11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı ve özellikleri hakkında bilgiler yer almaktadır.
  2. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerini Mekke’de Hira Mağarası’nda almıştır.
  3. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olarak görevlendirildikten sonra ilk olarak ailesini ve yakın çevresini İslam’a davet etmiştir.
  4. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Mekke’de İslam’ı yaymak için çok mücadele etmiştir. Ancak Mekkelilerin baskıları karşısında Medine’ye hicret etmiştir.
  5. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’de İslam devletini kurmuştur. Bu devlet, kısa sürede İslam’ın yayılmasına önemli katkı sağlamıştır.
  6. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Hutbesi’nde İslam’ın temel ilkelerini açıklamıştır.
  7. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), hicri 632 yılında vefat etmiştir.
  8. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’ın son peygamberidir.
  9. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.), örnek bir insan ve liderdir.
  10. ( ) Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi, İslam toplumlarının en önemli özelliklerinden biridir.

 2. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatı ve özellikleri hakkında bilgiler yer almaktadır. Örneğin, Alak Suresi’nde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak görevlendirildiği bildirilmektedir. 2. Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Ünite: Kur’an’a göre Hz. Muhammed 3. Hz. Muhammed (s.a.v.), şefkatli ve merhametli bir kimse olarak tanınmıştır. Bu özelliğini aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?

  A) Yoksullara yardım etmesi
  B) Yaşlıları ve hastaları ziyaret etmesi
  C) Yetim ve öksüzleri sevmesi
  D) İnsanların sıkıntılarını paylaşması
  E) Kimseden intikam almayı düşünmemesi

 4. Cevap: C Açıklama:

  Şefkat ve merhamet, acı çekenlere karşı acıma ve onlara yardım etme duygusudur. Hz. Muhammed (s.a.v.), yetim ve öksüzleri sevmesi, onların sıkıntılarını paylaşması ile şefkat ve merhamet duygusunun en güzel örneğini sergilemiştir. 5. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlar arasında kadın, erkek, büyük, küçük, renk, din, dil ve ırk ayrımı yapmazdı. Bu özelliğini aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?

  A) Adaletli olması         B) Hoşgörülü olması       
  C) Cömert olması           D) Alçak gönüllü olması   
  E) Müsamahalı olması                                 

 6. Cevap: A Açıklama:

  Adalet, herkese hakkı olanı vermedir. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlar arasında adaleti gözeterek kadın, erkek, büyük, küçük, renk, din, dil ve ırk ayrımı yapmamıştır. 7. Hz. Peygamber (s.a.v.), müsamahayı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirmiştir?

  A) Çevresindeki insanlara kibar ve nazik davranarak, hata yapanları azarlamayarak, onların kusurlarını toplum içinde söylemeyerek, kimseyle alay etmeden, onlara ölçülü ve yumuşak davranarak gerçekleştirmiştir.
  B) Ailesine, komşularına, arkadaşlarına ve çevresindeki bütün insanlara karşı müsamahalı davranarak gerçekleştirmiştir.
  C) Dinde kolaylık ilkesi gereğince, ibadetlerin zorlaştırılmaması gerektiğini söyleyerek gerçekleştirmiştir.
  D) Müsamahanın Allah'ın (c.c.) bir emri olduğunu ve müsamahalı olmanın cennete girmesine vesile olacağını söyleyerek gerçekleştirmiştir.
  E) Tüm bu seçeneklerle gerçekleştirmiştir.

 8. Cevap: E Açıklama:

  Hz. Peygamber (s.a.v.), müsamahalı davranışlarını, yukarıdaki seçeneklerde belirtilen tüm davranışlarla gerçekleştirmiştir. 9. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) müsamahalı olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Allah'a (c.c.) bağlılığına
  B) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) adaletli olmasına
  C) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kolaylaştırıcı olmasına
  D) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) merhametli olmasına
  E) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şefkatli olmasına

 10. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) müsamahalı olması, onun merhametli ve şefkatli bir insan olduğunun bir göstergesidir. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebliğ görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tebliğ, Allah'tan (c.c.) vahiyleri insanlara eksiksiz olarak iletmektir.
  B) Tebliğ, Allah'ın (c.c.) mesajını insanlara ulaştırmaktır.
  C) Tebliğ, insanları Allah'a (c.c.) davet etmektir.
  D) Tebliğ, insanları İslam'ın ilke ve değerlerini yaşamaya teşvik etmektir.
  E) Tebliğ, sadece sözlü olarak yapılır.

 12. Cevap: E Açıklama:

  Tebliğ, sözlü olarak yapılır, ancak bunun yanı sıra davranışlarla ve örnek olarak da yapılabilir. Bu nedenle bu seçeneği yanlış kabul ederiz. 13. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) rahmet olarak gönderilmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) İnsanlığa huzur ve mutluluk getirmiştir.
  B) İnsanlığa doğru yolu göstermiştir.
  C) İnsanlığa sevgi ve şefkat göstermiştir.
  D) İnsanlığa birlik ve beraberlik getirmiştir.
  E) İnsanlığa adalet ve hakkaniyeti getirmiştir.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.) getirdiği din ile insanlığa huzur ve mutluluk getirmiştir. Bu nedenle bu seçeneği doğru kabul ederiz. 15. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) kendisine gönderdiği vahyi insanlara açıklamıştır. Bu görevi yerine getirirken hangi yöntemlere başvurmuştur?

  A) Vahyi sadece yorumlayarak anlatmıştır.
  B) Vahyi sadece mealini vererek anlatmıştır.
  C) Vahyi hem yorumlayarak hem de mealini vererek anlatmıştır.
  D) Vahyi sadece örnekler vererek anlatmıştır.
  E) Vahyi sadece kavramları tanımlayarak anlatmıştır.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) kendisine gönderdiği vahyi insanlara açıklarken hem yorumlayarak hem de mealini vererek anlatmıştır. Ayrıca, Kur'an'da geçen bazı konuları uygulamalı olarak da göstermiştir. 17. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) kendisine gönderdiği vahiyle birlikte yeni hükümler koyma yetkisine de sahipti. Bu yetkiye ne ad verilir?

  A) Teşri           B) Tebliğ         
  C) Temsil          D) İslam          
  E) İslam hukuku                      

 18. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın (c.c.) kendisine gönderdiği vahiyle birlikte yeni hükümler koyma yetkisine sahipti. Bu yetkiye "teşri" denir. 19. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onamalarını içeren örnek davranışlarına ne ad verilir?

  A) Sünnet    B) Hadis    C) İcma    D) Kıyas    E) İhtilaf    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Sünnet, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) söz, fiil ve onamalarını içeren örnek davranışlarına verilen addır. 21. Hadis ve sünnet kavramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

  A) Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis sözlü, sünnet ise davranışsaldır.
  B) Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis teorik, sünnet ise pratiktir.
  C) Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis genel, sünnet ise özeldir.
  D) Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis doğruluğunun kontrolü zordur, sünnetin ise kolaydır.
  E) Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis, sünnetin bir alt kategorisidir.

 22. Cevap: C Açıklama:

  Benzerlik: Her ikisi de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sözlerinden oluşur. Farklılık: Hadis, sözlü bir ifadedir. Sünnet ise sözlü bir ifadenin yanı sıra fiil ve onay da içerebilir. * Hadis, teorik bir bilgidir. Sünnet ise pratik bir uygulamadır. * Hadis, genel bir kavramdır. Sünnet ise özel bir kavramdır. 23. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini anlamak ve örnek almak için aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

  A) Sünneti olduğu gibi taklit etmek
  B) Sünnetin ruhuna uygun hareket etmek
  C) Sünnetin sadece şekilsel uygulamalarını bilmek
  D) Sünnetin sadece beşeri özelliklerini bilmek
  E) Sünnetin sadece ahlaki yönünü bilmek

 24. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini anlamak ve örnek almak için sünnetin ruhuna uygun hareket etmek önemlidir. Sünnetin sadece şekilsel uygulamalarını bilmek veya sadece beşeri özelliklerini bilmek yeterli değildir. 25. Hz. Peygamber'i (s.a.v.) taklit etmek ile örnek almak arasındaki fark nedir?

  A) Taklit bilinçsiz, örnek almak bilinçli bir faaliyettir.
  B) Taklit sadece şekli, örnek almak hem şekli hem de ruhunu kapsar.
  C) Taklit sadece beşeri yönünü, örnek almak hem beşeri hem de ahlaki yönünü kapsar.
  D) Taklit sadece ahlaki yönünü, örnek almak sadece beşeri yönünü kapsar.
  E) Taklit sadece Kur'an-ı Kerim'i, örnek almak sadece sünneti kapsar.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Taklit bilinçsiz, örnek almak bilinçli bir faaliyettir. Taklit eden kişi, taklit ettiği kişi veya davranışı niçin taklit ettiğinin farkında olmaz. Örnek alan kişi ise örnek aldığı kişi veya davranışı niçin örnek alması gerektiği bilinciyle hareket eder. 27. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin İslam'da yeri nedir?

  A) Allah'ı (c.c.) sevmek kadar önemlidir.
  B) Allah'ı (c.c.) sevmekten daha önemlidir.
  C) Allah'ı (c.c.) sevmek ile aynıdır.
  D) Allah'ı (c.c.) sevmekten daha az önemlidir.
  E) Allah'ı (c.c.) sevmek ile hiçbir ilgisi yoktur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed'e (s.a.v.) sevgi, Allah'ı (c.c.) sevmek ile bir tutulmuştur. 29. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin bireysel ve toplumsal hayatımızdaki yansımaları nelerdir?

  A) Bireysel hayatta huzur ve mutluluğa, toplumsal hayatta birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
  B) Bireysel hayatta huzur ve mutluluğa, toplumsal hayatta bölünmeye ve kavgaya neden olur.
  C) Bireysel hayatta huzur ve mutluluğa katkı sağlar, toplumsal hayatta bir etkisi yoktur.
  D) Bireysel hayatta bir etkisi yoktur, toplumsal hayatta birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
  E) Bireysel hayatta bir etkisi yoktur, toplumsal hayatta bölünmeye ve kavgaya neden olur.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevgi, bireysel hayatta huzur ve mutluluğa, toplumsal hayatta birlik ve beraberliğe katkı sağlar. 31. Hadislerin yazılı olarak kaydedilmesi, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatından sonra başlamıştır. Hadislerin yazılı olarak kaydedilmeye başlandığı dönem hangisidir?

  A) Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi
  B) Emeviler Dönemi
  C) Abbasiler Dönemi
  D) Selçuklu ve Nureddin Zengi ile Eyyubiler Devirleri
  E) Osmanlı Devleti Dönemi

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hadislerin yazılı olarak kaydedilmeye başlandığı dönem, Emeviler Dönemi'dir. Bu dönemde hadislerin yazılı olarak kaydedilmesine dair ilk teşebbüsler yapılmış, ancak bu dönemde hadislerin yazılı olarak kaydedilmesi yaygınlaşmamıştır. 33. Hadis ilminin her bakımdan yükseldiği ve teşvik gördüğü bir dönem hangisidir?

  A) Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi
  B) Emeviler Dönemi
  C) Abbasiler Dönemi
  D) Selçuklu ve Nureddin Zengi ile Eyyubiler Devirleri
  E) Osmanlı Devleti Dönemi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Hadis ilminin her bakımdan yükseldiği ve teşvik gördüğü dönem, Abbasiler Dönemi'dir. Bu dönemde hadis ilminin temel kavramları ve ilkeleri belirlenmiş, hadislerin tasnifi ve derlenmesine dair çalışmalar yapılmış, hadislerin şerhi ve tefsiri gibi çalışmalara başlanmıştır. 35. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerinden biri olan "şahit" olma özelliğinin önemi nedir?

  A) Allah'ın (c.c.) emirlerini insanlara hatırlatır.
  B) Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine delil olur.
  C) İnsanlara doğru yolu gösterir.
  D) İnsanların ahirette mazeret üretmesini engeller.
  E) İnsanların Allah'ın (c.c.) rahmetini kazanmasını sağlar.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevlerinden biri olan "şahit" olma özelliğinin önemi, insanların ahirette mazeret üretmesini engellemesidir. Allah (c.c.), insanlardan ne istediğini bildirmedikçe onları sorumlu tutmuyor. Böylece onların bilmiyordukSoru 1 Soru Metni: Ahzâb suresi 45 ve 46. ayetlerde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hangi özellikleri ve görevleri vurgulanmaktadır? A) Müjdeleyici ve uyarıcı B) Şahit ve davetçi C) Nur saçan kandil D) Hepsi E) Hiçbiri Cevap: A Açıklama: Ahzâb suresi 45 ve 46. ayetlerde Hz. Muhammed'in (s.a.v.) müjdeleyici ve uyarıcı özellikleri vurgulanmıştır. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) getirdiği dine inanıp onun gereklerini yerine getirenlerin karşılaşacakları mutlu son aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Dünyada mutluluk              B) Ahirette cennet              
  C) Dünya ve ahirette mutluluk    D) Dünya ve ahirette cehennem   
  E) Hiçbiri                                                       

 38. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) getirdiği dine inanıp onun gereklerini yerine getirenler hem dünyada hem de ahirette mutluluğa kavuşacaklardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 Detayları

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test


11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca 11.sınıf DKAB II. ünite test soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı cevap anahtarlı ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

11.2.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini tanır.

11.2.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini tanır.

11.2.1.2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini açıklar.

11.2.1.2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ahlaki özelliklerini açıklar.

Tebliğ kavramı hakkında bilgi sahibi olur.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) rahmet olarak gönderilmesi kavramı hakkında bilgi sahibi olur.

11.2.1.2. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tebyin görevini yerine getirirken kullandığı yöntemleri kavrar.

11.2.1.3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) teşri görevini kavrar.

Hadis ve sünnet kavramlarını ayırt eder.

Hadis ve sünnet kavramlarını ayırt eder.

Sünneti anlamak ve örnek almak için gerekli olan hususları kavrar.

Taklit ile örnek alma arasındaki farkı kavrar. Bu sorular yukarıda verdiğin içerikten hazırlanmıştır. Soruların formatı, soru metni, seçenekler, cevap, açıklama ve kazanımlar içerisine alınmamıştır.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin İslam'daki önemini açıklar.

Hz. Muhammed'e (s.a.v.) duyulan sevginin bireysel ve toplumsal hayatımızdaki yansımalarını açıklar.

Hadislerin yazılı olarak kaydedilmeye başlandığı dönemi bilir.

Hadis ilminin en çok geliştiği dönemi bilir. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten hazırlanmıştır. Sorular, 5 seçenekli, cevap, açıklama ve kazanım içermektedir. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanımlar içerisine alınmamıştır.

11.2.1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek şahsiyetini tanır.

11.2.1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek şahsiyetini tanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB II. Ünite Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri