11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 CEVAPLARI

 1. Hidayet kavramı Kur'an'da hangi kavramlarla birlikte kullanılır?

  A) Eman ve kavvam       B) İlim ve hikmet      
  C) Hüda ve ihtida       D) İffet ve sadakat    
  E) Tefekkür ve zikir                           

 2. Cevap: C Açıklama:

  Kur'an'da hidayet kavramı, genellikle hüda (yol göstermek) ve ihtida (hidayeti istemek) kavramlarıyla birlikte kullanılır. 3. Kur'an'da hidayet kavramı, dünya hayatında nasıl bir ödülle ilişkilendirilir?

  A) Allah'ın rızası ve cennet    B) Hz. Peygamber'in şefaati    
  C) Dünya malı ve makamı         D) Toplumsal saygınlık         
  E) Ailenin mutluluğu                                           

 4. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'da hidayet kavramı, dünya hayatında Allah'ın istediği gibi yaşamaya ve ahirette cennete girmeye layık görülmeye bir ödül olarak ifade edilir. 5. İhsanın günlük konuşmalarda hangi anlamıyla kullanılmaktadır?

  A) Başkasına iyilik etmek
  B) Görevi en iyi şekilde yapmak
  C) Her şeyi güzel yapmak
  D) Yaptığı işi kötü yapmamak
  E) Başkalarına kötülük etmek

 6. Cevap: A Açıklama:

  Günlük konuşmalarda "ihsan" genellikle başkasına iyilik etmek anlamında kullanılır. 7. İhsan kavramı, İslam'da Allah'a (c.c.), insanlara ve kendisine karşı nasıl davranılması gerektiğini belirtir. Aşağıdakilerden hangisi ihsanın kapsamına girmez?

  A) Allah'a (c.c.) ibadet etmek
  B) İnsanlara iyilik yapmak
  C) Kötü söz söyleyenleri bağışlamak
  D) Sadece karşılık beklemek için iyilik yapmak
  E) Kendine faydalı işler yapmak

 8. Cevap: D Açıklama:

  İhsan, samimiyetle ve yalnızca Allah'ın (c.c.) rızası için yapılan davranışları içerir. Karşılık beklemek, ihsanın doğasına aykırıdır. 9. İhsan kavramı, Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından şöyle tanımlanmıştır:

  A) Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek
  B) İnsanları görüyormuş gibi ibadet etmek
  C) İbadetlerini Allah'ın (c.c.) rızası için değil, insanları etkilemek için yapmak
  D) İbadetlerini sadece kendini iyi hissetmek için yapmak
  E) İbadetlerini gizli bir şekilde yapmak

 10. Cevap: A Açıklama:

  İhsan, Allah'ın (c.c.) her an insanları gözetlediğini bilerek ve samimiyetle ibadet etmeyi içerir. 11. İhlas kavramı, kişinin inancında ve davranışlarında hangi özelliği gerektirmektedir?

  A) İkiyüzlülük    B) Gösteriş    C) Samimiyet    D) Zorlama    E) Korku    

 12. Cevap: C Açıklama:

  İhlas, kişinin yalnızca Allah'ın (c.c.) rızasını gözeterek, samimi ve içten bir şekilde inanıp davranmasını gerektirir. 13. Hangisi ihlas kavramının zıddıdır?

  A) Riya    B) Samimiyet    C) Dürüstlük    D) İbadet    E) İnanç    

 14. Cevap: A Açıklama:

  Riya, bir işi gösteriş için yapmak anlamına gelir ve ihlas kavramının zıddıdır. 15. Kur'an'da ihlas kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçmektedir?

  A) Allah'a kulluk etmenin sadece Allah için olması
  B) İbadetlerin gösteriş için yapılması gerektiği
  C) İnancın yalnızca Allah'a olması
  D) İnsanların beğenisini kazanmayı amaçlamanın ibadetlerin değerini artırdığı
  E) Kişinin ibadet ederken kendi çıkarlarını düşünmesi

 16. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an'da ihlas, sadece Allah için ibadet etmek olarak tanımlanır. 17. Aşağıdakilerden hangisi ihlaslı bir kişinin özelliği DEĞİLDİR?

  A) Allah'ın her an kendisini gördüğünü bilmesi
  B) İbadetlerini gösteriş için yapması
  C) Amellerini Allah'ın rızası için yapması
  D) İnsanlara karşı samimi davranması
  E) Dünya malına hırsla bağlı olmaması

 18. Cevap: B Açıklama:

  İhlaslı bir kişi ibadetlerini gösteriş için yapmaz. 19. Takva kavramı Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette "hayırlardan en hayırlısı" olarak nitelendirilmiştir?

