11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Kü kültürün üç boyutundan hangisi, maddi araçları kapsar?

  A) Bilişsel    B) Davranışsal    C) Maddi    D) Ahlaki    E) Geleneksel    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Maddi boyut, kültürün üretilen somut araçlardan oluşan boyutudur. 3. Dil, kültürün işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisini yerine getirir?

  A) İnsanların duygularını ifade etmesini sağlar.
  B) Toplumsal değerleri aktarır.
  C) Toplumsal uyumu bozar.
  D) Kültürel değişimin önüne geçer.
  E) Eğitimin önemini azaltır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Dil, kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayarak toplumsal değerlerin öğrenilmesine yardımcı olur. 5. Kültürel süreçlerden hangisi, kültürün nesiller boyu aktarılırken değişime uğramasını ifade eder?

  A) Kültürleşme             B) Kültürlenebilme        
  C) Kültürel yozlaşma       D) Kültürel emperyalizm   
  E) Baskın kültür                                     

 6. Cevap: A Açıklama:

  Kültürleşme, kültürün nesilden nesile aktarılması sırasında meydana gelen değişiklikleri ifade eder. 7. Yabancı kültür hayranlığına yol açan aşağıdaki toplumsal nedenlerden hangisi doğrudur?

  A) Toplumların sorunlarının çoğalması
  B) Toplumların farklı kültürlerin barışçı bir arada yaşadığı bir iklime sahip olması
  C) Toplumların zenginleşmesi
  D) Toplumların gerileme dönemine girmesi
  E) Toplumların farklı kültürlerin deneyimlerinden faydalanmak istemeleri

 8. Cevap: D Açıklama:

  Yabancı kültür hayranlığı, bir toplumun koşullarını değiştirmek için başkalarının deneyimlerinden faydalanmak istediği gerileme dönemlerinde ortaya çıkar. 9. Kültürün üç boyutlu evreninde yer alan ögelerden hangisi bilişsel değildir?

  A) Değerler    B) Normlar    C) Gelenekler    D) Aletler    E) İnançlar    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Aletler, kültürün maddi boyutu olan araçsal ögelerdir. 11. Kültürel gecikme, hangi durumda ortaya çıkar?

  A) Toplumsal değişmenin maddi ve manevi kültür arasında uyumsuzluğa yol açması
  B) Maddi kültürün manevi kültürü geçmesi
  C) Manevi kültürün maddi kültürü geçmesi
  D) Kültürel ögelerin toplum içinde eşit hızda yayılması
  E) Kültürün tüm boyutlarının aynı anda değişmesi

 12. Cevap: A Açıklama:

  Kültürel gecikme, teknoloji gibi maddi kültürdeki hızlı değişimlerin, hukuk ve gelenekler gibi manevi kültürü geride bırakması sonucu ortaya çıkar. 13. Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkı sağladığı bakımlar hangileridir?

  A) İnsanları birbirine bağlar ve aidiyet duygusu oluşturur.
  B) Toplumsal kurumları düzenler ve istikrarı sağlar.
  C) Çatışmaları önler ve toplumda uyumu sürdürür.
  D) Toplumsal değişimleri kolaylaştırır ve yeniliğe uyum sağlar.
  E) Kişisel farklılıkları giderir ve herkesi aynılaştırır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Kültür, insanların ortak değerler, inançlar ve uygulamalar aracılığıyla birbirlerine bağlanmalarına ve aidiyet duygusu geliştirmelerine yardımcı olarak toplumsal bütünleşmeyi destekler. 15. Aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün temel özelliklerinden biri değildir?

  A) Kitlesel kabul görmesi
  B) Ulusal sınırları aşması
  C) Kendiliğinden oluşması
  D) Ticari bir yapıya sahip olması
  E) Kültür endüstrisinin yer alması

 16. Cevap: C Açıklama:

  Popüler kültür, kitle iletişim araçları aracılığıyla yaygınlaşır ve ticari bir yapıya sahiptir. Kendiliğinden oluşan bir süreç değildir. 17. Kültür merkezciliği, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Farklı kültürlere saygı duymak
  B) Kendi kültürünü diğer kültürlerin üzerinde görmek
  C) Kültürleri hiyerarşik bir sistem içinde düzenlemek
  D) Yabancı kültürleri olduğu gibi kabul etmek
  E) Her kültürü eşit bir şekilde değerlendirmek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Kültür merkezciliği, kişinin kendi kültürünü en üstün olarak görmesi ve diğer kültürleri ondan aşağıda görmesidir. 19. Dukha Türklerinin yaşam biçimi nasıldır?

  A) Yerleşik ve tarımla uğraşan
  B) Göçebe ve avcılıkla geçinen
  C) Sahil kenarında balıkçılıkla ilgilenen
  D) Sanayi bölgelerinde çalışan
  E) Ormanda yaşayan ve toplayıcılıkla geçinen

 20. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Dukha Türklerinin ren geyikleriyle göçebe hayatı sürdüğü ve avlanarak geçindiği belirtilmektedir. 21. Dukhaların göçebe yaşam tarzını belirleyen en önemli unsur nedir?

  A) Ren geyiği yetiştiriciliği    B) Yabani hayvan avı            
  C) Tarım                         D) Balıkçılık                   
  E) Topraksız yaşam                                               

 22. Cevap: A Açıklama:

  Dukhaların yüksek yamaçlarda Ren geyiği yetiştirerek göçer hayatlarını sürdürmelerinden dolayı, yaşam tarzlarını belirleyen en önemli unsur Ren geyiği yetiştiriciliğidir. 23. Weber'in "değerlerden arınmış bilim anlayışı", hangi değerlerle yüklü olduğu için "ilerleme" kavramının artık kullanılmadığını açıklar?

  A) Gelişme ve ilerleme olumlu değerler olarak görülür.
  B) Gelişme ve ilerleme Batı toplumları dışında gerçekleşmez.
  C) Mevcut durum eskisinden daha kötü olabilir.
  D) Gelişme ve ilerleme istenilen toplumsal tatmini sağlayamamıştır.
  E) Mevcut durum her zaman eskisinden daha iyidir.

 24. Cevap: D Açıklama:

  Weber, "ilerleme" kavramının Batı toplumlarının gelişmelerinin istenen toplumsal tatmini sağlayamaması ve ilerlemeye karşı duyulan şüphe nedeniyle artık kullanılmadığını vurgulamaktadır. 25. Türkiye'nin coğrafi yapısının yerleşim biçimlerine etki eden iki faktör hangileridir?

  A) Dağlık araziler ve kıyı şeridi
  B) Verimli topraklar ve su kaynakları
  C) Kuraklık ve aşırı yağışlar
  D) Deprem ve sel felaketleri
  E) Ormanlık alanlar ve maden yatakları

 26. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin dağlık arazileri, yerleşimlerin dağ yamaçları ve vadilerde yoğunlaşmasına neden olurken, kıyı şeridi, kıyı kentlerinin oluşumunu etkilemiştir. 27. Hangi ifade, teknolojik değişimin hızının toplumsal değişim üzerindeki etkisini en iyi şekilde tanımlar?

  A) Teknolojik değişimin hızı düştükçe, toplumsal değişim de yavaşlar.
  B) Teknolojik değişimin hızı yükseldikçe, toplumsal değişim de hızlanır.
  C) Teknolojik değişimin hızıyla toplumsal değişimin hızı arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
  D) Teknolojik değişimin hızı toplumsal değişime ters etki yapar.
  E) Teknolojik değişimin hızı toplumsal değişimi yavaşlatır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik değişimin hızı yüksek olduğunda, toplumsal değişimi de o kadar hızlandırır. 29. Modernleşmenin hangi özelliği geleneksel yapıların çözülmesini ifade eder?

  A) Sanayileşme        B) Kopuş             
  C) Kentleşme          D) Ulus devletler    
  E) Demokratikleşme                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Modernleşme, geleneksel yapıların etkinliğini yitirmesi ve köklü bir dönüşümü beraberinde getirir. 31. Küreselleşme, hangi faktörler tarafından yönlendirilmektedir?

  A) Politik, toplumsal, kültürel ve ekonomik etkenler
  B) Yalnızca ekonomik etkenler
  C) Yalnızca siyasi etkenler
  D) Teknolojik gelişmeler ve ekonomik büyüme
  E) Nüfus artışı ve çevresel sorunlar

 32. Cevap: A Açıklama:

  Küreselleşme çok yönlü bir süreçtir ve ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel faktörlerin birlikte etkileşimiyle oluşur. 33. Küreselleşmenin ekonomik nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Sanayi Devrimi
  B) Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler
  C) Tarımın gelişmesi
  D) Demografik değişimler
  E) Ulaşım altyapısındaki ilerlemeler

 34. Cevap: B Açıklama:

  Bilgi toplumunun ortaya çıkışı ve sanal etkinliklerin egemenliği, küreselleşmeyi yönlendiren önemli bir ekonomik faktördür. 35. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektör sanayileşmeyi gerçekleştirememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yeterli sermayeye sahip olmaması
  B) Yeterli deneyime sahip olmaması
  C) Hükümetin engellemesi
  D) Yabancı yatırımcıların olmaması
  E) Teknolojik altyapının yetersizliği

 36. Cevap: A Açıklama:

  Özel sektör, sanayileşmeyi gerçekleştirecek kadar yeterli sermayeye sahip değildi. Bu nedenle sanayi tesislerinin kurulması işi devlet tarafından üstlenildi. 37. Toplumsal çözülmeye yol açan faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireylerin toplumsal değer ve normlara bağlılığı
  B) Toplumsal kurumların zayıflaması
  C) Ekonomik istikrar
  D) Siyasi huzur
  E) Eğitim seviyesinin yükselmesi

 38. Cevap: B Açıklama:

  Toplumsal çözülme, toplumu bir arada tutan bağların zayıflamasından kaynaklanır. Toplumsal kurumların zayıflaması, bu bağların zayıflamasının önemli bir nedenidir. 39. Toplumsal yapının temel işlevleri arasında hangisi yoktur?

  A) Neslin sürdürülmesini sağlamak
  B) Bireyleri mesleki becerilerle donatmak
  C) İnsanlar arası ilişkileri düzenlemek
  D) Ekonomik ilişkileri belirlemek
  E) Üretim ve tüketimi dengelemek

 40. Cevap: E Açıklama:

  Üretim ve tüketimi dengelemek, ekonomi kurumunun işlevlerinden biri değildir. 41. Toplumsal tabakalaşmanın temel nedeni nedir?

  A) Biyolojik farklılıklar    B) Ekonomik eşitsizlikler   
  C) Siyasi ayrımlar           D) Kültürel değerler        
  E) Coğrafi konum                                         

 42. Cevap: B Açıklama:

  Toplumsal tabaka farklılıkları genellikle ekonomik farklılıklardan kaynaklanır. 43. Kast sistemi ile zümre sistemi arasındaki temel fark nedir?

  A) Kast sistemi dinsel temellidir, zümre sistemi ise ekonomiktir.
  B) Kast sisteminde tabakalar arası geçiş imkansızdır, zümre sisteminde mümkündür.
  C) Kast sistemi Hindistan'da görülür, zümre sistemi Avrupa'da.
  D) Zümre sistemi modern toplumlarda görülür, kast sistemi ise geleneksel toplumlarda.
  E) Kast sistemi ve zümre sistemi aynı şeydir.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kast sisteminde, tabakalar doğumla belirlenir ve değişmezken, zümre sisteminde tabakalar arası sınırlı da olsa geçiş mümkündür. 45. Modern toplumsal sınıf sisteminin en temel özelliği nedir?

  A) Kanuni veya dini temelli olması
  B) Statülerin kazanılmış olması
  C) Tabakalar arasındaki hareketliliğin imkansız olması
  D) Sosyal statüye dayalı olması
  E) Ekonomik farklılıklara dayanması

 46. Cevap: B Açıklama:

  Modern toplumsal sınıf sistemi, kişilerin sahip oldukları statülere dayanır ve bu statüler genellikle "kazanılmış statülerdir". 47. Atatürk milliyetçiliğinin temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Birleştirici ve kaynaştırıcı olmak
  B) Irkçılığı desteklemek
  C) Yalnızca geçmişe bağlılık göstermek
  D) Vatandaşlar arasında ayrım yapmak
  E) Dinden bağımsız olmak

 48. Cevap: A Açıklama:

  Atatürk milliyetçiliği, vatandaşlar arasında birlik ve bütünlük sağlamaya yönelik bir milliyetçilik anlayışıdır. 49. Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü halkçılık anlayışının bir özelliğidir?

  A) Toplumsal adalete önem vermek
  B) İmparatorluk yönetimini savunmak
  C) Toplumda ayrıcalıklı sınıflara yer vermek
  D) Devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkmak
  E) Halkın yönetime katılımını sınırlamak

 50. Cevap: A Açıklama:

  Atatürkçü halkçılık, toplumsal adaleti ve eşitliği vurgulayan bir anlayıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 1.yazılıya hazırlık test soruları, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Kültürün üç boyutunu anlama

Dilin toplumsal bütünleşmeye katkısını kavramak.

Kültürel süreçleri anlama

Yabancı kültür hayranlığına yol açan toplumsal nedenleri bilmek.

Kültürün üç boyutunu ve onu oluşturan ögeleri anlamak.

Kültürel gecikme kavramını açıklayabilme

Toplum ve Kültür - Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı

Popüler kültürün özelliklerini tanımlama.

Kültürel farklılıkları ve kültürel merkezeliği anlama.

Farklı kültürlerin yaşam tarzlarını anlama

Göçebe yaşam tarzlarının belirleyicilerini anlama

Toplumsal değişme kavramını ve ilerlemenin neden kullanılmadığını anlama

Coğrafi faktörlerin yerleşim biçimlerine etkisini anlama.

Teknolojik değişimin toplumsal değişimle olan ilişkisini kavrama.

Öğrencilerin modernleşmenin geleneksel yapılara etkisini anlamalarını sağlar.

Küreselleşmenin doğasını ve yönlendiren güçleri anlama

Küreselleşmenin ekonomik nedenlerini anlama.

Atatürk Devrimleri ve Türkiye'nin sanayi gelişimi

Toplumsal çözülmenin nedenlerini anlama

Toplumsal kurumların işlevlerini anlamak.

Toplumsal tabakalaşmanın nedenlerini anlamak

Farklı toplumsal tabakalaşma sistemlerini karşılaştırma ve ayırt etme.

Toplumsal sınıf kavramını anlama.

Atatürk milliyetçiliğinin temel özelliklerini anlamak

Halkçılık ilkesinin temel özelliklerini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 16 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Sosyoloji 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri