11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri açıklayınız.


 2. Cevap: Elektriksel kuvvet, yüklerin miktarı, aralarındaki uzaklık ve bulundukları ortam ile doğru orantılıdır. Açıklama:

  Elektriksel kuvvet, Coulomb sabiti, yüklerin çarpımı ve yükler arasındaki uzaklığın karesi ile ifade edilir. 3. Coulomb kanununun formülünü yazınız ve açıklayınız.


 4. Cevap: Coulomb kanunu formülü: F = k * (q1 * q2) / d^2 Açıklama:

  F, elektriksel kuvvettir. k, Coulomb sabitidir. q1 ve q2, yüklerin miktarıdır. d, yükler arasındaki uzaklıktır. 5. Eş potansiyel yüzeylerin özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: Eş potansiyel yüzeyler, bir elektrik alandaki elektriksel potansiyelleri birbirine eşit olan noktaların oluşturduğu yüzeylerdir. Açıklama: 7. Bir elektrik alandaki bir yükün elektriksel potansiyel enerjisini nasıl hesaplarsınız?


 8. Cevap: Bir Q yükünün V potansiyele sahip bir noktadan V'-ye sahip başka bir noktaya götürüldüğünde, yükün elektriksel potansiyel enerjisi değişimi ΔU, ΔU = QV' - QV şeklinde hesaplanır. Açıklama: 9. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri açıklayınız.


 10. Cevap: Sığa, iletkenin alanı ile doğru orantılıdır. Ayrıca, iletkenler arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır. Açıklama:

  Paralel levhaların yüzey alanı arttığında, daha fazla yük depolanabilir ve bu da sığayı arttırır. Levhalar arasındaki uzaklık arttığında, yükler daha az kuvvetle etkileşir ve bu da depolanabilen yük miktarını ve dolayısıyla sığayı azaltır. 11. Sığanın günlük hayattaki uygulamalarını üç örnek vererek belirtiniz.


 12. Cevap: * Kondansatörler: Enerji depolama, filtreleme ve zamanlama devrelerinde * Yüksek gerilim hatları: Yalıtım için ve aşırı gerilim spikes'larını emmek için * Elektrolitik hücreler: Elektroliz sürecinde elektrolitleri depolamak için Açıklama:

  Kondansatörler, elektronik devrelerde enerji depolama ve düzenleme için kullanılırken, yalıtkanlar elektrik çarpmasını önler ve elektrolitik hücreler kimyasal reaksiyonlar için gereklidir. 13. Üzerinden akım geçen halkanın merkezindeki manyetik alan şiddetini etkileyen değişkenleri açıklayınız.


 14. Cevap: * Akım şiddeti * Halkanın yarıçapı * İçinde bulunduğu ortamın manyetik geçirgenliği Açıklama:

  Akım şiddeti arttıkça, halkanın yarıçapı azaldıkça ve manyetik geçirgenlik arttıkça halkanın merkezindeki manyetik alan şiddeti artar. 15. Üzerinden akım geçen düz bir telin etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin yönünü belirlemek için kullanılan kuralı açıklayınız.


 16. Cevap: Sağ El Kuralı Açıklama:

  İletken telden akım geçtiğinde başparmak akım yönünü gösterecek şekilde sağ elin avuç içine kapatılır. Dik açılan diğer parmaklar manyetik alan çizgilerinin yönünü gösterir. 17. Düzgün bir manyetik alana dik olarak giren yüklü parçacığın hareketini tanımlayın.


 18. Cevap: Düzgün bir manyetik alana dik olarak giren yüklü parçacık, yarıçapı manyetik alanın şiddetine, yükün büyüklüğüne, hızına ve kütlesine bağlı olan bir çembersel yörüngede hareket eder. Açıklama:

  Manyetik kuvvet, parçacığın hız vektörüne diktir ve parçacığı dairesel bir yolda hareket etmeye zorlar. Parçacığın kinetik enerjisi değişmez, çünkü manyetik kuvvet parçacığın hareketiyle iş yapmaz. 19. Elektromotor kuvvet kaynağının ne olduğunu açıklayınız.


 20. Cevap: Elektromotor kuvvet kaynağı, elektriksel enerji sağlayan bir cihazdır. Açıklama:

  Elektromotor kuvvet kaynakları, iki nokta arasında elektriksel potansiyel farkı oluşturarak elektrik akımının oluşmasına neden olur. 21. Bir akım makarasının direnci arttırıldığında oluşan öz-indüksiyon akımının yönünü belirleyiniz.


 22. Cevap: Azalan yönde Açıklama:

  Akım makarasının direnci arttırıldığında, devreden geçen akım azalır. Bu akım azalması, manyetik alanın da azalmasına neden olur. Lenz Yasası'na göre, azalan manyetik alanı arttıracak yönde bir öz-indüksiyon akımı oluşur. Bu durumda, öz-indüksiyon akımı azalan akım yönünde olmalıdır. 23. Elektromotor kuvvetini oluşturan sebepler nelerdir? Açıklayınız.


 24. Cevap: Elektromotor kuvveti, bir devrede akım oluşturan kaynağın elektromotor kuvvetidir. Bu kuvveti oluşturan sebepler şunlardır: * Manyetik akıdaki değişim * İletkenin manyetik alanda hareketi Açıklama:

  Manyetik akıdaki değişim, bir iletkenin manyetik alana maruz kalması veya manyetik alanın zamanla değişmesiyle oluşur. Bu değişim, iletkende elektromotor kuvveti indükler. Benzer şekilde, bir iletkenin manyetik alanda hareketi de iletkende elektromotor kuvveti indükler. 25. Doğru akım ve alternatif akım arasındaki temel farkları yazınız.


 26. Cevap: * Akım yönü: Doğru akım sabit yönde akar, alternatif akım ise periyodik olarak yön değiştirir. * Frekans: Alternatif akımın frekansı vardır, doğru akımın yoktur. * Verim: Alternatif akımın uzak mesafelere iletimi daha verimlidir. Açıklama:

  Doğru akım ve alternatif akım, akım yönü, frekans ve uzak mesafelere iletim verimliliği açısından farklılık gösterir. 27. Alternatif akım devrelerinde ohmik direnç nedir? Açıklayınız.


 28. Cevap: Alternatif akım devrelerinde ohmik direnç, akıma karşı gösterilen zorluk olup sadece ısı kayıpları ile etki gösterir. Akımın yönü ve şiddetinin değişmesi ohmik direncin davranışını değiştirmez. Açıklama: 29. Gerilimi alçaltan ve yükselten transformatörler arasındaki fark nedir?


 30. Cevap: Gerilimi alçaltan bir transformatörün primer bobininde bulunan sarım sayısı sekonder bobinden fazladır. Yükselten bir transformatörde ise bu durum tam tersidir. Açıklama:

  Transformatör, sarım sayılarının oranına göre gerilimi alçaltabilir veya yükseltebilir. 31. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Elektromotor kuvveti, hareket eden bir cismin manyetik alan değişimiyle oluşur.
  2. (.....) Dinamo, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.
  3. (.....) Alternatif akım, yönü ve şiddeti değişmeyen bir akımdır.
  4. (.....) Manyetik alan içinde dönen iletken çerçevede indüksiyon akımı oluşur.
  5. (.....) Alternatörler, elektrik santrallerinde alternatif akım üretmek için kullanılır.
  6. (.....) Doğru akımın yönü değişmez, şiddeti değiştirilebilir.
  7. (.....) Alternatif akım, endüksiyon prensibine dayanır.
  8. (.....) Elektrik motorları, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
  9. (.....) Dinamolar, hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
  10. (.....) İletken bir halkanın içindeki manyetik akının değişimi indüksiyon akımına neden olur.

 32. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 33. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Elektrik alan çizgileri
  b. Elektrik alanın daha somut hâle getirilmesi
  c. Michael Faraday
  d. Pozitf noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan çizgilerinin yönü
  e. Alan çizgilerinin yüzeye değdiği nokta
  f. Elektrik alan şiddeti
  g. Elektrik alan çizgilerinin modeli
  h. Negatif noktasal yükün oluşturduğu elektrik alan çizgilerinin yönü
  ı. Elektrik yükleri arasındaki ilişki
  i. Elektrik alan içindeki herhangi bir noktadaki elektrik alan vektörü
  1. Yükten dışarıya doğrudur.
  2. Bileşke elektrik alan oluşur.
  3. Alanın nerede şiddetli nerede zayıf olduğu ve yüklerin büyüklükleri hakkında yorum yapılabilir.
  4. Üreticisi
  5. Yüklere etki eden kuvvete eşit olduğundan o noktadaki yük artışından etkilenmez.
  6. Yüceye diktir.
  7. Yüklü parçacıktan çıkıp yüklü parçacıkta son bulur.
  8. Arttığı yerde sık, azaldığı yerde seyrek çizilir.
  9. Elektrik alanın incelenmesi ve değerlendirilmesinde kolaylık sağlar.
  10. Yükün büyüklüğü ile doğru orantılıdır.

 34. Cevap: 1.d, 2.a, 3.c, 4.d, 5.e, 6.e, 7.a, 8.f, 9.g, 10.ı Açıklama:

  Elektrik alan çizgileri, elektrik alan kavramını daha somut hâle getirmek için kullanılan modellerdir. Elektrik alan çizgilerinin yönü, yükün işaretine bağlı olarak yükten dışarıya veya yüke doğru olur. Alan çizgilerinin sayısı, yükün büyüklüğü ile orantılıdır. 35. Eşleştirmeleri Yapın

  Önermeler:
  a. Manyetik alan çizgileri, mıknatısın kutuplarından dışarıya doğrudur.
  b. Manyetik alan kuvveti, mıknatısın gücünü gösterir.
  c. Elektrik alanı, yükler arasında oluşan kuvvet alanıdır.
  d. Elektrik akımı, elektronların düzenli hareketidir.
  e. Elektrik gerilimi, elektrik akımının nedenidir.
  Eşleştirmeler:
  1. Elektrik alanı
  2. Manyetik alan
  3. Elektrik akımı
  4. Manyetik alan kuvveti
  5. Elektrik gerilimi

 36. Cevap: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e Açıklama:

  Eşleştirmeler, elektrik ve manyetizma kavramları arasındaki ilişkileri göstermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Elektriksel kuvveti etkileyen faktörleri anlama.

Coulomb kanununu anlama ve kullanabilme.

Eş potansiyel yüzeylerin tanımını ve özelliklerini anlamak.

Elektriksel potansiyel enerji kavramını ve hesaplama yöntemini kavramak.

Öğrenciler, sığayı etkileyen değişkenleri anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, sığanın günlük hayattaki uygulamalarının farkına varabileceklerdir.

Öğrenci, halkanın merkezindeki manyetik alan şiddetini etkileyen değişkenleri tanımlayabilecektir.

Öğrenciler, üzerinde akım geçen düz bir telin etrafında oluşan manyetik alan çizgilerinin yönünü belirleme yöntemini anlar.

Öğrenciler, düzgün bir manyetik alana dik olarak giren yüklü parçacığın dairesel bir yörüngede hareket ettiğini ve parçacığın parametrelerinin hareketini nasıl etkilediğini anlar.

Elektromotor kuvvet kaynağının tanımını anlar.

* Akım makarasının direncinin değiştirilmesiyle oluşan öz-indüksiyon akımının yönünü belirleyebilme.

Bu soru, öğrencilerin elektromotor kuvvetinin oluşum sebeplerini anlamalarını sağlar.

Doğru akım ve alternatif akım arasındaki temel farkları öğrenmek.

Öğrenciler alternatif akım devrelerinde ohmik direncin ne olduğunu ve nasıl davrandığını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, gerilimi alçaltan ve yükselten transformatörler arasındaki temel farkı kavrayacaktır.

* Elektromotor kuvvetinin oluşumunu açıklar. * Dinamonun çalışma prensibini açıklar. * Doğru ve alternatif akım arasındaki farkı açıklar. * Alternatif akımın indüksiyon prensibine dayandığını açıklar. * Alternatörlerin kullanımını açıklar. * Elektrik motorlarının ve dinamoların kullanımını açıklar. * İndüksiyon akımının oluşumunu açıklar

Elektrik alan çizgileri ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, elektrik ve manyetizma kavramları arasındaki temel bağlantıları anlayacaktır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.