11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Varoluşçuluğun 20. yüzyıl felsefesine olan katkısını üç örnek vererek açıklayınız.


 2. Cevap: * Örnek 1: Varoluşçuluk, bireyin özgürlük ve sorumluluğu üzerinde durarak, bireysel varoluşun önemini vurgulamıştır. * Örnek 2: Varoluşçuluk, insanın anlamını ve amacını kendisinin yarattığını savunarak, insan varoluşunun öznel doğasını vurgulamıştır. * Örnek 3: Varoluşçuluk, kaygı ve korku gibi insan deneyimlerinin kaçınılmazlığını kabul ederek, insan varoluşunun trajik yönünü ortaya koymuştur. Açıklama:

  Varoluşçuluk, insan varoluşunun öznelliğini, özgürlüğünü ve anlam arayışını vurgulayarak 20. yüzyıl felsefesine önemli katkılar sağlamıştır. 3. Hegel felsefesinin diyalektik materyalizm üzerindeki etkisini belirtiniz.


 4. Cevap: Hegel'in diyalektik yöntemi, diyalektik materyalizmde ekonomi temelli tarihsel değişimlerin açıklanmasında kullanılmıştır. Hegel'in idealizminin, Marx tarafından materyalizm temelinde eleştirilmiş ve tarihsel değişimlerin ekonomik faktörlere bağlı olduğu görüşüne dönüştürülmüştür. Açıklama:

  Hegel'in diyalektik yöntemi, Marx tarafından sosyal ve ekonomik değişimlere uygulanmış ve diyalektik materyalizm felsefesinin temelini oluşturmuştur. 5. Nietzsche'nin varoluşçu felsefeye etkilerini açıklayınız.


 6. Cevap: Modern değerlerin eleştirisi, insanın kendini aşması gerektiği düşüncesi Açıklama:

  Nietzsche, varoluşun anlamını aşma sürecinde bulur ve insanın kendisini aşmak zorunda olduğunu savunur. 7. Varoluşçuluğun "Varoluş, özden önce gelir" savını yorumlayınız.


 8. Cevap: İnsan, önceden belirlenmiş bir özle dünyaya gelmez, seçimleriyle özünü ve kendini oluşturur. Açıklama:

  Bu sav, insanın varoluşunun özünden bağımsız ve özgür olduğunu vurgular. 9. Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan tanımı nedir?


 10. Cevap: Takiyettin Mengüşoğlu, insanı ontolojik temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlar. İnsanı açıklamada onun tek özelliğinden yola çıkmanın hatalı olacağını belirtir, insanın tüm yapısı ve eylemleriyle ele alınması gerektiği üzerinde durur. Açıklama:

  Takiyettin Mengüşoğlu, insanı bütüncül bir varlık olarak gören antropolojik bir anlayışa sahiptir. 11. Macit Gökberk'in felsefe anlayışını açıklayınız.


 12. Cevap: Macit Gökberk, felsefenin hayatın içinde olduğunu ve gerçeğin bütün olarak anlaşılmasını sağladığını düşünür. Toplumun çıkmaza girdiği zamanlarda felsefenin insanları aydınlatacağını belirten Gökberk'e göre felsefe, hayatın bilincini fark ettirmeyi amaçlar. Açıklama:

  Macit Gökberk, pragmatist bir felsefe anlayışına sahiptir ve felsefenin toplum için önemli bir işlevi olduğunu düşünür. 13. Sartre'ın Varoluşçuluk düşüncesine göre insanın sorumluluklarının neler olduğunu açıklayınız.


 14. Cevap: Sartre'ın Varoluşçuluk düşüncesine göre insan şunlardan sorumludur: * Kendi varlığı * Tüm insanlar * Her ediminden doğan insan tasarımı Açıklama:

  Metinde Sartre'ın Varoluşçuluk düşüncesine göre insanın sorumlulukları sıralanmıştır. 15. "Felsefeci" kavramını açıklayınız.


 16. Cevap: Felsefeci, felsefe üzerine inceleme yapan kişidir. Açıklama:

  Felsefeyi konu alan araştırmalar yapan ve fikirler üreten kişiye felsefeci denir. 17. 18. yüzyıl-19. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerini belirtiniz.


 18. Cevap: * Akla güven duyulması ve akılcı düşüncenin artması * Siyasi ve dini otoritelere özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle karşı çıkılması * Düşünce özgürlüğünün desteklenmesi * Aydın ve yazarlar sınıfının oluşması * Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserlerin verilmesi Açıklama:

  Bu özellikler, 18. yüzyıl-19. yüzyıl felsefesinin aydınlanma düşüncesinden etkilendiğini göstermektedir. 19. Descartes'ın bilgi hakkındaki görüşünü açıklayınız.


 20. Cevap: "Düşünüyorum, o halde varım" önermesiyle Descartes, bilgiyi aklın ilkelerine dayandırır ve doğuştan gelen fikirlerin bilginin kaynağı olduğunu savunur. Açıklama:

  Descartes'ın rasyonalist bir filozof olduğunu ve deneyim yerine aklın bilginin kaynağı olduğuna inandığını gösterir. 21. Akılcılığın temel ilkelerini açıklayınız.


 22. Cevap: * Akıl ve mantık, bilginin temel kaynaklarıdır. * Deney ve gözlem, bilgi edinmede önemlidir. * Doğa, rasyonel ilkelerle yönetilir ve anlaşılır. Açıklama:

  Akılcılık, bilginin akıl ve mantık aracılığıyla elde edilebileceğini savunan felsefi bir yaklaşımdır. Deney ve gözlem, akıl yürütmenin destekleyicileri olarak kabul edilir. Akılcılar, doğal dünyanın rasyonel bir düzene sahip olduğuna ve bu düzenin keşfedilebileceğine inanırlar. 23. Kant'ın ödev ahlakının ana özelliklerini belirtiniz.


 24. Cevap: * Eylemler, evrensel bir ahlak yasasına uygun olmalıdır. * Eylemleri motive eden tek neden, ödev olmalıdır. * Eylemlerimizi, başkalarına nasıl davranılmasını istiyorsak, öyle yapmalıyız. Açıklama:

  Kant'ın ödev ahlakı, eylemlerin doğru ya da yanlış olmasının niyetimize bağlı olduğunu öne sürer. Eylemlerimiz, evrensel bir ahlak yasasına uygun olmalı ve bizi hareketlendiren tek neden ödev duygusu olmalıdır. Ayrıca, eylemlerimizi, başkalarına nasıl davranılmasını istiyorsak öyle yapma ilkesine göre değerlendirmeliyiz. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hammurabi Kanunları, kısasa kısas ilkesini içerir.
  2. (.....) Magna Carta, Kral'ın yasalardan üstün olmadığını ilan eder.
  3. (.....) İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, yönetimdeki bozulmaların insan haklarının ihlaline yol açtığını vurgular.
  4. (.....) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, tüm insanların özgür ve eşit olduğunu belirtir.
  5. (.....) Veda Hutbesi'nde insanlar arasında ırk veya kökene dayalı bir üstünlük olmadığı ifade edilir.
  6. (.....) Kant, ahlaki eylemlerin sonucuna değil, arkasındaki amaca göre değerlendirilmesi gerektiğini savunur.
  7. (.....) Bentham, ahlakı fayda temelinde açıklar.
  8. (.....) Kant'ın iyi istenç kavramı, akıl eşliğinde doğru ilkelere göre davranmayı ifade eder.
  9. (.....) Bentham'a göre insan doğası gereği acıdan kaçar ve hazza yönelir.
  10. (.....) Kant'ın maksimleri, ödeve uygun davranmayı sağlayan evrensel ilkelerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki önermelerden "sözde önerme" olanların yanına (S), "doğrulanabilir önerme" olanların yanına (D) yazınız:

  1. Ruh ölümsüzdür. (S/D)
  2. İstanbul'un nüfusu 15 milyondur. (S/D)
  3. Tanrı vardır. (S/D)
  4. Su 100 derecede kaynar. (S/D)
  5. Aşk, insanın en yüce duygularındandır. (S/D)
  6. Dünya gezegenidir. (S/D)
  7. Evrende diğer canlılar vardır. (S/D)
  8. İyilik her zaman ödüllendirilir. (S/D)
  9. Bilimsel yöntemler objektiftir. (S/D)
  10. Platon'un Fikirler Teorisi gerçektir. (S/D)

 28. Cevap: 1. S 2. D 3. S 4. D 5. S 6. D 7. S 8. S 9. D 10. S Açıklama:

  Sözde önermeler, deney veya gözlem yoluyla doğrulanması mümkün olmayan önermelerdir. Bilimsel düşünce, sadece doğrulanabilir önermeleri kabul eder. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a) Hasan Ali Yücel
  b) Nusret Hızır
  c) Hilmi Ziya Ülken
  d) Takiyettin Mengüşoğlu
  e) Macit Gökberk
  f) Nurettin Topçu
  g) Aydın Sayılı
  h) Matematik
  ı) Sosyoloji
  i) Mantıkçı pozitivizm
  Önermeler:
  1. İsyan ahlakı
  2. Bilim tarihi
  3. Dil ve düşünce
  4. Edebiyat
  5. Analitik felsefe
  6. Sistematik felsefe
  7. Hümanizm
  8. Değer felsefesi

 30. Cevap: 1. a - 7 2. g - 2 3. e - 3 4. i - 4 5. b - 5 6. d - 6 7. f - 1 8. h - 8 Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 11.sınıf felsefe dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, varoluşçuluğun insan varoluşuna ilişkin temel fikirlerini anlayacaktır.

Öğrenciler, Hegel felsefesinin Marx'ın diyalektik materyalizm üzerindeki etkisini anlayacaktır.

Nietzsche'nin varoluşçu felsefeye katkılarını anlar.

Varoluşçuluğun temel argümanlarından birini kavrar.

Öğrenciler, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan tanımını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Macit Gökberk'in felsefe anlayışını anlayabilecektir.

Öğrenciler, Varoluşçuluk düşüncesinde insanın sorumluluklarını öğrenmiş olurlar.

Felsefeci kavramının tanımını öğrenir.

Öğrenciler, 18. yüzyıl-19. yüzyıl felsefesinin temel özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler, Descartes'ın rasyonalist bilgi teorisini anlayacaktır.

Öğrenciler, akılcılığın temel ilkelerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Kant'ın ödev ahlakının ana özelliklerini öğrenecektir.

* İnsan haklarının tarihsel gelişimini anlama. * Filozofların ahlak konusundaki görüşlerini kavrama. * Faydacı ve deontolojik ahlak anlayışlarını karşılaştırma. * Kant'ın ödev ve iyi istenç kavramlarını öğrenme. * Bentham'ın fayda temelli ahlak anlayışını anlama.

Mantıkçı pozitivizmin metafizik önermeler hakkındaki görüşlerinin anlaşılması.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.