11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 CEVAPLARI

 1. H2(g) + I2(g) ⇌ 2HI(g) tepkimesinde denge sabiti, aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) [H2] + [I2] / [HI]      B) [H2] * [I2] / [HI]     
  C) [HI] / [H2] + [I2]      D) [HI] / [H2] * [I2]     
  E) [H2] * [I2] / [HI]^2                              

 2. Cevap: D Açıklama:

  Denge sabiti, ürünlerin derişimlerinin çarpımının girenlerin derişimlerinin çarpımına oranıdır. Bu nedenle, denge sabiti [HI] / [H2] * [I2] şeklinde olmalıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi denge konumunun ileri tepkime yönüne kaymasına neden olur?

  A) Girenlerin derişiminin artırılması
  B) Ürünlerin derişiminin azaltılması
  C) Sıcaklığın yükseltilmesi
  D) Reaksiyon hacminin küçültülmesi
  E) Katalizör kullanılması

 4. Cevap: A Açıklama:

  Le Chatelier prensibine göre, girenlerin derişiminin artırılması ileri tepkimenin hızını artırarak denge konumunu ileri tepkime yönüne doğru kaydırır. 5. Sistem dengedeyken sıcaklığı yükseltilen bir tepkime endotermiktir. Tepkime hangi yöne doğru kayar?

  A) Ürünler yönünde        B) Girenler yönünde      
  C) Denklik yönünde        D) Tepkime hızı artmaz   
  E) Tepkime hızı azalır                             

 6. Cevap: A Açıklama:

  Endotermik tepkimelerde sıcaklık arttığında tepkime ürünler yönünde kayar. 7. Aşağıdakilerden hangisi bir denge tepkimesini ısıtmanın nedeni olabilir?

  A) Ürünler girenlerden daha düşük enerjiye sahiptir.
  B) Girenler ürünlerden daha düşük enerjiye sahiptir.
  C) Ürünler girenlerden daha fazla enerjiye sahiptir.
  D) Girenler ürünlerden daha fazla enerjiye sahiptir.
  E) Tepkime ekzotermiktir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Ekzotermik tepkimeler ısı yayar, bu nedenle ısı eklendiğinde tepkime girenler yönünde kayar. 9. Saf suyun elektrik iletkenliği nasıl sağlanır?

  A) Serbest elektronlar
  B) Erimiş iyonlar
  C) Su moleküllerinin iyonlaşması
  D) Gaz halindeki iyonlar
  E) Suda çözünmüş metal iyonları

 10. Cevap: C Açıklama:

  Saf su amfiprotik bir maddedir ve kendi kendine iyonlaşarak H+ ve OH- iyonlarını oluşturur. Bu iyonlar suyun elektrik iletkenliğini sağlar. 11. Aşağıdakilerden hangisi suyun oto-iyonizasyon denklemidir?

  A) H2O(s) → H+ (sudA) + OH- (suda)
  B) H2O(s) + H+ (suda) → H3O+ (suda)
  C) NH3(suda) + H2O(s) → NH4+ (suda) + OH- (suda)
  D) HCl(suda) → H+ (suda) + Cl- (suda)
  E) Na2CO3(suda) → 2Na+ (suda) + CO32- (suda)

 12. Cevap: A Açıklama:

  Suyun oto-iyonizasyonu denklemi, suyun kendi kendine H+ ve OH- iyonlarına iyonlaşmasını temsil eder. 13. Aşağıdakilerden hangisi Brönsted-Lowry teorisine göre bir bazdır?

  A) H+    B) OH-    C) H3O+    D) HCl    E) NH3    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Brönsted-Lowry teorisine göre bazlar proton alıcıdır. OH- iyonu bir hidrojen iyonu (proton) alabilir ve bu nedenle bir bazdır. 15. Zayıf asitlerin suda çözündüklerinde iyonlaşma dereceleri genellikle nasıldır?

  A) %0    B) %50    C) %100    D) %25    E) Değişir    

 16. Cevap: E Açıklama:

  Zayıf asitlerin iyonlaşma dereceleri, asitin yapısına ve çözünenin konsantrasyonuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle, zayıf asitlerin iyonlaşma derecesi sabit değildir. 17. Aşağıdakilerden hangisi nötr bir tuzdur?

  A) KNO3    B) Na2SO4    C) CH3COONa    D) NH4Cl    E) Ba(OH)2    

 18. Cevap: A Açıklama:

  KNO3, kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazın tepkimesinden oluştuğu için nötr bir tuzdur. 19. (NH4)2SO4 tuzu hangi kategoriye girer?

  A) Nötr tuz    B) Asidik tuz    C) Bazik tuz    D) Zayıf tuz    E) Güçlü tuz    

 20. Cevap: B Açıklama:

  (NH4)2SO4, kuvvetli bir asit ve zayıf bir bazın tepkimesinden oluştuğu için asidik bir tuzdur. 21. 25 °C'de CuBr katısının çözünürlük çarpımı 4 . 10-8'dir. Buna göre, CuBr'nin doymuş çözeltisindeki Cu+ iyon konsantrasyonu kaçtır?

  A) 2 . 10-4    B) 4 . 10-4    C) 8 . 10-4    D) 1 . 10-4    E) 1 . 10-8    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Çözünürlük çarpımı ifadesi, [Cu+][Br-] = 4 . 10-8 olarak yazılır. X'i Cu+ ve Br- iyonlarının konsantrasyonu olarak alırsak, x2 = 4 . 10-8 eşitliği elde edilir. Bu eşitliği çözünce x = 2 . 10-4 olarak bulunur. 23. 25 °C'de BaCO3 katısının doymuş çözeltisinde Ba2+ iyon konsantrasyonu 9 . 10-5 mol/L'dir. Buna göre, BaCO3'nin çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır?

  A) 8,1 . 10-9    B) 7,2 . 10-9    C) 9 . 10-9    D) 1,8 . 10-8    E) 1,1 . 10-8    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Çözünürlük çarpımı ifadesi, Kçç = [Ba2+][CO3 2-] olarak yazılır. Doymuş çözeltide Ba2+ iyon konsantrasyonu 9 . 10-5 mol/L olduğundan, CO3 2- iyon konsantrasyonu da aynı olmalıdır. Bu durumda, Kçç = (9 . 10-5)2 = 8,1 . 10-9 olarak bulunur. 25. Kimyasal bir tepkimenin hızının ölçülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

  A) Gerekli maddelerin kütleleri
  B) Gerekli maddelerin derişimleri
  C) Tepkime sonunda oluşan ürünlerin hacmi
  D) Tepkime sırasında oluşan ısı miktarı
  E) Tepkimeye giren maddelerin renkleri

 26. Cevap: B Açıklama:

  Tepkime hızının ölçümü için en yaygın kullanılan yöntem, giren veya ürünlerin derişimlerini takip etmektir. 27. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin hızı en kolay şekilde ölçülebilir?

  A) 2H2 + O2 → 2H2O
  B) 2NO2 → 2NO + O2
  C) NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3
  D) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
  E) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

 28. Cevap: D Açıklama:

  CO2 gazı oluşumu sırasında hacim artışı gözlemlenebileceği için bu tepkimenin hızı kolayca ölçülebilir. 29. Aşağıdakilerden hangisi ozon gazının azalmasına neden olan bir faktördür?

  A) Kloroflorokarbonlar    B) Sera gazları          
  C) Karbondioksit          D) Oksijen               
  E) Hidrojen                                        

 30. Cevap: A Açıklama:

  Ozon gazının azalmasına kloroflorokarbonlar ve sera gazları gibi yapay kimyasallar neden olur. 31. NO(g) + O3(g) → NO2(g) + O2(g) tepkimesinin hız denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hız = k[NO][O3]
  B) Hız = k[NO2][O2]
  C) Hız = k[NO][O3]2
  D) Hız = k[NO2][O2]2
  E) Hız = k[NO][O3] + [NO2][O2]

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hız denklemi, tepkimeye giren maddelerin derişimlerinin hız üzerindeki etkisini gösterir. Bu tepkimede hız, NO ve O3 derişimleri ile doğru orantılıdır. 33. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun Yale Üniversitesi'ndeki çalışmaları aşağıdakilerden hangisini içerir?

  A) Schrödinger denklemi için doğru çıkarımlar yapmak
  B) Kimyasal tepkime mekanizmaları teorisi geliştirmek
  C) Mikro termodinamik kuramını formüle etmek
  D) Değerlik kabuğu etkileşim kuramı oluşturmak
  E) Çözgeniter teoriyi geliştirmek

 34. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Yale Üniversitesinde kimyasal tepkime mekanizmaları kuramı, atom ve moleküllerin çoklu elektron teorisi, mikro termodinamik, değerlik kabuğu etkileşim kuramı, çözgeniter kuramı gibi birçok çalışma gerçekleştirdi." ifadesi yer almaktadır. 35. Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu aşağıdakilerden hangisini savunmamıştır?

  A) Türkçenin zengin ve elverişli bir bilim dili olduğunu
  B) Yabancı dil öğrenmenin gerekliliğini
  C) İngilizceden Türkçeye kelime geçişinin sınırlandırılmasını
  D) Türkçe eğitimin tamamen yabancı dille yapılmasını
  E) Türkçenin matematiksel yapısının özelliğini

 36. Cevap: D Açıklama:

  Metinde "Sinanoğlu, İngilizcenin Türkçeyi etkisi altına almasına, İngilizceden dilimize çok sayıda kelime geçmesine karşı çıktı. Yabancı dil öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu ancak bunun için öğretimin tamamen yabancı dille yapılmasının gerekmediğini savundu." ifadesi yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 Detayları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kimyasal tepkimelerde denge sabitini hesaplama

Le Chatelier prensibini anlama

Le Chatelier İlkesi'ni anlama

Le Chatelier İlkesi'ni anlama ve ekzotermik tepkimeleri tanıma

Suyun oto-iyonizasyonunu tanımlayabilme ve elektrik iletkenliği ile ilişkilendirebilme

Suyun oto-iyonizasyon denklemini yazabilme

Brönsted-Lowry asit-baz tanımını anlama

Zayıf asitlerin iyonlaşma özelliklerini anlama

Tuzların Asit-Baz Özelliği

Tuzların Asit-Baz Özelliği

Çözünürlük çarpımı kavramını anlama.

Çözünürlük çarpımı değerlerini kullanma.

Tepkime hızının ölçüm yöntemlerini belirleme

Tepkimelerin hızlarının ölçüm kolaylığı hakkında bilgi sahibi olma

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörleri anlamak.

Kimyasal tepkimelerin hız denklemlerini yazabilmek.

Kimyagerlerin bilimsel çalışmalarını yorumlama

Bilim insanlarının görüşlerini anlama ve yorumlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test Soruları 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.