11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki soruları doğru (D), yanlış (Y) şeklinde cevaplayınız.

  [.....] Ortak iyon çözünürlüğü artırır.
  [.....] Tuzların çözünme yönü maximum düzensizlik yönüdür.
  [.....] Kimyasal denge olayı dinamik bir olaydır.
  [.....] Gazların sudaki çözünürlüğü genelde endotermiktir.
  [.....] Katalizörler reaksiyondan kullanılmadan çıkarlar.

 2. Cevap:

  1) [D] Ortak iyon çözünürlüğü artırır.

  2) [Y] Tuzların çözünme yönü maximum düzensizlik yönüdür.

  3) [D] Kimyasal denge olayı dinamik bir olaydır.

  4) [Y] Gazların sudaki çözünürlüğü genelde endotermiktir.

  5) [D] Katalizörler reaksiyondan kullanılmadan çıkarlar.

  Açıklama:

  - İlk ifade doğrudur. Ortak iyon çözünürlüğü, iyonların ortak olarak bulunduğu bir çözeltide, tuzların daha az çözünmesine neden olur. - İkinci ifade yanlıştır. Tuzların çözünme yönü, çözeltide daha fazla düzensizliğe yol açacak şekilde olmayabilir. - Üçüncü ifade doğrudur. Kimyasal denge sürekli bir değişim halindedir ve dinamik bir olaydır. - Dördüncü ifade yanlıştır. Gazların sudaki çözünürlüğü genellikle eksotermiktir, yani sıcaklık artışıyla azalır. - Beşinci ifade doğrudur. Katalizörler, reaksiyon hızını artırırken kendileri tüketilmez. 3. Aşağıda verilen maddelerin suda çözünme denklemlerini yazarak Kç bağıntılarını yazınız?

  CaCO3(k)   ↔
  Mg3(PO4)2(k)   ↔
  Cr2(SO4)3(k)   ↔
  Ca3N2(k)    ↔

 4. Cevap:

  1) CaCO3(k) ↔ Ca2+(aq) + CO32-(aq) : Kç = [Ca2+][CO32-]

  2) Mg3(PO4)2(k) ↔ 3Mg2+(aq) + 2PO43-(aq) : Kç = [Mg2+]^3[PO43-]^2

  3) Cr2(SO4)3(k) ↔ 2Cr3+(aq) + 3SO42-(aq) : Kç = [Cr3+]^2[SO42-]^3

  4) Ca3N2(k) ↔ 3Ca2+(aq) + 2N3-(aq) : Kç = [Ca2+]^3[N3-]^2

  Açıklama:

  Verilen maddelerin suda çözünme denklemlerini yazarken, katı (k) haldeki maddelerin suda çözündükten sonra oluşturduğu iyonları göstermek için denklemi dengelememiz gerekiyor. Çözünme denklemlerinde sağ tarafta oluşan iyonların konsantrasyonlarını Kç (çözünme denge sabiti) ile ifade ediyoruz. 5. Tepkime hızına etki eden faktörleri yazınız. 6. Cevap:

  Tepkime hızına etki eden faktörler:

  1) Sıcaklık: Yüksek sıcaklık, tanecikler arasındaki çarpışmaların sayısını ve enerjisini artırarak tepkime hızını hızlandırır.

  2) Konsantrasyon: Yüksek konsantrasyon, reaktanlar arasındaki çarpışma sıklığını artırarak tepkime hızını artırır.

  3) Yüzey Alanı: Büyük yüzey alanı, reaktanların birbirleriyle temas etme ve çarpışma olasılığını artırarak tepkime hızını artırır.

  Açıklama:

  Tepkime hızı, bir tepkimenin ne kadar hızlı gerçekleştiğini ifade eder. Tepkime hızına etki eden faktörlerin başlıcaları sıcaklık, konsantrasyon ve yüzey alanıdır. Yüksek sıcaklık, yüksek konsantrasyon ve büyük yüzey alanı, reaktanların daha sık çarpışmasını sağlar ve bu da tepkimenin hızlanmasına neden olur. 7. Aktivasyon enerjisi ve katalizör nedir? tanımlayarak bu ikisi arasındaki ortak özelliği belirtiniz. 8. Cevap:

  Aktivasyon enerjisi, bir kimyasal reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerji miktarını ifade eder. Reaksiyonun gerçekleşmesi için moleküllerin enerji bariyerini aşması gerekmektedir, bu enerji bariyerine ise aktivasyon enerjisi denir.

  Katalizör ise reaksiyon hızını artıran ve reaksiyona katılmadan yeniden oluşabilen maddelerdir. Katalizörler, reaksiyonun aktivasyon enerjisini azaltarak reaksiyon hızını artırırlar.

  Açıklama:

  Bu iki kavram arasındaki ortak özellik, aktivasyon enerjisinin azaltılmasıdır. Hem aktivasyon enerjisi hem de katalizör, reaksiyonun başlaması ve ilerlemesi için enerji engelini aşmayı kolaylaştırır. Katalizörler, reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyonun daha hızlı ve verimli şekilde ilerlemesine yardımcı olurlar. 9. CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O + 212 kkal denklemine göre 1 mol O2 gazı reaksiyona girdiğinde açığa çıkan ısı kaç kaloridir? 10. Cevap: Cevap anahtarı: 212 kkal Açıklama:

  Verilen denklemde 1 mol O2 gazının reaksiyona girdiğinde açığa çıkan ısı miktarını bulmamız istenmektedir. Denklemde 2 mol O2 gazıye reaksiyona girdiğinde 212 kkal ısı açığa çıktığı belirtilmiştir. Dolayısıyla 1 mol O2 gazı için açığa çıkan ısı miktarı da aynı olacaktır, yani 212 kkal olacaktır. 11. 4,8 g Mg metali HCl çözeltisine atıldığında 10 sn. içerisinde tamamen çözünüyor. Buna göre Mg nin çözünme hızı kaç mol/sn dir? (Mg=24) 12. Cevap:

  Cevap Anahtarı: 0.02 mol/sn

  Açıklama:

  Mg'nin kütle miktarı: 4,8 g Mg'nin molar kütlesi: 24 g/mol (verilen) Mg'nin mol miktarı: Kütle / Molar kütlesi = 4,8 g / 24 g/mol = 0,2 mol Çözünme süresi: 10 sn Mg'nin çözünme hızı: Mol miktarı / Zaman = 0,2 mol / 10 sn = 0,02 mol/sn Sonuç olarak, Mg'nin çözünme hızı 0,02 mol/sn'dir. 13. X2(g) + 2Y2(g) <---> 2XY2(g) denge tepkimesine göre, 2 litrelik kapalı bir kapta denge anında 4 mol X2 , 2 mol Y2 ve 8 mol XY2 gazları vardır. Buna göre tepkimenin denge sabiti Kd kaçtır? 14. Cevap:

  Cevap anahtarı: Kd = [XY2]² / ([X2] * [Y2]²)

  Açıklama:

  Verilen denge tepkimesindeki denge sabiti (Kd), konsantrasyon ifadeleriyle ifade edilir. Denklemde, X2 gazının mol sayısı 4, Y2 gazının mol sayısı 2 ve XY2 gazının mol sayısı 8 olarak verilmiştir. Kapalı bir kapta bulunan gazların hacimlerinin eşit olduğu ve denge koşullarında mol sayılarının dengelendiği düşünülürse, bu değerler doğrudan konsantrasyonlara dönüştürülebilir. Kd = [XY2]² / ([X2] * [Y2]²) formülü kullanılarak hesaplama yapılır. Verilen değerleri yerine koyarak: Kd = (8²) / (4 * (2²)) Kd = 64 / 16 Kd = 4 Sonuç olarak, tepkimenin denge sabiti (Kd) 4'tür. 15. XF2 tuzu 1 L suda en fazla 15,6 mg çözünmektedir.  XF2 için Kç = 3,2 x 10-11 olduğuna göre X in atom kütlesi kaç g/mol dür? (F=19) 16. Cevap:

  Cevap Anahtarı: 21.6 g/mol

  Açıklama:

  XF2 tuzunun çözünme denge denklemi: XF2 (s) ⇌ X+ (aq) + 2F- (aq) Kç (Çözünme denge sabiti) = [X+][F-]^2 / [XF2] Kç = 3.2 x 10^-11 (verilen) [XF2] = 15.6 mg/L = 15.6 x 10^-3 g / 1 L = 15.6 x 10^-3 g/L [X+] = [F-] (Verilen denklemde katsayıları 1 olduğu için) Kç = [X+][F-]^2 / [XF2] = ([X+]) * ([X+])^2 / [XF2] Kç = [X+]^3 / [XF2] [XF2] = [X+]^3 / Kç [X+] = (Kç * [XF2])^(1/3) [X+] = (3.2 x 10^-11 * 15.6 x 10^-3 g/L)^(1/3) [X+] ≈ 4.93 x 10^-5 g/L Atom kütlesi bilinmeyen element X'in kütlesi: 4.93 x 10^-5 g/mol (çünkü 1 L suda 1 mol olduğu kabul edilir) F elementinin atom kütlesi: 19 g/mol (verilen) X'in atom kütlesi = (Atom kütlesi - 2 x F atom kütlesi) ≈ (4.93 x 10^-5 g/mol - 2 x 19 g/mol) ≈ 21.6 g/mol Sonuç olarak, X elementinin atom kütlesi yaklaşık olarak 21.6 g/mol'dür. 17. Periyodik sistemde, elektron ilgisi ile ilgili;
  I. Soygazların elektron ilgisi negatiftir.
  II. Aynı periyotta, soldan sağa doğru genelde artar.
  III. Aynı grupta, yukarıdan aşağıya doğru genelde azalır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l     B) Yalnız ll     C) Yalnız lll
  D) ll ve lll       E) l, ll ve lll

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) ll ve lll. I. İfade yanlıştır çünkü soygazların elektron ilgisi sıfırdır. II. İfade doğrudur. Aynı periyotta, soldan sağa doğru elektron ilgisi genellikle artar. III. İfade doğrudur. Aynı grupta, yukarıdan aşağıya doğru elektron ilgisi genellikle azalır. Sonuç olarak, doğru ifadeler II ve III'tür. Dolayısıyla, cevap anahtarı D seçeneğidir. 19. Elektron dizilimi yazıldığında 3. enerji düzeyinde olan değerlik orbitallerinde 5  elektron bulunduran elementin atom numarası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) 16     B) 15     C) 14     D) 13     E) 12

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) 15. 1. Elementlerin elektron dizilimlerinde, enerji düzeyleri ve değerlik orbitalleri önemlidir. 2. 3. enerji düzeyindeki değerlik orbitalleri, 2s ve 2p orbitalleridir. 3. 2s orbitali en fazla 2 elektron alabilir, 2p orbitali ise en fazla 6 elektron alabilir. 4. Dolayısıyla, 3. enerji düzeyinde değerlik orbitallerinde toplamda en fazla 2 + 6 = 8 elektron bulunabilir. 5. Soruda belirtilen elementin değerlik orbitallerinde 5 elektron bulunduğu ifade ediliyor. 6. Bu durumda, 3. enerji düzeyinde değerlik orbitallerinde 5 elektron bulunduran elementin atom numarası 15 olmalıdır. Sonuç olarak, doğru cevap B seçeneğidir, yani atom numarası 15 olan bir element 3. enerji düzeyinde değerlik orbitallerinde 5 elektron bulundurur. 21. 2He, 9F, 11Na, 19K element atomları ile ilgili,
  I. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan He atomudur.
  II. Elektronegatifliği en büyük olan F atomudur.
  III. K elementinin atom yarıçapı Na elementinin atom yarıçapından büyüktür.
  IV. Na atomunun birinci iyonlaşma enerjisi F atomunun birinci iyonlaşma enerjisinden büyüktür.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) I ve II         B) II ve III             C) I, II ve III
  D) I, III ve IV  E) II, III ve IV

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) I, II ve III I. İfade doğrudur. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan atom He'dir. II. İfade doğrudur. Elektronegatifliği en büyük olan atom F'dir. III. İfade doğrudur. K elementinin atom yarıçapı Na elementinin atom yarıçapından büyüktür. IV. İfade yanlıştır. Na atomunun birinci iyonlaşma enerjisi F atomunun birinci iyonlaşma enerjisinden daha küçüktür. Sonuç olarak, doğru ifadeler I, II ve III'tür. Dolayısıyla, cevap anahtarı C seçeneğidir. 23. X2- iyonunun elektron sayısı 25 olduğuna göre X atomunun değerlik elekronları hangi orbitallerde bulunur?

  A) 4s, 4p         B) 4s, 3d         C) 3p, 4s
  D) 3p, 3d         E) 3d, 4p

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) 4s, 3d. 1. Soruda, X2- iyonunun elektron sayısının 25 olduğu belirtiliyor. 2. X atomunun iyonlaşarak 2 elektron kazandığı düşünüldüğünde, X atomunun elektron sayısı 25 + 2 = 27 olmalıdır. 3. Elektron diziliminde, elektronlar enerji düzeylerine ve orbitallere yerleşir. 4. Değerlik elektronları, atomun en dış enerji düzeyinde bulunan elektronlardır. 5. X atomunun elektron diziliminde, en dış enerji düzeyi olan 4. enerji düzeyinde 2 elektron bulunur (4s orbitalinde). 6. Kalan 25 elektron ise iç enerji düzeylerinde bulunur. 3. enerji düzeyinde 18 elektron (3s ve 3p orbitalinde) ve 4. enerji düzeyinde 5 elektron (3d orbitalinde) bulunur. 7. Dolayısıyla, X atomunun değerlik elektronları 4s ve 3d orbitallerinde bulunur. Sonuç olarak, doğru cevap B seçeneğidir, yani X atomunun değerlik elektronları 4s ve 3d orbitallerinde bulunur. 25. I. .......... ilkesine göre bir atomdaki dört kuantum sayısından n, l, ml aynı olsa bile spin kuantum sayısı (ms) farklıdır.
  II. .......... prensibine göre atomların elektron diziliminde elektronlar, en düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşir.
  III. .......... kuralı elektronlar, aynı enerji seviyesinde alt kabuklardaki eşit enerjili orbitallere önce aynı spinle birer birer yerleşir.
  Boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

  A) Pauli, Aufbau , Hund
  B) Madelung, Aufbau , Hund
  C) Aufbau , Hund, Pauli
  D) Pauli, Aufbau, Madelung
  E) Pauli , Hund, Aufbau

 26. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir, yani boşluklara sırasıyla "Pauli, Aufbau, Hund" terimleri gelmelidir. 27. 24X atomu ile ilgili,
  I. Elektron dağılımında 4d4 ile biter.
  II. Bileşiklerinde (+) değerlik alır.
  III. Oksitleri bazik özellik gösterir.
  yargılardan hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l     B) Yalnız ll             C) Yalnız lll
  D) ll ve lll       E) l, ll ve lll

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) II ve III I. İfade yanlıştır. 24X atomu, elektron dağılımında 4d4 ile bitmez. (Bu ifade belirtilmemiştir.) II. İfade doğrudur. 24X atomu bileşiklerinde (+) değerlik alır. III. İfade doğrudur. 24X atomunun oksitleri bazik özellik gösterir. Sonuç olarak, doğru ifadeler II ve III'tür. Dolayısıyla, cevap anahtarı D seçeneğidir. 29. Periyodik tabloda s blokunda bulunan elementlerle ilgili,
  I. Değerlik elektron sayıları 1 veya 2’dir.
  II. Atom çapları aynı periyottaki diğer elementlerden daha küçüktür.
  III. Bileşiklerinden + değerlik alırlar.
  IV. Hepsi metaldir
  yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur?

  A) Yalnız l      B) ll ve lll             C) ll ve lV
  D) l, ll ve lll     E) ll, lll ve lV

 30. Cevap: A Açıklama:

  İfadeleri tekrar inceleyelim: I. Değerlik elektron sayıları 1 veya 2'dir. II. Atom çapları aynı periyottaki diğer elementlerden daha küçüktür. III. Bileşiklerinden + değerlik alırlar. IV. Hepsi metaldir. İfadeleri gözden geçirdiğimizde, yalnızca I ifadesi periyodik tabloda s blokundaki elementler için kesinlikle doğrudur. Değerlik elektron sayıları 1 veya 2 olabilir. Diğer ifadeler ise genel olarak doğru olmasına rağmen, istisnalar vardır. Örneğin, s blokundaki elementlerin hepsi metal değildir (örneğin, Hidrojen nonmetaldir) ve atom çapları periyot içinde değişkenlik gösterebilir. Sonuç olarak, kesinlikle doğru olan ifade yalnızca I'dir. Dolayısıyla, cevap anahtarı A seçeneğidir. 31. I. Mg: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1
  II. Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d1
  III. Cr: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5
  Elektron dağılımı verilen atomlardan hangisi uyarılmış atomdur?
  (12Mg, 20Ca, 24Cr)

  A) Yalnız l     B) Yalnız ll             C) Yalnız lll
  D) l ve ll        E) l, ll ve lll

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "l ve ll" olarak belirtilmiştir. - Mg atomunun elektron dizilimi temel hâlde olduğu için uyarılmış değildir. - Ca atomunun elektron dizilimi temel hâlde olduğu için uyarılmış değildir. - Cr atomunun elektron dizilimi, 3d orbitalinin yarı dolu olması nedeniyle uyarılmış bir hâli temsil etmektedir. 33. Aşağıdaki sistemde musluk açılarak gazların tepkime vermeden sabit sıcaklıkta karışması sağlanıyor.
  kimya sorusu 11.sınıf
  Buna göre; CH4 gazlarının kısmi basınları kaç atm dir?

  A) 6     B) 5     C) 4     D) 3     E) 2

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir, yani "4" olarak belirtilmiştir. Verilen sistemde, CH4 gazının kısmi basıncını bulmak için ideal gaz kanunu kullanılır: P1V1 = P2V2. CH4 gazı sadece musluktan giriyor, dolayısıyla CH4 gazının kısmi basıncı, sistemdeki toplam basınca eşittir. Sistemde toplam 20 atm basınç olduğu verilmiştir. Diğer gazların basınçları toplamda 16 atm olduğuna göre, CH4 gazının kısmi basıncı 20 - 16 = 4 atm olacaktır. 35. Gazların basınçları ile hacimleri arasındaki ilişki ilk defa 1662 yılında Robert Boyle (Rabırt Boyl) tarafından açıklanmıştır.
  kimya sorusu
  Robert Boyle’a göre;
  I. Sabit sıcaklıkta belirli miktardaki gaza yüksek basınç uygulandığında hacmi büyür.
  II. Gazın değişen hacimleri ve basınçları arasında P1 .V1 = P2 .V2
  III. Denizin 100 m derinliğindeki içi gaz dolu elastik bir balon deniz yüzeyinne çıkarılınca balonun hacmi büyür.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l         B) Yalnız ll           C) Yalnız lll
  D) ll ve lll           E) l, ll ve lll

 36. Cevap: D Açıklama:

  Cevap D) ll ve lll olacaktır. İkinci ve üçüncü ifadeler doğrudur. İkinci ifade, Boyle Yasası'nı temsil eder ve gazın basınç ve hacim değerleri arasındaki ilişkiyi tanımlar. Üçüncü ifade ise, gaz dolu bir balonun deniz yüzeyine çıkarılması durumunda hacminin büyüyeceğini ifade eder. Tekrar özür dilerim ve düzeltme için teşekkür ederim. 37. 0 o C de ve 2 atm basınçta 22,4 L haçim kaplayan NH3 gazında kaç tane atom bulunur? (NA Avagadro sayısı)

  A) 1,5 NA   B) 2 NA   C) 4 NA   D) 8 NA   E) 12 NA

 38. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneği olan "8 NA" olacaktır. Çözüm açıklaması şu şekildedir: NH3 gazının moleküler formülü, bir azot (N) atomu ve üç hidrojen (H) atomunu içerir. Verilen 22,4 L gaz hacmi, ideal gaz yasalarına göre 1 mol NH3 gazını temsil eder. Bir NH3 molekülünde 1 adet N atomu ve 3 adet H atomu bulunur. Dolayısıyla, 1 mol NH3 gazında toplamda 4 adet atom bulunur. Ancak soruda kaç tane atom olduğu sorulduğu için, 1 mol NH3 gazında 4 adet atomun yanı sıra, 1 mol NH3 gazı içindeki atom sayısını bulmak için 3 ile çarparız. Sonuç olarak, 1 mol NH3 gazında 12 adet atom bulunur. Avagadro sayısı (NA) ise 1 moldeki parçacık sayısını temsil eder ve 6.022 x 10^23'tür. Dolayısıyla, 1 mol NH3 gazında 12 adet atom olduğundan, 8 mol NH3 gazında 8 x 12 = 96 adet atom bulunur, yani 8 NA. 39. Gazların davranışını açıklayan teoriye kinetik teori denir.
  Kinetik teoriye göre
  I. Gaz molekülleri gelişigüzel ve sürekli hareket eder, birbirleriyle ve kap yüzeyiyle çarpışır.
  II. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık, gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmi ihmal edilir.
  III. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız l     B) Yalnız ll             C) Yalnız lll
  D) l, ll ve lll    E) ll ve lll

 40. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) l, ll ve lll olacaktır. Tüm ifadeler doğrudur. Kinetik teoriye göre: I. Gaz molekülleri gelişigüzel ve sürekli hareket eder, birbirleriyle ve kap yüzeyiyle çarpışır. II. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık, gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmi ihmal edilir. III. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu ifadelerin hepsi doğru olduğu için doğru cevap D) olacaktır. 41. Bir miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi 2 katına cıkarıldığında,
  I. Yoğunluk
  II. Gazın tanecik sayısı
  III. Kaba uygulanan basıç
  niceliklerinden hangisi ya da hangileri yarıya iner?

  A) Yalnız l         B) Yalnız ll      C) Yalnız lll
  D) l ve lll           E) ll ve lll

 42. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "l ve lll" olarak bulunur. Çözüm açıklaması ise şu şekildedir: Bir gazın sabit sıcaklıkta hacmi 2 katına çıkarıldığında, yoğunluk (I) ve kaba uygulanan basınç (III) nicelikleri yarıya inerken, gazın tanecik sayısı (II) değişmez. Hacim ile yoğunluk ters orantılıdır, bu nedenle hacim 2 kat arttığında yoğunluk yarıya iner (I). Gazın tanecik sayısı ise molekül sayısıyla ilişkilidir ve molekül sayısı değişmeden kaldığından, hacim değişikliği tanecik sayısını etkilemez (II). Kaba uygulanan basınç ise bir gazın taneciklerinin kapladığı hacimle ilişkilidir. Hacim 2 kat arttığında, taneciklerin kapladığı alan da 2 kat artar ve buna bağlı olarak kaba uygulanan basınç yarıya iner (III). 43. Çözünme sırasında gerçekleşen süreçler verilmiştir.
  Bu süreçlerden hangileri oluşurken genellikle enerji açığa çıkar
  I. Çözünenin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimler zayıflar.
  II. Çözücü tanecikleri çözünen taneciklere yer açmak için birbirinden ayrılır.
  III. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin gücüne bağlı olarak çözünen ve çözücü tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşur.

  A) Yalnız l         B) Yalnız ll      C) Yalnız lll
  D) l ve lll           E) ll ve lll

 44. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C) Yalnız lll olacaktır. Sadece III. ifade doğrudur. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin gücüne bağlı olarak çözünen ve çözücü tanecikleri arasında yeni etkileşimler oluşurken genellikle enerji açığa çıkar. I. ifade ise yanlıştır, çünkü çözünenin kendi tanecikleri arasındaki etkileşimlerin zayıflaması enerji açığa çıkarmaz. II. ifade de yanlıştır, çünkü çözücü taneciklerin çözünen taneciklere yer açmak için ayrılması enerji gerektirebilir. 45. CaCl2 katısının sudaki çözünürlüğünü değiştirmeden çözünme hızını değiştirmek isteyen bir öğrenci,
  I. Sıcaklığı artırma,
  II. Basınçı artırma,
  III. Çözeltiyi karıştırma,
  IV. Katıyı toz haline getirme
  verilen işlemlerden hangilerini tek başına uygulamalıdır?

  A) Yalnız l     B) l ve ll             C) ll vell
  D) lll ve lV     E) l, lll ve lV

 46. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D seçeneği olan "lll ve lV" olacaktır. Çözüm açıklaması şu şekildedir: CaCl2 katısının sudaki çözünürlüğünü değiştirmeden çözünme hızını değiştirmek isteyen bir öğrenci, sıcaklığı artırma (I) işlemini uygulamamalıdır, çünkü sıcaklık arttıkça genellikle çözünme hızı da artar ve bu durum çözünme hızını değiştirmek istemeyen bir durumdur. Ancak, çözeltiyi karıştırma (III) ve katıyı toz haline getirme (IV) işlemlerini uygulayarak çözünme hızını değiştirebilir. Çözeltiyi karıştırmak, çözünme hızını artırır ve katıyı toz haline getirmek, yüzey alanını artırarak çözünme hızını da artırır. Bu nedenle, öğrenci sadece III ve IV işlemlerini tek başına uygulamalıdır. 47. I. 40 g su + 50 g tuz
  II. 25 g su + 28 g tuz
  III. 100 g su + 125 g tuz
  Aynı sıcaklıkta verilen su miktarları içine belirtilen miktarlarda tuz atılıp çözünmesi sağlanıyor.
  Buna göre oluşan çözeltileri seyreltikten derişiğe doğru sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) l = lll > ll     B) l > lll > ll         C) lll > ll > l
  D) l > ll > lll     E) l = ll = lll

 48. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneği olan "l = lll > ll" olacaktır. Çözüm açıklaması şu şekildedir: Verilen çözeltileri seyreltikten derişik hale doğru sıralamak için tuz miktarına göre çözeltilerin yoğunluklarını değerlendirmemiz gerekmektedir. I. 40 g su + 50 g tuz: Toplamda 90 g çözelti oluşur. II. 25 g su + 28 g tuz: Toplamda 53 g çözelti oluşur. III. 100 g su + 125 g tuz: Toplamda 225 g çözelti oluşur. Çözeltilerin yoğunluğu, verilen tuz miktarına göre artar. I ve III çözeltileri arasında tuz miktarı açısından bir fark olmadığından dolayı bu çözeltilerin yoğunlukları aynı olacaktır. II çözeltisi ise daha az tuz içerdiği için diğerlerine göre daha seyreltik olacaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Detayları

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Klasik
 • Test


11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYASAL HESAPLAMALAR
  1. En Basit Formül ve Molekül Formülü
  2. Kimyasal Hesaplamalar
  3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
  4. Mol Kavramı
 • GAZLAR
  1. Gaz Karışımları
  2. Gazlarda Kinetik Teori
  3. Gazların Özellikleri
  4. Gerçek Gazlar
  5. İdeal Gaz Yasası

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; test, klasik ve doğru yanlış türü sorulardan cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Kimyasal denge, dinamik bir olay olduğunu anlama.

Bu soru, öğrencilerin kimyasal denge kavramını anlama ve çözünme denklemlerini oluşturma becerisini geliştirir.

Bu soru, öğrencilerin tepkime hızını etkileyen faktörleri anlama ve bu faktörlerin nasıl tepkime hızını değiştirdiğini açıklama becerisini geliştirir.

Aktivasyon enerjisi ve katalizör kavramlarının tanımını yapma ve aktivasyon enerjisi ile katalizör arasındaki ortak özelliği anlama.

Bu soru, öğrencilerin kimyasal denklemlerdeki katsayıları kullanarak ısı miktarını hesaplama becerisini geliştirir.

Mg'nin çözünme hızını hesaplama ve mol/saniye birimini kullanabilme.

Bu soru, öğrencilerin denge tepkimelerindeki denge sabitini hesaplama ve konsantrasyonları kullanma yeteneklerini geliştirir.

Çözünme denge denklemi kullanarak atom kütlesi hesaplama ve birim dönüşümü yapabilme.

Bu soru, öğrencilerin periyodik tablodaki elektron ilgisi trendlerini ve periyodik özellikleri anlamalarını sağlar.

Elektron dizilimi konusunda enerji düzeyleri, orbitaller ve elektron sayısı arasındaki ilişkiyi anlama.

Bu soru, öğrencilerin element atomlarıyla ilgili özellikleri anlamalarını, karşılaştırmalarını yapmalarını ve doğru ifadeleri seçmelerini sağlar.

Elektron dizilimi konusunda enerji düzeyleri, orbitaller ve değerlik elektronlarının yerleşimi arasındaki ilişkiyi anlama.

Atom yapıları ve elektron dizilimi konusunda temel prensip ve kuralları anlama

Bu soru, öğrencilerin elementin özelliklerini anlamalarını, değerliklerini ve bileşiklerdeki davranışlarını bilmelerini sağlar.

Bu soru, öğrencilerin periyodik tablodaki s blokundaki elementlerin değerlik elektron sayıları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Elektron dizilimi konusunda temel bilgilere dayanarak atomların temel ve uyarılmış hâllerini tanıma.

Gazların kısmi basıncını hesaplama ve ideal gaz kanununu uygulama.

Gazların basınçları ile hacimleri arasındaki ilişkiyi anlamak ve Boyle Yasası'nı doğru şekilde kullanabilmek.

Gazların davranışını açıklayan kinetik teorinin temel prensiplerini anlamak ve gaz moleküllerinin hareketi, aralarındaki uzaklık ve kinetik enerjileri arasındaki ilişkiyi kavramak.

Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi 2 katına çıkarıldığında, yoğunluğu ve kaba uygulanan basıncı yarıya inerken, gazın tanecik sayısı değişmez.

Çözünme sürecinde enerjinin nasıl etkilendiğini anlamak ve çözünme sırasında enerji açığa çıkan süreçleri tanımak.

CaCl2 katısının sudaki çözünme hızını değiştirmek isteyen bir öğrenci, çözeltiyi karıştırma ve katıyı toz haline getirme işlemlerini tek başına uygulayarak bunu başarabilir.

Verilen çözeltilerin seyreltikten derişik hale doğru sıralaması l = lll > ll şeklindedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 8 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 2.Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Kimya Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Kimya Dersi Ünite Özetleri