11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber'in çocuklara karşı tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Küçümseyici    B) Şefkatli    C) Sert    D) Kayıtsız    E) Eşitsiz    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber çocukları severdi, onları kucağına alır ve öperdi. 3. Asr-ı Saâdet'te gençlerin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Muhafazakar ve gelenekçi olmaları
  B) Yeniliklere açık ve cesur olmaları
  C) Yaşlılara saygısız olmaları
  D) Eğitime önem vermemeleri
  E) Toplumdan dışlanmaları

 4. Cevap: B Açıklama:

  Gençler, asr-ı saâdette dış etkenlere açık, değişime istekli ve cesur olmalarıyla öne çıkıyorlardı. 5. Hz. Peygamber'in kadınlara verdiği en önemli desteklerden biri neydi?

  A) Kadınların biat almasını onaylamak
  B) Kadınların ev dışında çalışmamalarını sağlamak
  C) Kadınların sosyal hayattan izole etmeleri
  D) Kadınların mirastan pay almamalarını belirlemek
  E) Kadınların eğitim almalarını yasaklamak

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, kadınların eman verebilecek yetkinlikte olduğunu kabul ederek ve onlardan biat alarak kadınların varlık değerini ortaya koydu. 7. Hz. Peygamber'in kadınlara duyduğu güveni gösteren davranışlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kadınların vahiy kâtiplerinden birini seçmesi
  B) Kadınların ticaret yapmalarını yasaklaması
  C) Kadınların eğitim almalarını sınırlandırması
  D) Kadınların devlet işlerinde görev almalarını engellemesi
  E) Kadınlara oyun ve eğlence faaliyetlerini yasaklaması

 8. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, genç sahabi Zeyd b. Sabit'i vahiy kâtiplerinden biri olarak görevlendirerek kadınların yeteneklerine güvendiğini gösterdi. 9. Cahiliye Dönemi'nde aile yapısında hâkim olan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Erkeğin, ailedeki mutlak hâkimiyetin kendisine ait olduğu
  B) Kadının ve çocukların ailede eşit haklara sahip olduğu
  C) Ailedeki kararların kolektif olarak alındığı
  D) Kadının aile içinde sadece ev işi ile ilgilendiği
  E) Çocukların aileden bağımsız olarak hareket edebildiği

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cahiliye Dönemi'nde, ailenin mutlak hâkimi erkek olarak kabul edilirdi. 11. Hz. Peygamber'in evi, Müslümanların diğer evlerinden ne açıdan farklıydı?

  A) Daha gösterişliydi.       B) Daha büyüktü.            
  C) Daha sade idi.            D) Daha çok eşyası vardı.   
  E) Daha pahalıydı.                                       

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber israftan kaçınır ve diğer insanların sahip olmadığı şeyleri kullanmazdı. 13. Hz. Peygamber akrabalık bağlarına neden önem verirdi?

  A) Çünkü akrabalar kendisine yardıma muhtaçtı.
  B) Çünkü akrabalar onun gücünü artırırdı.
  C) Çünkü akrabalık dini bir görevdi.
  D) Çünkü akrabalarından faydalanma imkânına sahipti.
  E) Çünkü akrabalıkla servetini çoğaltabilirdi.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, akrabalık bağlarının korunmasının Allah'ın emri olduğuna inanırdı. 15. Hz. Peygamber'in Ensar ile Muhacir kardeşliği kurmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mekkeli müşriklerin baskısını azaltmak
  B) Medine'yi İslam'ın merkezi haline getirmek
  C) Muhacirlerin ekonomik sıkıntılarını çözmek
  D) Ensar ve Muhacirler arasında birliği sağlamak
  E) Medine'deki Yahudi kabileleriyle ittifak kurmak

 16. Cevap: D Açıklama:

  Ensar ile Muhacir kardeşliği, Medine'de birlik ve dayanışmayı tesis etmek amacıyla kurulmuştur. 17. Ümmü Seleme'nin (r.a.) Hz. Peygamber ile evlenmekten çekinmesine yol açan nedenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  A) Yaşlılığı                  B) Kıskanç olması            
  C) Çocuklarının çokluğu       D) Fakirliği                 
  E) Ailesinin karşı çıkması                                 

 18. Cevap: D Açıklama:

  Ümmü Seleme'nin (r.a.) Hz. Peygamber ile evlenmekten çekinmesine yol açan nedenler arasında fakirlik yoktur. 19. Hz. Peygamber'in siyasi politikalarının temelini oluşturan görevi hangisidir?

  A) Ekonomiyi yönetmek
  B) Askeri fetihler düzenlemek
  C) İnsanları kötülükten arındırmak ve Allah'ın ayetlerini açıklamak
  D) Sanat ve edebiyatı geliştirmek
  E) Ticareti canlandırmak

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber'in siyasi politikalarının temelini, insanları kötülükten arındırma ve Allah'ın ayetlerini açıklama görevi oluşturmaktadır. 21. Medine'deki üç Yahudi kabilesinin adları nelerdir?

  A) Kaynuka, Kureyza, Nadir
  B) Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir
  C) Kaynuka, Kureyş, Nadir
  D) Kureyza, Beni Kaynuka, Beni Nadir
  E) Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka

 22. Cevap: A Açıklama:

  Medine'deki üç Yahudi kabilesi Kaynuka, Kureyza ve Nadir'dir. 23. Hz. Peygamber'in komşu devlet başkanlarına gönderdiği mektupların amacı neydi?

  A) İslam'a davet etmek
  B) Savaş ilan etmek
  C) Ticaret anlaşmaları yapmak
  D) Müttefiklik kurmak
  E) Diplomatik ilişkileri geliştirmek

 24. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, çevre devletlere İslam'ın mesajını iletmek ve insanları İslam'a davet etmek amacıyla mektuplar göndermiştir. 25. İslam'da adalet kavramına zıt olan kavram hangisidir?

  A) Zulüm    B) Liyakat    C) Ehliyet    D) Merhamet    E) Bilgi    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, hak sahibine hakkını vermeyi ifade ederken zulüm, haksızlık yapmak anlamına gelir. 27. İslam'da ilim kavramının önemi nereden anlaşılmaktadır?

  A) Sadece hadislerden
  B) Sadece Kur'an'dan
  C) Hem Kur'an'dan hem de hadislerden
  D) Sadece İslam hukukçularının görüşlerinden
  E) Sadece İslam tarihi kaynaklarından

 28. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an ve hadisler, ilim ve bilginin İslam dininde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgular. 29. Hz. Peygamber'in Üsame b. Zeyd'i bir orduya komutan olarak atamasına kimler karşı çıkmıştı?

  A) Sahabelerin genç yaşta ve köle oğlu olması nedeniyle
  B) Sahabelerin askeri tecrübelerinin yetersiz olması nedeniyle
  C) Sahabelerin Müslüman olmayan bir kavimden olması nedeniyle
  D) Sahabelerin Hz. Peygamber'e karşı isyan etmesi nedeniyle
  E) Sahabelerin Uhud Savaşı'nda yenilgiye uğraması nedeniyle

 30. Cevap: A Açıklama:

  Sahabeler, Üsame'nin genç yaşta ve köle oğlu olması nedeniyle komutan olmasına karşı çıkmışlardı. 31. Savaş hukuku İslam'da aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) Savaşta sivil hedeflerin korunması
  B) Kadın ve çocukların esir alınması
  C) Ganimetlerin eşit şekilde paylaşılması
  D) Savaş tutsaklarına işkence yapılması
  E) Savaşta her türlü yolun mubah olduğu

 32. Cevap: A Açıklama:

  Savaş hukuku, sivil hedeflerin korunmasını da içerir. 33. Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gücün tek elde toplanması
  B) Halkın ihtiyaçlarının gözetilmesi
  C) Muhaliflere baskı uygulanması
  D) Askeri zaferlerin öncelenmesi
  E) Kişisel çıkarların gözetilmesi

 34. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve onların refahını sağlamaya öncelik vermiştir. 35. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın Hz. Peygamber tarafından verilen lakabı hangisidir?

  A) Emînü'l-Ümme           B) Seyyidü'l-Kevneyn     
  C) Halife-i Resûlillah    D) Fahru'l-İslâm         
  E) Siretü'l-Habîb                                  

 36. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Peygamber tarafından "ümmetin emini" anlamına gelen "Emînü'l-Ümme" lakabıyla anılmıştır. 37. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın komutan olarak katıldığı Hz. Peygamber'in hangi savaşında yaralandı?

  A) Bedir Savaşı     B) Uhud Savaşı     
  C) Hendek Savaşı    D) Tebük Savaşı    
  E) Huneyn Savaşı                       

 38. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Peygamber'in Uhud Savaşı'nda Hz. Peygamber'i korumak için onun yanına gelerek düşmanların saldırılarına karşı kendini siper etmiştir ve bu sırada iki dişini kaybetmiştir. 39. Ebu Ubeyde'ye verilen lakap nedir?

  A) Müslümanların Emiri    B) Muhammedü'l-Emin      
  C) Halife-i Raşidin       D) Savaşların Babası     
  E) İslam'ın Kılıcı                                 

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde, güvenirliliği nedeniyle "Muhammedü'l-Emin" olarak bilinirdi. 41. Ebu Ubeyde'nin hangi özelliği Hz. Peygamber tarafından takdir edilmiştir?

  A) Fedakarlığı                B) Zekası                    
  C) Cesaretli oluşu            D) Liderlik vasıfları        
  E) Peygambere olan sevgisi                                 

 42. Cevap: A Açıklama:

  Ebu Ubeyde, askerleri ile aynı koşullarda yaşayarak ve dünya malına mesafeli durarak fedakarlığını göstermiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Hz. Peygamber'in çocuklara karşı tutumunu anlama

Asr-ı Saâdet'te gençlerin özelliklerini anlama

Hz. Peygamber'in kadınlara yaklaşımını anlama

Hz. Peygamber'in kadınların toplumsal statüsüne verdiği önemi anlama

Asr-ı saâdetteki aile yapısı ve Cahiliye Dönemi'ndeki aile yapısı arasındaki farklılıkları ayırt etmek

Hz. Peygamber'in sade yaşamını anlamak

Hz. Peygamber'in akrabalık kavramına verdiği önemi kavramak

Ensar ile Muhacir kardeşliğinin amacını anlamak

Ümmü Seleme'nin (r.a.) Hz. Peygamber ile evlenmekten çekinme nedenlerini bilmek

Hz. Peygamber'in peygamberlik görevini kavramak

İslam Devleti'nin toplumsal yapısını öğrenmek

Peygamberimizin dış politikasını öğrenme

Adalet kavramının tanımını anlar.

İlim kavramının İslam'daki konumunu öğrenir.

Hz. Peygamber'in yönetim anlayışı ve liyakatinin önemini kavramak

Savaş hukukunun İslam'daki ilkelerini kavramak

Hz. Peygamber'in yönetim ilkelerini anlama

Hz. Peygamber'in sahabilerine verdiği lakapları bilmek.

Hz. Peygamber'in savaşlarına katılan sahabileri ve savaşlarda yaşanan olayları bilmek.

Peygamberimizin hayatındaki önemli kişiler ve onlara verilen lakaplar hakkında bilgi edinmek.

Peygamberimizin takdir ettiği erdemleri kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri