11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Pozitivizmin 20. yüzyıl felsefesine olan etkisini açıklayınız.


 2. Cevap: Pozitivizm, gerçeğin yalnızca bilimsel deneyle elde edilebileceğini savunan bir felsefi akımdır. 20. yüzyıl felsefesine, bilimsel yöntemin felsefi sorulara uygulanmasını teşvik ederek ve metafiziksel tartışmaları reddederek önemli bir etki etmiştir. Açıklama:

  Pozitivizm, felsefi sorgulamaları bilimsel yöntemin sınırları içinde tutmuş ve metafiziksel tartışmaları anlamsız olarak görmüştür. 3. Hermeneutik nedir ve yorum sorununa nasıl yaklaşır?


 4. Cevap: Hermeneutik, insan yorumlarının rolünü araştıran bir disiplindir ve yorum sorununa, tarihsel, kültürel ve deneyimsel bağlamları göz önünde bulundurarak yaklaşır. Açıklama:

  Hermeneutik, metinlerin ve diğer anlamlı ifadelerin yorumlanmasının tarihsel ve kültürel bağlamlardan etkilendiğini kabul eder. Bu bağlamları hesaba katarak daha kapsamlı ve doğru yorumlar yapılabilir. 5. Varoluşçuluğun temel kavramlarından üçünü belirtiniz.


 6. Cevap: Özgürlük, seçim yapma, varlığın anlamı Açıklama:

  Varoluşçuluk, insan varoluşunu, özgürlüğü ve seçimleri üzerinden ele alır. 7. Kuhn'un bilim anlayışını özetleyiniz.


 8. Cevap: Kuhn'a göre bilim, bilim insanlarının etkinliğidir ve toplumsal ve kişisel değer yargılarından bağımsız değildir. Bilimsel anlayış, bilimin tüm süreçlerini içermeli ve paradigmaların değişimiyle sıçramalar yaparak ilerler. Açıklama:

  Kuhn, bilimsel etkinliğin tarihsel arka planına dikkat çeker ve bilimsel kuramın oluşum safhalarını ele alır. Ona göre bilim, bilim insanlarının etkinliği olarak düşünülmeli ve toplumsal ve kişisel değer yargılarından bağımsız değildir. Bilimsel anlayış, bilimin tüm süreçlerini içermelidir. Bilimi, kendini meydana getiren değerlerden bağımsız olarak düşünmek bir hatadır. 9. Hilmi Ziya Ülken'in felsefi görüşleri hakkında bilgi veriniz.


 10. Cevap: Hilmi Ziya Ülken, Türk ve İslam düşüncesi üzerine olan görüşleriyle tanınır. Varlık alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Ülken'e göre iki tür varlık vardır: sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını ve sonsuz varlık gibi yaşamasının imkansız olduğunu belirtir. Ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebileceğini ve sezgiyle onu hissedebileceğini ileri sürer. Açıklama:

  Hilmi Ziya Ülken'in felsefi görüşleri, varlık, insanın özü ve ahlak üzerine kuruludur. 11. Türkiye'de felsefe çalışmalarının son on yıldaki gelişmeleri nelerdir?


 12. Cevap: * Metinde, son on yıldaki felsefe çalışmalarındaki gelişmeler belirtilmemiştir. Açıklama:

  Metinde, genel olarak felsefi çalışmalardaki eksikliklere ve düzeltilmesi gereken hususlara yer verilmektedir. 13. "Olağan bilim" terimini tanımlayınız.


 14. Cevap: Olağan bilim, kazanılmış bir veya daha fazla bilimsel başarı üzerine oturmuş, sağlam bir araştırma sürecidir. Açıklama:

  Metinde "Olağan bilim" teriminin tanımı verilmiştir. 15. "Klasik türde felsefeci" kavramından ne anlaşılır?


 16. Cevap: Klasik türde felsefeci, felsefenin temel kavramları ve sorunları üzerine çalışan ve bu alanlara önemli katkılarda bulunan kişidir. Açıklama:

  Klasik türde filozoflar, felsefenin temel alanlarında orijinal fikirler geliştirir ve bu fikirler felsefi düşünce üzerinde kalıcı bir etki bırakır. 17. 18. yüzyıl felsefesinin temel özelliğini belirtiniz.


 18. Cevap: 18. yüzyıl felsefesinin temel özelliğini belirtiniz.üzyıl felsefesinin temel özelliğini belirtiniz. Açıklama: 19. Bentham'ın ahlak felsefesinin temel ilkesini belirtiniz.


 20. Cevap: Fayda ilkesi Açıklama:

  Bentham'ın ahlak felsefesi, eylemlerin faydaya göre değerlendirilmesi gerektiği ilkesine dayanır. Fayda, hazzı acıdan çıkarma yoluyla ölçülür. 21. Kant'ın ahlaki açıdan öne sürdüğü üç ilkeyi listeleyiniz.


 22. Cevap: 1. Evrensel yasa koyucu ilkesi 2. İnsanlık ilkesi 3. Özerklik ilkesi Açıklama:

  Kant'ın maksimleri, ahlaki açıdan ödeve uygun davranmayı sağlayan evrensel ilkelerdir. 23. John Locke'ın "bilgi pınarları" olarak nitelendirdiği iki kaynağı belirtiniz.


 24. Cevap: * Dış duyular * İç gözlem Açıklama:

  Dış duyular, görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama yoluyla dış dünyadaki nesnelerin algılanmasını sağlar. İç gözlem ise, kendi düşüncelerimizi, duygularımızı ve diğer zihinsel süreçlerimizi gözlemlemeyi içerir. 25. Locke'a göre, bir çocuğun çevresi tarafından nasıl şekillendiğini açıklayan bir örnek veriniz.


 26. Cevap: Örnek: Bir bebek sürekli olarak yeşil renkte nesnelerle çevriliyse, zamanla yeşil rengi diğer renklere göre daha kolay ayırt edebilecek ve tanımlayabilecektir. Açıklama:

  Locke, deneyimin çocukların gelişiminde oynadığı kritik role vurgu yapar. Çocukların çevreleriyle etkileşimleri, fikirlerini, inançlarını ve davranışlarını şekillendirir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Çocuklar, dünyaya geldiklerinde çevrelerini saran cisimlerin izlenimlerinden kurtulamazlar.
  2. (.....) Bebekler, dünyaya geldiklerinde çeşitli bilgilere sahip olarak doğarlar.
  3. (.....) Kızıl ve yeşil idelere sahip olmak için onları deneyimlemek gerekir.
  4. (.....) Anlama yetimizi dışımızdaki nesneler ve kendi içimizdeki algılamalarımız donatır.
  5. (.....) Tüm bilgilerimiz deneyime dayanır.
  6. (.....) Çocuklar, yetişkin olana dek çok sayıda sıradan ide ile büyütülebilirler.
  7. (.....) Zihnimiz, başlangıçta üzerine hiçbir şey yazılmamış düz beyaz bir kâğıttır.
  8. (.....) Siyah ve beyaz dışında hiçbir şey görmeyen bir çocuk yetiştirilemez.
  9. (.....) Renkler, sesler ve dokunma, çocukların duyularını uyarmada önemlidir.
  10. (.....) Bir istiridye veya ananasın tadını bilmek için onları yemek gerekir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  Metin, bilgilerin kaynağının deneyim olduğunu ve çocukların çevreleriyle etkileşime girerek bilgiler edindiğini vurgulamaktadır. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. George Berkeley
  2. Jean-Jacques Rousseau
  3. Immanuel Kant
  4. David Hume
  5. Johann Wolfgang von Goethe
  a) Romantik şair
  b) Anlayış kategorilerini ortaya koyan filozof
  c) İnsanın tabiat durumundan medeniyete geçişini anlatan yazar
  d) Öznenin nesnel dünyayı nasıl bildiğini sorgulayan filozof
  e) Gerçeğin sadece zihinde var olduğunu savunan filozof

 30. Cevap: 1. e 2. c 3. b 4. d 5. a Açıklama:

  Soru, felsefe tarihinde önemli figürleri ve onların görüşlerini eşleştirmeyi gerektirir. 31. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz:

  1. 18-19. yüzyıl felsefesinin en iyi tanımlarından birini ......... yapar.
  2. Kant, ergin olmayış benzetmesiyle insanın aklını ......... kullanamayışını işaret eder.
  3. Bu dönemin sloganı "......... kullanma cesaretini göster!" olmuştur.
  4. Aydınlanmanın amacı insanı ve doğayı sadece ......... temelinde anlamaktır.
  5. Fransız İhtilali, 18-19. yüzyıl felsefesinin ......... bir sonucudur.
  6. Sanayi Devrimi'nin sonucu olan gelişmeler ......... de kendini hissettirmiştir.
  7. Rasyonalizm, bilginin doğuştan değil ......... oluştuğunu belirtir.
  8. Bilgi edinmede hem duyuları hem de aklı kullanan görüşe ......... denir.
  9. Kant, bilginin ......... ve deneyimle oluştuğunu savunur.
  10. Görme engelli bir ressam olan Eşref Armağan'ın çizim bilgisinin kaynağı hangi akımla daha iyi açıklanır: ......... ?

 32. Cevap: 1. Immanuel Kant 2. kendi başına 3. Aklını 4. akıl 5. somut 6. ekonomik ve siyasal 7. sonradan 8. kritisizm 9. akıl 10. Empirizm Açıklama:

  1. Kant, "Aydınlanma Nedir?" başlıklı yazısında aydınlanmayı tanımlamıştır. 2. Kant, insanın aklını kendi başına kullanamayışını, ergin olmayış benzetmesiyle işaret eder. 3. Kant, aydınlanmanın sloganının "Aklını kullanma cesaretini göster!" olduğunu belirtmiştir. 4. Aydınlanmanın amacı, insanı ve doğayı sadece akıl temelinde anlamaktır. 5. Fransız İhtilali, 18-19. yüzyıl felsefesinin somut bir sonucudur. 6. Sanayi Devrimi'nin sonucu olan gelişmeler, ekonomik ve siyasal alanda da kendini hissettirmiştir. 7. Rasyonalizm, bilginin doğuştan değil, deneyimler aracılığıyla oluştuğunu belirtir. 8. Bilgi edinmede hem duyuları hem de aklı kullanan görüşe kritisizm denir. 9. Kant, bilginin akıl ve deneyimle oluştuğunu savunur. 10. Görme engelli bir ressam olan Eşref Armağan'ın çizim bilgisinin kaynağı, deneyimler aracılığıyla oluştuğunu savunan empirizm akımıyla daha iyi açıklanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 11.sınıf felsefe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, pozitivizmin bilimsel yöntemin felsefeye uygulanmasındaki rolünü anlayacaktır.

Hermeneutiğin yorum sorununu ele almasını anlayabileceksiniz.

Varoluşçuluğun temel kavramlarını öğrenir.

Kuhn'un bilim anlayışının temel ilkelerini anlar.

Öğrenciler, Hilmi Ziya Ülken'in felsefi görüşlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, felsefi metinlerde bilgi eksikliği olabileceğini ve bunların eleştirel okumalarla belirlenebileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, "Olağan bilim" teriminin anlamını öğrenmiş olurlar.

Klasik türde felsefeci kavramının özelliklerini kavrar.

Öğrenciler, Bentham'ın ahlak felsefesinin temel ilkesini anlayacaktır.

Öğrenciler, Kant'ın ahlaki açıdan öne sürdüğü üç ilkeyi öğrenecektir.

* Locke'un bilgi kaynaklarının çeşitlerini ayırt eder.

* Locke'un deneyimin çocukluk gelişimindeki önemi hakkındaki görüşlerini anlar.

Metnin amacını anlama, metinde yer alan bilgileri belirleme ve bu bilgileri değerlendirme becerilerini geliştirme.

* Felsefe tarihindeki önemli figürleri tanımak * Filozofların temel fikirlerini anlamak

* 18-19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve öne çıkan problemleri tanımlamak * Rasyonalizm ve empirizm akımlarını ayırt etmek * Bilgi edinme sürecinde duyular ve aklın rolünü anlamak * Görme engelli bir sanatçının çizim bilgisinin kaynağı hakkında eleştirel düşünmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Felsefe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Felsefe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.