11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesine etki etmeyen bir felsefedir?

  A) Platonizm         B) Aristotelizm     
  C) Epikürosçuluk     D) Yeni-Stoacılık   
  E) Nominalizm                            

 2. Cevap: E Açıklama:

  Nominalizm, MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesine etki etmemiştir. 3. İslam felsefesinin temel özelliklerinden biri nedir?

  A) Antik Yunan felsefesinden etkilenmemiştir.
  B) Akıl, iman ve inanç gibi konular tartışılmamıştır.
  C) Önceki dönemin felsefi problemleri tartışılmamıştır
  D) Çeviri faaliyetleri yapılmamıştır.
  E) Felsefenin gelişimine katkı sağlamamıştır.

 4. Cevap: A Açıklama:

  İslam felsefesi, Antik Yunan felsefesinden büyük ölçüde etkilendiği için bu ifade yanlıştır. 5. Hristiyan felsefesinde kötülük problemi nasıl açıklanır?

  A) Tanrı, kötülüğü yaratmamıştır.
  B) Kötülük, insanın özgür iradesinin bir sonucudur.
  C) Kötülük, Tanrı'nın sınavıdır.
  D) Kötülük, insanın doğasının bir parçasıdır.
  E) Kötülük, şeytanın eseridir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Hristiyan felsefesinde kötülük problemi, genellikle insanın özgür iradesiyle ilişkilendirilerek açıklanır. 7. İslam felsefesinde tümeller problemi nasıl açıklanır?

  A) Tümeller, Tanrı'nın zihnindedir.
  B) Tümeller, nesnelerin kapsamındadır.
  C) Tümeller, insan zihnindedir.
  D) Tümeller, nesnelerden bağımsızdır.
  E) Tümeller, gerçek değildir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  İslam felsefesinde tümeller problemi, genellikle kavramcılık (konseptualizm) ve adcılık (nominalizm) olmak üzere iki farklı görüşle ele alınmıştır. Kavramcılık, tümellerin insan zihninde bulunduğunu savunurken, adcılık tümellerin gerçek olmadığını savunur. 9. Hristiyan felsefesinde Tanrı'nın varlığına ilişkin hangi kanıtlar öne sürülmektedir?

  A) Kozmolojik kanıt    B) Ontolojik kanıt    
  C) Ahlaki kanıt        D) Tarihsel kanıt     
  E) Bilimsel kanıt                            

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hristiyan felsefesinde Tanrı'nın varlığına ilişkin olarak öne sürülen kanıtlardan biri kozmolojik kanıttır. Kozmolojik kanıt, evrenin varlığından hareketle Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışır. 11. Hay, yaratıcının varlığına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini delil olarak kullanmıştır?

  A) Hudûs delili
  B) Düzen ve uyum delili
  C) Akıl yürütme delili
  D) Peygamber mucizeleri delili
  E) Kainatın sonlu oluşu delili

 12. Cevap: A Açıklama:

  Hay, yaratıcının varlığına ulaşmak için hudûs delilini kullanmıştır. Bu delil, sonradan yaratılanın zorunlu olarak bir yaratıcıyı gerektiren mantığına dayanır. 13. Hay, adada tek başınayken davranışlarından sorumlu muydu?

  A) Hayır, çünkü tek başına olduğu için eylemlerine yön veren bir otorite yoktu.
  B) Evet, çünkü kendi aklı ve iradesiyle seçim yapma özgürlüğü vardı.
  C) Hayır, çünkü hayvanlardaki gibi içgüdüsel olarak hareket ediyordu.
  D) Evet, çünkü yaratıcının varlığına ulaşmıştı ve ona karşı sorumlu hissediyordu.
  E) Hayır, çünkü yaratıcıyı henüz tanımamıştı ve dolayısıyla sorumluluk bilinci gelişmemişti.

 14. Cevap: B Açıklama:

  İbn Tufeyl'in eserinde Hay, yalnız olsa da kendi aklı ve iradesiyle seçim yapma özgürlüğüne sahiptir. Bu nedenle davranışlarından sorumludur. 15. Fârâbî'ye göre, erdemli bir devletin yönetilmesi için gerekli olan kişi nasıl olmalıdır?

  A) Dindar ve takvalı
  B) Savaşçı ve cesur
  C) Bilgili, yetkin ve sorun çözücü
  D) Zengin ve nüfuzlu
  E) Halk tarafından seçilmiş

 16. Cevap: C Açıklama:

  Fârâbî, erdemli bir devleti yönetecek kişinin bilgili, yetkin ve sorun çözücü olması gerektiğini savunur. Çünkü bu özellikler, toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve adaletin sağlanması için gereklidir. 17. İbn Haldun'un devletlerin kuruluş, yükselme ve çöküş süreciyle ilgili teorisine göre, devletler aşağıdaki aşamalardan hangileriyle başlar?

  A) Çöküş            B) Kuruluş         
  C) Yükselme         D) Duraklama       
  E) Yeniden doğuş                       

 18. Cevap: B Açıklama:

  İbn Haldun'un teorisine göre, devletler kuruluş aşamasıyla başlar. Bu aşamada, insanlar güvenlik kaygıları nedeniyle kabileler arasında mücadele eder ve sonuçta bir kabilenin egemenliğiyle devlet kurulur. 19. İbn Tufeyl'in "Hay Bin Yakzân" adlı eserinin felsefi önemi nedir?

  A) İnsan doğasının iyiliğini savunması
  B) Tanrının varlığını rasyonel olarak kanıtlaması
  C) İlk roman türü olması
  D) İnsan aklının sınırsızlığını vurgulaması
  E) İslam dünyasında skolastik felsefenin başlangıcını temsil etmesi

 20. Cevap: B Açıklama:

  "Hay Bin Yakzân", Tanrının varlığını rasyonel olarak kanıtlayan felsefi bir eserdir. Hay, yalnız büyüyerek ve doğayı gözlemleyerek yaratıcının varlığına ulaşır. 21. 8. yüzyılda Porphyrius’a ait eserler hangi dilden hangi dile kazandırılmıştır?

  A) Grekçeden Latinceye       B) Latince’den Grekçeye     
  C) Arapçadan Farsçaya        D) Farsçadan Arapçaya       
  E) Süryanice’den Arapçaya                                

 22. Cevap: A Açıklama:

  Porphyrius’a ait eserler, 8. yüzyılda Grekçeden Latinceye kazandırılmıştır. 23. İslam coğrafyasında çeviri faaliyetleri hangi şehirlerde yapılmıştır?

  A) Antakya, Urfa, Cundişapur, Harran, Nisibis (Nusaybin) ve Bağdat
  B) Şam, Halep, Kudüs, Beyrut ve Kahire
  C) İstanbul, Bursa, Edirne, Manisa ve İzmir
  D) Mekke, Medine, Cidde, Taif ve Riyad
  E) Bağdat, Necef, Kerbela, Kazımiye ve Samarra

 24. Cevap: A Açıklama:

  İslam coğrafyasında çeviri faaliyetleri, Antakya, Urfa, Cundişapur, Harran, Nisibis (Nusaybin) ve Bağdat şehirlerinde yapılmıştır. 25. Beyt’ül Hikme, hangi halife tarafından kurulmuştur?

  A) Harun Reşit             B) Abbasiye               
  C) Osmanlı Devleti         D) Bizans İmparatorluğu   
  E) Selçuklu                                          

 26. Cevap: A Açıklama:

  Beyt’ül Hikme, Harun Reşit tarafından kurulmuştur. 27. Plotinos’un sudur nazariyesi, İslam felsefesini nasıl etkilemiştir?

  A) İslam filozoflarının tanrı anlayışını değiştirmiştir.
  B) İslam filozoflarının varlık anlayışını değiştirmiştir.
  C) İslam filozoflarının bilgi anlayışını değiştirmiştir.
  D) İslam filozoflarının ahlak anlayışını değiştirmiştir.
  E) İslam filozoflarının siyaset anlayışını değiştirmiştir.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Plotinos’un sudur nazariyesi, İslam filozoflarının varlık anlayışını değiştirmiştir. 29. İbn Rüşd’ün öğretilerinin Katolik inanca aykırı olduğunu düşünen filozof kimdir?

  A) Aristoteles        B) Platon            
  C) Plotinos           D) Albertus Magnus   
  E) Thomas Aquinas                          

 30. Cevap: E Açıklama:

  İbn Rüşd’ün öğretilerinin Katolik inanca aykırı olduğunu düşünen filozof, Thomas Aquinas’tır. 31. İbn Sînâ'ya göre, insanın gerçek bilgiye ulaşabilmesi için hangi şartlardan biri gereklidir?

  A) Akıl ve mantık               B) Duyu organları ve deneyim   
  C) Sezgi ve içgüdü              D) Gelenek ve görenek          
  E) İnanç ve dogma                                              

 32. Cevap: A Açıklama:

  İbn Sînâ, gerçek bilginin duyular yoluyla elde edilemeyeceğini, ancak akıl ve mantık yoluyla ulaşılabileceğini savunmuştur. 33. Fârâbî'ye göre, erdemli şehrin yöneticisinin en önemli özelliklerinden biri nedir?

  A) Güçlü bir orduya sahip olması
  B) Zengin ve mülk sahibi olması
  C) Halk tarafından seçilmiş olması
  D) Hikmet ve bilgi sahibi olması
  E) Asil bir soya mensup olması

 34. Cevap: D Açıklama:

  Fârâbî, erdemli şehrin yöneticisinin en önemli özelliğinin hikmet ve bilgi sahibi olması gerektiğini savunmuştur. 35. Augustinus'a göre, kötülüğün kaynağı nedir?

  A) Tanrı'nın yaratması        B) İnsanın özgür iradesi     
  C) Şeytan'ın varlığı          D) Doğadaki dengesizlikler   
  E) Toplumsal adaletsizlik                                  

 36. Cevap: B Açıklama:

  Augustinus, kötülüğün kaynağının insanın özgür iradesi olduğunu savunmuştur. 37. İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerine karşı çıkan en önemli isimlerden biri kimdir?

  A) Augustinus              B) Fârâbî                 
  C) Ebul Hasan el-Eş'ari    D) İbn Sînâ               
  E) Gazali                                            

 38. Cevap: E Açıklama:

  Gazali, İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerine karşı çıkan en önemli isimlerden biridir. 39. Aquinalı Thomas, İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerini nasıl değerlendirmiştir?

  A) Olumlu olarak
  B) Olumsuz olarak
  C) Tarafsız olarak
  D) Onun görüşlerine hiç değinmemiştir.
  E) Genelde onaylayan sonrasında taraf değişmiştir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Aquinalı Thomas, İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerini olumsuz olarak değerlendirmiştir. 41. Mevlânâ'ya göre insanın gerçek varlığı nasıl tanımlanır?

  A) Maddi varlığıyla "küçük bir âlem"dir.
  B) Manevi varlığıyla "büyük bir âlem"dir.
  C) Hem maddi hem de manevi varlığıyla "orta düzey bir âlem"dir.
  D) Maddi varlığıyla "büyük bir âlem"dir.
  E) Manevi varlığıyla "küçük bir âlem"dir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Mevlânâ'ya göre insanın gerçek varlığı, maddi varlığından daha üstün ve değerli olan manevi varlığıdır. Bu nedenle, insanın gerçek varlığı, "manevi varlığıyla büyük bir âlem" olarak tanımlanır. 43. Mevlânâ'ya göre ağaç ve meyve arasındaki ilişki nasıl yorumlanır?

  A) Ağaç, meyve için var olmuştur.
  B) Meyve, ağaç için var olmuştur.
  C) Ağaç ve meyve, birbirlerinden bağımsız olarak var olmuştur.
  D) Ağaç ve meyve, aynı varlığın iki farklı yönüdür.
  E) Ağaç ve meyve, birbirlerinin zıttı olan varlıklardır.

 44. Cevap: A Açıklama:

  Mevlânâ'ya göre ağaç, meyve için var olmuştur. Çünkü meyve, ağaç dalında büyür ve olgunlaşır. Ağaç, meyve çekirdeğinden doğar ve meyve elde etmek için bir meyli ve ümidi vardır. 45. Mevlânâ'ya göre insanın değeri nasıl anlaşılmalıdır?

  A) İnsanın değeri, maddi zenginliğiyle ölçülür.
  B) İnsanın değeri, sosyal statüsüyle ölçülür.
  C) İnsanın değeri, fiziksel görünüşüyle ölçülür.
  D) İnsanın değeri, manevi özellikleriyle ölçülür.
  E) İnsanın değeri, sahip olduğu ünvanlarla ölçülür.

 46. Cevap: D Açıklama:

  Mevlânâ'ya göre insanın değeri, maddi zenginliği, sosyal statüsü, fiziksel görünüşü veya sahip olduğu ünvanlarla değil, manevi özellikleriyle ölçülür. Manevi özellikleri, insanı diğer canlılardan ayıran ve onu değerli kılan özelliklerdir. 47. Mevlânâ'ya göre cihanın değeri nasıl anlaşılmalıdır?

  A) Cihanın değeri, içindeki maddi zenginlikle ölçülür.
  B) Cihanın değeri, içindeki canlılarla ölçülür.
  C) Cihanın değeri, içindeki güzelliklerle ölçülür.
  D) Cihanın değeri, içindeki manevi değerlerle ölçülür.
  E) Cihanın değeri, içindeki tehlikelerle ölçülür.

 48. Cevap: C Açıklama:

  Mevlânâ'ya göre cihanın değeri, içindeki maddi zenginlikle, canlılarla veya manevi değerlerle değil, içindeki güzelliklerle ölçülür. Güzellik, cihanı değerli kılan en önemli özelliktir. 49. Mevlânâ'ya göre insanın yaşam amacı nedir?

  A) Maddi zenginlik elde etmektir.
  B) Ünlü olmak ve şöhret kazanmaktır.
  C) Manevi değerlere ulaşmaktır.
  D) Dünyadan zevk almaktır.
  E) Diğer insanlara zarar vermektir.

 50. Cevap: C Açıklama:

  Mevlânâ'ya göre insanın yaşam amacı, maddi zenginlik elde etmek, ünlü olmak ve şöhret kazanmak, dünyadan zevk almak veya diğer insanlara zarar vermek değildir. İnsanın yaşam amacı, manevi değerlere ulaşmaktır. Manevi değerler, insanı yücelten ve onu gerçek anlamda mutlu eden değerlerdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Detayları

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 27 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf felsefe dersi II. ünite Ms 2.yüzyıl- Ms 15.yüzyıl felsefesi konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesini etkileyen felsefeleri bilmek

Öğrenciler, İslam felsefesinin temel özelliklerinden birinin Antik Yunan felsefesinden etkilenmesi olduğunu kavrayabilir.

Öğrenciler, Hristiyan felsefesinde kötülük probleminin nasıl açıklandığını anlayabilir.

Öğrenciler, İslam felsefesinde tümeller probleminin nasıl açıklandığını anlayabilir.

Öğrenciler, Hristiyan felsefesinde Tanrı'nın varlığına ilişkin olarak öne sürülen kanıtları öğrenebilir.

İslam felsefesinde yaratıcının varlığını kanıtlama yöntemlerini kavratmak.

İslam felsefesinde özgürlük sorununu tartışmak.

İslam felsefesinde toplum ve devlet yönetimi anlayışlarını kavratmak.

İslam felsefesinde toplum ve devlet oluşum süreçlerini anlamak.

İslam felsefesinin temel felsefi sorunlarını ele almak.

Öğrenciler, 8. yüzyılda yapılan çeviri faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, İslam coğrafyasında çeviri faaliyetlerinin hangi şehirlerde yapıldığını öğrenirler.

Öğrenciler, Beyt’ül Hikme’nin kim tarafından kurulduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, Plotinos’un sudur nazariyesinin İslam felsefesini nasıl etkilediğini öğrenirler.

Öğrenciler, İbn Rüşd’ün öğretilerinin Katolik inanca aykırı olduğunu düşünen filozofu öğrenirler.

Öğrenciler, İbn Sînâ'nın bilgi felsefesinin temel kavramlarını ve görüşlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Fârâbî'nin siyaset felsefesinin temel kavramlarını ve görüşlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, Augustinus'un ahlak felsefesinin temel kavramlarını ve görüşlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, İbn Rüşd ile Gazali arasındaki fikir ayrılıklarını açıklayabilir.

Öğrenciler, Aquinalı Thomas'ın felsefi görüşlerini İbn Rüşd'ün felsefi görüşleriyle karşılaştırabilir.

Öğrenciler, Mevlânâ'nın insan anlayışını ve insanın gerçek varlığı hakkındaki düşüncelerini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Mevlânâ'nın doğa anlayışını ve varlıklar arasındaki ilişkilere dair düşüncelerini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Mevlânâ'nın insan değerine dair düşüncelerini ve insanın gerçek değerinin nasıl anlaşılması gerektiğini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Mevlânâ'nın doğa anlayışını ve cihanın değerine dair düşüncelerini kavrayabilirler.

Öğrenciler, Mevlânâ'nın insan anlayışını ve insanın yaşam amacına dair düşüncelerini kavrayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 6 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe II. Ünite - MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Felsefe Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Felsefe Dersi Ünite Özetleri