  A) Bakara suresi, 177. ayet
  B) Al-i İmran suresi, 76. ayet
  C) Tevbe suresi, 8. ayet
  D) Ra'd suresi, 35. ayet
  E) Hucurat suresi, 4. ayet

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bakara suresi 177. ayette "Takva ise hayırlardan en hayırlısıdır..." buyrulmaktadır. 21. Aşağıdakilerden hangisi takva sahiplerinin bir özelliği değildir?

  A) Dürüst davranmak         B) Sabırlı olmak           
  C) Yalan söylemek           D) Kölelere yardım etmek   
  E) Namaz kılmak                                        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Takva sahipleri dürüst, sabırlı, kölelere yardım eden ve namaz kılan kişilerdir. Yalan söylemek takva ile bağdaşmaz. 23. Takvanın bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İbadet    B) İhlas    C) Tevhid    D) Hayâ    E) Sabır    

 24. Cevap: D Açıklama:

  Takva, "Allah'tan korkup günahtan sakınma" anlamına gelir. "Hayâ" ise "utanma" ve "güzel davranışlarda bulunma" anlamına gelir ve takvanın bir parçasıdır. 25. Sırat-ı müstakim kavramı Kur'an-ı Kerim'de aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmiştir?

  A) İslam dini          B) Ahlaki ilkeler     
  C) Dünyevi çıkarlar    D) Kişisel arzular    
  E) Felsefi görüşler                          

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sırat-ı müstakim, Kur'an'da dosdoğru ve hak olan İslam dini olarak tanımlanır. 27. Aşağıdakilerden hangisi sırat-ı müstakimin özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Orta yol
  B) Aşırılıklardan uzak
  C) Herkes için geçerli
  D) Yalnızca peygamberler için belirlenmiş
  E) Allah'ın (c.c.) razı olduğu yol

 28. Cevap: D Açıklama:

  Sırat-ı müstakim, tüm insanlar için geçerli olan ve aşırılıklardan uzak doğru yoldur. 29. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sırat-ı müstakimle ilgili çizdiği çizgiler neyi temsil etmektedir?

  A) Farklı dinleri
  B) Farklı peygamberlerin yollarını
  C) Farklı felsefi akımları
  D) Farklı siyasi görüşleri
  E) Farklı toplumsal katmanları

 30. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, çizgilerle farklı peygamberlerin yollarını göstermiş ve kendi yolunun diğerlerinden ayrıldığını belirtmiştir. 31. Cihat kavramı İslam'da aşağıdaki anlamlardan hangisini kapsamaz?

  A) Allah rızası için maddi ve manevi imkanlarla mücadele etmek
  B) Nefisle mücadele etmek
  C) İslam'ın söz ve fikirle anlatılması
  D) Sadece düşmanlarla fiziki savaşmak
  E) Kötülüğün ortadan kaldırılması için çaba göstermek

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cihat, İslam'da nefisle mücadeleyi ve İslam'ın söz ve fikirle anlatılmasını da içerir. Yalnızca fiziki savaş anlamına gelmez. 33. Kur'an-ı Kerim'de kişinin nefsiyle mücadelesi hangi cihat türü olarak geçer?

  A) Küçük cihat       B) Büyük cihat      
  C) Sözlü cihat       D) Fiziki cihat     
  E) Ekonomik cihat                        

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kur'an'da, kişinin nefsiyle mücadelesi "büyük cihat" olarak nitelendirilir. 35. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in (s.a.v.) cihat hakkındaki bir sözüdür?

  A) "Cihat sadece düşmanla savaşmaktır."
  B) "Gerçek mücahit, nefsiyle cihat edendir."
  C) "Cihat, İslam'ı yaymak için her yolu denemektir."
  D) "Cihat, kötülüğe karşı sessiz kalmaktır."
  E) "Cihat, yalnızca savaşarak yapılır."

 36. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), gerçek cihadın nefsiyle mücadele etmek olduğunu ifade etmiştir. 37. Salih amel işleyen kişilere Kur'an'da verilen isim nedir?

  A) Müminler    B) Salihler    C) Müslümanlar    D) Muvahhidler    E) Tevhidciler    

 38. Cevap: B Açıklama:

  "Salih amel işleyenlere ne mutlu!" ayetinde salih amel işleyenler "Salihler" olarak adlandırılır. 39. Salih amel olması için gereken şartlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Allah'ın rızasının istenmesi
  B) Menfaat gözetilmesi
  C) Gösteriş yapılması
  D) Kendi çıkarına olması
  E) Başkalarına zarar vermesi

 40. Cevap: A Açıklama:

  Salih amel, Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan işlerdir. 41. Aşağıdakilerden hangisi salih amel kapsamına girmez?

  A) Namaz kılmak
  B) Anne ve babaya saygılı davranmak
  C) Kötü söz söylemek
  D) İnsanlık için faydalı bir icatta bulunmak
  E) Yardıma ihtiyaç sahiplerine yardım etmek

 42. Cevap: C Açıklama:

  Kötü söz söylemek, İslam'da hoş karşılanmayan ve salih amel kapsamına girmeyen bir davranıştır. 43. Kehf suresinin adını aldığı kıssa hangisidir?

  A) Ashab-ı Kehf kıssası
  B) Hz. Musa (a.s.) ve Hızır (a.s.) kıssası
  C) Zülkarneyn (a.s.) kıssası
  D) Hz. İbrahim (a.s.) kıssası
  E) Hz. Yusuf (a.s.) kıssası

 44. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresi, Ashab-ı Kehf kıssasından dolayı bu adı almıştır. 45. Kehf suresinde salih amel işleyenlere vadedilen ödül nedir?

  A) Cehennemden kurtuluş
  B) Firdevs cennetleri
  C) Dünyada zenginlik
  D) Bütün isteklerin gerçekleşmesi
  E) Sonsuz mutluluk

 46. Cevap: B Açıklama:

  Kehf suresinin 107. ayetinde Allah'a (c.c.) iman edip salih amel işleyenler için Firdevs cennetleri vadedilmiştir. 47. Kehf suresinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e Allah (c.c.) tarafından ne vahyedilir?

  A) İlah'ın bir olduğu
  B) Kıyamet gününün tarihi
  C) Kur'an'ın en büyük mucize olduğu
  D) Hz. İsa (a.s.)'nın geleceği
  E) Meleklere ibadet edilmesi gerektiği

 48. Cevap: A Açıklama:

  Kehf suresinin 110. ayetinde Hz. Peygamber (s.a.v.)'e Allah'ın (c.c.) tek ilah olduğu vahyedilmiştir. 49. Firdevs Cenneti'ne girebilmek için hangi niteliklere sahip olmak gerekir?

  A) Sadece peygamberlere mahsustur
  B) Sadece namaz kılanlar girebilir
  C) İnananlar ve salih amel işleyenler girebilir
  D) Hiçbir kötü söz söylememiş olanlar girebilir
  E) Sadece şehitler girebilir

 50. Cevap: C Açıklama:

  Firdevs Cenneti, inanan ve salih amel işleyenlerin girebileceği cennetin en yüksek ve değerli bölgesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 Detayları

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • VAHİY VE AKIL İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
  1. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler
  2. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler
  3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
  4. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
  5. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar
  6. Sosyal Sebepler
 • AHLÂK VE DEĞERLER İSLÂM VE BARIŞ
  1. Barış İçinde Yaşamak Bir İhtiyaçtır
  2. Bir İnsanın Yaşamasını Sağlamak, Bütün İnsanlara Hayat Vermek Gibidir.
  3. Hz. Muhammed Bir Barış Elçisidir.
  4. İslâm Barışa ve Birlikte Yaşamaya Önem Verir
  5. Zorunlu Olmadıkça Savaş Bir İnsanlık Suçudur.

Ayrıca 11.sınıf DKAB III. Ünite Kuran-da bazı kavramlar konusu test soruları 3, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kur'an'da kullanılan temel kavramları tanıtır.

Hidayetin dünya ve ahiret hayatındaki sonuçlarını açıklar.

Ahlâkî kavramları günlük hayattaki kullanımlarıyla ilişkilendirir.

Kur'an'da yer alan temel kavramları açıklamak

Peygamber Efendimiz'in hadislerinden Kur'an'daki kavramları anlamak

Kur'an'da yer alan temel kavramları açıklamak

İslam'ın temel kavramlarını öğrenme

Kur'an'ın öğretilerini anlama

İslam'ın ahlaki erdemlerini kavrama

Takva kavramının önemini ve Kur'an'da nasıl nitelendirildiğini öğrenmek.

Takva sahiplerinin özelliklerini öğrenmek.

Takvanın farklı yönlerini ve başka kavramlarla bağlantısını öğrenmek.

Sırat-ı müstakim kavramını anlamak.

Sırat-ı müstakim kavramının özelliklerini bilmek.

Hz. Peygamber'in sırat-ı müstakim hakkındaki görüşünü anlamak.

Cihat kavramının İslam'daki kapsamını öğrenmek

Nefisle cihadın önemini kavramak

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) cihat anlayışını kavramak

İman ve salih amel arasındaki ilişkiyi anlamak.

Salih amelin şartlarını kavramak.

Salih amelin kapsamını bilmek.

Kehf suresinin adının kaynağını bilmek (D.K.A.B. 9.4.2.2)

Salih amel işleyenlere verilen ödülleri bilmek (D.K.A.B. 9.4.1.2)

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in Allah'tan aldığı vahyileri bilmek (D.K.A.B. 9.1.1.2)

Ahiretin inanç ve amellerle ilişkisini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 58 kere doğru, 28 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB III. Ünite - Kuran'da Bazı Kavramlar - Test 3 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri