11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aynı cins yüklere sahip iki cisim, birbirine yaklaştırıldığında aralarındaki elektriksel kuvvet:

  A) Artar.                       B) Azalır.                     
  C) Sabit kalır.                 D) Önce artar, sonra azalır.   
  E) Önce azalır, sonra artar.                                   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Aynı cins elektrik yükleri birbirini iter, bu nedenle aralarındaki elektriksel kuvvet artar. 3. Noktasal bir +q yükünün kendisinden d uzaklıktaki bir noktada oluşturduğu elektrik alan şiddeti aşağıdaki ifadelerden hangisiyle verilir?

  A) E = k * q / (4 * pi * d^2)    B) E = k * q / (2 * pi * d^2)   
  C) E = k * q / d^2               D) E = 2 * k * q / d            
  E) E = k * q / (4 * pi * D)                                      

 4. Cevap: A Açıklama:

  Coulomb yasasına göre, noktasal bir yükün bir noktada oluşturduğu elektrik alan şiddeti, yükün büyüklüğü ile doğru, noktanın yüke olan uzaklığının karesi ile ters orantılıdır. 5. Bir elektrik alan çizgisinin herhangi bir noktadaki yönü aşağıdakilerden hangisine teğettir?

  A) Elektriksel yük           B) Elektrik alan eğrisi     
  C) Elektriksel potansiyel    D) Elektrik polarizasyonu   
  E) Manyetik alan vektörü                                 

 6. Cevap: B Açıklama:

  Elektrik alan içindeki herhangi bir noktadaki elektrik alan vektörü, o noktadan geçen alan çizgisine teğettir. 7. Düzgün bir elektrik alanında +q yüklü bir nokta yükü, potansiyeli VK olan K noktasından potansiyeli VL olan L noktasına götürüldüğünde, yük üzerinde yapılan iş aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Yükün aldığı yol    B) Yükün büyüklüğü    
  C) Yükün cinsi         D) Alanın yönü        
  E) Alanın büyüklüğü                          

 8. Cevap: A Açıklama:

  Elektriksel potansiyel farkı ve yapılan iş, yükün aldığı yoldan bağımsızdır. 9. Aşağıdakilerden hangisi, düzgün elektrik alanın bir özelliğidir?

  A) Her noktasında elektrik alan şiddeti aynıdır.
  B) Yalnızca tek bir noktada elektrik alan şiddeti vardır.
  C) Elektrik alan çizgileri birbirine paralel değildir.
  D) Elektrik alan çizgileri, çıktıkları yüzeye diktir.
  E) Elektrik alan çizgileri, son buldukları yüzeye paraleldir.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Düzensiz elektrik alanlarda elektrik alan şiddeti her noktada farklıyken, düzgün elektrik alanlarda her noktasında elektrik alan şiddeti aynıdır. 11. Düşey düzlemdeki yüklü paralel levhalar arasındaki alana dik olarak yatay hızla fırlatılan +q yüklü cismin izleyeceği yörünge, aşağıdaki durumlardan hangisinde doğrusal olur?

  A) Cismin ağırlığı elektriksel kuvvetten büyükse
  B) Cismin ağırlığı elektriksel kuvvete eşitse
  C) Cismin ağırlığı elektriksel kuvvetten küçükse
  D) Cismin hızı elektrik alan şiddetiyle doğru orantılıysa
  E) Cismin yükü elektrik alan şiddetiyle ters orantılıysa

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cismin ağırlığı elektriksel kuvvete eşit olduğunda, cisim sabit hızla doğrusal yörüngede hareket eder. 13. Aşağıdakilerden hangisi sığanın doğru bir tanımlamasıdır?

  A) Bir iletkenin belirli miktarda yük alabilme kapasitesi
  B) İletkenlerdeki elektrik yükünün akış hızı
  C) Bir iletkenin direnci
  D) Bir iletkenin indüktansı
  E) Bir iletkenin geçirgenliği

 14. Cevap: A Açıklama:

  Sığa, bir iletkenin belirli miktarda elektrik yükü depolayabilme ölçüsüdür. 15. Bir sığaç, V potansiyel farkına sahip bir üretece bağlandıktan sonra bağlantısı kesilip levhaları birbirinden bir miktar uzaklaştırılmıştır. Bu durumda sığacın yük depolama kapasitesi ne olur?

  A) Artar
  B) Azalır
  C) Değişmez
  D) Yük depolama kapasitesi sıfır olur
  E) Yük depolama kapasitesi sonsuz olur

 16. Cevap: B Açıklama:

  Sığa, levhalar arasındaki uzaklığın (d) karesiyle ters orantılıdır. Levhalar birbirinden uzaklaştırıldığında sığa azalır ve dolayısıyla yük depolama kapasitesi de azalır. 17. Akım geçen bir düzgün telin çevresinde oluşan manyetik alan şiddetini etkileyen faktörlerden hangisi yanlıştır?

  A) Telden geçen akımın büyüklüğü
  B) Telin uzunluğu
  C) Telin yarısıçapı
  D) Telin bulunduğu ortama ait geçirgenlik
  E) Telden geçen akımın frekansı

 18. Cevap: E Açıklama:

  Akım geçen bir telin çevresinde oluşan manyetik alan şiddeti, akımın frekansından etkilenmez. 19. Aşağıdakilerden hangisi, düz telin etrafında oluşan manyetik alanın yönünü belirlemede kullanılan kuraldır?

  A) Lenz yasası       B) Faraday yasası   
  C) Sağ el kuralı     D) Sol el kuralı    
  E) Ampère yasası                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Sağ el kuralına göre, düz tel başparmak akım yönünü gösterecek şekilde avuç içinde tutulursa, teli kavrayan dört parmağın yönü manyetik alanın dolanım yönünü gösterir. 21. Sayfa düzleminde bulunan ve üzerinden i akım geçen r yarıçaplı bir halkanın merkezinde oluşan manyetik alan şiddeti nedir?

  A) μ₀i/2πr    B) μ₀i/4πr    C) μ₀i/8πr    D) μ₀iπ/2r    E) μ₀iπ/4r    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Halkanın merkezindeki manyetik alan şiddeti, μ₀i/2πr bağıntısıyla verilir. 23. Üzerinden i şiddetinde akım geçen bir tel, düzgün B manyetik alanına dik olarak yerleştirilmiştir. Telin manyetik kuvvetin maksimum olduğu konum hangisidir?

  A) Manyetik alanın içine doğru
  B) Manyetik alanın dışına doğru
  C) Manyetik alanla paralel
  D) Manyetik alanla 45 derecelik açı yapacak şekilde
  E) Manyetik alanla 90 derecelik açı yapacak şekilde

 24. Cevap: E Açıklama:

  Manyetik kuvvet, tel ve manyetik alan arasındaki açıya göre değişir ve açı 90 derece olduğunda maksimum değere ulaşır. 25. Paralel olarak yerleştirilmiş iki telden aynı yönde i şiddetinde akım geçmektedir. Teller birbirine manyetik kuvvet uygularsa, bu kuvvet nasıl bir kuvvettir?

  A) Çekici           B) İtici           
  C) Elektriksel      D) Magnetik        
  E) Gravitasyonel                       

 26. Cevap: A Açıklama:

  Aynı yönde akım geçen paralel teller birbirine çekici kuvvet uygular. 27. Çerçeve manyetik alana paralel konuma getirildiğinde çerçeve yüzeyindeki manyetik akı kaç Wb olur?

  A) 0    B) B.A    C) B.A.cosθ    D) B.A.sinθ    E) B/A    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Paralel konumda manyetik akı sıfırdır. 29. Yüzey alanı 10 m2 olan bir çerçeve, 10-1 Wb/m2 büyüklüğündeki düzgün bir manyetik alana dik konumdayken çerçevedeki manyetik akı kaç Wb olur?

  A) 0,01    B) 0,1    C) 1    D) 10    E) 100    

 30. Cevap: A Açıklama:

  Dik konumda manyetik akı B.A formülü ile hesaplanır. 31. Bir akım makarasından geçen akımın değiştirilmesiyle oluşan akıma verilen isim nedir?

  A) Manyetik alan                 B) Elektromanyetik indüksiyon   
  C) Öz-indüksiyon akımı           D) Farad etkisi                 
  E) Lenz Yasası                                                   

 32. Cevap: C Açıklama:

  Öz-indüksiyon akımı, bir akım makarasındaki akımın değiştirilmesiyle oluşan manyetik akı değişiminden kaynaklanan akımdır. 33. Şekil 2.66'ya göre, reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde öz-indüksiyon akımının yönü nedir?

  A) Saat yönünde
  B) Saat yönünün tersine
  C) Devrenin direncini arttırır
  D) Devrenin direncini azaltır
  E) Manyetik alanı arttırır

 34. Cevap: A Açıklama:

  Lenz Yasası'na göre, öz-indüksiyon akımı, manyetik alanı değiştiren akım değişimini karşı koyar. Bu nedenle, reostanın sürgüsü ok yönünde çekildiğinde (direnç artar ve akım azalır), öz-indüksiyon akımı saati yönünde oluşarak akımı arttırmaya çalışır. 35. Alternatif akım, aşağıdaki durumlardan hangisinde meydana gelir?

  A) Elektromotor kuvvetinin yönü ve şiddeti değişmez.
  B) Elektromotor kuvvetinin yönü değişir ancak şiddeti sabit kalır.
  C) Elektromotor kuvvetinin şiddeti değişir ancak yönü sabit kalır.
  D) Elektromotor kuvvetinin hem yönü hem de şiddeti değişir.
  E) Elektromotor kuvveti hiç oluşmaz.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Alternatif akım, elektromotor kuvvetinin hem yönünün hem de şiddetinin sürekli değiştiği akımdır. 37. Alternatör, aşağıdakilerden hangisini kullanarak alternatif akım üretir?

  A) Dinamolar
  B) Pil veya aküler
  C) Elektromıknatıslar ve sabit mıknatıslar
  D) Fotoselller
  E) Termoelektrik piller

 38. Cevap: C Açıklama:

  Alternatörler, elektromıknatıslar ve sabit mıknatıslar oluşturduğu manyetik alanda dönen bir iletken çerçeve kullanarak alternatif akım üretir. 39. Doğru akım devrelerinde bir direnç üzerinden geçen akımın yön ve şiddeti:

  A) Sürekli değişir              B) Zamana bağlı olarak artar   
  C) Sabittir                     D) Sinüzoidal olarak değişir   
  E) Periyodik olarak değişir                                    

 40. Cevap: C Açıklama:

  Doğru akım devrelerinde akımın yönü ve şiddeti zamanla değişmez. 41. Alternatif akım devrelerinde indüktör (bobin), akımın değişimine karşı koyarak akımın:

  A) Artmasına neden olur
  B) Azalmasına neden olur
  C) Değişmesine neden olur
  D) Hiçbir etki göstermez
  E) Periyodik olarak değişmesine neden olur

 42. Cevap: B Açıklama:

  Indüktör, öz-indüksiyon elektromotor kuvveti oluşturarak akımın aniden değişmesini engeller. 43. İdeal bir transformatörde giriş gücü ile çıkış gücü arasındaki ilişki nedir?

  A) Giriş gücü daima çıkış gücünden fazladır.
  B) Giriş gücü daima çıkış gücünden azdır.
  C) Giriş gücü çıkış gücüne eşittir.
  D) Giriş gücü ile çıkış gücünün oranı sarım sayılarının oranına eşittir.
  E) Giriş gücü ile çıkış gücünün farkı, transformatörün verimine eşittir.

 44. Cevap: C Açıklama:

  İdeal bir transformatörde verim %100 olduğu için giriş gücü çıkış gücüne eşittir. 45. Sarım sayıları NP > NS olan bir transformatörün görevi nedir?

  A) Gerilimi yükseltmek    B) Gerilimi düşürmek     
  C) Akımı yükseltmek       D) Akımı düşürmek        
  E) Enerji üretmek                                  

 46. Cevap: A Açıklama:

  NP > NS ise transformatör, giriş geriliminden daha yüksek bir çıkış gerilimi üretir, yani gerilimi yükseltir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca 11.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Elektriksel kuvvetlerin yönünü ve büyüklüğünü belirleme.

Coulomb yasasını kullanarak elektrik alan şiddetini hesaplamak.

Elektrik alan çizgilerinin özellikleri

Elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını anlama

Düzenli elektrik alanların özelliklerini ayırt edebilme

Elektrik alan içindeki yüklü parçacıkların hareketini anlama.

Elektrik akımı ve devreleri

Elektrik kapasitansını anlamak.

11.3.1. Manyetik alanın özellikleri ve akım geçen bir telin çevresinde oluşan manyetik alanın şiddeti

Üzerinden akım geçen düz telin çevresinde oluşan manyetik alanın yönünün belirlenmesi

Manyetik alan hesaplaması

Manyetik alan içinde akım geçen tele etki eden kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü belirleme.

Üzerinden akım geçen paralel tellere etki eden kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü belirleme

Manyetik akının tanımı ve formülü

Manyetik akının tanımı ve formülü

Elektromanyetik indüksiyon kavramını anlamak

Lenz Yasası'nı uygulamak

Elektrikte alternatif akımın özellikleri

Alternatörlerin çalışma prensibi

Elektrik devrelerinde doğru ve alternatif akımın özellikleri

Elektrik devrelerinde bobinlerin alternatif akıma etkileri

Gerilim ve akım oranları ile ilgili hesaplamalar yapma.

Transformatörlerin çalışma prensibini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 44 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.