11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Toplumsal kurumların üç temel işlevini sıralayınız.


 2. Cevap: 1) Toplumsal bütünleşme ve iş birliği sağlamak 2) Bireylerin toplumsal davranışlarını kolaylaştırmak ve basitleştirmek 3) Toplumsal normlar ve kurumsal davranışlar oluşturmak Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, bireyler ve gruplar arasında düzen, istikrar ve iş birliği sağlar, toplumsal değerleri ve normları aktarır ve bireylerin toplumsal sistem içinde rol almalarına yardımcı olur. 3. Aile kurumunun sosyalleşme sürecindeki rolünü açıklayınız.


 4. Cevap: Aile, bireylerin toplumsal değerleri, kültürel kimliği, tarihsel ve toplumsal bilinci öğrendikleri ilk ortamdır. Çocuklar aile içinde etkileşimler yoluyla değer kavramlarını öğrenir ve davranış kalıplarını geliştirirler. Açıklama:

  Aile, çocukların sosyalleşmesinde temel bir rol oynar, çünkü onlara toplumun kabul edilebilir davranış biçimlerini ve değerlerini öğretir. 5. 90 yıldır evli olan Abdullah ve Elif Adıgüzel çiftinin evliliklerinin uzun ve mutlu olmasının nedenlerini sıralayınız.


 6. Cevap: * Birbirlerini sevmeleri ve sadakatleri * Aşk ve saygı * Geleneksel tek eşli evlilik değerlerine bağlılık Açıklama:

  Adıgüzel çiftinin evliliklerinin temeli olan değerler, aile kurumunun ve evlilik ilişkisinin sürekliliğinin önemini vurgulamaktadır. 7. Geniş aile yapısının temel özelliklerini açıklayınız.


 8. Cevap: Çok kuşaklı, tek merkezli karar alma, yoğun bitişik aile ve akrabalık ilişkileri Açıklama:

  Geniş ailede yaşlı ve genç birlikte yaşar ve kararlar genellikle en yaşlı erkek üye tarafından alınır. Aile üyeleri birbirine yakın mekânlarda ikamet eder ve sıkı bir şekilde bağlıdır. 9. Metin: Eğitim, bireylerin toplumsal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olur. Eğitimin bireylerin toplumsal hayata uyum sağlamasına nasıl katkı sağladığını açıklayın.


 10. Cevap: Eğitim, bireylere bilgi, beceri ve sosyalleşme imkanları sağlar ve onları yetişkinler toplumuna entegre etmeye hazırlar. Açıklama:

  Eğitim, bireylerin toplumsal rolleri ve beklentileri öğrenmelerine yardımcı olur ve onların toplumda yer almaları için gerekli bilgi ve deneyimleri kazandırır. 11. Toplumsal kurumların bireyleri ve toplumu nasıl etkilediğini açıklayınız.


 12. Cevap: Toplumsal kurumlar, bireyleri ve toplumu sosyalleşme, düzen ve istikrar sağlama, ihtiyaçları karşılama ve kültürel değerleri aktarma gibi çeşitli şekillerde etkiler. Açıklama:

  Toplumsal kurumlar, toplumun işleyişinde hayati bir rol oynar ve bireylerin davranışlarını, değerlerini ve inançlarını şekillendirir. 13. Kültürün davranışsal boyutunun çeşitlerini yazınız.


 14. Cevap: 1. Yazılı kurallar 2. Kökleşmiş kültür içerikleri (gelenekler, görenekler, örfler, âdetler) 3. Törenler Açıklama:

  Kültürün davranışsal boyutu, insanlara "nasıl" yaşamaları gerektiğini belirleyen kuralları içerir. 15. Kültürün toplumsal hayatı sürdürebilmede oynadığı önemli ön koşulları açıklayınız.


 16. Cevap: Dil, eğitim, sanat ve toplumsal kurumlar Açıklama:

  Kültür, toplumsal düzeni ve ilişkileri düzenleyerek toplumun sorunsuz bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Dil, iletişimi sağlar; eğitim ve sanat, toplumun değerlerini ve davranış normlarını öğretir; toplumsal kurumlar ise toplumsal işlevleri yerine getirir. 17. Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiş olmayan ancak başvurusu yapılan ürünlerin sayısını belirtiniz.


 18. Cevap: 102 Açıklama:

  Metinde tescil edilmiş ürünlerin sayısı ve başvurusu yapılan ancak tescil edilmeyi bekleyen ürünlerin sayısı verilmektedir. 19. Kültür merkezciliğinin tanımı nedir?


 20. Cevap: Kişinin kendi kültürünü üstün görerek diğer kültürleri değerlendirmesidir. Açıklama:

  Kültür merkezciliği, kişinin kendi kültürel normlarını ve değerlerini evrensel kabul etmesine neden olur. 21. Toplumlar birbirlerine ne tür kültürel katkılarda bulunabilir? Üç örnek veriniz.


 22. Cevap: Toplumlar birbirlerine ne tür kültürel katkılarda bulunabilir? Üç örnek veriniz.mlar birbirlerine ne tür kültürel katkılarda bulunabilir? Üç örnek veriniz. Açıklama:

  Toplumlar birbirlerine ne tür kültürel katkılarda bulunabilir? Üç örnek veriniz. Cevap: * Yol, gelenek ve inançların paylaşımı: Toplumlar birbirleriyle ticaret, göç veya siyasi etkileşimler yoluyla geleneklerini, inançlarını ve yaşam biçimlerini paylaşabilirler. * Sanat ve edebiyat alışverişi: Toplumlar birbirlerinin sanat eserlerini, edebiyatını ve müziklerini paylaşabilir, böylece kültürel ufkunu genişletebilirler. * Teknolojik ilerleme: Bir toplum tarafından geliştirilen teknolojik ilerlemeler diğer toplumlar tarafından benimsenebilir, bu da yaşam standartlarının ve sosyal yapının iyileşmesine yol açabilir. birbirlerine ne tür kültürel katkılarda bulunabilir? Üç örnek veriniz. Cevap: * Yol, gelenek ve inançların paylaşımı: Toplumlar birbirleriyle ticaret, göç veya siyasi etkileşimler yoluyla geleneklerini, inançlarını ve yaşam biçimlerini paylaşabilirler. * Sanat ve edebiyat alışverişi: Toplumlar birbirlerinin sanat eserlerini, edebiyatını ve müziklerini paylaşabilir, böylece kültürel ufkunu genişletebilirler. * Teknolojik ilerleme: Bir toplum tarafından geliştirilen teknolojik ilerlemeler diğer toplumlar tarafından benimsenebilir, bu da yaşam standartlarının ve sosyal yapının iyileşmesine yol açabilir. 23. Tevariklerin yaşam biçimlerini belirleyen temel unsuru açıklayınız.


 24. Cevap: Sahra koşulları ve kervan güvenliği Açıklama:

  Tevarikler, Büyük Sahra'da idari kontrolün güç olduğu koşullarda yaşıyorlardı. Bu nedenle, kervanların güvenliğini sağlayarak varlıklarını sürdürüyorlardı. 25. Dukhaların karar alma sürecini anlatınız.


 26. Cevap: Dukhalar, kararlarını her zaman birlikte, konuşarak alırlar. Liderleri yoktur ve herkes eşit haklara sahiptir. Göç zamanı veya çadır içindeki kararlar, ortak bir fikir birliğiyle verilir. Yaşlıların fikirlerine saygı duyulur, ancak zorlamazlar. Açıklama:

  Dukhalar, demokratik bir yapıya sahiptir ve kararları kolektif olarak alırlar. Yaşlıların görüşlerine değer verilse de, baskın bir rol oynamazlar. 27. Dukhaların çevreye karşı tutumlarını tanımlayınız.


 28. Cevap: Dukhalar, doğadaki hiçbir canlı ile hiyerarşik ilişkilere girmez ve tüm canlılara saygı duyarlar. Nehirlerini çok temiz tutarlar, sabun kullanmayı nehri kirletmek olarak görürler. Doğadan elde ettikleri her şeyi bir armağan olarak görürler ve kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanırlar. Açıklama:

  Dukhalar, çevresel duyarlılıkları ve doğanın dengesine olan saygılarıyla bilinirler. Bu tutumları, nesiller boyunca sürdürdükleri gelenekleri ve yaşam tarzlarından kaynaklanmaktadır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Dukhalar günümüzde Moğolistan'ın en büyük etnik grubu olarak yaşıyorlar.
  (.....) 2. Dukhaların ataları Tuva'dan gelmiştir.
  (.....) 3. Dukhalar sadece Ren geyiği eti yemek için avlanırlar.
  (.....) 4. Dukha toplumu eşit haklara sahiptir.
  (.....) 5. Dukhalar yılda yaklaşık bir kez göç ederler.
  (.....) 6. Dukhalar için Ren geyikleri çok önemli bir hayvandır.
  (.....) 7. Dukhalar nehirlerini çok kirletirler.
  (.....) 8. Dukhaların çocukları kışları köyde kalmazlar.
  (.....) 9. Dukhaların dili Moğolca'dır.
  (.....) 10. Ekolojik turizm, Dukhalar için yeni bir gelir kaynağı olmuştur.

 30. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeler yapın:

  1. Kültür Merkezciliği
  2. Yabancı Kültür Hayranlığı
  3. Kendi Kültürünün Üstün Görülmesi
  4. Başka Kültürlerin Taklit Edilmesi
  5. Kültürel Görecelik
  6. Kendi Kültürünün Başkalarıyla Karşılaştırılması
  7. Başka Kültürlerin Altınlanarak Kabul Edilmesi
  8. Kültürel Olgunlaşma
  9. Başka Kültürlerin Olumsuz Yönlerinin Vurgulanması
  10. Kültürler Arası Anlayış
  Eşleştirmeler:
  a) 1. Kültür Merkezciliği
  b) 2. Yabancı Kültür Hayranlığı
  c) 3. Kendi Kültürünün Üstün Görülmesi
  d) 4. Başka Kültürlerin Taklit Edilmesi
  e) 5. Kültürel Görecelik
  f) 6. Kendi Kültürünün Başkalarıyla Karşılaştırılması
  g) 7. Başka Kültürlerin Altınlanarak Kabul Edilmesi
  h) 8. Kültürel Olgunlaşma
  ı) 9. Başka Kültürlerin Olumsuz Yönlerinin Vurgulanması
  i) 10. Kültürler Arası Anlayış

 32. Cevap: Açıklama: 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Eğitim ve ........................ doğrudan bir bağ vardır.
  2. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan kurumlardan biri .................'dir.
  3. Günümüzde eğitim, .................. toplumlar için daha vazgeçilmez bir kurum hâline getirmiştir.
  4. Eğitim sosyalleşmenin ....................... yönünü oluşturmaktadır.
  5. Sosyalleşme, bireyin toplumsal hayata ........................ ile ilgili bir kavramdır.
  6. Eğitim, eğitmenlerin diğer bireylerin kişilik gelişimini olumlu yönde etkilemek üzere yaptıkları ............. eylemlerdir.
  7. Eğitim ........................ ve ........................ bakımdan gelişir.
  8. Eğitim, bireyin amaçlarını ve ........................ yönlendirmeyi amaçlar.
  9. Okul, öğrencilere akademik ........................ ve ........................ kazandırır.
  10. Eğitim, toplumsal hayata ........................ sağlamaları için yetiştirilmek istenir.

 34. Cevap: 1. Sosyalleşme 2. Eğitim 3. Teknolojik olarak örgütlenen 4. Öğrenim temelli 5. Hazırlanması 6. Toplumsal 7. Zihinsel, toplumsal 8. Hedeflerini 9. Donanımı, becerileri 10. Uyum Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, toplumsal kurumların temel işlevlerini ve toplumdaki rollerini anlayacaklardır.

Aile kurumunun sosyalleşme sürecにおける önemini anlamak.

Öğrenciler, sağlıklı ve kalıcı evliliklerin temel unsurlarını anlar.

Geniş aile yapısının temel özelliklerini anlama

Eğitimin toplumsal uyum üzerindeki rolünü kavrama.

* Toplumsal kurumların işlevlerini anlar. * Kurumların bireyler ve toplum üzerindeki etkisini değerlendirir.

Kültürün davranışsal boyutunun çeşitlerini tanımlayabilir.

Kültürün toplumsal hayata katkısını anlama

Öğrenciler, Türk Patent Enstitüsü'nün tescil süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kültür merkezciliğinin doğasını anlamak.

Kültürler arası etkileşimin faydalarını anlama.

Öğrenciler, coğrafyanın kültür ve yaşam biçimleri üzerindeki etkisini anlar.

* Öğrenciler, Dukhaların eşitlikçi ve demokratik karar alma sürecini anlayabileceklerdir.

* Öğrenciler, Dukhaların çevreye karşı duyarlı ve saygılı tutumlarını anlayabileceklerdir.

* Dukhalar hakkında genel bilgi edinmek * Dukhaların yaşam tarzını ve kültürünü anlamak * Dukhaların çevreye karşı tutumunu kavramak * Dukhaların toplumsal yapısını çözümlemek * Dukhaların günümüzdeki karşılaştığı zorlukları öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.