11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları CEVAPLARI

 1. Bir karışımın distilasyon yöntemiyle ayrılabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

  A) Bileşenleri farklı kaynama noktalarına sahip olmalıdır.
  B) Bileşenleri farklı yoğunluklara sahip olmalıdır.
  C) Bileşenleri farklı reaksiyonlara girer.
  D) Bileşenleri farklı renklere sahip olmalıdır.
  E) Bileşenleri farklı erime noktalarına sahip olmalıdır.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani bir karışımın distilasyon yöntemiyle ayrılabilmesi için bileşenlerinin farklı kaynama noktalarına sahip olması gereklidir. Distilasyon, bileşenlerin kaynama noktalarının farklı olması sayesinde uygulanan bir ayırma yöntemidir. Bu yöntem, özellikle sıvı karışımların ayrılması için kullanılır. 3. Bir sulu çözeltide hidrojen iyonu konsantrasyonu 10^-5 M, hidroksit iyonu konsantrasyonu ise 10^-9 M olarak hesaplanmıştır. Bu çözeltinin pH değeri kaçtır?

  A) 5    B) 9    C) 14    D) 4    E) 10

 4. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) 4'tür. Hidrojen iyonu konsantrasyonu 10^-5 olduğu için pH = -log(10^-5) = 5 olur. Hidroksit iyonu konsantrasyonu ise 10^-9 olduğundan, suda çözünmüş hidroksit iyonu yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla, bu çözelti neredeyse nötrdür ve pH değeri yaklaşık 7 olacaktır. Ancak, hidrojen iyonu konsantrasyonu daha büyük olduğundan, çözelti hafifçe asidik olacaktır ve pH değeri 7'den biraz daha düşük olacaktır. 5. Bir zayıf bazın pK_b değeri 4.74'tür. 0.01 M konsantrasyondaki bu bazın pH değeri kaçtır?

  A) 4.74    B) 7.00    C) 9.26    D) 10.00    E) 11.26

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 9.26 Zayıf bir bazın pH değeri, pK_b değeri kullanılarak hesaplanabilir. İlk olarak, pK_b değeri kullanılarak bazın K_b değeri hesaplanır: K_b = 10^(-pK_b). Bu durumda, K_b = 1.74 x 10^(-5). Daha sonra, bazın OH- iyonu konsantrasyonu hesaplanabilir: [OH-] = sqrt(K_b x C). Bu durumda, [OH-] = 1.32 x 10^(-3) M. Son olarak, pH değeri hesaplanabilir: pH = 14 - pOH = 14 - (-log[OH-]) = 9.26. 7. Bir sulu çözeltide, K_b değeri 2.5x10^-5 olan bir bazın 0.1 M'lik çözeltisinde hidroksit iyonu konsantrasyonu kaçtır?

  A) 1.58x10^-3 M    B) 5.00x10^-5 M    C) 7.07x10^-5 M
  D) 1.25x10^-9 M    E) 4.00x10^-4 M

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir, yani hidroksit iyonu konsantrasyonu 7.07x10^-5 M'dir. Bu soruda, verilen bazın K_b değerini kullanarak hidroksit iyonu konsantrasyonu hesaplanır. Hidroksit iyonu konsantrasyonu, bazın K_b değeri ile verilen konsantrasyonun karesi ile çarpımından elde edilir. 9. Kimyasal dengeyi etkileyen faktörlerden biri de konsantrasyondur. Konsantrasyondaki değişimin etkisi nasıl olur?

  A) Yüksek konsantrasyonlarda ileri tepkime hızlanır.
  B) Düşük konsantrasyonlarda ters tepkime hızlanır.
  C) Yüksek konsantrasyonlarda ters tepkime hızlanır.
  D) Düşük konsantrasyonlarda ileri tepkime hızlanır.
  E) Konsantrasyonun değişmesinin denge üzerinde bir etkisi yoktur.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Konsantrasyonun artması, ileri tepkimeyi hızlandırmak yerine, dengeye ulaşıncaya kadar ters tepkimeyi hızlandırır. Tersine, konsantrasyonun azalması, ileri tepkimenin hızlandırılmasına yol açabilir. Bu nedenle, konsantrasyon, kimyasal dengeyi etkileyen önemli bir faktördür. 11. Dengeyi etkileyen faktörlerden biri de katalizördür. Katalizörün etkisi ne şekildedir?

  A) Katalizör reaksiyon hızını arttırır ve dengeyi etkilemez.
  B) Katalizör reaksiyon hızını azaltır ve dengeyi etkilemez.
  C) Katalizör ileri tepkimeyi hızlandırır ve dengeyi etkiler.
  D) Katalizör ters tepkimeyi hızlandırır ve dengeyi etkiler.
  E) Katalizörün etkisi herhangi bir durumda görülmez.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Katalizörler, reaksiyon hızını arttırmak için kullanılan maddelerdir ve kimyasal denge üzerinde bir etkileri yoktur. Katalizörler, etkinliği artırarak reaksiyonun hızını artırırlar, ancak reaksiyonun denge konumunu değiştirmezler. 13. 0.1 M CH3COOH çözeltisine 0.1 M NaOH çözeltisi ekleyerek tampon çözeltisi oluşturuldu. Bu çözeltiye 0.05 mol HCl ekleyerek tamponlama kapasitesinin üzerine çıkıldı. Buna göre, eklenen HCl mol sayısı kaçtır?

  A) 0.005    B) 0.01    C) 0.025    D) 0.05    E) 0.1

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 0.01. Tampon çözeltisi, belirli bir pH değerinde tutulabilen çözeltilerdir ve asit veya baz eklenmesine karşı direnç gösterirler. Bu özellikler tamponlama kapasitesi olarak adlandırılır. Bu soruda, 0.1 M CH3COOH çözeltisi ve 0.1 M NaOH çözeltisi kullanılarak bir tampon çözeltisi oluşturulduğu belirtiliyor. Bu tampon çözeltisine 0.05 mol HCl eklenerek tamponlama kapasitesinin üzerine çıkıldığı belirtiliyor. HCl ekledikten sonra, tamponlama kapasitesinin üzerine çıkıldığı için çözelti asitleşir ve pH değeri düşer. HCl' nin tampon çözeltisindeki sodyum hidroksit ile reaksiyona girerek tüketilen mol sayısı hesaplandığında, eklenen HCl mol sayısı 0.01 olur. Bu nedenle cevap anahtarı B) 0.01'dir. 15. 1 L sulu çözelti içinde 5 g NaCl bulunuyor. Bu çözelti için kaynama noktası artış sabiti 0.512°C/m. Buna göre, çözeltinin kaynama noktası kaç derece artar?

  A) 0.01024°C    B) 0.0256°C    C) 0.0512°C
  D) 0.1024°C      E) 0.256°C

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir (0.0512°C). Bu soruda, kaynama noktası artış formülü kullanılır ve çözeltinin molalitesi hesaplanarak kaynama noktasındaki artış hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda, çözeltinin kaynama noktasının 0.0512°C arttığı bulunur. 17. Basıncın bir denge tepkimesini nasıl etkilediğini belirleyin.

  A) Denge sabitini artırır.
  B) Denge sabitini azaltır.
  C) Hiçbir etkisi yoktur.
  D) Denge sabiti değişebilir, ancak yönlü olarak belirli değildir.
  E) Denge sabitinin değişmesi, basıncın artmasına veya azalmasına bağlıdır.

 18. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Denge sabiti değişebilir, ancak yönlü olarak belirli değildir. Bir denge tepkimesinde, her reaksiyon için belirli bir denge sabiti vardır. Ancak basınç değişiklikleri, gaz fazı bileşenlerinin tepkimeye katılımını etkileyebilir ve dolayısıyla denge sabitini etkileyebilir. Ancak, bu etki reaksiyonun türüne ve koşullarına bağlı olarak artan veya azalan bir etki olabilir. 19. Bir kimyasal denge sistemi, bir başka sisteme eklenen bir reaktif miktarının ne yönde değişikliğe neden olacağını belirlemek için kullanılabilir. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Eğer sisteme reaktif eklenirse, denge sağ tarafına kayacaktır.
  B) Eğer sisteme reaktif eklenirse, denge sol tarafına kayacaktır.
  C) Reaktif eklemek, sistemde dengeyi etkilemez.
  D) Eğer sisteme reaktif eklenirse, denge sağ ve sol tarafında değişiklik gözlemlenebilir.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D'dir. Bir kimyasal denge sistemi, belirli bir denge noktasında belirli bir yoğunlukta reaktif ve ürünler içerir. Sisteme ekstra reaktif eklenirse, denge sağ tarafına kayabilir, yani daha fazla ürün oluşur. Tersine, sisteme ekstra ürün eklenirse, denge sol tarafına kayabilir, yani daha fazla reaktif oluşur. Bu nedenle, denge noktası sağ ve sol tarafında değişiklikler oluşabilir. Bu konsept, kimyasal denge sistemlerinin manipülasyonu ve sentezlenmesi için önemlidir. 21. Bir kimyasal denge sistemi, sıcaklığı arttırmak veya azaltmak gibi dış etkenlerin etkisi altındadır. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Sıcaklığı arttırmak, dengeyi sol tarafa kaydırır.
  B) Sıcaklığı arttırmak, dengeyi sağ tarafa kaydırır.
  C) Sıcaklığı arttırmak, denge üzerinde herhangi bir etki yapmaz.
  D) Sıcaklığı azaltmak, dengeyi sağ tarafa kaydırır.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B'dir. Kimyasal denge sistemleri, Le Chatelier ilkesi ile tanımlanır ve sisteme uygulanan bir stresin (sıcaklık, basınç, konsantrasyon vb.) sistemin denge konumunu etkileyebileceği belirtilir. Sıcaklığı artırmak, endotermik tepkimelerde denge konumunu sağ tarafa (ürünler tarafına) kaydırırken, ekzotermik tepkimelerde denge konumunu sol tarafa (reaktanlar tarafına) kaydırır. 23. Bir kimyasal denge sisteminde, geri tepme oranının ileri tepme oranına eşit olduğu durumda ne olur?

  A) Sistem dengede olur
  B) İleri tepme oranı artar
  C) Geri tepme oranı artar
  D) Sistemde hiçbir değişiklik olmaz
  E) Bileşenler ayrışarak ayrı bir faz oluşturur

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır, yani sistemin dengede olacağı doğrudur. Geri tepme oranı ileri tepme oranına eşit olduğunda, her iki yön de eşit hızda gerçekleştiğinden, reaksiyon bir dengeye ulaşır. Bu durumda, hiçbir net reaksiyon ilerlemesi gözlemlenmez ve sistem sabit bir bileşimde kalır. 25. Bir denge sistemine konsantrasyon eklediğimizde hangi yön harekete geçer?

  A) İleri tepkime yönü
  B) Geri tepkime yönü
  C) Sistem dengede kalır
  D) Herhangi bir yöne hareket etmez
  E) Bileşenler ayrışarak ayrı bir faz oluşturur

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A seçeneğidir. Le Chatelier'in İlkesi'ne göre, bir denge sistemine konsantrasyon eklediğimizde, sistem dengeyi sağlamak için hareket eder ve tepkimenin ters yönünde ilerler. Bu, sistemdeki konsantrasyonun artması nedeniyle denge bozulduğunda olur. 27. Bir tepkimenin hızı, aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenmez?

  A) Sıcaklık    B) Katalizör    C) Yoğunluk    D) Yüzey alanı    E) Konsantrasyon

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Yoğunluk'tur. Tepkimenin hızı, sıcaklık, katalizör, yüzey alanı ve konsantrasyon gibi faktörlerden etkilenebilir. Ancak yoğunluk, tepkimenin hızını etkilemez. Yoğunluk, tepkimenin gerçekleşeceği ortamın sadece fiziksel özelliklerini belirler ve kimyasal reaksiyon hızını etkilemez. 29. Hangi durumda bir katalizör, bir tepkimenin hızını artırır?

  A) Aktif site sayısı azaldığında
  B) Aktif site sayısı arttığında
  C) Reaksiyonun enerji değişimi arttığında
  D) Reaksiyonun aktivasyon enerjisi arttığında
  E) Reaksiyonun geri tepkime hızı arttığında

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Aktif site sayısı arttığında'dır. Katalizörler, kimyasal reaksiyonlarda aktivasyon enerjisi gereksinimini azaltarak tepkimenin hızını artırırlar. Bu aktivasyon enerjisi azaltımı, reaksiyona katılan etkin sitelerin sayısını artırarak gerçekleşir. Dolayısıyla, bir katalizörün bir tepkimenin hızını artırabilmesi için aktif site sayısını artırması gereklidir. 31. Bir kimyasal tepkimenin hızını etkileyen faktörler arasında hangisi yoktur?

  A) Sıcaklık
  B) Basınç
  C) Katalizör
  D) Tepkimeye giren maddelerin miktarı
  E) Tepkime ortamının pH değeri

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Tepkime ortamının pH değeri" olan bu soruda, diğer dört seçenek birer faktör olarak kimyasal tepkimenin hızını etkilerken pH değeri bu faktörler arasında yer almaz. Sıcaklık, basınç, katalizör ve tepkimeye giren maddelerin miktarı gibi faktörlerin tepkime hızını artırabildiği veya azaltabildiği bilinirken, pH değeri tepkime hızını doğrudan etkilemez. 33. Bir tepkimenin hızı, birim zamanda tepkimeye giren maddelerin miktarı olarak tanımlanır. Ancak, tepkime hızı aynı zamanda hangi faktörler tarafından da etkilenir?

  A) Sıcaklık ve basınç
  B) Yüzey alanı ve katalizör
  C) Tepkimeye giren maddelerin miktarı ve konsantrasyonu
  D) Sıcaklık ve konsantrasyon
  E) Basınç ve yüzey alanı

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Tepkimeye giren maddelerin miktarı ve konsantrasyonu. Tepkime hızı, tepkimeye giren maddelerin miktarı ve konsantrasyonu kadar, sıcaklık, yüzey alanı ve katalizör gibi faktörlerden de etkilenir. Sıcaklık arttıkça, tepkime hızı da artar; katalizör varlığında, tepkime hızı artar ve yüzey alanı arttıkça tepkime hızı da artabilir. Ancak, tepkime hızı en çok tepkimeye giren maddelerin miktarı ve konsantrasyonuna bağlıdır, çünkü tepkimeye giren maddelerin artması tepkime hızını arttırırken, konsantrasyonun artması tepkime hızını arttırır veya azaltır. 35. İki farklı tepkime ortamında, aynı tepkime için aynı konsantrasyondaki maddeler kullanılmaktadır. Ancak, bir ortamın sıcaklığı diğerine göre daha yüksektir. Bu durumda, hangi ortamda tepkime hızı daha yüksektir?

  A) Düşük sıcaklıkta olan ortamda
  B) Yüksek sıcaklıkta olan ortamda
  C) İki ortamda da tepkime hızı aynıdır
  D) Bu durumda bir karşılaştırma yapılamaz
  E) Tepkime ortamları arasındaki sıcaklık farkının tepkime hızına etkisi yoktur

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani yüksek sıcaklıkta olan ortamda tepkime hızı daha yüksektir. Bu durum, Arrhenius denklemine göre, sıcaklığın artmasıyla tepkimenin aktifleşme enerjisi azaldığından, tepkime hızının artmasından kaynaklanır 37. Hangisi tepkime hızını etkileyen faktörlerden değildir?

  A) Sıcaklık    B) Basınç    C) Konsantrasyon    D) Yüzey alanı    E) Katalizör

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Basınç"tır. Tepkime hızını etkileyen faktörler arasında sıcaklık, konsantrasyon, yüzey alanı ve katalizör bulunurken, basınç bu faktörler arasında yer almaz. Tepkime hızını etkileyen faktörler, tepkimelerin hızını arttırarak ya da azaltarak tepkimelerin gerçekleşme hızını etkiler. 39. Hangisi kryoskopi sabiti olarak bilinen bir sabittir?

  A) Ka    B) Kb    C) Kf    D) Ks    E) Kw

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Kf'dir. Kryoskopi, çözeltinin donma noktasındaki değişiklikleri inceleyen bir konudur. Kryoskopi sabiti, bir çözeltinin donma noktasındaki değişimle bağlantılı bir sabittir. Bu sabit, donma noktası değişimine katkıda bulunan molal konsantrasyonunun bir fonksiyonudur. Kryoskopi sabiti genellikle Kf ile gösterilir 41. Suyun kaynama noktası standart basınç (1 atm) altında kaç derecedir?

  A) 100°C    B) 101°C    C) 99°C    D) 98°C    E) 97°C

 42. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 100°C'dir. Suyun kaynama noktası, suyun buhar basıncının atmosferik basınca eşit olduğu sıcaklıktır. Standart basınç altında, yani atmosferik basınç 1 atm olduğunda, suyun kaynama noktası deniz seviyesinde 100°C'dir. Bu nedenle cevap A seçeneği olarak verilir. 43. Hangisi bir koligatif özellik değildir?

  A) Basınç               B) Kaynama noktası     
  C) Osmotik basınç       D) Dondurma noktası    
  E) Tuzluluk derecesi   

 44. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A) Basınç olan soruda, koligatif özellikler, bir çözeltinin fiziksel özellikleri arasında yer alan, çözeltideki çözücü sayısına bağlı olarak değişen özelliklerdir. Bu özelliklerin değişimi, çözeltideki çözünenlerin molal konsantrasyonuyla orantılıdır. 45. Hangi ifade doğrudur?

  A) Dondurma noktası kaynama noktasından daha yüksektir.
  B) Bir çözeltinin dondurma noktası, çözeltinin derişimine bağlı değildir.
  C) Osmotik basınç, çözeltinin sıcaklığına bağlıdır.
  D) Kaynama noktası arttıkça, buhar basıncı azalır.
  E) Tuzluluk derecesi, çözeltinin molalitesi ile doğru orantılıdır.

 46. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E olan bu soruda, tuzluluk derecesinin molalite ile doğru orantılı olduğu ifadesi doğrudur. Dondurma noktası, kaynama noktasından daha düşüktür ve bir çözeltinin dondurma noktası, çözeltinin derişimine bağlıdır. Osmotik basınç ise, çözeltinin molalitesine ve sıcaklığına bağlıdır. 47. Hangisi bir çözeltinin osmotik basıncını artırır?

  A) Sıcaklık artışı                    B) Çözücünün molalitesinin artması   
  C) Çözünenin molalitesinin artması    D) Basınç azalması                   
  E) pH'ın düşmesi                     

 48. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani çözünenin molalitesinin artması bir çözeltinin osmotik basıncını artırır. Osmotik basınç, çözeltinin suyunun saf suya göre daha düşük kimyasal potansiyelinden kaynaklanır ve çözücüdeki suyun osmoz yoluyla çözelti tarafına doğru akışını sağlar. Molalite, çözünenin mol sayısının çözücünün kütlesine oranıdır ve bir çözeltideki çözünen miktarını ifade eder. Dolayısıyla, çözünenin molalitesinin artması, çözeltinin osmotik basıncını artırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları Detayları

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA VE ENERJİ
  1. Entropi
  2. Isı, Mekanik İş ve İç Enerji
  3. Sistem ve Çevre
  4. Termodinamiğin Birinci Yasası
  5. Termodinamiğin Üçüncü Yasası
 • TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE
  1. Dengeyi Etkileyen Faktörler
  2. Kimyasal Denge
  3. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  4. Maddeler nasıl Tepkimeye Girer?
  5. Sulu Çözelti Dengeleri
  6. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.test soruları; tamamı test formatında ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Distilasyon yöntemini tanıması ve uygulama prensiplerini anlaması amaçlanmaktadır.

Zayıf asitler ve bazların pH hesaplamalarını yapabilirim.

Kimyasal denge koşullarının değişmesinin, denge pozisyonunu ve tepkime hızını nasıl etkilediğini anlayabilirim.

Kimya derslerindeki katalizörlerin kullanımı ve reaksiyon hızı ile ilgilidir.

Kimyasal denklemler kullanılarak tamponlama kapasitesi hesaplanabilir.

Çözelti kimyası konusunda öğrencilerin kaynama noktası artış sabiti kavramını anlamalarını ve uygulamalarını sağlar.

Basınç değişiklikleri denge tepkimelerinin denge sabitini etkileyebilir.

Kimyasal denge sistemleri, sisteme eklenen reaktif miktarına bağlı olarak denge noktasını değiştirebilir.

Le Chatelier ilkesi, kimyasal denge sistemlerindeki dış etkenlerin denge konumunu nasıl etkileyebileceğini anlamamıza yardımcı olur.

kimyasal denge kavramının anlaşılmasıdır.

Kimyasal denge sistemleri ve Le Chatelier'in İlkesi hakkında temel bir anlayış geliştirme.

Kimyasal tepkimelerde reaksiyon hızını etkileyen faktörleri bilmektir.

Katalizörlerin tepkime hızını nasıl etkilediğine dair temel bir anlayışı ölçmektedir.

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörleri anlama ve ayırt etme becerisini ölçmektedir.

Kimyasal tepkimelerin hızını etkileyen faktörleri bilmeleri ve bunları anlamaları önemlidir.

Kimya konusunda Arrhenius denklemi ve tepkime hızı kavramlarını anlama kazanımını ölçmektedir.

Kimya konusunda tepkime hızını etkileyen faktörleri öğrenmek için yapılan bir test sorusudur.

kryoskopi sabiti ve donma noktasındaki değişim arasındaki ilişkiyi anlayabilmektir ve Kf sabitini tanıyabilmektir.

Suyun kaynama noktası ile atmosferik basınç arasındaki ilişkiyi anlamaktır ve bu bilgiyi kullanarak suyun kaynama noktasının belirlenmesini sağlayabilmektir.

Kimya alanındaki temel kavramlardan olan koligatif özelliklerin tanımını bilmek ve bu özellikler arasında yer almayan bir özelliği ayırt edebilmek.

Çözeltilerle ilgili temel koligatif özellikler hakkında bilgiyi test etmektedir.

Çözeltinin osmotik basıncı ve molalite kavramlarını anlamak ve aralarındaki ilişkiyi kavramaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri