11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm)

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) CEVAPLARI

 1. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda m kütleli bir cisim, sabit hızla yatay olarak hareket etmektedir. Bu cisim üzerinde uygulanan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sıfır    B) m ∙ g    C) m ∙ v    D) m ∙ v2    E) m ∙ v2 / r    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sürtünmesiz ortamda hareket eden bir cisim üzerindeki net kuvvet sıfırdır. Bu nedenle, cismin hareketine etki eden kuvvet de sıfırdır. 3. Sürtünmelerin ihmal edildiği eğik düzlemde m kütleli bir cisim, eğik düzlemin tepe noktasından serbest bırakılmaktadır. Cisim eğik düzlemin tabanından geçmeden önce kinetik enerjisi EK'ya ulaşmaktadır. Buna göre, cismin eğik düzlemin tepe noktasındaki potansiyel enerjisi Ep aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  A) EK
  B) EK / 2
  C) EK / 3
  D) EK / 4
  E) EK / 5

 4. Cevap: C Açıklama:

  Mekanik enerjinin korunumu ilkesine göre, cismin tepe noktasındaki mekanik enerjisi, tabanındaki mekanik enerjisine eşittir. Tepe noktasındaki kinetik enerjisi sıfır olduğundan, potansiyel enerjisi tabanındaki kinetik enerjisine eşittir. EK = Ep EK / 4 = Ep 5. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde durmakta olan 2 kg kütleli cisme 10 N büyüklüğünde bir kuvvet 3 saniye boyunca uygulanıyor. Bu kuvvet sonucunda cismin hızı 2 m/s’ye ulaşıyor. Cisme etki eden itme kaç N’dir?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 40    E) 50    

 6. Cevap: A Açıklama:

  İtme, bir cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile etki süresinin çarpımına eşittir. I = F.t I = 10 N.3 s I = 30 N 7. Sürtünmelerin ihmal edildiği düzlemde durmakta olan 5 kg kütleli bir cisme 20 N büyüklüğünde bir kuvvet 1 saniye boyunca uygulanıyor. Bu kuvvet sonucunda cismin hızı 2 m/s’ye ulaşıyor. Cismin çizgisel momentumundaki değişim kaç kg.m/s’dir?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 40    E) 50    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cismin çizgisel momentumundaki değişim, cisme etkiyen itmeye eşittir. P∆ = I P∆ = 20 N.1 s P∆ = 20 kg.m/s 9. Sürtünmelerin ihmal edildiği yatay düzlemde durmakta olan m1 ve m2 kütleli iki cisim, birbirine çarptıktan sonra birleşerek hareket etmektedir. Cisimlerin çarpışmadan önceki çizgisel momentumlarının toplamı 10 kg∙m/s ise, cisimlerin birleştikten sonraki çizgisel momentumları kaç kg∙m/s’dir?

  A) 10    B) 20    C) 30    D) 40    E) 50    

 10. Cevap: A Açıklama:

  Dış kuvvetlerin etkisi olmadığı için toplam çizgisel momentum korunur. P1 + P2 = P son 10 = P son 11. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda m kütleli cisim, V büyüklüğünde hızla durmakta olan 2m kütleli cisme merkezî çarpmaktadır. Çarpışmadan sonra m kütleli cisim V/2 büyüklüğünde hızla hareket etmektedir. 2m kütleli cismin çarpışmadan sonraki hızı kaç V'tür?

  A) 0    B) 1    C) 2    D) 3    E) 4    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Çarpışmadan önceki toplam çizgisel momentum korunduğuna göre ``` m * V + 2m * 0 = -m * V/2 + 2m * V' ``` ``` 3m * V = m * V' ``` ``` V' = 3V ``` 13. Dönme ekseni etrafında dönebilen d uzunluğundaki ve m kütleli bir çubuğa F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet, çubuğa d/2 mesafeden uygulanıyor. Bu durumda çubuğun dönme hareketinin yönünü belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuvvetin büyüklüğü
  B) Kuvvetin doğrultusu
  C) Kuvvetin yönü
  D) Kuvvetin uygulandığı noktanın konumu
  E) Kuvvetin uygulandığı noktanın uzaklığı

 14. Cevap: D Açıklama:

  Tork, kuvvetin dönme etkisini ölçen bir büyüklüktür. Tork, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlıdır. Bu durumda, çubuğa uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yönü değişmediğine göre, çubuğun dönme hareketinin yönünü belirleyen faktör kuvvetin uygulandığı noktanın konumudur. 15. O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen d uzunluğundaki ve m kütleli bir çubuğa F büyüklüğünde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet, çubuğa O noktasından d/2 mesafeden uygulanıyor. Bu durumda çubuğun dönme hareketinin büyüklüğünü belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kuvvetin büyüklüğü
  B) Kuvvetin doğrultusu
  C) Kuvvetin yönü
  D) Kuvvetin uygulandığı noktanın konumu
  E) Kuvvetin uygulandığı noktanın uzaklığı

 16. Cevap: A Açıklama:

  Tork, kuvvetin dönme etkisini ölçen bir büyüklüktür. Tork, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlıdır. Bu durumda, çubuğa uygulanan kuvvetin yönü değişmediğine göre, çubuğun dönme hareketinin büyüklüğünü belirleyen faktör kuvvetin büyüklüğüdür. 17. Ağırlıkları G1, G2 ve G3 olan cisimler, esnemeyen iplerle asılarak dengelendiğinde, iplerde oluşan gerilme kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur?

  A) T1 = T2 = T3    B) T1 < T2 < T3   
  C) T2 < T1 < T3    D) T3 < T2 < T1   
  E) T3 > T2 > T1                      

 18. Cevap: D Açıklama:

  Ağırlıkları birbirinden farklı olan cisimler, esnemeyen iplerle asıldığında, iplerde oluşan gerilme kuvvetleri de birbirinden farklı olur. Cisimlerin ağırlıklarının büyüklükleri arasındaki ilişki, iplerde oluşan gerilme kuvvetleri arasındaki ilişkiyi belirler. 19. Ağırlığı G olan bir çubuk, her bir bölmesi d uzunluğunda olan ve ortasına bağlanmıştır. Çubuk, bir ucundan esnemeyen iple asıldığında, çubuğa etki eden kuvvetler nelerdir?

  A) G, N, T1, T2    B) G, T1          
  C) G, T2           D) N, T1, T2      
  E) N, T1                             

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ağırlığı ihmal edilen bir çubuk, bir ucundan esnemeyen iple asıldığında, çubuğa üç kuvvet etki eder. Bu kuvvetler, cismin ağırlığı G, desteğin tepki kuvveti N ve ipteki gerilme kuvveti T1'dir. 21. Aynı ağırlığa ve aynı taban alanına sahip, ancak farklı yüksekliklerde olan iki cisim, eşit kuvvetle aynı noktadan asılıyor. Bu cisimler, hangi sırayla yere düşer?

  A) Aşağıdakilerden biri kesin olarak söylenemez.
  B) Daha yüksek olan cisim önce yere düşer.
  C) Daha düşük olan cisim önce yere düşer.
  D) Cisimlerin düştüğü süre, ağırlıklarına ve yüksekliklerine bağlı olarak değişir.
  E) Cisimlerin düştüğü süre, ağırlıklarına bağlı olarak değişir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ağırlığı ve taban alanı aynı olan cisimlerin kütle merkezleri aynı noktada bulunur. Bu nedenle, eşit kuvvet uygulandığında, cisimlerin ağırlık merkezi aynı miktarda yer değiştirir. Cisimlerin yer değiştirme miktarı, cisimlerin yükseklikleri ile doğru orantılıdır. Bu nedenle, daha yüksek olan cisim, daha düşük olan cisim kadar yer değiştirmediğinden, daha önce yere düşer. 23. Ağırlığı 100 N olan bir yük, sabit bir makara yardımıyla kaldırılmak istenmektedir. Makaranın çemberinin yarıçapı 50 cm'dir. Makara yardımıyla yükün kaldırılması için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü nedir?

  A) 20 N    B) 50 N    C) 100 N    D) 200 N    E) 400 N    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kuvvet kazancı, taşınan yükün sisteme uygulanan kuvvete oranıdır. Sabit bir makarada kuvvet kazancı, makara çemberinin yarıçapı kadardır. Bu durumda, Kuvvet kazancı = 100 / 0,5 = 20 Yani, yükün kaldırılması için gerekli olan kuvvet 100 / 20 = 5 N'dur. 25. Sürtünmelerin ihmal edildiği sabit makara ile oluşturulan sistemde, G = 300 N ağırlığındaki yük, F kuvveti ile dengededir. F kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir?

  A) 100    B) 200    C) 300    D) 400    E) 500    

 26. Cevap: C Açıklama:

  Sabit makarada, yükün ağırlığı ile uygulanan kuvvet birbirine eşittir. F = G = 300 N 27. Sürtünmelerin ihmal edildiği hareketli makara ile oluşturulan sistemde, G = 300 N ağırlığındaki yük, F kuvveti ile dengededir. F kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dir?

  A) 150    B) 200    C) 300    D) 400    E) 500    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hareketli makarada, yükün ağırlığı ile uygulanan kuvvet birbirine eşittir. F = G/2 = 300/2 = 150 N 29. 2r ve r yarıçaplı, aynı merkezli A ve B kasnakları ok yönünde bir tur dönerek kaymadan ilerlerse K cisminin yer değiştirmesinin büyüklüğü ne kadar olur?

  A) 2πr    B) 4πr    C) 6πr    D) 8πr    E) 10πr    

 30. Cevap: C Açıklama:

  A kasnağı 2πr, B kasnağı 2πr yol alır. K cismi de A ve B kasnakları ile aynı yönde yer değiştirir. 31. Vida adımı 2 cm olan bir vidaya 20 N'lik bir kuvvet uygulanarak 3 tur döndürülmüştür. Vidanın ilerlemesi ne kadar olur?

  A) 6 cm    B) 8 cm    C) 10 cm    D) 12 cm    E) 14 cm    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Vida bir tam tur döndürüldüğünde bulunduğu zeminde bir vida adımı kadar yer değiştirir. n tur döndürülmüş olan vidanın yüzey içerisinde ilerleme miktarı h = n . a ile bulunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) Detayları

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUVVET ve HAREKET
  1. Denge
  2. Enerji ve Hareket
  3. İki boyutta hareket
  4. İtme ve Çizgisel momentum
  5. Tork

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi I. ünite test soruları 1; 6. ve 10. bölüm konularından cevaplı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Newton'un hareket yasaları

* Mekanik enerjinin korunumu

11.2.2.1. İtme ve çizgisel momentum kavramlarını ilişkilendirir.

11.2.2.3. İtme ve çizgisel momentum arasındaki ilişkiyi kullanarak problem çözer.

Çizgisel momentumun korunumunu açıklar.

Bir boyutta esnek çarpışmalarda cisimlerden birinin çarpışmadan sonraki hızı, çarpışmadan önceki hızının büyüklüğünde ve çarpışma yönünün tersindedir.

Torkun büyüklüğünün, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlı olduğunu açıklar.

Torkun büyüklüğünün, kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin uygulandığı noktanın konumu ve kuvvetin yönüne bağlı olduğunu açıklar.

Cismin ağırlık merkezi ve kütle merkezinin tanımı ve özellikleri

Dengedeki cisimlere etki eden kuvvetler

11.1.3.1: Cisimlerin denge durumunu etkileyen faktörleri açıklar.

Basit makinelerin kuvvet kazancı ve verimini açıklar.

Basit makineler ve çalışma prensipleri

Basit makineler ve çalışma prensipleri

Basit makinelerin çalışma prensiplerini açıklar.

Basit makinelerin çalışma prensiplerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik I. Ünite Test 1 (6.-10. Bölüm) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.