11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme CEVAPLARI

 1. Kinetik teorinin temel varsayımlarından biri olan "Gaz molekülleri rastgele ve her yöne bir doğru boyunca hareket eder" ifadesi hangi ilkeyi açıklar?

  A) Charles Yasası       B) Boyle Yasası        
  C) Avogadro Yasası      D) Gay-Lussac Yasası   
  E) Brown Hareketi                              

 2. Cevap: E Açıklama:

  Kinetik teorinin temel varsayımlarından biri olan bu ifade, Brown hareketini açıklar. Gaz molekülleri rastgele ve her yöne hareket ederler, bu da Brown hareketinin temelini oluşturur. 3. Kinetik teoriye göre, aynı sıcaklıkta olan farklı gaz molekülleri için hangi ifade doğrudur?

  A) Ortalama kinetik enerjileri farklıdır.
  B) Gaz molekülleri arasında çekme ve itme kuvvetleri bulunur.
  C) Gaz molekülleri arasındaki boşluklar çok küçüktür.
  D) Gaz molekülleri sürekli olarak birbirleriyle yapışır.
  E) Gaz molekülleri yalnızca aynı yönde hareket eder.

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kinetik teoriye göre, aynı sıcaklıkta olan farklı gaz molekülleri için ortalama kinetik enerjiler farklıdır. 5. Aynı sıcaklıkta X gazının difüzyon hızı, Y gazının difüzyon hızının 3 katıdır. Eğer Y gazının mol kütlesi 16 g/mol ise, X gazının mol kütlesi ne olabilir?

  A) 2 g/mol    B) 4 g/mol    C) 8 g/mol    D) 12 g/mol    E) 16 g/mol    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Graham Difüzyon Yasası'na göre, gazların difüzyon hızları, mol kütlesinin karekökü ile ters orantılıdır. Y gazının mol kütlesi 16 g/mol ve X gazının difüzyon hızı Y gazının 3 katı ise, X gazının mol kütlesi 2 g/mol olmalıdır. 7. Aynı sıcaklıkta iki gazın difüzyon hızları arasındaki oranı hesaplamak için hangi bilgiye ihtiyaç vardır?

  A) Gazların sıcaklık değeri    B) Gazların hacmi             
  C) Gazların yoğunluğu          D) Gazların mol kütlesi       
  E) Gazların basıncı                                          

 8. Cevap: D Açıklama:

  Aynı sıcaklıkta iki gazın difüzyon hızları arasındaki oranı hesaplamak için gazların mol kütlesine ihtiyaç vardır. 9. Bir kap içinde oksijen ve azot gazlarının karışımı bulunuyor. Oksijen gazının kısmi basıncı 0,5 atm ve azot gazının kısmi basıncı 0,7 atm ise, bu gaz karışımının toplam basıncı ne kadar olur?

  A) 0,5 atm    B) 0,7 atm    C) 1,0 atm    D) 1,2 atm    E) 1,5 atm    

 10. Cevap: D Açıklama:

  Toplam basınç, oksijen gazının kısmi basıncı (0,5 atm) ile azot gazının kısmi basıncı (0,7 atm) toplamıdır: 0,5 atm + 0,7 atm = 1,2 atm. 11. Bir gaz karışımının içindeki gazların kısmi basınçları sırasıyla PA = 2 atm, PB = 3 atm ve PC = 1 atm ise, bu gaz karışımının toplam basıncı ne kadardır?

  A) 2 atm    B) 3 atm    C) 4 atm    D) 6 atm    E) 7 atm    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Toplam basınç, PA + PB + PC = 2 atm + 3 atm + 1 atm = 6 atm olacaktır. 13. Gerçek gazların ideal gazlardan farklı davranmalarının nedeni nedir?

  A) Gazların türüne bağlıdır.
  B) Sıcaklığın etkisi yoktur.
  C) Basınca bağlıdır.
  D) Kimyasal reaksiyonlara bağlıdır.
  E) Gazların yoğunluğuna bağlıdır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Gerçek gazların ideal gazlardan farklı davranmalarının başlıca nedenlerinden biri basınca bağlı olarak sıkışma faktörünün değişmesidir. 15. Gerçek bir gazın sıkıştırma faktörü neyi ifade eder?

  A) Gazın türünü
  B) Gazın sıcaklığını
  C) Gazın yoğunluğunu
  D) Gazın ideal gaz davranışından sapmasını
  E) Gazın hacmini

 16. Cevap: D Açıklama:

  Gerçek bir gazın sıkıştırma faktörü, gazın ideal gaz davranışından sapmasını ölçen bir orandır. 17. Gerçek gazlar hangi faktörlere bağlı olarak ideal gaz davranışından saparlar?

  A) Sadece gazın türüne bağlıdır.
  B) Sıcaklık ve gazın türüne bağlıdır.
  C) Sıcaklık, basınç ve gazın türüne bağlıdır.
  D) Gazın yoğunluğuna bağlıdır.
  E) Gazın hacmine bağlıdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Gerçek gazların ideal gaz davranışından sapması, sıcaklık, basınç ve gazın türü gibi faktörlere bağlıdır ve bu faktörlerin kombinasyonlarına göre değişiklik gösterebilir. 19. Gerçek gazların ideal gazlardan farklı davranmalarına neyin neden olduğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gazların sıcaklığına bağlıdır.
  B) Gazların türüne bağlıdır.
  C) Gazların yoğunluğuna bağlıdır.
  D) Gazların hacmine bağlıdır.
  E) Gazların rengine bağlıdır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Gerçek gazların ideal gazlardan farklı davranmalarının nedenlerinden biri, gazın türüne bağlı olarak moleküller arasındaki etkileşimlerin farklı olmasıdır. 21. Faz diyagramlarındaki üçlü nokta nedir?

  A) Katı, sıvı ve gazın bir arada bulunduğu nokta.
  B) Katı ve sıvının bir arada bulunduğu nokta.
  C) Gaz ve sıvının bir arada bulunduğu nokta.
  D) Katı ve gazın bir arada bulunduğu nokta.
  E) Sadece katının bulunduğu nokta.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Üçlü nokta, bir faz diyagramında katı, sıvı ve gaz fazlarının aynı anda bulunduğu noktayı temsil eder. 23. Faz diyagramlarında iki faz arasındaki dengeyi gösteren çizgiye ne ad verilir?

  A) Faz sınırı          B) Çekirdek çizgisi   
  C) Çizgi sınırı        D) Faz noktası        
  E) Yoğuşma çizgisi                           

 24. Cevap: A Açıklama:

  Faz diyagramlarında iki faz arasındaki dengeyi gösteren çizgilere "faz sınırı" denir. 25. Sıvı suyun sıvı-buhar dengesine ulaşmasına ne sebep olur?

  A) Buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olması.
  B) Sıcaklığın artması.
  C) Gaz fazın tamamen sıvı fazına geçmesi.
  D) Sıvı fazın sıcaklıkla ilişkisi.
  E) Buharlaşmanın hiç gerçekleşmemesi.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sıvı suyun sıvı-buhar dengesine ulaşması, buharlaşma hızının yoğuşma hızına eşit olduğu noktada gerçekleşir. 27. Karbon dioksidin faz diyagramında sıvı fazın özellikleri nelerdir?

  A) 1 atm basınçta sıvı karbon dioksit yoktur.
  B) Sıvı karbon dioksit sıcaklıkla artar.
  C) Sıvı karbon dioksit, gaz fazın altındadır.
  D) Sıvı karbon dioksit gazdan daha yoğundur.
  E) Sıvı karbon dioksit 1 atm basıncında erir.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Karbon dioksidin faz diyagramına göre, 1 atm basınçta sıvı karbon dioksit mevcut değildir. Bu nedenle sıvı karbon dioksiti bu basınçta gözlemlemek mümkün değildir. 29. Kritik sıcaklık ve kritik basınç nedir?

  A) Bir gazın sıvı fazda bulunabileceği en yüksek sıcaklık ve basınçtır.
  B) Gazların yoğunluğunu belirleyen değerlerdir.
  C) Gazların süperkritik akışkanlara dönüşme sıcaklığıdır.
  D) Gazların sıvılaştırılmasında kullanılan sıcaklık ve basınç değerleridir.
  E) Gazların faz diyagramları üzerindeki kritik noktaları temsil eder.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Kritik sıcaklık, bir gazın sıvı fazda bulunabileceği en yüksek sıcaklığı, kritik basınç ise bu sıcaklıkta sıvı fazın oluşabilmesi için gereken basıncı temsil eder. 31. Süperkritik akışkan nedir?

  A) Gaz ve sıvı fazlarının dengede olduğu bir madde.
  B) Gazların kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin altında bulunduğu madde.
  C) Bir gazın sıvı fazda bulunduğu en yüksek sıcaklık ve basınç değerlerini ifade eden madde.
  D) Gazların moleküllerinin yavaşladığı bir olay.
  E) Joule-Thomson olayının uygulandığı madde.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Süperkritik akışkan, gaz ve sıvı fazlarının dengede olduğu, kritik sıcaklık ve basınç değerlerinin üzerindeki bir maddeden bahseder. 33. Amonyum iyonunun (NH4+) yükseltgenme basamağı nedir ve neden +1 olarak kabul edilir?


 34. Cevap: Amonyum iyonunun yükseltgenme basamağı +1'dir. Bu, amonyum iyonunun bir elektron vererek +1 yükseltgenme basamağına ulaştığını gösterir. Genellikle hidrojenin ametallerle yaptığı bileşiklerde yükseltgenme basamağı +1 olarak kabul edilir. Açıklama: 35. Periyodik tablodaki 1A grubu elementlerin yükseltgenme basamakları nedir?


 36. Cevap: 1A grubu elementlerin yükseltgenme basamakları grup numarasına eşittir. Yani, 1A grubundaki elementler genellikle +1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Açıklama: 37. 4. periyot d bloku elementlerinin en yaygın yükseltgenme basamakları nelerdir?


 38. Cevap: 4. periyot d bloku elementlerinin en yaygın yükseltgenme basamakları +2 ve +3'dür. Bu elementler farklı yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir, ancak çoğunlukla +2 ve +3 yükseltgenme basamakları en kararlı olanlardır. Bu değişkenlik, bu elementlerin elektron yapılarına ve kimyasal reaktivitelerine bağlıdır. Açıklama: 39. Boyle Yasası nedir?


 40. Cevap: Boyle Yasası, sabit sıcaklıkta belirli bir miktar gazın basıncı ile hacminin ters orantılı olduğunu ifade eder. Yani, eğer sıcaklık sabit tutulurken gazın basıncı artırılırsa, hacmi azalır ve tam tersi durumda da geçerlidir. Açıklama: 41. Günlük hayatta Boyle Yasası'nın pratik bir uygulamasını verin.


 42. Cevap: Bir otomobil lastiği şişirilirken, içine hava pompaladığınızda lastiğin hacmi artar ve bu sırada basınç da artar. Bu durumda Boyle Yasası'nın bir örneğini gözlemlemiş olursunuz: sabit sıcaklıkta, gazın hacmi ve basıncı arasındaki ilişki. Açıklama: 43. Avogadro Yasası nedir ve hangi ilkeyi ifade eder?


 44. Cevap: Avogadro Yasası, sabit basınç ve sıcaklıkta eşit hacimdeki farklı gazların eşit sayıda molekül (veya atom) içerdiğini ifade eder. Bu yasa, gazların miktarı ile hacmi arasındaki ilişkiyi tanımlar. Açıklama: 45. Gay-Lussac Yasası nedir ve neyi ifade eder?


 46. Cevap: Gay-Lussac Yasası, sabit hacimde bulunan bir gazın basıncının, mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olduğunu ifade eder. Yani, eğer sıcaklık sabit tutulurken gazın mutlak sıcaklığı artırılırsa, basınç da artar. Açıklama: 47. Bir gazın hacmi, sabit basınç ve sıcaklıkta 5 litre olarak ölçülmüştür. Eğer aynı şartlarda gazın miktarı iki kat artırılırsa yeni hacmi nedir?


 48. Cevap: Avogadro Yasası'na göre, sabit basınç ve sıcaklıkta gazın miktarı ile hacmi doğru orantılıdır. Eğer gazın miktarı iki kat artırılırsa, yeni hacim de iki kat artar ve 10 litre olur. Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme Detayları

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 07 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik


11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN ATOM TEORİSİ
  1. Atomla İlgili Düşünceler
  2. Atomun Kuantum Modeli
  3. Elementleri Tanıyalım
  4. Kimyanın Sembolik Dili ve Adlandırma
  5. Periyodik Özellikler
  6. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
  7. Yükseltgenme Basamakları

Ayrıca 11.sınıf kimya dersi 1.dönem 1.değerlendirme soruları; mebsinavlari.com tarafından test, klasik türde cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavı 11.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Değerlendirme sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.