11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Zeyd b. Harise'nin Resulullah'ın yanında kalmayı seçmesinin nedeni nedir?

  A) Babasının şefkatini daha çok hissettiği için
  B) Resulullah'a derin bir sevgi ve saygı duyduğu için
  C) Kabilesinden ayrılmak istemediği için
  D) Resulullah'ın kendisine daha iyi bir hayat sunduğu için
  E) Resulullah'ın onu evlat edindiği için

 2. Cevap: B Açıklama:

  Zeyd, Resulullah'ın sevgisini ve şefkatini hissettiği için onun yanında kalmaya devam etmiştir. 3. Resulullah'ın kız çocuklarına bakış açısı nasıldı?

  A) Utanç kaynağı olarak görürdü
  B) Erkek çocuklardan daha değersiz kabul ederdi
  C) Onlarla erkek çocukları arasında ayrım yapmazdı
  D) Kız çocuklarını evlendirmek için erkek çocuklara tercih ederdi
  E) Kız çocuklarını okula göndermezdi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Resulullah, kız çocukları ve erkek çocukları arasında ayrım yapmazdı. 5. Müslüman kadınlar, Hz. Peygamber'in aşağıdaki sözlerinden hangisine dayanarak mescidlere geliyorlardı?

  A) "Allah'ın mescitlerine gitmekten kadınları alıkoymayın."
  B) "Kadınlar mescitlerden uzaklaştırılmalıdır."
  C) "Kadınlar ancak evlerinde ibadet edebilirler."
  D) "Kadınlar mescitlerde yüksek sesle konuşmamalıdır."
  E) "Kadınlar mescitlerde namaz kılamazlar."

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber, kadınların da Allah'ın mescitlerine gelme haklarının olduğunu vurgulayarak onların sosyal hayata katılmalarını destekledi. 7. Zeynep es-Sakafiyye adlı sahabi kadın, Hz. Peygamber'e hangi soru konusunda gitti?

  A) Kadınların sadaka verip veremeyeceği
  B) Kadınların savaşlara katılıp katılamayacağı
  C) Kadınların örtünme kuralları hakkında
  D) Kadınların siyasi faaliyetlerde bulunup bulunamayacağı
  E) Kadınların mirastan pay alıp alamayacağı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Zeynep es-Sakafiyye, eşinin geçimini sağlamak için yaptığı harcamaların sadaka yerine geçip geçmeyeceğini öğrenmek için Hz. Peygamber'e danıştı. 9. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamber'in aile hayatının temel ilkelerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Güven ve sevgi
  B) Saygı ve anlayış
  C) Maddi imkânların bolluğu
  D) Eşler arasında karşılıklı sorumluluklar
  E) Çocuklara merhamet ve şefkat

 10. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber'in aile hayatının temel ilkeleri arasında maddi imkânların bolluğu yer almaz. 11. "Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır." ifadesi, Hz. Peygamber'in aşağıdaki görüşlerinden hangisini yansıtır?

  A) Aile, toplumun temelidir.
  B) Aile bireyleri birbirlerine karşı sorumludur.
  C) Kadınlar ailede ikinci sınıf varlıklardır.
  D) Aile içi şiddet meşrudur.
  E) Ailenin ihtiyaçları önemsenmemelidir.

 12. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in bu ifadesi, aile bireyleri arasındaki karşılıklı sorumlulukları vurgular. 13. Hz. Peygamber'in komşuluk hakkındaki öğretileri nelerdi?

  A) Komşulara yardım etmek gerekmezdi.
  B) Komşulara ancak ihtiyacımız olduğunda davranmalıydık.
  C) Komşulara iyi davranmak Müslümanlığın bir gereğiydi.
  D) Komşularla ilişki kesmek günahtı.
  E) Komşuların bize kötülük yapsa bile iyilik yapmamız şarttı.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, komşulara iyi davranmanın Allah'ın emri olduğuna vurgu yapardı. 15. Asr-ı Saadet'te kardeşlik kavramının temelini oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kan bağı              B) İnanç birliği        
  C) Kabile dayanışması    D) Ekonomik çıkarlar    
  E) Sosyal statü                                  

 16. Cevap: B Açıklama:

  İslam, kan bağını aşarak iman ve inanç birliğini kardeşliğin temelini oluşturan unsur olarak kabul etmiştir. 17. Hz. Peygamber'in Medine'de inşa ettirdiği ibadethane hangisidir?

  A) Mescid-i Haram       B) Mescid-i Nebevî     
  C) Mescid-i Aksa        D) Beytü'l-Makdis      
  E) Kıbleteyn Mescidi                           

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevî'yi inşa ettirmiştir. 19. Muhacirler ve Ensar arasındaki kardeşlik antlaşmasına ne ad verilir?

  A) Habeşistan Antlaşması    B) Hudeybiye Antlaşması    
  C) Muâhât                   D) Akabe Antlaşması        
  E) Ridvan Antlaşması                                   

 20. Cevap: C Açıklama:

  Muâhât, Hz. Peygamber'in muhacirler ile ensar arasında kurduğu kardeşlik antlaşmasıdır. 21. Medine Vesikası'nın temel amacı neydi?

  A) Yahudilerin Müslümanlara karşı saldırılarını engellemek
  B) Farklı din ve kültürlere sahip grupların birlikte barış içinde yaşamalarını sağlamak
  C) Hudeybiye Antlaşması'nı yürürlüğe koymak
  D) Medine'de İslam devletinin kurulmasını ilan etmek
  E) Müslümanların Mekke'yi fethini kolaylaştırmak

 22. Cevap: B Açıklama:

  Medine Vesikası, Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve farklı grupların huzur ve barış içinde birlikte yaşamasını hedefleyen bir sözleşmeydi. 23. Hz. Peygamber'in genellikle hangi kriterleri valiler atamalarında göz önünde bulundurdu?

  A) Zenginlik ve itibar          B) Kabile mensubiyeti ve güç   
  C) Dinî ve ilmi gayret          D) Askeri başarılar            
  E) Aile bağları                                                

 24. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, yöneticilerde dinî bilginin, ahlaki erdemlerin ve toplumsal sorumluluğun yüksek olmasına önem vermiştir. 25. Hz. Peygamber'in yöneticilik görevlerinde hangi özelliği ön plana çıkardığı bilinmektedir?

  A) Kabilesel aidiyet    B) Yaşlılık            
  C) Liyakat              D) Zenginlik           
  E) Fiziksel güç                                

 26. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, idari görevlerde liyakat ve ehliyet sahibi kişileri tercih etmiştir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in adalet anlayışına dair bir örnektir?

  A) Savaşta kadın ve çocukları öldürmesi
  B) Mekke'nin fethi sırasında tüm Mekkelileri affetmesi
  C) Özellikle akrabalarına karşı adaletli davranması
  D) Zenginlere özel ayrıcalıklar tanıması
  E) Adalet konusunda kimsenin kınamasından korkmaması

 28. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber, adaleti her durumda, akrabaları veya diğer insanlar aleyhine bile olsa ön planda tutmuştur. 29. İstişare, İslam'da yönetim ilkesi olarak tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi öne çıkarılmamıştır?

  A) Başkalarının fikirlerinden yararlanmak
  B) Kişisel çıkarları ön planda tutmak
  C) Allah'a tevekkül etmek
  D) Sahabelerin görüşlerini almak
  E) Doğru karara ulaşmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  İstişarede kişisel çıkarlar ön planda tutulmaz. 31. Hz. Peygamber'in istişare ettiği konulardan biri hangisidir?

  A) Savaş stratejileri
  B) Barış anlaşmaları
  C) Mescit yapımının mimari tasarımı
  D) Ezan usulünün belirlenmesi
  E) Hepsi

 32. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber, tüm bu konularda istişare etmiştir. 33. Hz. Peygamber, savaş esirlerine nasıl davranılmasını emretmiştir?

  A) İşkence yapılarak cezalandırılmaları
  B) Köleleştirilerek çalıştırılmaları
  C) Karşılıksız olarak serbest bırakılmaları
  D) İdam edilerek öldürülmeleri
  E) Sürgün edilerek uzaklaştırılmaları

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, savaş esirlerine iyi davranılmasını, işkence yapılmamasını ve mümkünse serbest bırakılmalarını emretmiştir. 35. İslam'a göre savaşın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toprak kazanmak ve sömürmek
  B) İslam'ı zorla yaymak
  C) Düşmanları ortadan kaldırmak
  D) Barışı teslim etmek
  E) Kişisel ihtirasları tatmin etmek

 36. Cevap: D Açıklama:

  İslam'a göre savaş, barışı teslim etmek ve düşmanlıkları ortadan kaldırmak için son çare olarak başvurulan bir yoldur. 37. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın hangi halife döneminde Suriye Orduları Başkomutanı olarak görev yaptı?

  A) Hz. Ebu Bekir    B) Hz. Ömer        
  C) Hz. Osman        D) Hz. Ali         
  E) Hz. Hasan                           

 38. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde beytülmalin başına getirilmiş ancak Hz. Ömer'in halifeliğinde Suriye Orduları Başkomutanı olarak Suriye'nin fethinde önemli rol oynamıştır. 39. Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın kişilik özellikleri arasında hangisi yoktur?

  A) Cömertlik          B) Alçakgönüllülük   
  C) Kibir              D) Yumuşak huylu     
  E) Görev bilinci                           

 40. Cevap: C Açıklama:

  Ebu Ubeyde b. Cerrah, Hz. Peygamber ve diğer sahabiler tarafından örnek alınan ve övülen ahlaki özelliklere sahip bir kişiliğe sahipti. Cömertlik, alçakgönüllülük, yumuşak huylu ve görev bilinci onun belirgin özelliklerindendi. Ancak kibir, onun kişiliğinde yer bulan bir özellik değildir. 41. Ebu Ubeyde hangi savaşta vefat etmiştir?

  A) Uhud Savaşı         B) Bedir Savaşı       
  C) Sıffin Savaşı       D) Amvas Savaşı       
  E) Çanakkale Savaşı                          

 42. Cevap: D Açıklama:

  Ebu Ubeyde, Amvas'taki veba salgınında vefat etmiştir. 43. Ebu Ubeyde'nin Hz. Peygamber'den rivayet ettiği hadis sayısı kaçtır?

  A) 10
  B) 15
  C) 50b
  D) 100
  E) Bilgi metinde yer almamaktadır

 44. Cevap: B Açıklama:

  Ebu Ubeyde'nin, savaşlarda olduğu için Hz. Peygamber'den sadece 15 hadis rivayet ettiği belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYAT
  1. Asr-ı Saâdette Aile
  2. Asr-ı Saâdette Akrabalık
  3. Asr-ı Saâdette Çocuklar
  4. Asr-ı Saâdette Gençler
  5. Asr-ı Saâdette Kadınlar
  6. Asr-ı Saâdette Kardeşlik ve Dayanışma
  7. Asr-ı Saâdette Komşuluk
  8. Bir Sahabi Tanıyorum: Ümmü Seleme (r.a.)
  9. Hadisten Hayata

Ayrıca 11.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Resulullah'ın sahabilerle olan ilişkisini anlama

Resulullah'ın cinsiyet eşitliğine yönelik görüşlerini anlama

Hz. Peygamber'in kadınların sosyal rolü hakkındaki görüşlerini anlama

Hz. Peygamber'in kadınların ekonomik sorumlulukları hakkındaki görüşlerini anlama

Hz. Peygamber'in aile hayatı hakkında bilgi sahibi olmak

Hz. Peygamber'in aileye verdiği önemi kavramak

Hz. Peygamber'in komşuluk anlayışını öğrenmek

Asr-ı Saadet'te kardeşlik kavramının temelini kavramak

İslam Devleti'nin temellerini anlamak

Hz. Peygamber'in sosyal politikalarını öğrenmek

Peygamberimizin siyasi faaliyetlerini öğrenme

Peygamberimizin idari yapısının ilkelerini kavrama

İslam yönetim anlayışının temel ilkelerini kavrar.

Adaletin önemini ve Hz. Peygamber'in bu konudaki rolünü anlar.

İstişarenin İslam'daki önemini ve kapsamını anlamak

Hz. Peygamber'in yönetim anlayışının kapsamını kavramak

Hz. Peygamber'in savaş hukuku ilkelerini anlama

Hz. Peygamber'in savaş hukuku ilkelerini anlama

Hz. Peygamber vefatından sonraki halifelerin dönemlerinde görev yapan sahabileri bilmek.

Sahabilerin ahlaki özelliklerini bilmek ve bunları örnek almak.

Peygamberimizin arkadaşlarının savaşlardaki rollerini ve şehadetlerini anlamak.

Hz. Peygamber'in hadislerini rivayet eden sahabilerin önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri