11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Hobbes'a göre, insanlığın doğal durumunu tanımlayan üç temel neden nedir?

  A) Rekabet, güvensizlik ve şan
  B) Hırs, açgözlülük ve öfke
  C) Korku, çıkar ve özgürlük
  D) Sevgi, neşe ve barış
  E) Akıl, erdem ve düzen

 2. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Hobbes'un insanlığın doğal durumunu tanımlayan üç ana nedenin rekabet, güvensizlik ve şan olduğunu belirtmektedir. 3. Hobbes'a göre, devletin kurulmasının temel amacı nedir?

  A) İnsanları eğitmek
  B) Bireysel özgürlüğü korumak
  C) Bireysel güvenliği sağlamak
  D) Toplumsal eşitliği garanti etmek
  E) Kültürel ilerlemeyi teşvik etmek

 4. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Hobbes'un devletin temel amacının bireysel güvenliği sağlamak olduğunu belirtmektedir. 5. 18-19. yüzyıl felsefesinde insanın doğası hakkında hangi görüş hakimdir?

  A) İnsan, doğuştan iyi ve mükemmeldir.
  B) İnsan, doğuştan kötü ve günahkârdır.
  C) İnsan, doğuştan tarafsızdır ve çevresi tarafından şekillenir.
  D) İnsan, doğuştan akıllı ve mantıklıdır.
  E) İnsan, doğuştan duygusal ve irrasyoneldir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde insanın doğası hakkında hakim olan görüş, insanın doğuştan tarafsız olduğu ve çevresi tarafından şekillendiği görüşüdür. Filozoflar, insanın doğuştan iyi ya da kötü olmadığını, ancak çevresindeki koşulların onu iyi ya da kötü yapabileceğini düşünmüşlerdir. 7. 18-19. yüzyıl felsefesinde toplumsal düzenin temeli olarak ne görülmektedir?

  A) Gelenek ve görenekler    B) Akıl ve mantık          
  C) İlahi emirler            D) Güç ve otorite          
  E) Özgürlük ve eşitlik                                 

 8. Cevap: E Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde toplumsal düzenin temeli olarak özgürlük ve eşitlik görülmektedir. Filozoflar, insanların özgür ve eşit olarak doğduğunu ve devletin insanların bu haklarını koruması gerektiğini düşünmüşlerdir. 9. 18-19. yüzyıl felsefesinde hangi düşünce akımı baskındır?

  A) Pozitivizm    B) Romantizm    C) Hümanizm    D) Empirizm    E) Rasyonalizm    

 10. Cevap: E Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde baskın olan düşünce akımı rasyonalizmdir. Rasyonalist filozoflar, aklın insanı doğru bilgiye ulaştırabileceğini ve toplumu aydınlatabileceğini düşünmüşlerdir. 11. 18-19. yüzyıl felsefesinde hangi filozof, "Aydınlanma Nedir?" başlıklı yazısında aydınlanmayı tanımlamıştır?

  A) John Locke               B) David Hume              
  C) Immanuel Kant            D) Voltaire                
  E) Jean-Jacques Rousseau                               

 12. Cevap: C Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde Immanuel Kant, "Aydınlanma Nedir?" başlıklı yazısında aydınlanmayı tanımlamıştır. Kant, aydınlanmayı, insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma olarak tanımlamıştır. 13. 18-19. yüzyıl felsefesinde hangi olay, Fransız İhtilali'nin somut bir sonucu olarak görülmektedir?

  A) Sanayi Devrimi
  B) Amerikan Bağımsızlık Savaşı
  C) Napolyon Savaşları
  D) Viyana Kongresi
  E) Kırım Savaşı

 14. Cevap: A Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde Sanayi Devrimi, Fransız İhtilali'nin somut bir sonucu olarak görülmektedir. Sanayi Devrimi, ekonomik ve toplumsal yapıda köklü değişiklikler yaratmış ve yeni bir toplumsal düzenin ortaya çıkmasına yol açmıştır. 15. 18. yüzyılda bilgiye yönelik temel problem nedir?

  A) Bilginin kaynağı          B) Bilginin doğası          
  C) Bilginin sınırları        D) Bilginin değeri          
  E) Bilginin güvenilirliği                                

 16. Cevap: B Açıklama:

  18. yüzyıl filozofları, "Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir?" ve "İnsan, nelerin bilgisini bilebilir?" gibi sorulara odaklanmışlardır. 17. "Düşünüyorum, o hâlde varım." önermesini öne süren filozof kimdir?

  A) John Locke        B) David Hume       
  C) René Descartes    D) Immanuel Kant    
  E) Blaise Pascal                         

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu önerme, rasyonalist filozof René Descartes tarafından öne sürülmüştür. 19. Bilginin doğuştan değil sonradan deneyimler aracılığıyla oluştuğunu savunan filozof kimdir?

  A) René Descartes               B) John Locke                  
  C) Immanuel Kant                D) Gottfried Wilhelm Leibniz   
  E) Jean-Jacques Rousseau                                       

 20. Cevap: B Açıklama:

  Empirist filozoflardan John Locke, "tabula rasa" kavramıyla bilginin deneyimden geldiğini iddia etmiştir. 21. Bilginin kaynağı konusunda rasyonalizm ve empirizmi birleştiren filozof kimdir?

  A) René Descartes     B) John Locke        
  C) Immanuel Kant      D) David Hume        
  E) George Berkeley                         

 22. Cevap: C Açıklama:

  Immanuel Kant, bilginin hem akıl hem de deneyim yoluyla oluştuğunu savunan kritisist düşünceyi geliştirmiştir. 23. Görme engelli bir kişinin şekilleri çizme bilgisinin kaynağını en iyi açıklayan akım nedir?

  A) Rasyonalizm    B) Ampirizm    C) Pragmatizm    D) Pozitivizm    E) Hümanizm    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Rasyonalistler, doğuştan gelen akıl ilkelerinin bilgi kaynağı olduğunu savunurlar. 25. Mutlak monarşiye karşı liberal bir devlet sistemi öneren filozof kimdir?

  A) Thomas Hobbes            B) John Locke              
  C) Montesquieu              D) Jean-Jacques Rousseau   
  E) Voltaire                                            

 26. Cevap: B Açıklama:

  John Locke, toplum sözleşmesi fikrini geliştirerek mutlak monarşinin sınırlandırılması gerektiğini savunmuştur. 27. Hegel'in felsefesinin özeti, kapsamı ve başlangıcı olarak kabul edilen yargılar hangileridir?

  A) "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır."
  B) "Doğa ve evren olmaya dönüşen tin burada kendini yitirmiştir."
  C) "Tinin kendini bilip tanıması, Hegel'in varlıkların oluşumunu açıklamasının zeminidir."
  D) "Tin ve doğa uzlaşır. Sentezlenen yeni durum, tin ve doğanın mükemmel uyumu olan insandır."
  E) "Bentham, ahlakı fayda temelinde açıklar."

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hegel, felsefesinin özetini "Gerçek bütündür." ve "Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır." yargılarıyla ifade etmiştir. Bu yargılar, onun felsefesinin kapsamını ve başlangıcını belirler. 29. Hegel'e göre tinin ilk baştaki durumu nedir?

  A) Kendiyle özdeş ve kendisi için varlıktır.
  B) Kendi olmayanda kendini görür.
  C) Doğaya ve evren olmaya dönüşür.
  D) İnsanlık tarihine dönüşür.
  E) Mutlak olanı temsil eder.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hegel'e göre tin, ilk başta kendiyle özdeş ve kendisi için varlıktır. Bu aşamada tin, kendini tanımamaktadır. 31. Hegel'e göre tinin karşıtı nedir?

  A) Doğa    B) Evren    C) İnsan    D) Toplum    E) Tarih    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Hegel'e göre tinin karşıtı doğadır. Tin, doğaya ve evren olmaya dönüşerek kendini yitirir. 33. Hegel'e göre tinin kendini bulup tanımasının zeminini ne oluşturur?

  A) Doğa               B) Evren             
  C) İnsanlık tarihi    D) Toplum            
  E) Tarih                                   

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hegel'e göre tinin kendini bulup tanımasının zeminini insanlık tarihi oluşturur. İnsanlık tarihi, tinin kendini bilip tanımasının zeminidir. 35. Hegel'e göre mutlak olanı temsil eden kavramlar nelerdir?

  A) Tanrı    B) Geist    C) Fikir    D) Akıl    E) Tin    

 36. Cevap: E Açıklama:

  Hegel'e göre mutlak olanı temsil eden kavramlar Tanrı, geist, fikir, akıl ve tindir. 37. Bentham'ın ahlak anlayışının temelinde yatan ilke nedir?

  A) İyi istenç    B) Ödev    C) Fayda    D) Haz    E) Acı    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bentham'ın ahlak anlayışının temelinde yatan ilke faydadır. Ona göre insan, doğası gereği acıdan kaçar ve hazza yönelir. 39. Candide romanında Voltaire, hangi filozofu eleştirir?

  A) Leibniz    B) Descartes    C) Locke    D) Hume    E) Kant    

 40. Cevap: A Açıklama:

  Voltaire, Candide romanında iyimserlik düşüncesini savunan Leibniz'i eleştirir. 41. Candide romanında Pangloss, hangi felsefi görüşü savunur?

  A) İyimserlik    B) Kötülük    C) Akılcılık    D) Deneycilik    E) Ahlakçılık    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Pangloss, Candide romanında iyimserlik felsefi görüşünü savunur. 43. Candide romanında Candide, hangi arayış içindedir?

  A) Zenginlik         B) Şöhret           
  C) Güç               D) Sevgi            
  E) Hayatın anlamı                        

 44. Cevap: E Açıklama:

  Candide, Candide romanında hayatın anlamını arayış içindedir. 45. Candide romanında İstanbul, nasıl bir şehir olarak betimlenir?

  A) Güzel ve ihtişamlı     B) Fakir ve sefil        
  C) Kalabalık ve kaotik    D) Temiz ve düzenli      
  E) Eğlenceli ve canlı                              

 46. Cevap: C Açıklama:

  Candide romanında İstanbul, kalabalık ve kaotik bir şehir olarak betimlenir. 47. Candide romanında Voltaire, hangi toplumsal sorunlara değinir?

  A) Savaş    B) Din    C) Ekonomi    D) Eğitim    E) Hepsi    

 48. Cevap: E Açıklama:

  Candide romanında Voltaire, savaş, din, ekonomi ve eğitim gibi toplumsal sorunlara değinir. 49. Candide romanında Voltaire, hangi felsefi görüşü savunur?

  A) İyimserlik    B) Kötümserlik    C) Akılcılık    D) Deneycilik    E) Ahlakçılık    

 50. Cevap: B Açıklama:

  Candide romanında Voltaire, kötümserlik felsefi görüşünü savunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Detayları

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf felsefe dersi IV. ünite 18.yüzyıl - 19. yüzyıl felsefesi konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Hobbes'un insan doğası hakkındaki görüşünü kavramak

Hobbese toplumsal sözleşme teorisini anlamak

Öğrenciler, 18-19. yüzyıl felsefesinde insanın doğası hakkında hakim olan görüşün, insanın doğuştan tarafsız olduğu ve çevresi tarafından şekillendiği görüşü olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, 18-19. yüzyıl felsefesinde toplumsal düzenin temeli olarak özgürlük ve eşitliğin görüldüğünü öğrenirler.

Öğrenciler, 18-19. yüzyıl felsefesinde baskın olan düşünce akımının rasyonalizm olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, 18-19. yüzyıl felsefesinde aydınlanmayı Immanuel Kant'ın tanımladığını öğrenirler.

Öğrenciler, 18-19. yüzyıl felsefesinde Sanayi Devrimi'nin Fransız İhtilali'nin somut bir sonucu olarak görüldüğünü öğrenirler.

Bilgi felsefesi

Rasyonalizm

Empirizm

Kritisizm

Bilgi felsefesi ve zihin felsefesi

Politik felsefe

Öğrenci, Hegel'in felsefesinin özeti, kapsamı ve başlangıcını açıklayabilir.

Öğrenci, Hegel'e göre tinin ilk baştaki durumunu açıklayabilir.

Öğrenci, Hegel'e göre tinin karşıtını açıklayabilir.

Öğrenci, Hegel'e göre tinin kendini bulup tanımasının zeminini açıklayabilir.

Öğrenci, Hegel'e göre mutlak olanı temsil eden kavramları açıklayabilir.

Öğrenci, Bentham'ın ahlak anlayışının temelinde yatan ilkeyi açıklayabilir.

Öğrenciler, Voltaire'in Candide romanında hangi filozofu eleştirdiğini belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Candide romanında Pangloss'un hangi felsefi görüşü savunduğunu belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Candide romanında Candide'nin hangi arayış içinde olduğunu belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Candide romanında İstanbul'un nasıl bir şehir olarak betimlendiğini belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Candide romanında Voltaire'in hangi toplumsal sorunlara değindiğini belirleyebilecekler.

Öğrenciler, Candide romanında Voltaire'in hangi felsefi görüşü savunduğunu belirleyebilecekler

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe IV. Ünite - 18.Yüzyıl - 19.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri