yasalar               B) Törenler             
  C) Teknolojik araçlar    D) Sanat eserleri       
  E) Gıda maddeleri                                

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kültürün davranışsal boyutu, törenler gibi yazılı olmayan kuralları ve beklentileri kapsar. 25. Kültürün aşağıdaki işlevlerinden hangisi bireylerin toplumsallaşmasına yardımcı olur?

  A) Uyum sağlama      B) Eğitim           
  C) Dil               D) Estetik beğeni   
  E) Geleneksellik                         

 26. Cevap: B Açıklama:

  Eğitim, bireylerin toplumsal değerleri ve kalıpları öğrenerek toplumsallaşmalarına yardımcı olur. 27. Kültürün aşağıdakilerden hangisini yönlendirmediği düşünülmektedir?

  A) Doğru ve yanlış davranışlar
  B) Estetik zevkler
  C) Sosyal mertebe
  D) Yemek alışkanlıkları
  E) İdeolojik inançlar

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sosyal mertebe, doğrudan kültür tarafından belirlenmez, daha çok toplumsal yapı ve ekonomik faktörlerle ilgilidir. 29. Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkı sağlamasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ortak değerler ve normları sağlar.
  B) Ayrıcalıklı gruplaşmalara yol açar.
  C) Toplumsal değişime direnci artırır.
  D) Bireyselliği ve yaratıcılığı engeller.
  E) Toplumsal çatışmaları körükler.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel etkinlikler, ortak değerler ve normlar aracılığıyla toplumsal bütünleşmeyi teşvik eder. 31. Moriskoların Hristiyan kimliklerinin hangi durumlarda ortaya çıktığı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Gizli ev ortamlarında
  B) Toplum içindeki sosyal ortamlarda
  C) Sadece dini bayramlarda
  D) Engizisyon mahkemeleri sırasında
  E) İspanyol yönetiminin yasakladığı faaliyetler sırasında

 32. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, Moriskoların Hristiyan kimlikleri toplum içinde gösterilirken, Müslüman kimlikleri yalnızca gözden uzak mekanlarda ortaya çıkarılırdı. 33. Yaşanan dünyada kültürel farklılıkların var olması hangi görüşle bağdaşır?

  A) Doğal bir gerçekliktir.
  B) Yapay olarak yaratılmıştır.
  C) Sadece bazı bölgelerde gözlemlenir.
  D) Kültürel etkileşimlerin sonucudur.
  E) Modernleşmenin bir göstergesidir.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel farklılıklar, insan toplumlarının farklı çevresel ve sosyal koşullarda gelişmesinin doğal bir sonucudur. 35. Farklı kültürlere karşı en uygun tavır hangisidir?

  A) Dışlama ve reddetme          B) Alaycı bir bakış açısı      
  C) Hoşgörü ve anlayış           D) Kültürel üstünlük iddiası   
  E) Tam asimilasyon                                             

 36. Cevap: C Açıklama:

  Farklı kültürlere karşı hoşgörü ve anlayış, çatışmaları önler, iletişimi kolaylaştırır ve karşılıklı zenginleşmeyi sağlar. 37. Dukhaların geleneksel geçim kaynakları arasında hangisi yer almamaktadır?

  A) Ren geyiği sütü           B) Yabani hayvan avcılığı   
  C) Tarım                     D) Doğadan bitki toplama    
  E) Geyik eti                                             

 38. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Dukhaların geleneksel geçim kaynaklarının yabani hayvan avcılığı, doğadan bitki toplama ve Ren geyiği sütü olduğu belirtilirken, tarım hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 39. Dukhaların ekolojik duyarlılıklarının nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Doğadaki her şeye saygı duymaları
  B) Çevreyle olan bağımlılıklarının yüksek olması
  C) Sovyet Dönemi'nde aldıkları eğitim
  D) Ren geyiklerine aşırı bağımlılıkları
  E) Dışarıdan gelen yabancıların etkisi

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Dukhaların doğadaki hiçbir canlı ile hiyerarşik ilişkilere girmeden, yaşayan her şeye saygı duydukları ve doğadan elde ettikleri her şeyi bir armağan olarak gördükleri belirtilmektedir. Ayrıca, yüzyıllardır çevreleriyle ve birbirlerine bağımlı yaşamaları da duyarlılıklarının nedenleri arasında gösterilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Toplumsal kurumların zaman içindeki dönüşüm süreçlerini anlar.

Toplumsal kurumların dönüşümünde dışsal ve içsel faktörlerin rolünü kavrar.

Evliliğin geçirdiği sosyolojik değişimleri anlamak.

Evlilik türlerini tanıma.

Ailenin yapısal değişimlerini anlamak

Modern aile yapılarını kavramak

Kadınların ekonomik haklarını anlamak

Türk Medeni Kanunu'nun kadınların toplumsal hayatına etkilerini anlamak

Eğitimin modern toplumlardaki önemini anlama.

Eğitimin toplumsal önemini anlama

Kültürün bilişsel boyutunu tanımlamak.

Kültürün davranışsal boyutunu tanımlamak.

Kültürün işlevlerini belirlemek.

Kültürün sınırlarını anlamak.

Kültürün toplumsal bütünleşmeye etkisini analiz eder.

Toplumsal normlar ve kültürel farklılıkların sosyal kimlik üzerindeki etkilerini anlama.

Kültürel farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

Kültürel farklılıklara saygılı ve empatik bir yaklaşım geliştirme.

Toplulukların ekonomik faaliyetlerini açıklama

Toplulukların çevresel sorunlar hakkındaki görüşlerini ve bunların yaşam tarzlarına etkilerini açıklama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.