11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Müslüman denizcilerin deniz seferlerinde kullandığı aletlerden üç örnek veriniz.


 2. Cevap: * Usturlap * Pusula * Yakup sopası Açıklama:

  Usturlap, pusula ve Yakup sopası, Müslüman denizcilerin konum belirleme ve yön bulmada kullandığı önemli aletlerdir. 3. İslam dünyasında kartografi alanında etkili olan bir coğrafya bilgininin adını ve çalışmasının önemini belirtiniz.


 4. Cevap: el-İdrîsî Önemi: el-İdrîsî, enlem ve boylamları esas alan bir harita yaparak modern haritacılığın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  el-İdrîsî'nin çalışması, Amerika'nın keşfi gibi önemli denizcilik keşiflerine yol göstermiştir. 5. İslam dünyasında kurulan sağlık kurumlarının ulaştığı seviyeyi değerlendiriniz.


 6. Cevap: * Hastanelerin ırk, din ve mezhep ayırımı yapmadan herkese hizmet vermesi * Hastanelerde eczane, kütüphane ve öğrenci eğitimi için salonlar bulunması * Seyyar hastanelerin salgın hastalıklar ve doğal afetlerde yardım sağlaması Açıklama:

  İslam dünyasında kurulan sağlık kurumları, hizmet kalitesi ve kapsamlılık açısından dönemin en ileri düzeyindeydi. 7. İslam dünyasında doktor-hasta ilişkisinin günümüzdeki ile benzer ve farklı yönlerini üç örnek vererek açıklayınız.


 8. Cevap: İslam dünyasında doktor-hasta ilişkisinin günümüzdeki ile benzer ve farklı yönlerini üç örnek vererek açıklayınız. dünyasında doktor-hasta ilişkisinin günümüzdeki ile benzer ve farklı yönlerini üç örnek vererek açıklayınız. Açıklama: 9. İbn Rüşd'ün Batı felsefesine yaptığı katkılar nelerdir?


 10. Cevap: * Aristo'nun eserlerini yorumlayarak onun yeniden tanınmasına yardımcı oldu. * Akıl ve vahyin çatışmadığına dair görüşleriyle felsefe ile dini uzlaştırmaya çalıştı. * Averroizm felsefe ekolünün oluşmasına zemin hazırladı. Açıklama:

  İbn Rüşd'ün katkıları, Batı'da bilimsel düşüncenin gelişmesine ve Aydınlanma felsefesinin oluşmasına zemin hazırladı. 11. İslam biliminin Batı'ya geçişinde kullanılan üç farklı yol nedir?


 12. Cevap: * İber Yarımadası'nın alınması sonucu * Güney İtalya üzerinden * Sicilya üzerinden Açıklama:

  Bu yollar, İslam dünyasındaki bilimsel ve felsefi çalışmaların Avrupa'ya aktarılmasını kolaylaştırdı. 13. Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 14. Cevap: Ömer Hayyam, cebirsel denklemleri sınıflandırmış, üçüncü dereceden denklemlere geometrik çözümler getirmiş ve irrasyonel sayıların da işlemlerde kullanılabileceğini göstermiştir. Açıklama:

  Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki çalışmaları, cebirin aritmetikten ayrılmasında ve denklemlerin çözümü için yeni yöntemlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir. 15. Abdurrahman el-Hâzinî'nin fizik alanındaki bir keşfini belirtiniz.


 16. Cevap: Abdurrahman el-Hâzinî, suyun özgül ağırlığının sıcaklık derecesine bağlı olduğunu keşfetmiştir. Açıklama:

  Bu keşif, sıvıların özellikleri ve fiziksel olayların sıcaklıktaki değişimlerle nasıl ilişkili olduğu konusunda önemli bir anlayış sağlamıştır. 17. X. yüzyılda matematik alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanları hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: El-Kûhî ve Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî Açıklama:

  Bu bilim insanları, sonsuz küçükler hesabı, hiperbol ve parabol çizimleri ve trigonometrik fonksiyonlar üzerine çalışmışlardır. 19. Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin trigonometri alanındaki katkıları nelerdir?


 20. Cevap: Sinüs, tanjant ve kotanjant çizelgelerini hesaplamıştır. Sekantı bulmuştur. Üçüncü dereceden trigonometrik denklemleri çözmüştür. Açıklama:

  Ebû'l-Vefâ'nın çalışmaları, navigasyon ve astronomi alanlarında büyük ilerlemeler sağladı. 21. İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini nasıl etkili olmuştur?


 22. Cevap: İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini nasıl etkili olmuştur? bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini nasıl etkili olmuştur? Açıklama:

  İslam bilginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini nasıl etkili olmuştur? Cevap: Kur'an-ı Kerim'in coğrafya ile ilgili ayetleri, İslam bilginlerini coğrafya alanında araştırma yapmaya teşvik etmiş ve İslam'ın yayılmasıyla birlikte coğrafi bilgi edinme ihtiyacı artmıştır.ginlerinin coğrafya biliminde ileri düzeye ulaşmalarında İslam dini nasıl etkili olmuştur? Cevap: Kur'an-ı Kerim'in coğrafya ile ilgili ayetleri, İslam bilginlerini coğrafya alanında araştırma yapmaya teşvik etmiş ve İslam'ın yayılmasıyla birlikte coğrafi bilgi edinme ihtiyacı artmıştır. 23. Müslümanların çizdiği haritalardan bazılarını inceleyerek niçin İslam dünyasını merkeze aldıklarını araştırınız.


 24. Cevap: Müslümanların çizdiği haritalardan bazılarını inceleyerek niçin İslam dünyasını merkeze aldıklarını araştırınız.manların çizdiği haritalardan bazılarını inceleyerek niçin İslam dünyasını merkeze aldıklarını araştırınız. Açıklama:

  Müslümanların çizdiği haritalardan bazılarını inceleyerek niçin İslam dünyasını merkeze aldıklarını araştırınız. Cevap: Müslüman haritacılar, İslam dünyasını merkeze aldılar çünkü İslam dünyası Müslümanların yaşadığı ve kutsal toprakları içeren bölgeydi. Ayrıca, İslam'ın yayılmasıyla birlikte Müslümanlar, hac gibi dini görevleri yerine getirmek için İslam dünyasının çeşitli bölgelerine seyahat ediyorlardı, bu da haritaların yapımını önemli hale getiriyordu.arın çizdiği haritalardan bazılarını inceleyerek niçin İslam dünyasını merkeze aldıklarını araştırınız. Cevap: Müslüman haritacılar, İslam dünyasını merkeze aldılar çünkü İslam dünyası Müslümanların yaşadığı ve kutsal toprakları içeren bölgeydi. Ayrıca, İslam'ın yayılmasıyla birlikte Müslümanlar, hac gibi dini görevleri yerine getirmek için İslam dünyasının çeşitli bölgelerine seyahat ediyorlardı, bu da haritaların yapımını önemli hale getiriyordu. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Müslüman coğrafyacılar haritalarında İslam dünyasını merkeze almışlardır.
  2. (.....) Makdisî, en uzakta bulunan İslam ülkelerine seyahatler yapmıştır.
  3. (.....) İbn Havkal'in el-Mesâlik ve'l-memâlik adlı eserinde dünya haritası bulunmaktadır.
  4. (.....) Stereografik iz düşümü tekniği, haritalarda kuzey-güney doğrultularını aslına sadık bir şekilde gösterir.
  5. (.....) Müslümanlar, deniz yolları haritalarını yol bulmak için kullanmışlardır.
  6. (.....) Usturlaplarda stereografik iz düşümü tekniği kullanılmamıştır.
  7. (.....) Makdisî, Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm adlı eserinde iklimler hakkında bilgi vermiştir.
  8. (.....) İslam ülkelerinin gerçek şekillerinin gösterildiği ilk haritayı Makdisî çizmiştir.
  9. (.....) Haritacılığın gelişmesinde astronomi ve matematik gibi yardımcı ilimler etkili olmuştur.
  10. (.....) Mercator izdüşümü, günümüzde yerkürenin orta bölümlerinin haritasını çıkarmak için kullanılır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a. Talebelerin sorumluluk yüklenen kişiler olarak yetiştirilmesi
  b. Öğrendiklerini uygulayan kişiler olması
  c. Allah'tan yardım istemeyi unutmamaları
  d. Üçüncü derece eğrilerle ilgili çalışmalar
  e. Trigonometrik fonksiyonları bir bütün olarak ele alması
  f. Tarfah'ın Divan'ının oluşumunda etkili olması
  g. Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında rolü
  h. Coğrafyaya ait bazı eserler yazması
  ı. El-Birunî'nin ünlü eseri
  i. El-Belhî'nin beden sağlığı ve ruh sağlığı başlıklı eseri
  Cümleler:
  1. Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye
  2. Mesâlih el-Ebdân ve-l-Enfüs
  3. El-Kûhî
  4. Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî
  5. El veledü'ş-şenkiytü'l-meftâh
  6. Kitâbü's-Saîdâne
  7. Ahi Çelebi
  8. Ebü'l-Ula el-Maarrî
  9. Tarih-i Elemü'l-Mülûk
  10. El-Birunî

 28. Cevap: 1. e 2. i 3. d 4. e 5. f 6. h 7. g 8. b 9. a 10. c Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam denizciliğinde kullanılan bilimsel aletleri tanımak.

İslam kartograflarının dünya keşiflerine yaptıkları katkıları anlamak.

İslam sağlık kurumlarının ulaştığı seviyeyi değerlendirir.

İbn Rüşd'ün Batı felsefesine yaptığı önemli katkıları anlamak.

İslam biliminin Batı'ya yayılma sürecindeki önemli güzergâhları öğrenmek.

Öğrenciler Ömer Hayyam'ın cebir alanındaki katkılarını öğrenecekler.

Öğrenciler Abdurrahman el-Hâzinî'nin fizik alanındaki bir keşfini öğrenecekler.

Öğrenciler, X. yüzyılın önde gelen matematikçilerini ve çalışmalarını tanıyabilirler.

Öğrenciler, Ebû'l-Vefâ'nın trigonometriye yaptığı katkıları anlayabilirler.

İslam dininin coğrafya biliminin gelişmesindeki rolünü öğrenmek.

Müslüman haritacıların haritalarında İslam dünyasını merkeze alma nedenlerini anlamak.

* İslam coğrafyacılarının haritacılığa katkıları * Makdisî'nin coğrafya bilimindeki önemi * Stereografik iz düşümü tekniğinin özellikleri * Müslümanların deniz yolları haritaları kullanımı * Haritacılığın gelişmesine katkıda bulunan faktörler

Metindeki bilgilerden yararlanarak verilen öneri ve cümleleri eşleştirmeyi öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri