11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesinin oluşumunda etkili OLMAMIŞTIR?

  A) 18-19. yüzyıl felsefesi tartışmaları
  B) Emprizm
  C) Diyalektik materyalizm
  D) Varoluşçuluk
  E) Pozitivizm

 2. Cevap: B Açıklama:

  Emprizm, 18-19. yüzyıl felsefesi tartışmalarında etkili olan bir akım değildir. 3. Fenomenolojide kullanılan "paranteze alma" yöntemi hangi amaçla kullanılmaktadır?

  A) Fenomenlerin özüne ulaşabilmek
  B) Nesnelerin varlığını sorgulamak
  C) Ön yargılardan uzaklaşmak
  D) Kültürel etkileri ortadan kaldırmak
  E) Tarihsel bağlamı dikkate almak

 4. Cevap: A Açıklama:

  Paranteze alma yöntemi, fenomenlerin özüne ulaşılabilmek için ön yargılardan, tarihsel bağlamdan ve nesnelerin varlığından uzaklaşmayı amaçlar. 5. Hermeneutik hangi konuyu ele alır?

  A) İnsanın sözlü ve yazılı metinleri yorumlamasını
  B) Bilimsel yöntemlerin doğruluğunu
  C) Metafizik gerçekliğin doğasını
  D) Toplumsal ilişkilerin yapısını
  E) Ahlaki yargıların temelini

 6. Cevap: A Açıklama:

  Hermeneutik, insanın sözlü ve yazılı metinleri yorumlama süreciyle ilgilenir. 7. Sartre'ın "Varoluş, özden önce gelir." yargısı neyi ifade eder?

  A) İnsanlar önceden belirlenmiş bir özle doğarlar.
  B) İnsanlar seçimleriyle özlerini ve kendilerini oluştururlar.
  C) İnsanların özü, varoluşlarından daha önce gelir.
  D) Varoluş, özün bir sonucudur.
  E) Özgürlük, insan varoluşunun temel özelliğidir.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Sartre'a göre, insan varoluşta kendini tanımlar ve seçimleriyle kendi özünü yaratır. 9. Varoluşçuluk felsefesinde "özgürlük" kavramı ile vurgulanmak istenen şey nedir?

  A) İnsanların sorumsuz bir şekilde davranma hakları vardır.
  B) İnsanlar kendi eylemlerinden sorumludur.
  C) İnsanlar toplumsal normlara uymakla özgür olurlar.
  D) İnsanlar doğuştan özgürdürler.
  E) Özgürlük, insanın temel ihtiyaçlarından biridir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Varoluşçuluk, özgürlüğün seçim yapabilme ve seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almayı gerektirdiğini vurgular. 11. Mantıkçı pozitivistler, deney ve gözlem alanının dışında kalan hangi önerme türünü anlamsız olarak nitelendirir?

  A) Bilimsel önermeler        B) Metafiziksel önermeler   
  C) Ahlaki önermeler          D) Matematiksel önermeler   
  E) Psikolojik önermeler                                  

 12. Cevap: B Açıklama:

  Mantıkçı pozitivistler, doğrulanabilir ve yanlışlanabilir önermelerin dışında kalan metafiziksel önermeleri anlamsız bulurlar. 13. Hilmi Ziya Ülken'e göre, insan hangi iki varlık türünden biridir?

  A) Sonlu ve sonsuz             B) Fiziksel ve metafiziksel   
  C) Toplumsal ve bireysel       D) Reel ve ideal              
  E) Temel ve türev                                            

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hilmi Ziya Ülken'e göre, insan sonlu ve sonsuz varlık türlerinden biridir. 15. Filozof Nietzsche'ye göre, insanın doğasında ne vardır?

  A) Güç istenci             B) İyilik arayışı         
  C) Bilgi edinme dürtüsü    D) Güven ihtiyacı         
  E) Adalet arzusu                                     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Nietzsche'nin "güç istenci" kavramı, insanın sürekli olarak daha fazla güç ve üstünlük kazanma arzusunu ifade eder. 17. Bergson'a göre, insan bilinci dışsal âlemden nasıl bilgi edinir?

  A) Dışsal âleme izlenimler yoluyla
  B) İçgüdülerin aracılığıyla
  C) Sezgi yoluyla
  D) Akıl yürütme yoluyla
  E) Deneyim yoluyla

 18. Cevap: A Açıklama:

  Bergson, insan bilincini dışsal âlemden aldığı izlenimlerle şekillendiğini düşünür. Bu izlenimler, zihnin dışsal âleme verdiği şekillerdir. 19. Takiyettin Mengüşoğlu'nun "insanı bir bütün olarak gören" düşüncesine göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) İnsan bilgi, değer, inanma gibi varlık ögelerini bir arada taşır.
  B) İnsanın eylemlerini düzenleyen bir değer duygusu vardır.
  C) İnsan, inanmasında yalnızca kalbini kullanır.
  D) İnsan, bütün kültür basamaklarında bir yönetilen inanmaya sahiptir.
  E) İnsan konuşmadan öğrenemez veya öğretemez.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Mengüşoğlu'na göre insan inanmasında bütünlüğüyle ortaya çıkar, sadece kalbini değil düşüncesini de kullanır. 21. Nurettin Topçu'ya göre, isyan ahlakının amacı nedir?

  A) İnsanların arzularından kurtulmalarını sağlamak.
  B) İnsanların hayatlarını hareketsiz bir şekilde geçirmelerini teşvik etmek.
  C) İnsanların kendi özgürlüklerini kazanmalarına yardımcı olmak.
  D) İnsanların hayattan tatmin olmalarını sağlamak.
  E) İnsanların kendilerine parazit olmalarına yol açmak.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Topçu'ya göre isyan ahlakı, insanların kendi özgürlüklerini kazanmalarını ve kendilerine bağlanmalarını amaçlar. 23. Kant'ın bilgi hakkındaki görüşü nasıl adlandırılır?

  A) Rasyonalizm    B) Empirizm    C) Kritisizm    D) Hümanizm    E) Pragmatizm    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Kant'ın bilginin hem akıl hem de deneyimin birlikteliği ile oluştuğu görüşüne kritisizm adı verilir. 25. Kant'a göre, ahlaki açıdan değerli olan davranış hangisidir?

  A) Sonucuna bakılmaksızın iyi istençle yapılanlar
  B) Acıdan kaçıp hazza yönelenler
  C) Kişinin kendi çıkarlarına uygun olanlar
  D) Toplum tarafından onaylananlar
  E) Güçlünün yaptıkları

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kant'ın ahlak anlayışında, iyi istenç, şartlar ne olursa olsun doğru ilkelere göre davranmayı ifade eder ve ahlaki açıdan değerli olan şeyin koşulsuz yerine getirilmesidir. 27. 18-19. yüzyıl felsefesinin dil ve edebiyatın gelişimi üzerindeki önemli etkilerinden biri hangisidir?

  A) Gazete ve dergilerin çoğalması
  B) Ansiklopedi'nin yayımlanması
  C) Romantizm akımının ortaya çıkması
  D) Realizm akımının doğması
  E) Matbaaların azalması

 28. Cevap: A Açıklama:

  Matbaaların artması, gazete ve dergi sayısının çoğalmasına yol açarak felsefi düşüncelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır. 29. Aşağıdakilerden hangisi 18-19. yüzyıl felsefesinin dil ve edebiyat üzerindeki ortak bir özelliğidir?

  A) Duygu ve düşüncenin öne çıkması
  B) Eleştirel bir tavırın benimsenmesi
  C) Karmaşık ve anlaşılması zor bir dilin kullanılması
  D) Klasik dönemin etkisinin görülmesi
  E) Bilimsel yöntemin esas alınması

 30. Cevap: B Açıklama:

  18-19. yüzyıl felsefesinde, hem edebî hem de felsefi eserlerde eleştirel bir tavır benimsenmiş, geleneksel fikirler sorgulanmıştır. 31. Locke'ye göre, aşağıdakilerden hangisi bir bebeğin doğuştan sahip olduğu bir ide değildir?

  A) Renk    B) Zaman    C) Düzgünlük    D) Tatlılık    E) Sıralılık    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Locke, bebeklerin dünyaya geldiklerinde sadece duyusal deneyimler aracılığıyla edinebilecekleri idelerle doğduğunu iddia eder. Renk, doğuştan gelen bir ide değildir. 33. Locke'un bilgi teorisinin temel amacı nedir?

  A) Bilginin kaynaklarını belirlemek
  B) Bilginin kesinliğini sorgulanmak
  C) Akıl yürütmenin rolünü vurgulamak
  D) Duyusal deneyimin sınırlarını ortaya koymak
  E) Bilgiye giden tek yolu göstermek

 34. Cevap: A Açıklama:

  Locke'un bilgi teorisinin amacı, bilginin kaynağını ve nasıl elde edildiğini araştırmaktır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

20. yüzyıl felsefesinin kaynaklarını ve etkilerini anlar.

Fenomenoloji yöntemini anlama

Hermeneutik felsefi akımını tanıma

Sartre'ın varoluşçuluk görüşünü kavrama.

Varoluşçuluktaki özgürlük kavramının özelliklerini belirleme.

Mantıkçı pozitivizmin bilgi anlayışını kavramak

Varlık felsefesi ile ilgili temel kavramları anlama

20. Yüzyıl Felsefesinin temel kavramlarını anlama

Bergson'un bilgi kuramını anlama

Mengüşoğlu'nun insan felsefesi hakkındaki görüşlerini anlamak.

Topçu'nun ahlak görüşünü kavramak.

Kant'ın Bilgi Felsefesini Anlama

Ahlakın temel ilkelerini kavramak

Felsefenin dil ve edebiyatla ilişkisini anlamak

Felsefenin edebî akımlar üzerindeki etkisini bilmek

Locke'nin "tabula rasa" kavramını anlamak.

Felsefi bir teoriyi anlamak ve amacını tespit etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 21 kere doğru, 38 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.