11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 CEVAPLARI

 1. Kalsiyum karbonatın çözünürlüğü ile ilgili doğru ifade hangisidir?

  A) Kalsiyum karbonat bazik ortamlarda çözünür.
  B) Kalsiyum karbonat asidik ortamlarda çözünür.
  C) Kalsiyum karbonat nötr ortamlarda çözünür.
  D) Kalsiyum karbonat hiçbir ortamda çözünmez.
  E) Kalsiyum karbonatun çözünürlüğü pH'tan etkilenmez.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Metne göre, kalsiyum karbonat asidik ortamlarda çözünür hale gelir. 3. Tepkime hızının ölçülmesinde kullanılan deney düzeneğinde hangi maddeler kullanılmıştır?

  A) Kalsiyum karbonat ve nitrik asit
  B) Kalsiyum karbonat ve hidroklorik asit
  C) Sodyum karbonat ve hidroklorik asit
  D) Sodyum karbonat ve sülfürik asit
  E) Potasyum karbonat ve hidroklorik asit

 4. Cevap: B Açıklama:

  Deney düzeneğinde kalsiyum karbonat katısı ve hidroklorik asit çözeltisi kullanılmıştır. 5. Sıklıkça hatırlatılan bir güvenlik kuralı olan aspiratörlerin çalışmaması halinde tepkime hızını arttırabilmek için yapılabilecek bir uygulama nedir?

  A) Kullanılan hidroklorik asitin konsantrasyonunu arttırmak gerekir.
  B) Küçük parçalar halinde kalsiyum karbonatı tepkime ortamına atmak gerekir.
  C) Kapalı ortamda tepkime gerçekleştirilmelidir.
  D) Tepkimeyi yaparken yerleşik bir klima kullanılmamalıdır.
  E) Tepkime ortamını ısıtmak gerekir.

 6. Cevap: E Açıklama:

  Aspiratörler çalışmaması halinde tepkime ortamındaki gazlar dışarı atılamaz ve reaksiyon ortamında kalır. Bu durumda reaktantların konsantrasyonu artar ve tepkime hızı artar. 7. Tepkime hızını etkileyen faktörlerden biri de katalizördür. Katalizör, tepkimenin hızını arttıran maddedir. Aşağıdakilerden hangisi katalizör değildir?

  A) Manganez dioksit (MnO2)    B) Platin (Pt)               
  C) Nikel (Ni)                 D) Sodyum klorür (NaCl)      
  E) Bakır (Cu)                                              

 8. Cevap: D Açıklama:

  Sodyum klorür, tepkimenin hızını değiştirmez. Bu nedenle katalizör değildir. 9. Tepkime hızını arttırmak için yapılabilecek uygulamalardan biri de tepkime yüzeyini arttırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi tepkime yüzeyini arttırmaz?

  A) Tepkimeye giren maddeleri küçük parçalara ayırmak
  B) Tepkimeye giren maddeleri toz halde kullanmak
  C) Tepkimeye giren maddeleri sıvı halde kullanmak
  D) Tepkimeye giren maddeleri eriyik halde kullanmak
  E) Tepkimeye giren maddeleri çözelti halde kullanmak

 10. Cevap: C Açıklama:

  Tepkimeye giren maddeleri sıvı halde kullanmak tepkime yüzeyini arttırmaz. 11. 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g) tepkimesinde, oksijen gazının oluşma hızı ile ilgili doğru ifade hangisidir?

  A) Karbondioksidin harcanma hızının yarısıdır.
  B) Nitrojen oksidin harcanma hızının iki katıdır.
  C) Karbondioksidin ve nitrojen oksidin oluşma hızlarının toplamına eşittir.
  D) Nitrojen oksidin oluşma hızının yarısıdır.
  E) Karbondioksidin harcanma hızına eşittir.

 12. Cevap: D Açıklama:

  Stokiyometrik katsayılar göz önüne alındığında, oksijen gazının oluşma hızı nitrojen oksidin oluşma hızının yarısıdır. 13. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) tepkimesi 5 saniyede tamamlanıyor. Metan gazının yanma hızı 10 g/s olduğuna göre, tepkimede kullanılan metan gazının miktarı kaç g'dır?

  A) 20    B) 30    C) 40    D) 50    E) 60    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metan gazının yanma hızı 10 g/s olduğundan, 5 saniyede harcanan metan miktarı 10 g/s x 5 s = 50 g'dır. 15. 2CO2(g) → 2CO(g) + O2(g) tepkimesinde, ürünlerin toplam basıncının girenlerin basıncından büyük olması ne anlama gelir?

  A) Tepkime ekzotermiktir.
  B) Tepkime endotermiktir.
  C) Tepkime hızı çok yavaştır.
  D) Tepkime hızı çok hızlıdır.
  E) Tepkime dengeye ulaşmıştır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ürünlerin toplam basıncının girenlerin basıncından büyük olması, tepkime için ısı gerektiğini ve endotermik olduğunu gösterir. 17. Kimyasal bir tepkimenin ortalama hızı, bir zaman aralığında bir özellikteki değişim olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre, hangisi ortalama bir tepkime hızını ifade etmez?

  A) Dakikadaki basınç değişimi
  B) Saniyedeki sıcaklık değişimi
  C) Dakikadaki hacim artışı
  D) Saniyedeki katı çökelme miktarı
  E) Dakikadaki derişim azalışı

 18. Cevap: D Açıklama:

  Ortalama tepkime hızı, bir zaman aralığında bir özellikteki değişimi ifade eder. Saniyedeki katı çökelme miktarı, tepkimenin hızıyla doğrudan ilişkili bir özellik değildir. 19. 2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g) tepkimesinin derecesi kaçtır?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tepkimeye giren maddelerin derişimleri üs alınmaz, dolayısıyla tepkime derecesi 0'dır. 21. Hız denklemi Hız = k[A]2[B] olan bir tepkime için, [A] derişimi iki katına ve [B] derişimi yarıya indirildiğinde hızdaki değişim nedir?

  A) 2 kat artar     B) 2 kat azalır   
  C) 1 kat artar     D) 1 kat azalır   
  E) Değişmez                          

 22. Cevap: A Açıklama:

  Hız, [A] derişiminin karesine doğru orantılıdır, dolayısıyla [A] derişimi iki katına çıktığında hız 4 kat artar. [B] derişimi yarıya indiğinde hız 2 kat azalır. Toplamda hız 4/2 = 2 kat artar. 23. Hız belirleyen basamak, bir tepkime mekanizmasındaki hangi basamaktır?

  A) En yavaş basamak    B) En hızlı basamak   
  C) İlk basamak         D) Son basamak        
  E) Orta basamak                              

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tepkime hızını en yavaş basamak belirler. 25. Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızını artırmaz?

  A) Sıcaklık artışı
  B) Katalizör eklenmesi
  C) Tepkimeye girenlerin konsantrasyonlarının azaltılması
  D) Yüzey alanının artırılması
  E) Etkin çarpışma sayısının artması

 26. Cevap: C Açıklama:

  Tepkimeye girenlerin konsantrasyonlarının azaltılması, etkin çarpışma sayısını azaltır ve dolayısıyla tepkime hızını düşürür. 27. 10 derişim indeksi olan bir 2NO(g) + Cl2(g) → 2NOCl(g) tepkimesinin tepkime derecesi kaçtır?

  A) 2    B) 10    C) 15    D) 20    E) 30    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Tepkime derecesi, tepkimeye giren maddelerin derişim indekslerinin toplamıdır. Bu durumda derişim indeksleri 2 + 8 = 10 olduğundan tepkime derecesi 2'dir. 29. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkime hızı en yüksektir?

  A) 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
  B) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
  C) C6H12O6(k) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(g)
  D) Fe(k) + CuSO4(sudA) → FeSO4(suda) + Cu(k)
  E) NaCl(k) + AgNO3(k) → AgCl(k) + NaNO3(k)

 30. Cevap: A Açıklama:

  Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin cinsi, derişimi, sıcaklığı, katalizör ve temas yüzeyine bağlı olarak değişir. A seçeneğinde yer alan tepkime, diğer tepkimelere göre daha hızlı gerçekleşir. Çünkü hidrojen ve oksijen gazları, diğer maddelere göre daha reaktiftir. 31. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkime hızı en düşüktür?

  A) H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)
  B) Na(k) + H2O(s) → NaOH(sudA) + H2(g)
  C) CaCO3(k) + 2HCl(suda) → CaCl2(suda) + H2O(s) + CO2(g)
  D) CH3COOH(l) + NaOH(suda) → CH3COONa(suda) + H2O(l)
  E) Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl2(suda) + H2(g)

 32. Cevap: C Açıklama:

  Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin cinsi, derişimi, sıcaklığı, katalizör ve temas yüzeyine bağlı olarak değişir. C seçeneğinde yer alan tepkime, diğer tepkimelere göre daha yavaş gerçekleşir. Çünkü kalsiyum karbonat, diğer maddelere göre daha az reaktiftir. 33. Aşağıdakilerden hangisi tepkime hızını artırmaz?

  A) Sıcaklık artışı
  B) Derişim artışı
  C) Katalizör kullanımı
  D) Temas yüzeyi azaltılması
  E) Molekül yapısının basitleştirilmesi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin cinsi, derişimi, sıcaklığı, katalizör ve temas yüzeyine bağlı olarak değişir. D seçeneğinde yer alan temas yüzeyi azaltılması, tepkime hızını azaltır. Çünkü temas yüzeyi azaldığında, tepkimeye giren maddelerin birbirleriyle çarpışma olasılığı azalır. 35. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde katalizör kullanımı tepkime hızını artırmaz?

  A) H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
  B) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
  C) C6H12O6(k) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(g)
  D) Fe(k) + CuSO4(sudA) → FeSO4(suda) + Cu(k)
  E) NaCl(k) + AgNO3(k) → AgCl(k) + NaNO3(k)

 36. Cevap: E Açıklama:

  Katalizörler, tepkime hızını artıran maddelerdir. Ancak bazı tepkimelerde katalizör kullanımı tepkime hızını artırmaz. E seçeneğinde yer alan tepkime, katalizör kullanımıyla tepkime hızı artmayan bir tepkimedir. 37. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde temas yüzeyi artışı tepkime hızını artırmaz?

  A) H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)
  B) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)
  C) C6H12O6(k) + 6O2(g) → 6CO2(g) + 6H2O(g)
  D) Fe(k) + CuSO4(sudA) → FeSO4(suda) + Cu(k)
  E) NaCl(k) + AgNO3(k) → AgCl(k) + NaNO3(k)

 38. Cevap: C Açıklama:

  Temas yüzeyi, tepkimeye giren maddelerin birbirleriyle temas ettiği yüzeydir. Temas yüzeyi arttığında, tepkimeye giren maddelerin birbirleriyle çarpışma olasılığı artar ve tepkime hızı da artar. Ancak bazı tepkimelerde temas yüzeyi artışı tepkime hızını artırmaz. C seçeneğinde yer alan tepkime, temas yüzeyi artışı ile tepkime hızı artmayan bir tepkimedir. 39. Oktay Sinanoğlu'nun hangi üniversitede kimya mühendisliği bölümünü birincilikle bitirmiştir?

  A) Yale Üniversitesi
  B) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
  C) Alfred Sloan Üniversitesi
  D) California Üniversitesi Berkeley
  E) Bari Üniversitesi

 40. Cevap: D Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu, 1956 yılında burslu öğrenci olarak gittiği ABD California Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği bölümünü birincilikle bitirdi. 41. Oktay Sinanoğlu'nun hangi yıl Nobel Kimya Ödülü'nü aldığı bilinmektedir?

  A) 1963            B) 1971           
  C) 1975            D) 1976           
  E) Hiçbir zaman                      

 42. Cevap: E Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu hiçbir zaman Nobel Kimya Ödülü almamıştır. 43. Oktay Sinanoğlu, hangi kurumca "Türkiye Cumhuriyeti Profesörü" ilan edilmiştir?

  A) Üniversitelerarası Kurul     B) TÜBİTAK                     
  C) ABD Bilim Akademisi          D) Japonya Bilim Akademisi     
  E) Türk-Japon Kültür Derneği                                   

 44. Cevap: A Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu, 1975 yılında Üniversitelerarası Kurulca ilk ve tek "Türkiye Cumhuriyeti Profesörü" ilan edilmiştir. 45. Oktay Sinanoğlu'nun en önemli çalışmalarından biri olarak kabul edilen teori nedir?

  A) Çok elektronlu atom ve moleküller teorisi
  B) Kimyasal bağ teorisi
  C) Relativite teorisi
  D) Kuantum mekaniği teorisi
  E) Elektromanyetik teori

 46. Cevap: A Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu'nun en önemli çalışmalarından biri, 1960'lı yıllarda çok elektronlu sistemler için geliştirdiği ve çalışmaları günümüzde de hâlen devam eden, moleküllerin elektronik yapısı ile ilgisi olan çok elektronlu atom ve moleküller teorisidir. 47. Oktay Sinanoğlu, hangi ülkeye özel elçi olarak görev yapmıştır?

  A) ABD    B) Japonya    C) İtalya    D) Fransa    E) İngiltere    

 48. Cevap: B Açıklama:

  Oktay Sinanoğlu, 1976 yılında Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak Japonya'ya gitti ve Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini attı. 49. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu hangi ödülü almıştır?

  A) Nobel Bilim Ödülü
  B) TÜBİTAK Bilim Ödülü
  C) Almanya A. von Humboldt Ödülü
  D) Meksika Elena Moshinsky Bilim Ödülü
  E) Japonya Uluslararası Seçkin Bilim Adamı Ödülü

 50. Cevap: B Açıklama:

  Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 1966 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü almıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 Detayları

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • SIVI ÇÖZELTİLER
  1. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
  2. Çözücü Çözünen Etkileşimler
  3. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
  4. Çözünürlük
  5. Derişim Birimleri
  6. Koligatif özellikler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi V. ünite kimyasal tepkimelerde hız konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Çözünürlük ve pH arasındaki ilişkiyi anlama

Öğrenciler, tepkime hızının ölçülmesinde kullanılan deney düzeneğini ve kullanılan maddeleri bilirler.

Öğrenciler, tepkime hızını arttırmak için yapılabilecek uygulamaları bilirler.

Öğrenciler, katalizör kavramını ve katalizörlerin tepkime hızına etkisini bilirler.

Öğrenciler, tepkime hızını arttırmak için yapılabilecek uygulamaları bilirler.

Stokiyometrik katsayılar ile tepkime hızları arasındaki ilişkiyi anlama

Ortalama tepkime hızını kullanarak tepkimeye giren maddelerin miktarını hesaplama

Basınç değişimlerini kullanarak tepkimenin enerji değişimini yorumlama

Ortalama tepkime hızını tanımlama ve ölçülebilir özellikler arasındaki ilişkiyi anlama

Tepkime derecesinin hesaplanması

Derişimin tepkime hızına etkisi

Mekanizmalı tepkimelerde hız belirleyen basamak

Tepkime hızını etkileyen faktörler

Tepkime derecesinin hesaplanması

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörleri ve tepkime hızının nasıl değiştiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörleri ve tepkime hızının nasıl değiştiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, tepkime hızını etkileyen faktörleri ve tepkime hızının nasıl değiştiğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, katalizörlerin ne olduğunu ve katalizörlerin tepkime hızını nasıl etkilediğini açıklayabilirler.

Öğrenciler, temas yüzeyinin ne olduğunu ve temas yüzeyinin tepkime hızını nasıl etkilediğini açıklayabilirler.

Oktay Sinanoğlu'nun eğitim hayatı hakkında bilgi sahibi olmak.

Oktay Sinanoğlu'nun bilimsel başarıları hakkında bilgi sahibi olmak.

Oktay Sinanoğlu'nun akademik kariyeri hakkında bilgi sahibi olmak.

Oktay Sinanoğlu'nun bilimsel çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

Oktay Sinanoğlu'nun diplomatik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak.

* Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun aldığı ödülleri öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya V. Ünite - Kimyasal Tepkimelerde Hız - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri