11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Semerkant Gözlemevi'ndeki en büyük gözlem aracı hangisidir?

  A) Rub-ı Daire      B) Sudüs-i Fahrî   
  C) Astrolab         D) Kuadrant        
  E) Armilla                             

 2. Cevap: B Açıklama:

  Sudüs-i Fahrî, 40,4 m yarıçaplı taştan yapılmış bir meridyen yayıdır ve Semerkant Gözlemevi'ndeki en büyük gözlem aracıdır. 3. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde kaç yıldızın koordinatı verilmiştir?

  A) 1000    B) 500    C) 300    D) 1018    E) 2000    

 4. Cevap: D Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey, 1018 yıldızın koordinatlarını içeren bir çalışmadır. 5. İslam dünyasında küçük kan dolaşımını ilk kez keşfeden hekim kimdir?

  A) İmam Gazali            B) İbn Sina              
  C) İbn Nefis              D) Müeyyeddin el-Urdî    
  E) Kutbüddin eş Şîrâzî                             

 6. Cevap: C Açıklama:

  İbn Nefis, kalbin sağ ve sol karıncıkları arasındaki kan dolaşımını keşfeden ilk hekimdir. 7. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden biri hangisidir?

  A) Astrolab    B) Kabe    C) Saat    D) Mikroskop    E) Teleskop    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'nde astrolab, çemberli küre ve gündönümü halkası gibi çeşitli gözlem aletleri kullanılmıştır. 9. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi'nde kurulan ilk tam teşekküllü hastanenin özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Çeşitli hastalıklara göre koğuşların bulunması
  B) Vakıf ve devlet desteği ile işletilmesi
  C) Hastalara ücretsiz tedavi sunulması
  D) Öğrencilere pratik tıp eğitimi verilmesi
  E)Hastaların tedavi masraflarının hastaların ailesinden karşılanması

 10. Cevap: E Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde kurulan ilk tam teşekküllü hastane, vakıf ve devlet desteği ile işletilmekteydi, hastalara ücretsiz tedavi sunulmaktaydı ve öğrencilere pratik tıp eğitimi verilmekteydi. 11. İlk eczane hangi şehirde açılmıştır?

  A) Kahire    B) Bağdat    C) İstanbul    D) Şam    E) Kudüs    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "İlk eczane 765'te Bağdat'ta açılmıştır" bilgisi yer almaktadır. 13. Endülüs'te bilimsel gelişmenin temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Müslüman hükümdarların desteği
  B) Hristiyan Avrupa ile rekabet
  C) Coğrafi konumun uygun olmaması
  D) Halifenin dini otoritesine duyulan güven
  E) Moğol istilaları

 14. Cevap: A Açıklama:

  Endülüs'te bilimsel ortam, Müslüman hükümdarların desteğiyle büyük gelişme göstermiştir. 15. Aşağıdakilerden hangisi Endülüs'te yaşamış ünlü bir cerrahtır?

  A) Zahravî           B) Mecrîtî          
  C) Câbir b. Eflah    D) İbn Tufeyl       
  E) Zerkâlî                               

 16. Cevap: A Açıklama:

  Zahravî, İslam dünyasının en ünlü cerrahlarından biridir ve "el Tasrif" adlı eseri tıp alanında büyük yankı uyandırmıştır. 17. İbn Rüşd'ün akıl ile vahyin çatışmadığını öne süren görüşüne göre doğru seçenek hangisidir?

  (A) Akıl ve vahyin birbirini tamamladığına inanılmıştır.
  (B) Akıl, vahyin önünde yer almalıdır.
  (C) Vahyin, akla göre yorumlanması gerektiği kabul edilmiştir.
  (D) Akıl ve vahyin birbirinden tamamen bağımsız olduğu düşünülmüştür.
  (E) Akıl, vahyin yerini alarak doğruların tek kaynağı olarak görülmüştür.

 18. Cevap: A Açıklama:

  İbn Rüşd, akıl yoluyla ulaşılan bilgilere güvenilebileceğini savunmuş ve gerçeğe ulaşmak için akıl ve vahyin birlikte kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. 19. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında hangi yöntem kullanılmamıştır?

  A) İber Yarımadası'nın fethiyle kurula köprü
  B) Güney İtalya üzerinden yapılan tercümeler
  C) Haçlı Seferleri sırasında yapılan kültürel alışveriş
  D) Sicilya'daki Norman Krallığı'nın himayesi
  E) Endülüs'ten kaçan bilim insanlarının göçü

 20. Cevap: C Açıklama:

  Soruda belirtilen C seçeneği, İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan yöntemler arasında yer almamaktadır. 21. İbn Heysem'in deneyindeki delikten geçen ışığın duvarda oluşturduğu görüntünün tersi olmasının nedeni nedir?

  A) Işığın gözlemcinin gözüne ulaşmadan önce yansıması
  B) Işığın düz çizgiler üzerinde uzanması
  C) Işığın farklı hızlarda yayılması
  D) Işığın belirli bir açıyla yansıması
  E) Işığın kırılması

 22. Cevap: B Açıklama:

  Işık düz çizgiler üzerinde uzandığı için, mumun alt kısmından gelen ışık delikten geçerek duvarda ters bir görüntü oluşturur. 23. İbn Heysem tarafından geliştirilen karanlık oda düzeneklerinin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Işık, düz bir çizgide yayılır ve engellendiğinde tepki olarak üst kısmı aydınlatır.
  B) Işık, eğik bir çizgide yayılır ve engellendiğinde yukarıya doğru yansır.
  C) Işık, duvardaki bir delikten geçer ve içeride ters bir görüntü oluşturur.
  D) Işık, mercekler kullanılarak büyütülür ve bir ekranda görüntülenir.
  E) Işık, elektrikle aydınlatılır ve bir ekran üzerinde görüntü oluşturur.

 24. Cevap: C Açıklama:

  İbn Heysem'in karanlık oda düzeneği, ışık düz bir çizgide yayıldığında ve engellendiğinde üst kısmı aydınlattığı prensibine dayanır. 25. İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eseri kaç ciltten oluşmaktadır?

  A) Üç    B) Beş    C) Yedi    D) Dokuz    E) On bir    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Metin, İbn Sina'nın eseri Kânûn fi't-tibb'in beş ciltten oluştuğunu belirtmektedir. 27. Ömer Hayyam'ın matematiğe yaptığı önemli katkılardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cebirsel denklemlerin sınıflandırılması
  B) Kesrlerin desimal sisteme dönüştürülmesi
  C) Pi sayısının yaklaşık değerinin hesaplanması
  D) Analitik geometrinın keşfi
  E) Trigonometride yeni fonksiyonların tanımlanması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Ömer Hayyam'ın cebirsel denklemleri sınıflandırdığını ve bu alanda geometrik çözümler geliştirdiğini belirtmektedir. 29. Gazâlî'ye göre ilmin amacı nedir?

  A) Güç ve servet edinmek
  B) İnsanın kendini arındırması ve Allah'a yaklaşması
  C) Toplumsal problemleri çözmek
  D) Felsefi düşünceyi geliştirmek
  E) Bilimsel keşifler yapmak

 30. Cevap: B Açıklama:

  Gazâlî'ye göre ilmin temel amacı, insanın nefsini arındırması ve yaratıcısı olan Allah'a daha çok yaklaşabilmesidir. 31. Gazâlî, âlimlerin hangi tavrını vurgular?

  A) Öğrencilere karşı sert olmak
  B) Soruları cevaplamaktan kaçınmak
  C) Zor yollara girerek konuları anlatmak
  D) Talebelere karşı yumuşak ve anlayışlı davranmak
  E) İtirazları dikkate almamak

 32. Cevap: D Açıklama:

  Gazâlî, âlimlerin talebelere karşı yumuşak ve anlayışlı davranması gerektiğine, zor anlayan öğrencilere konuları basitleştirerek anlatması gerektiğine inanır. 33. El Mevsılî, İslam bilim tarihinde hangi alanda önemli katkılar yapmıştır?

  A) Tıp    B) Matematik    C) Astronomi    D) Biyoloji    E) Fizik    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde El Mevsılî'nin oftalmoloji alanında önemli eserler yazdığı ve katarakt ameliyatı yaptığı belirtilmektedir. 35. Irak Coğrafya Okulu ile Belh Coğrafya Okulu arasındaki temel fark nedir?

  A) Irak Coğrafya Okulu bölgesel coğrafyaya odaklanırken, Belh Coğrafya Okulu genel coğrafyaya odaklanır.
  B) Belh Coğrafya Okulu İslam ülkelerini siyasi sınırlarla belirlerken, Irak Coğrafya Okulu fiziki sınırlarla belirler.
  C) Irak Coğrafya Okulu boylamsal haritalar çizerken, Belh Coğrafya Okulu siyasi sınırlarla belirlenmiş haritalar çizer.
  D) Belh Coğrafya Okulu haritalarında dini faktörler hakimken, Irak Coğrafya Okulu haritalarında bilimsel faktörler hakimdir.
  E) Irak Coğrafya Okulu daha eski bir ekoldür, Belh Coğrafya Okulu ise daha yenidir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Verilen metinde Belh Coğrafya Okulu'nun İslam ülkelerini siyasi sınırlarla belirlerken, Irak Coğrafya Okulu'nun fiziki sınırlarla belirlediği ifade edilmektedir. 37. İslam bilginlerinin haritacılıkta kullandığı hangi teknik, bir küre yüzeyini düzleme aktarmalarını sağlamıştır?

  A) Mercator izdüşümü         B) Stereografik iz düşümü   
  C) Ortografik iz düşümü      D) Azimütal izdüşümü        
  E) Konik izdüşüm                                         

 38. Cevap: B Açıklama:

  Stereografik iz düşümü tekniği, bir küre üzerindeki nesneleri düzlemde tasvir etmek için kullanılan matematiksel bir yöntemdir ve Müslüman coğrafyacılar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. 39. Makdisî'nin "Ahsenü't-tekasîm fî ma'rifeti'l-ekalîm" adlı eseri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Sosyal ve kültürel bilgiler içermez.
  B) İklim bölgelerine yer vermez.
  C) İslam ülkelerini Arap ve Acem olmak üzere ikiye ayırır.
  D) Astronomik coğrafyadan bahsetmez.
  E) Dünyanın yuvarlak olduğunu savunur.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Makdisî eserinde İslam dünyasını Arap ve Acem ülkeleri olarak ikiye ayırmış ve bu bölgelerin sosyoekonomik ve sosyokültürel yönleri hakkında bilgiler vermiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İslam dünyasında astronomi alanında yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların Batı dünyasına etkilerini anlamak.

Semerkant Gözlemevi'nde yapılan gözlem ve hesaplamaların doğruluğunu ve önemini kavramak.

İslam tıbbındaki önemli gelişmeleri kavrama.

İslam dünyasında astronomi alanındaki ilerlemelere ilişkin bilgi sahibi olma.

İslam dünyasında sağlık kurumlarının özelliklerini tanıma.

İslam dünyasında eczacılığın gelişimi

Endülüs'te İslam biliminin gelişmesindeki faktörleri belirlemek

Endülüs'te yetişen önemli bilim insanlarının çalışmalarını tanımak

İslam filozoflarının akıl ve vahyi uzlaştırma çabalarını değerlendirme

İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yöntemleri tanımlama

İbn Heysem'in optik alanındaki buluşlarının anlamını kavramak

Öğrenciler, İbn Heysem'in karanlık oda düzeneklerinin çalışma prensibini anlayacaklardır.

İslam bilim tarihi alanında temel unsurları tanıma

İslam matematikçilerinin katkılarına ilişkin bilgi edinme

Gazâlî'nin bilgi felsefesini anlama

Gazali'nin eğitim anlayışını kavrama

İslam bilim tarihinde önemli bilim insanlarını ve katkılarını tanıma.

İslam coğrafyası okullarının özelliklerini ve farklılıklarını anlama.

Haritacılıkta kullanılan iz düşümü tekniklerini bilme

İslam coğrafya biliminin gelişimi ve temsilcilerini bilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  11.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri