11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Skolastik düşünce, 2-15. yüzyıl felsefesinin sonunda Hristiyan felsefesi için kullanılan terimdir. Skolastik düşüncenin temel özelliği nedir?

  A) Aklı inançtan bağımsızlaştırma
  B) İnancı aklın önüne koyma
  C) İnancı akılla destekleme
  D) Aklı kullanmadan inanma
  E) Aklı kullanmadan inanmama

 2. Cevap: B Açıklama:

  Skolastik düşünce, inancı aklın önüne koyan ve aklın görevinin inancı desteklemek olduğunu savunan bir düşünce sistemidir. 3. 15-17. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri olan Rönesans'ın anlamı nedir?

  A) Antik Yunan ve İslam felsefesinin yeniden keşfi
  B) Aklın inançtan bağımsızlaştırılması
  C) Doğa felsefesinin ön plana çıkması
  D) İnsan merkezli bir anlayışın benimsenmesi
  E) Skolastik düşüncenin güçlenmesi

 4. Cevap: D Açıklama:

  Rönesans, insanı merkeze alan ve insanın yeteneklerini ve potansiyelini ön plana çıkaran bir düşünce akımıdır. 5. Hümanizm düşüncesinin temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aklın öne çıkması
  B) Bireyin geri planda olması
  C) Teolojinin egemen olması
  D) Kiliseye tam bağlılığın esas alınması
  E) Doğanın deney ve akılla açıklanması

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hümanizm düşüncesi, insanı merkeze alarak aklın öne çıktığı bir bakış açısına sahiptir. 7. Skolastik düşünceye göre, felsefenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan, doğa ve evren    B) Din ve teoloji         
  C) Akıl ve inanç           D) Bilim ve deney         
  E) Toplum ve siyaset                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Skolastik düşüncede, felsefenin konusu öncelikle din ve teolojidir. 9. Modern düşüncede, felsefenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan, doğa ve evren    B) Din ve teoloji         
  C) Akıl ve inanç           D) Bilim ve deney         
  E) Toplum ve siyaset                                 

 10. Cevap: A Açıklama:

  Modern düşüncede, felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. 11. Bilimsel yöntemin temel adımları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Gözlem ve deney
  B) Hipotez oluşturma
  C) Veri toplama ve analiz
  D) Önyargısız ve tarafsız olma
  E) İnanç ve otoriteye dayalı olma

 12. Cevap: E Açıklama:

  Bilimsel yöntemde, inanç ve otoriteye dayalı olmak yerine, gözlem, deney, veri toplama ve analiz gibi adımlar izlenir. 13. Kartezyen felsefenin temel ilkelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsan aklı her şeyi bilebilir
  B) Evren, sayısal ilişkilerle açıklanabilir
  C) Tanrı, mükemmel ve sonsuz bir varlıktır
  D) Beden ve ruh, birbirinden bağımsızdır
  E) Bilim, dinin önündedir

 14. Cevap: D Açıklama:

  Kartezyen felsefede, beden ve ruh iki ayrı varlık olarak kabul edilir. 15. Hukuk felsefesinin temel sorunlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Adaletin tanımı ve kapsamı
  B) Hukukun kaynağı ve meşruiyeti
  C) Hukukun uygulanması ve yorumlanması
  D) Hukukun amacı ve işlevi
  E) Hukukun toplumsal etkileri

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hukuk felsefesinin temel sorunlarından biri, adaletin tanımı ve kapsamıdır. 17. 15-17. yüzyıl felsefesi döneminde insanların doğa olaylarını açıklama biçimi nasıldı?

  A) Gözlem ve deney yoluyla
  B) Dinsel inançlara dayanarak
  C) Ütopyalar yazarak
  D) Skolastik düşünceye göre
  E) Metafizik kavramlar kullanarak

 18. Cevap: A Açıklama:

  15-17. yüzyıl felsefesi döneminde, Rönesans'ın etkisiyle bilimsel çalışmalar hız kazandı ve insanlar doğa olaylarını gözlem ve deney yoluyla açıklamaya başladılar. 19. Gözlem, kontrollü deney ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar neyi oluşturmuştur?

  A) Bilimsel bilginin güvenilirliğini
  B) Felsefenin temel kavramlarını
  C) Dinsel inançların doğruluğunu
  D) Politik sistemlerin işleyişini
  E) Sanatsal eserlerin yorumlanmasını

 20. Cevap: A Açıklama:

  Gözlem, kontrollü deney ve hipotez sonrası yapılan matematiksel hesaplamalar, bilimsel bilginin güvenilirliğini oluşturmuştur. Bu sayede, bilim insanları doğa olaylarını daha doğru ve kesin bir şekilde açıklayabilmişlerdir. 21. Rönesans'ta reform hareketleri hangi düşüncelerin artmasını sağlamıştır?

  A) Siyaset ve hukuk üzerine
  B) Matematik ve geometri üzerine
  C) Fizik ve kimya üzerine
  D) Edebiyat ve sanat üzerine
  E) Tıp ve biyoloji üzerine

 22. Cevap: A Açıklama:

  Rönesans'ta reform hareketleri, siyaset ve hukuk üzerine düşüncelerin artmasını sağlamıştır. Bu dönemde, Niccolo Machiavelli ve Thomas Hobbes gibi düşünürler, devlet ve toplum düzenine ilişkin teorilerini ortaya koymuşlardır. 23. Kartezyen felsefenin temel ilkesi nedir?

  A) Şüphe etmek      B) Akıl yürütmek   
  C) Deney yapmak     D) Gözlem yapmak   
  E) İnanmak                             

 24. Cevap: A Açıklama:

  Kartezyen felsefenin temel ilkesi, her şeyden şüphe etmektir. Descartes, ancak şüphe ederek gerçek bilgiye ulaşabileceğimize inanıyordu. Bu nedenle, "Düşünüyorum, öyleyse varım." sözüyle, şüphe edebileceğimiz tek şeyin kendi varoluşumuz olduğunu ileri sürmüştür. 25. Ütopya türü eserler hangi amaçla yazılmıştır?

  A) Toplumsal sorunları eleştirmek için
  B) Bilimsel keşifleri anlatmak için
  C) Tarihi olayları belgelemek için
  D) Felsefi fikirleri tartışmak için
  E) Dinsel öğretileri yaymak için

 26. Cevap: A Açıklama:

  Ütopya türü eserler, toplumsal sorunları eleştirmek ve ideal bir toplum düzeni önermek amacıyla yazılmıştır. Bu eserlerde, yazarlar kendi dönemlerindeki toplumsal sorunları ve adaletsizlikleri eleştirir ve daha iyi bir dünya düzeni için önerilerde bulunurlar. 27. Hobbes'a göre devletin ortaya çıkmasının nedeni nedir?

  A) İnsanların doğal olarak iyi olması
  B) İnsanların doğal olarak kötü olması
  C) İnsanların doğal olarak eşit olması
  D) İnsanların doğal olarak özgür olması
  E) İnsanların doğal olarak adaletli olması

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hobbes'a göre, insanların doğal durumda kötü olması nedeniyle devlet ortaya çıkmıştır. İnsanlar, doğal durumda sürekli olarak birbirleriyle savaş halindedir ve bu durum, güvenlik ve düzenin sağlanmasını zorlaştırır. Bu nedenle, insanlar aralarında bir sözleşme yaparak devleti kurmuşlardır. 29. Descartes'in felsefesinin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şüphenin Metodu      B) Sezginin Önceliği   
  C) Aklın Üstünlüğü      D) Deneyimin Önemi     
  E) İnancın Gücü                                

 30. Cevap: A Açıklama:

  Descartes, felsefesinin temel ilkesi olarak şüphenin metodunu öne sürmüştür. Bu ilkeye göre, gerçeği arayan kişi yaşamında bir kez tüm nesnelerden gücü yettiği ölçüde kuşku duymalıdır. 31. Descartes, duyulur nesnelerin gerçeğinden neden kuşku duymaktadır?

  A) Çünkü duyularımız bizi yanılttığı için
  B) Çünkü matematiğin kanıtları kesin olmadığı için
  C) Çünkü özgür bir tutumumuz olmadığı için
  D) Çünkü varlığımızdan emin değiliz
  E) Çünkü düşüncelerimiz bizi aldatabilir

 32. Cevap: A Açıklama:

  Descartes, duyulur nesnelerin gerçeğinden duyularımızın bizi yanılttığı için kuşku duymaktadır. Bu nedenle, tek bir kez bile olsa duyularımız bizi yanılttığında onlara fazla inanmak toyluk olur. 33. Descartes, matematiğin kanıtlarından neden kuşku duymaktadır?

  A) Çünkü duyularımız bizi yanılttığı için
  B) Çünkü matematiğin kanıtları kesin olmadığı için
  C) Çünkü özgür bir tutumumuz olmadığı için
  D) Çünkü varlığımızdan emin değiliz
  E) Çünkü düşüncelerimiz bizi aldatabilir

 34. Cevap: B Açıklama:

  Descartes, matematiğin kanıtlarından, matematiğin kanıt ve ilkelerinden bile çoğu kişiler bu konular üzerinde usavurma yaparken aldanmış oldukları için onlardan yine kuşkulanacağız. 35. Descartes'in, "Düşünüyorum, o halde varım." önermesinin önemi nedir?

  A) Bilginin kaynağının duyular olduğunu göstermektedir.
  B) Sezginin bilginin temelinde olduğunu kanıtlamaktadır.
  C) Varlığımızı kanıtlamak için yeterli bir argümandır.
  D) Aklın bilginin tek kaynağı olduğunu savunmaktadır.
  E) İnancın bilginin temelini oluşturduğunu ileri sürmektedir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Descartes'in, "Düşünüyorum, o halde varım." önermesi, varlığımızı kanıtlamak için yeterli bir argümandır. Bu önerme, düşünmenin varoluşun vazgeçilmez bir parçası olduğunu göstermektedir. 37. Descartes'e göre, gerçek bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duyular    B) Sezgi    C) Akıl    D) İnanç    E) Deneyim    

 38. Cevap: C Açıklama:

  Descartes'e göre, gerçek bilginin kaynağı akıldır. Akıl, duyular ve deneyim tarafından sağlanan bilgileri düzenleyerek ve yorumlayarak gerçek bilgiye ulaşmamıza yardımcı olur. 39. Descartes'in felsefesi, modern felsefenin gelişimine nasıl katkıda bulunmuştur?

  A) Şüphenin metodunu öne sürerek
  B) Sezgiyi bilginin temeline alarak
  C) Aklın üstünlüğünü savunarak
  D) Deneyimin önemini vurgulayarak
  E) İnancın gücünü öne çıkararak

 40. Cevap: C Açıklama:

  Descartes'in felsefesi, modern felsefenin gelişimine aklın üstünlüğünü savunarak katkıda bulunmuştur. Descartes, aklın duyular ve deneyimden daha güvenilir bir bilgi kaynağı olduğunu ileri sürmüştür. 41. Spinoza'ya göre, mutluluğun kaynağı nedir?

  A) Tanrı'yı sezgisel olarak bilmek
  B) Zenginlik ve şeref kazanmak
  C) Toplumsal uyum içinde yaşamak
  D) Vücutsel zevkleri tatmin etmek
  E) Kişisel çıkarları takip etmek

 42. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Spinoza'nın mutluluğun Tanrı'yı sezgisel olarak bilmekten kaynaklandığını düşündüğünü belirtmektedir. 43. "Doğa Yasaları"nden kasıt nedir?

  A) Evrensel bilimsel ilkeler
  B) Toplumun kuralları ve gelenekleri
  C) İnsanın doğal dürtü ve eğilimleri
  D) Ahlaki ve etik normlar
  E) Tanrı'nın emirleri

 44. Cevap: C Açıklama:

  Metin, "Doğa Yasaları"nın insanın doğal dürtü ve eğilimlerini ifade ettiğini belirtmektedir. 45. Spinoza'ya göre, doğanın bir parçası olmak ne anlama gelir?

  A) Doğayla uyum içinde yaşamak
  B) Doğadan bağımsız olmak
  C) Doğanın yasalarına itaat etmek
  D) Doğayı kontrol etmek
  E) Doğadan korkmak

 46. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Spinoza'nın insanın doğanın bir parçası olduğu ve onunla uyum içinde yaşaması gerektiğine inandığını belirtmektedir. 47. Hobbes'a göre, insanlığın doğal durumunu tanımlayan üç temel neden nedir?

  A) Rekabet, güvensizlik ve şan
  B) Hırs, açgözlülük ve öfke
  C) Korku, çıkar ve özgürlük
  D) Sevgi, neşe ve barış
  E) Akıl, erdem ve düzen

 48. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Hobbes'un insanlığın doğal durumunu tanımlayan üç ana nedenin rekabet, güvensizlik ve şan olduğunu belirtmektedir. 49. Hobbes'a göre, devletin kurulmasının temel amacı nedir?

  A) İnsanları eğitmek
  B) Bireysel özgürlüğü korumak
  C) Bireysel güvenliği sağlamak
  D) Toplumsal eşitliği garanti etmek
  E) Kültürel ilerlemeyi teşvik etmek

 50. Cevap: C Açıklama:

  Metin, Hobbes'un devletin temel amacının bireysel güvenliği sağlamak olduğunu belirtmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Detayları

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf felsefe dersi III. ünite 15. yüzyıl - 17. yüzyıl felsefesi konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, skolastik düşüncenin temel özelliğini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Rönesans'ın anlamını anlayabileceklerdir.

Hümanizm düşüncesinin temel özelliğini anlamak.

Skolastik düşüncenin temel özelliklerini anlamak.

Modern düşüncenin temel özelliklerini anlamak.

Bilimsel yöntemin temel adımlarını anlamak.

Kartezyen felsefenin temel ilkelerini anlamak.

Hukuk felsefesinin temel sorunlarını anlamak.

Öğrenciler, 15-17. yüzyıl felsefesi döneminde bilimsel çalışmaların nasıl gerçekleştiğini ve bunun felsefeye olan etkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, bilimsel yöntemin aşamalarını ve bu aşamaların bilimsel bilginin güvenilirliğini nasıl sağladığını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Rönesans döneminde siyaset ve hukuk düşüncelerinin nasıl geliştiğini ve bunun toplumsal ve siyasi hayata olan etkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Kartezyen felsefenin temel ilkesini ve bunun felsefe tarihindeki önemini açıklayabilirler.

Öğrenciler, ütopya türü eserlerin amacını ve bu eserlerin toplumsal düşünce üzerindeki etkisini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Hobbes'un devlet görüşünü ve bunun toplumsal sözleşme teorisine dayandığını açıklayabilirler.

Öğrenciler, Descartes'in felsefesinin temel ilkesini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Descartes'in duyulur nesnelerin gerçeğinden neden kuşku duyduğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler, Descartes'in matematiğin kanıtlarından neden kuşku duyduğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler, Descartes'in "Düşünüyorum, o halde varım." önermesinin önemini anlayabilecektir.

Öğrenciler, Descartes'e göre gerçek bilginin kaynağının akıl olduğunu anlayabilecektir.

Öğrenciler, Descartes'in felsefesinin modern felsefenin gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilecektir.

Spinoza'nın ahlak görüşünü kavramak

Doğa durumu ve toplumsal düzen arasındaki ilişkiyi anlamak

Spinoza'nın insanın doğa hakkındaki görüşünü anlamak

Hobbes'un insan doğası hakkındaki görüşünü kavramak

Hobbese toplumsal sözleşme teorisini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe III. Ünite - 15.Yüzyıl-17.Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri