11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisini ortaya atmasında İslam astronomlarının hangi çalışmaları etkili olmuştur?

  A) Sabit yıldızların hareket teorisi
  B) Tutulmaların hesaplanması
  C) Yer Merkezli Evren teorisinin eleştirilmesi
  D) Tûsî Çifti
  E) Hepsi

 2. Cevap: E Açıklama:

  İslam astronomlarının farklı alanlardaki çalışmaları, Kopernik'in teorisinin oluşumunda etkili olmuştur. 3. Hangisi, Pîrî Reis'in dünya haritalarında kullanılan izdüşüm sistemidir?

  A) Merkatör izdüşümü         B) Robinson izdüşümü        
  C) Winkel tripel izdüşümü    D) Peters projeksiyonu      
  E) Sinusoidal izdüşüm                                    

 4. Cevap: A Açıklama:

  Pîrî Reis'in dünya haritaları Merkatör izdüşüm sistemiyle çizilmiştir. 5. İslam dünyasında hastanelerin açılmasında etkili olan faktörlerden biri hangisidir?

  A) Tehlikeli hastalıkların sınırlandırılması
  B) Sadece kimsesizlerin tedavi edilmesi
  C) Devlet yöneticilerinin ve vakıfların desteği
  D) Hastalara ameliyat yapılması
  E) Hastanelerin özel şirketler tarafından kurulması

 6. Cevap: C Açıklama:

  İslam devletleri, tehlikeli hastalıkların sınırlandırılması, bulaşıcı hastalıklara yakalananların tedavisi ve kimsesizlere yardım etme amacıyla hastaneler açmışlardır. 7. XIII. yüzyıl İslâm dünyasında tıp eğitimi hangi kurumlarda verilmiştir?

  A) Sadece tıp okulları           B) Medreseler ve özel okullar   
  C) Hastaneler ve medreseler      D) Özel okullar                 
  E) Medreseler ve hastaneler                                      

 8. Cevap: C Açıklama:

  X. yüzyılın sonunda tıp eğitimi hastanelerde, özel okullarda ve usta-çırak ilişkisi içinde verilmekteydi. Medreselerin kurulmasıyla birlikte tıp eğitimi medreselerde de verilmeye başlandı. 9. El-Cezerî'nin tasarladığı makinelerden hangisi su saati değildir?

  A) Abdest almak için düzenlenmiş otomat
  B) Hisarlı kan alma teknesi
  C) Kılıç tutan çocuğun mumlu saati
  D) Kayık su saati
  E) Dört sürgülü kapı kilidi

 10. Cevap: E Açıklama:

  Metinde "El-Cezerî'nin tasarladığı aletler yer çekimi kuvvetiyle çalışır ve yer çekimi kuvvetiyle düşürülen bir ağırlık yahut boşalan bir kaptaki şamandıra veya batan bir cisimle elde edilir" denmektedir. Bu nedenle Dört Sürgülü Kapı Kilidi bir su saati değildir. 11. İbn Nefis, hastaları hangi tıbbi yöntemle tedavi etmiştir?

  A) Akupunktur              B) Hipocrat yöntemleri    
  C) Geleneksel Çin tıbbı    D) Antik Mısır tıbbı      
  E) Burun damlatma                                    

 12. Cevap: E Açıklama:

  Metinde "Hastamızın baş ağrısını gidermek için bu karışımı burundan vermeye devam edelim." bilgisi yer almaktadır. 13. Endülüs'te Zerkâlî tarafından icat edilen, her yerin ufkunu temsil edebilen evrensel astronomi aleti nedir?

  A) Sahafi            B) Teodolit         
  C) Planisphaerium    D) Astrolab         
  E) Atlas                                 

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sahafi, her yerin ufkunu temsil edecek tarzda dairevi hareketli yapılmış evrensel bir usturlaptır. 15. İbn Tufeyl'in etkisi altında kalan ve felsefi romanın ilk örneğini yazan yazar kimdir?

  A) Daniel Defoe    B) Aristo         
  C) Gazâlî          D) İbn Rüşd       
  E) Farabi                            

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hay bin Yakzan adlı eseriyle felsefi romanın ilk örneğini veren İbn Tufeyl'in etkisi, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe eserinde açıkça görülmektedir. 17. İbn Heysem'in yaptığı deneyde hangi gözlem, ışıkların birbirine karışmadığı kaidesine ulaşmasına neden olmuştur?

  A) Işıkların delikten geçerek duvara yansıması
  B) Bir mumun gönderdiği ışığın önünün kapatıldığında duvardaki görüntünün kaybolması
  C) Yansıyan görüntünün mumun aynadaki görüntüsüne benzemesi
  D) Işıkların farklı renklerde olması
  E) Işıkların farklı hızlarda yayılması

 18. Cevap: B Açıklama:

  Işıkların birbirine karışmadığı kaidesi, bir mumun gönderdiği ışığın önünün kapatıldığında duvardaki görüntünün kaybolması gözleminden çıkarılmıştır. 19. İbn Heysem'in deneyinde diyaframın daraltılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her şamdanın karşısındaki ışık görüntüsü daha parlak hale gelir.
  B) Her şamdanın karşısındaki ışık görüntüsü daha net hale gelir.
  C) Duvardaki ışık görüntü sayısı azalır.
  D) Duvardaki ışık görüntü sayısı artar.
  E) Duvardaki ışık görüntüleri birbirine yaklaşır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Diyafram daraltıldığında, delikten geçen ışık miktarı azalır. Bu, her şamdanın karşısındaki ışık görüntüsünün daha net hale gelmesine neden olur. 21. Bîrûnî, hangi disiplinde yeni bir bilim dalı geliştirdiğini belirtmiştir?

  A) Astronomi       B) Coğrafya       
  C) Trigonometri    D) Jeodezi        
  E) Fizik                             

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bîrûnî, Tahdîd Nihâyât el-Emâkin li-Tashîh Mesâfât el-Mesâkin adlı eserinde matematiksel coğrafyanın bağımsız bir disiplin hâline gelmesini sağlayan jeodezi adlı bilim dalını geliştirdiğini ifade etmiştir. 23. Bîrûnî'nin Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir adlı eseri aşağıdaki konulardan hangilerini içermez?

  A) Mineraloji    B) Fizyoloji    C) Şiir    D) Sosyoloji    E) Eczacılık    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir, mineraloji, madencilik, kimya, sosyoloji, tıp, fıkıh ve eczacılık gibi konuları ele alan bir eserdir. Şiir konuları bu eser kapsamına girmez. 25. Abdurrahmân el-Hâzînî'nin Mîzân el-Hikme adlı eseri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

  A) Felsefe    B) Astronomi    C) Fizik    D) Tıp    E) Edebiyat    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Mîzân el-Hikme'nin tam anlamıyla bir fizik kitabı olduğunu ve Müslüman bilginlerinin bildiği birçok fiziksel yasayı öğrettiğini belirtmektedir. 27. Gazâlî'nin meşhur eseri nedir?

  A) Kitâbu'l-Hidâye           B) İhyâü Ulûmi'd-Din        
  C) el-Munkiz min el-Dalal    D) Tehâfütü'l-Felasife      
  E) el-Mahalli                                            

 28. Cevap: B Açıklama:

  Gazâlî'nin "dinî ilimlerin ihyası" anlamına gelen ünlü eseri İhyâü Ulûmi'd-Din'dir. 29. X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanlarından hangisi parabolik kubbenin hacmini ölçme yöntemini geliştirmiştir?

  A) Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî
  B) El-Mecûsî
  C) El-Kûhî
  D) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî
  E) Süleyman b. Hasan İbn Cülcül

 30. Cevap: C Açıklama:

  El-Kûhî, parabolik kubbenin hacmini ölçme yöntemini geliştirmiştir. 31. Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin geliştirdiği yeni metot sayesinde hangi trigonometrik fonksiyon çizelgeleri hesaplanmıştır?

  A) Sinüs    B) Kosinüs    C) Tanjant    D) Kotanjant    E) A ve C    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Ebû'l-Vefâ, sinüs ve tanjant çizelgelerini hesaplamıştır. 33. El Mes'ûdî, aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

  A) Güney yarım küreden bir kara parçasıyla kaplı olduğunu
  B) Belhî coğrafyacıların haritalarında dinî faktörlerin hakim olduğunu
  C) Belirli bir bölgenin coğrafyasının o bölgedeki insanları doğrudan etkilemediğini
  D) Dünya haritalarında Mekke'nin merkezi bir konumda gösterilmemesi gerektiğini
  E) İslam ülkelerinin coğrafi sınırlarının belirlenmesinde boylamların kullanılması gerektiğini

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde El Mes'ûdî'nin güney yarım kürenin bilinmeyen bir kara parçası ile kaplı olduğu bilgisi hakkındaki şüphelerini ifade eden Müslüman coğrafyacılardan biri olduğu belirtilmektedir. 35. Makdisî'nin "Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm" adlı eserinde yer alan harita özelliklerinden hangisi aşağıdakilerden biridir?

  A) İslam dünyasını merkeze alması
  B) Coğrafi bilgilerin eksik olması
  C) Dünyanın düz olarak gösterilmesi
  D) Sadece Arap ülkelerini kapsaması
  E) Matematiksel hesaplamalara dayanmaması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Makdisî, İslam ülkelerinin gerçek şekillerini göstermeyi amaçladığı için haritasında İslam dünyasını merkeze almıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevaplı ve açıklamalı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Astronomi alanında yapılan çalışmaların İslam dünyasından Batı dünyasına aktarımını ve bu aktarımı sağlayan iletişim ağlarını anlamak.

Osmanlı Devleti'nde haritacılığın gelişimini anlama.

İslam dünyasında sağlık kurumlarının kuruluş nedenlerini anlama.

İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği kurumları tanımlama.

El-Cezerî'nin mühendislik çalışmaları

İslam dünyasında tıp biliminin gelişimi

Endülüs'te geliştirilen bilimsel araçları tanımak

İslam Bilim Tarihindeki önemli filozofların eserlerini ve etkilerini anlama

İbn Heysem'in optik alanındaki katkılarını anlamak

İbn Heysem'in deneysel yöntemini kavramak

Öğrenciler, Bîrûnî'nin jeodezi bilim dalındaki katkılarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin Kitâbu'l-Cemâhir fi Ma'rifeti'l Cevâhir adlı eserinin içeriğini öğreneceklerdir.

İslam fizikçilerinin çalışmalarına ilişkin bilgi edinme

Gazâlî'nin eserlerini hatırlama

X. yüzyıl matematikçilerini ve çalışmalarını tanıma.

Trigonometrik fonksiyonlar ve çizelgeler hakkındaki bilgileri geliştirme.

İslam coğrafyacılarının farklı görüşlerini ve tartışmalarını anlama.

İslam coğrafya biliminin temel kavramlarını tanıma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri