11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır.



 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 CEVAPLARI

 1. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın vefatı hangi sebeple gerçekleşmiştir?

  A) Savaşta şehit düşmesi    B) Hastalık                
  C) Yaşlılık                 D) Kaza                    
  E) Zehirlenme                                          

 2. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, birçok sahabenin ölümüne yol açan Amvas'taki veba sebebiyle henüz 58 yaşında iken vefat etmiştir.



 3. Peygamberlerin görevi, toplumun ilahi emir ve nehiyler çerçevesinde hayatlarını tanzim etmelerinde onlara rehberlik etmek ve böylece insanların dünyevi ve uhrevi mutluluğa erişmelerini sağlamaktır. Peygamberlerin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Müjdelemek ve sakındırmak
  B) İnsanları ibadete teşvik etmek
  C) İnsanları günaha teşvik etmek
  D) İnsanlara doğru yolu göstermek
  E) İnsanlara ahiret hayatını anlatmak

 4. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberlerin görevi, insanları doğru yola iletmektir. İnsanları günaha teşvik etmek, peygamberlerin görevi ile çelişir.



 5. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ilk aldığı vahiy, "Yaratan Rabbinin adıyla oku." olmuştur. Bu vahiy, aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmaktadır?

  A) İlimin önemi          B) İbadetin önemi       
  C) Sabrın önemi          D) Fedakarlığın önemi   
  E) Tevhidin önemi                                

 6. Cevap: A Açıklama:

  "Yaratan Rabbinin adıyla oku." ifadesi, ilim ve bilginin önemini vurgulamaktadır.



 7. Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde özellikle üzerinde durduğu konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

  A) Ekonomik kalkınma    B) Sosyal düzen        
  C) Siyasi reform        D) İnanç esasları      
  E) Kültürel değişim                            

 8. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde özellikle üzerinde durduğu konular arasında inanç esasları başta gelir.



 9. Peygamberimiz, yanlış din anlayışlarını reddederek aşırılıklardan kaçınmayı tercih etmiştir. Bu, aşağıdakilerden hangisinin bir örneğidir?

  A) Hz. Hamza'yı Zeyd b. Harise ile kardeş ilan etmesi
  B) Bedir Gazvesi'nde ele geçirilen esirlerden okur yazar olan her birinin Medineli on çocuğa okuma yazma öğretmesi karşılığında hürriyetlerine kavuşturması
  C) Ebu Ubeyde b. Cerrah'ı Salim ile kardeş ilan etmesi
  D) Hz. Peygamber'in soy üstünlüğüne değer verilen bir toplumda devrim niteliğindeki davranışı
  E) Hz. Peygamber'in bir suç işlendiğinde suçlunun toplumdaki konumuna göre ceza almasından dolayı önceki milletlerin helak olduğuna dikkat çekmesi

 10. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in soy üstünlüğüne değer verilen bir toplumda devrim niteliğindeki davranışı, onun aşırılıklardan kaçınma ilkesinin bir örneğidir.



 11. Peygamberimizin eğitim öğretim anlayışı, aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

  A) Ezbercilik           B) Eleştirel düşünme   
  C) Otoriterlik          D) Özgürlükçülük       
  E) Aynen kabul etme                            

 12. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin eğitim öğretim anlayışı, eleştirel düşünmeye dayanmaktadır.



 13. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların düşünce ve inançlarını nasıl düzeltmiştir?

  A) Öncelikle onların inançlarını eleştirerek
  B) Onları zorlayarak ve cezalandırarak
  C) Öncelikle onların inançlarını tasvip ederek ve destekleyerek
  D) Onlara zulmederek ve hakaret ederek
  E) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek

 14. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların düşünce ve inançlarını düzeltmek için öncelikle onların inançlarını tasvip etmiş ve desteklemiştir. Bu sayede insanların güvenini kazanmış ve onların daha kolay ikna olmasını sağlamıştır.



 15. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların kalplerini ve nefslerini nasıl eğitmiştir?

  A) Onlara zorlu ibadetler yaptırarak
  B) Onlara sürekli olarak nasihat ederek
  C) Onlara örnek olarak yaşayarak
  D) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek
  E) Onlardan para ve mal isteyerek

 16. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların kalplerini ve nefslerini eğitmek için öncelikle onlara örnek olarak yaşamıştır. Kendi hayatıyla onlara nasıl iyi bir Müslüman olunacağını göstermiştir.



 17. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ibadetlerini nasıl teşvik etmiştir?

  A) Onlara ibadet ettikleri zaman para ve mal vererek
  B) Onları ibadet etmeye zorlayarak
  C) Onlara ibadet etmenin önemini ve faziletini anlatarak
  D) Onları ibadet etmediği zaman cezalandırarak
  E) Onlara ibadet ettikleri zaman ahirette cennete gireceklerini vaat ederek

 18. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ibadetlerini teşvik etmek için öncelikle onlara ibadet etmenin önemini ve faziletini anlatmıştır. Bu sayede insanların ibadet etme konusunda istekli olmasını sağlamıştır.



 19. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ahlakını nasıl düzeltmiştir?

  A) Onları ahlaki kurallara uymaya zorlayarak
  B) Onlara sürekli olarak nasihat ederek
  C) Onlara örnek olarak yaşayarak
  D) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek
  E) Onlardan para ve mal isteyerek

 20. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların ahlakını düzeltmek için öncelikle onlara örnek olarak yaşamıştır. Kendi hayatıyla onlara nasıl iyi bir Müslüman olunacağını göstermiştir.



 21. Peygamberimiz (s.a.v.) insanların sosyal hayatını nasıl düzenlemiştir?

  A) Onlara zorlu yasalar koyarak
  B) Onları sosyal hayatla ilgili konularda serbest bırakarak
  C) Onlara örnek olarak yaşayarak
  D) Onları cezalandırarak ve tehdit ederek
  E) Onlardan para ve mal isteyerek

 22. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) insanların sosyal hayatını düzenlemek için öncelikle onlara örnek olarak yaşamıştır. Kendi hayatıyla onlara nasıl iyi bir Müslüman olunacağını göstermiştir.



 23. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan soru cevap yöntemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Soru sorarak muhataplarının dikkatini çekmek Hz. Peygamber'in eğitim yöntemlerinden biriydi.
  B) Peygamberimiz (s.a.v.) bazen bir soru sorar, bazen de muhataplarının soru sormalarına zemin hazırlardı.
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in soru cevap yöntemi, merak duygusunu harekete geçirerek öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı hâle getiriyordu.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.) kendisine sorulan sorulara bazen soruyla karşılık verirdi.
  E) Soru cevap yöntemi, insanın mizacındaki iki zıt kutup (korku ve ümit) bir araya gelerek insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu.

 24. Cevap: E Açıklama:

  Soru cevap yöntemi, insanın mizacındaki iki zıt kutup (korku ve ümit) bir araya gelerek insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu ifadesi yanlıştır. Soru cevap yöntemi, merak duygusunu harekete geçirerek öğrenmeyi daha kolay ve kalıcı hâle getiriyordu.



 25. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in terğib ve terhibi beraber kullanma metodu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Terğib "doğru, faziletli kabul ettiği şeylere özendirip teşvik etmektir."
  B) Terhib "dinin yanlış ve günah olarak nitelendirdiği söz ve davranışlardan sakındırmaktır."
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde terğib ve terhibin daima dengeli olduğu, bir müjdenin yanında hemen bir uyarının anlatıldığı görülür.
  D) Peygamberimiz (s.a.v.) kibirden kaçındırırken aynı zamanda tevazu gösterenleri yüceltiyordu.
  E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in terğib ve terhibi beraber kullanma metodu, insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu.

 26. Cevap: E Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in terğib ve terhibi beraber kullanma metodu, insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu ifadesi yanlıştır. Bu metot, insanın mizacındaki iki zıt kutup (korku ve ümit) bir araya gelerek insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu.



 27. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan sevgi, şefkat ve merhameti esas alma yöntemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), müminlere karşı sınırsız sevgi besliyordu.
  B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), şefkati sebebiyle katı veya ön yargılı olan kimseleri bile ikna edebiliyordu.
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) insanlara şefkatle davranışı sebebiyle onların Allah'a (c.c.) yakınlaşmalarını sağlıyordu.
  D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sevgi, şefkat ve merhameti esas alma yöntemi, insanın mizacındaki iki zıt kutup (korku ve ümit) bir araya gelerek insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu.
  E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sevgi, şefkat ve merhameti esas alma yöntemi, insanların olumlu davranışlarını teşvik ediyordu.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in sevgi, şefkat ve merhameti esas alma yöntemi, insanın mizacındaki iki zıt kutup (korku ve ümit) bir araya gelerek insanın karar noktasında ihtiyaç duyduğu ahengi ona sağlamış oluyordu ifadesi yanlıştır. Bu metot, insanların olumlu davranışlarını teşvik ediyordu.



 29. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in kullandığı bir diğer eğitim yöntemi olan örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kur'an-ı Kerim'den kıssalar anlatarak muhataplarını uyarır ve ibret almalarını sağlardı.
  B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dinî ve ahlaki konularda nasihat ederken de örnek, benzetme ve kıssalar kullanıyordu.
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması yöntemi ile muhataplarının anlayış seviyelerini göz ardı ederek onlara nasihatte bulunuyordu.
  D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) muhataplarının ilgisini çekmek ve onları dinletmek için örnek, benzetme ve kıssalar kullanıyordu.
  E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eğitim sürecinde örnek, benzetme ve kıssalar kullanarak muhataplarının olumlu davranışlarını teşvik ediyordu.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması yöntemi ile muhataplarının anlayış seviyelerini göz ardı ederek onlara nasihatte bulunuyordu ifadesi yanlıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her zaman muhataplarının anlayış seviyelerine göre örnek, benzetme ve kıssalar kullanıyordu.



 31. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan muhatabın özelliklerini gözetme yöntemi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşısındaki insana anlayabileceği şekilde hitap ederdi.
  B) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) muhatabının algılama düzeyini, ferdî farklılıklarını, öğrenim seviyesini, kültürel ve ekonomik durumunu gözettiği gibi içinde bulunduğu anı da değerlendirirdi.
  C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eğitim sürecinde muhataplarının özelliklerini gözetmeyerek onlara nasihatte bulunuyordu.
  D) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) seçtiği örnek ve benzetmeler, muhatabının tanıdığı kavramlardan oluşmaktaydı.
  E) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) muhatabının özelliklerini gözeterek ona uygun tavsiyelerde bulunuyordu.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) eğitim sürecinde muhataplarının özelliklerini gözetmeyerek onlara nasihatte bulunuyordu ifadesi yanlıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her zaman muhataplarının özelliklerini gözeterek onlara nasihatte bulunuyordu.



 33. Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim yöntemleri arasında yer alana terğîb ve terhîb kavramları aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ödül ve ceza uygulaması
  B) Nasihat ve telkinde bulunma
  C) Soru-cevap yoluyla öğretme
  D) Örnek olma ve rol model olma
  E) Toplu sohbet ve münazara etme

 34. Cevap: A Açıklama:

  Terğîb ve terhîb, ödül ve ceza vermek suretiyle bir davranışı teşvik etme veya engelleme yöntemidir. Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim yöntemleri arasında bu yöntemi kullanmıştır.



 35. Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim verirken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?

  A) Çocukların elini okşamak
  B) Kadın ve erkek arasında ayrım yapmak
  C) Gençlere görev vermek
  D) Yaşlılara saygı göstermek
  E) Yabancılarla sohbet etmek

 36. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim verirken kadın ve erkek arasında ayrım yapmamıştır.



 37. Peygamberimiz (s.a.v.) kadınlara karşı ne gibi bir tavır takınmıştır?

  A) Onları hor görmüştür
  B) Onları erkeklerden üstün görmüştür
  C) Onlara sorumluluk sahibi bireyler olarak davranmıştır
  D) Onların haklarını çiğnemiştir
  E) Onları eğitimden mahrum bırakmıştır

 38. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) kadınlara karşı saygılı ve adil davranmış, onlara sorumluluk sahibi bireyler olarak davranmıştır.



 39. Peygamberimiz (s.a.v.) komşuluğa ne kadar önem vermiştir?

  A) Komşusuna zarar veren bir davranışta bulunmuştur
  B) Komşusunun hakkına riayet etmemiştir
  C) Komşusuyla iyi geçinmemiştir
  D) Komşusuna yardım etmiştir
  E) Komşusuyla selamlaşmamıştır

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) komşuluğa çok önem vermiş, komşusuna yardım etmiş ve onunla iyi geçinmiştir.



 41. Peygamberimiz (s.a.v.) gençlere ne gibi görevler vermiştir?

  A) Onları savaşlara göndermemiştir
  B) Onları davetçi olarak görevlendirmemiştir
  C) Onlara sancak ve komutanlık vermemiştir
  D) Onlara mektup yazdırmamıştır
  E) Onlara eğitim vermemiştir

 42. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) gençlere birçok görev vermiştir, ancak onları davetçi olarak görevlendirmemiştir.



 43. Hz. Peygamber döneminde ilk olarak yapılan eğitim faaliyeti hangisidir?

  A) Mescit inşa etmek
  B) Mus'ab b. Umeyr'i Medine'ye göndermek
  C) Safa Tepesi'nde bulunan Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evinde buluşmak
  D) Hz. Ömer'in Müslüman olması
  E) Suffe ehlinin eğitim görmesi

 44. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber döneminde ilk olarak yapılan eğitim faaliyeti, Safa Tepesi'nde Erkam b. Ebi'l Erkam'ın evinde buluşarak Kur'an ve İslami bilgiler öğrenmekti.



 45. Hz. Peygamber'in Medine'ye gelişinden sonra yaptırdığı ilk inşaat hangisidir?

  A) Ev    B) Saray    C) Mescit    D) Suffe    E) Medrese    

 46. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, Medine'ye geldikten sonra ilk olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa ettirmiştir.



 47. Medineli Müslümanların isteği üzerine Hz. Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak gönderilen sahabi kimdir?

  A) Hz. Ebu Bekir          B) Hz. Ali               
  C) Hz. Hamza              D) Hz. Mus'ab b. Umeyr   
  E) Hz. Zeyd b. Haris                               

 48. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Mus'ab b. Umeyr, Hz. Peygamber tarafından Medine'ye öğretmen olarak gönderilen sahabidir.



 49. Hz. Âişe validemizin lakaplarından biri nedir?

  A) Sıddıka           B) Sıddık           
  C) Fahr-i Kâinat     D) Hatice           
  E) Ümmü'l-müminin                        

 50. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Âişe validemizin lakaplarından biri Sıddıka'dır.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN SİYASİ VE ASKERİ YÖNÜ
  1. Adalet
  2. Bir Sahabi Tanıyorum: Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.)
  3. Hadisten Hayata
  4. Peygamberimiz ve Savaş Hukuku
  5. Peygamberimiz ve Siyaset
  6. Peygamberimiz ve Yönetim İlkeleri
  7. Tevhid

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi II. ünite bir eğitimci olarak peygamberimiz konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Hz. Peygamber'in sahabelerinin ölüm sebeplerini öğrenmek.

Peygamberlerin görevlerini anlamak.

Peygamberimizin ilk aldığı vahyin anlamını ve önemini kavramak.

Peygamberimizin Mekke Dönemi'nde üzerinde durduğu konuları anlamak.

Peygamberimizin aşırılıklardan kaçınma ilkesini anlamak.

Peygamberimizin eğitim öğretim anlayışını kavramak.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların düşünce ve inançlarını düzeltmenin en etkili yolunun onların güvenini kazanmak ve onlara karşı saygılı ve anlayışlı olmak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların kalplerini ve nefslerini eğitmenin en etkili yolunun onlara örnek olarak yaşamak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların ibadetlerini teşvik etmenin en etkili yolunun onlara ibadet etmenin önemini ve faziletini anlatmak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların ahlakını düzeltmenin en etkili yolunun onlara örnek olarak yaşamak olduğu öğrenilecektir.

Peygamberimizin (s.a.v.) eğitim metotlarını ve üslubunu örnek alarak, insanların sosyal hayatını düzenlemenin en etkili yolunun onlara örnek olarak yaşamak olduğu öğrenilecektir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan soru cevap yöntemini ve bu yöntemin faydalarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan terğib ve terhibi beraber kullanma yöntemini ve bu yöntemin faydalarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan sevgi, şefkat ve merhameti esas alma yöntemini ve bu yöntemin faydalarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan örnek, benzetme ve kıssaların kullanılması yöntemini ve bu yöntemin faydalarını açıklayabileceklerdir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in eğitim metotlarından biri olan muhatabın özelliklerini gözetme yöntemini ve bu yöntemin faydalarını açıklayabileceklerdir

Peygamberimiz'in (s.a.v.) eğitim yöntemlerini anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) eğitim yöntemlerini anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) kadınlara karşı bakış açısını anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) komşuluğa verdiği önemi anlamak.

Peygamberimiz'in (s.a.v.) gençlere verdiği görevi anlamak.

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini öğrenmek.

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini öğrenmek.

Hz. Peygamber dönemindeki eğitim faaliyetlerini öğrenmek.

Hz. Âişe validemizin hayatını ve ilmi çalışmalarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 104 kere doğru, 71 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı - Bir Eğitimci Olarak Peygamberimiz - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri