11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Yahudiliğin temel ilkeleri nelerdir?


 2. Cevap: On Emir Açıklama:

  On Emir, Hz. Musa'ya (a.s.) Sina Dağı'nda Tanrı tarafından verilmiştir ve Yahudiliğin temelini oluşturur. 3. Yahudilerin "vadetilmiş topraklar" olarak gördükleri yer neresidir?


 4. Cevap: Filistin Açıklama:

  Yahudiliğe göre, Tanrı Yahudilere Filistin topraklarını vadetmiştir ve bu topraklar Yahudilik için kutsaldır. 5. Yahudilik'te Tanah'ın önemini açıklayınız.


 6. Cevap: Tanah, Yahudilerin kutsal kitabı olup, Tevrat, Neviim ve Ketuvim olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. Tevrat, Tanah'ın en önemli ve kutsal bölümüdür ve Yahudiler için Tanrı'nın vahyini içerir. Neviim bölümünde peygamberlerin sözleri yer alırken, Ketuvim bölümünde daha geç dönemde yazılmış metinler bulunur. Tanah, Yahudi inanç ve uygulamalarının temelini oluşturur. Açıklama:

  Tanah, Yahudiler için dini, ahlaki ve tarihi bir rehberdir ve inançlarının temel metinlerini içerir. 7. Hristiyanlığın tarihinden bahsediniz.


 8. Cevap: Hristiyanlık, Hz. İsa'nın öğretileriyle başlamış, havarileri döneminde Yahudiliğe bağlı kalırken, Pavlus döneminde Yahudilikten bağımsızlaşmış, Pavlus sonrası dönemde ise Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelerek yayılmıştır. Açıklama:

  Hristiyanlığın önemli dönemleri ve dönüşümleri hakkında bilgi vermektedir. 9. Ortodoksluğun diğer Hristiyan mezheplerinden farklılaştığı yönlerini üç örnek vererek açıklayınız.


 10. Cevap: * Ruhanî başkan olarak Patrik'in bulunması * İbadetlerde yerel dilin kullanılması * Hz. Meryem'in Tanrı annesi olarak görülmesi ancak göğe yükselişinin ve günahsızlığının reddedilmesi Açıklama:

  Ortodoksluk, 1054 yılındaki bölünmeden sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan bir Hristiyan mezhebidir. Diğer mezheplerden bazı farklı inanç ve uygulamaları bulunur. 11. Teizmin Tanrı anlayışının temel özelliklerini açıklayınız.


 12. Cevap: Teizmin Tanrı anlayışının temel özelliği tek tanrıcı olmasıdır. Teizm, çokluk anlamına gelen "poli" ve tanrıcılık anlamına gelen "teizm" kelimelerinden oluşan politeizmin zıddıdır. Teizme göre Tanrı bir ve tektir, yetkin ve yaratıcıdır, eşi ve benzeri yoktur. Açıklama:

  Teizm, vahye dayanan dinlerdeki tek Tanrı anlayışını ifade etmek için de kullanılır. Bu yaklaşımı benimseyen kişiye "teist" denir. 13. Auguste Comte'un "üç hâl kanunu"nu açıklayınız.


 14. Cevap: * Teolojik hâl: İnsanlar doğal olguları doğaüstü güçlerin eseri olarak görür. * Metafizik hâl: Soyut güçler doğaüstü güçlerin yerini alır. * Pozitif hâl: İnsanlar olguların işleyişini yöneten doğa yasalarını keşfetmeye yönelir. Açıklama:

  Bu teoriye göre, insanlık tarihi ve bilgi birikimi sırasıyla bu aşamalardan geçmiştir. 15. Pozitivizmin temel iddiaları nelerdir?


 16. Cevap: * İnanç, insanlığın ilkel dönemlerine ait bir olgudur. * İnsan, sadece görülebilir olguların bilgisini elde edebilir. * İnsanlığın bilim dışında din ve metafiziğe artık ihtiyacı kalmamıştır. Açıklama:

  Pozitivizm, bilimselliği esas alan ve dini yadsıyan felsefi bir akımdır. 17. Kötülük problemi nedir ve İslam'da nasıl açıklanır?


 18. Cevap: Kötülük problemi, Tanrı'nın varlığı ile kötülüğün varlığı arasındaki çelişkidir. İslam'da, kötülüğün nedeni olarak insanın özgür iradesi ve kendi seçimlerini yapması görülür. Açıklama:

  İslam'a göre, Allah (c.c.) insana iyilik yapmayı emretmiştir, ancak insanlar özgür iradelerini kötüye kullanarak kötülük yapabilirler. 19. Yeni dinî hareketlerin özelliklerinden üçünü belirtiniz.


 20. Cevap: - Lider etrafında şekillenme - Dinin yeni yorum biçimleri - Oluşan yeni dinî grup Açıklama:

  Yeni dinî hareketler, genellikle karizmatik liderler, geleneksel dinlere karşı tutumlar ve inananlar arasında oluşturulan topluluklar gibi özelliklere sahiptir. 21. Batı dünyasında ortaya çıkan yeni dinî hareketlerin üç ortak noktasını yazınız.


 22. Cevap: 1. Kişisel gelişim ve iç dünyayı keşfetmeye vurgu yaparlar. 2. Dinî öğretilerini yaymak için kitaplar ve merkezler kullanırlar. 3. Gençleri eğitim ve kendilerini geliştirme amacıyla etkinlikler düzenlerler. Açıklama: 23. Allah'ın (c.c.) ilim sıfatı hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Allah'ın (c.c.) ilim sıfatı, her şeyi bilme ve kuşatma özelliğidir. Hiçbir şey onun bilgisinin dışında değildir ve bilgisi ezeli ve ebedidir. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) ilminin, insan zihninin kuşatamayacağı derecede sınırsız olduğu ve sadece kendisine vahiyle bildirilenleri ve görebildiklerini bilebildiğimizi ifade eder. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) En'âm suresi Medine'de inmiştir.
  2. (.....) Lokmân suresi Mekke'de inmiştir.
  3. (.....) En'âm suresinin başlıca konularından biri yeniden dirilmedir.
  4. (.....) Gayb âlemiyle ilgili konularda peygamberler bilgi sahibidir.
  5. (.....) Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatlarını öğrenilebilecek kaynak vahiydir.
  6. (.....) En'âm suresinin 59. ayetinde Allah'ın (c.c.) ilminin sınırsız olduğu ifade edilmektedir.
  7. (.....) Lokmân suresinin 27. ayetinde Allah'ın (c.c.) sözlerinin sonsuz olduğu bildirilmektedir.
  8. (.....) Kur'an-ı Kerim, Kur'an tefsirleri ile sınırlı bir bilgi kaynağıdır.
  9. (.....) Allah'ın (c.c.) ilmi sadece görülen varlıkları kuşatır.
  10. (.....) En'âm suresinin 59. ayetinde "gaybın anahtarları" benzetmesi kullanılmıştır.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  1. Pozitivizm
  2. Sekülarizm
  3. Agnostisizm
  4. Ateizm
  5. Teizm
  Eşleştirmeler:
  ( ) Tanrı'nın varlığının kanıtlanamayacağını savunur.
  ( ) Dini, dünyevi işlerden ayırarak ferdin içine hapsetmesiyle eleştirilir.
  ( ) Allah'ın var olmadığına inanır.
  ( ) Tanrı'nın varlığına inanır.
  ( ) İnsanlığın bilim dışında din ve metafiziğe artık ihtiyacı kalmadığını iddia eder.

 28. Cevap: 1. e) Pozitivizm 2. b) Sekülarizm 3. a) Agnostisizm 4. c) Ateizm 5. d) Teizm Açıklama:

  Pozitivizm, bilimsel verilerin ötesindeki bilgileri reddederken, sekülarizm dini kamusal alandan dışlar. Agnostisizm, Tanrı'nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunur. Ateizm, Tanrı'nın varlığını reddeder ve teizm ise Tanrı'nın varlığına inanır. 29. Eşleştirmeleri Yapın

  a) New age
  b) Scientology
  c) Moonculuk
  d) Mormonculuk
  e) Transandantal Meditasyon
  1. Hinduizm'in Batılılar için basitleştirilmiş şekli
  2. Resmî adı Birleşik Kilise
  3. Kurucusu Lafeyette Ron Hubbard
  4. Hristiyanlıkla ilişkilendirilen bir düşünce biçimi
  5. Beyin yıkadığı iddia edilen bir hareket

 30. Cevap: 1. e 2. c 3. b 4. a 5. b Açıklama:

  Bu soruda metinde verilen dini akımlar ile onların özellikleri eşleştirilmiştir. 31. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz:

  1. Agnostisizme göre insan hakikatin, gerçeğin bilgisine sahip .......
  2. İslam düşünce tarihinde agnostik fikirlere sahip bazı kişiler kelam bilginleri tarafından .......
  3. İslamiyet'e göre bir kişinin iman etmesi için iman edeceği şey hakkında ....... bilgiye sahip olması gerekir.
  4. Agnostisizmin yaklaşımı İslam anlayışı açısından .......
  5. Agnostisizm, Allah (c.c.), peygamber ve ahiret hakkında bilgi .......
  6. İslam dini, insanın Allah'ın (c.c.) varlığına ve bir ....... inanmasını şart koşar.
  7. Nihilizm felsefi olarak ....... olarak tanımlanır.
  8. Nihilizm, mevcut değerlere, inançlara, siyasi düzene ....... yapar.
  9. Ateizm, sadece Tanrı'nın varlığını reddetmekle kalmaz aynı zamanda onun ....... kanıtlamak için deliller getirir.
  10. Ateistler, dinin insanı uyuşturan bir ....... olduğunu iddia ederler.

 32. Cevap: 1. olamaz 2. eleştirilmiştir 3. kesin 4. geçerli değildir 5. mümkün olmayacak 6. -liğine 7. yokçuluk 8. karşı çıkar 9. yokluğunu 10. afyondur Açıklama:

  * Agnostikler, hakikatin bilgisine ulaşılamayacağını savunur. * Kelam bilginleri, agnostik fikirleri İslam inancıyla bağdaşmaz bulmuşlardır. * İslam'da iman, kesin bilgi üzerine kuruludur. * Agnostisizm, Allah ve ahiret gibi temel kavramların bilgisini reddettiği için İslam'la uyuşmaz. * Ateistler, sadece Tanrı'nın varlığını değil yokluğunu da kanıtlamaya çalışırlar. * Nihilizm, var olan her şeyin anlamsız ve değersiz olduğunu savunan bir felsefedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf DKAB 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrencilerin Yahudiliğin inançlarını anlama becerisini geliştirmek.

Öğrencilerin Yahudiliğin tarihsel bağlamını kavrama becerisini geliştirmek.

Öğrenciler Yahudilikte Tanah'ın önemini ve yapısını kavrarlar.

Hristiyanlığın tarihsel gelişimini anlamak.

* Öğrenciler, Ortodoksluğun Katoliklik ve Protestanlıktan farklılaştığı yönlerini anlarlar.

Öğrenciler, Teizm'in Tanrı anlayışının temel özelliğini kavrarlar.

Öğrenci, Auguste Comte'un insanlık tarihinin gelişim sürecini anlama teorisi hakkında bilgi edinecektir.

Öğrenci, pozitivizmin temel iddialarını kavrar.

Öğrenciler, kötülük probleminin İslam'daki yorumunu anlayabilirler ve insanın özgür iradesi ile ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkiyi kavrayabilirler.

Öğrenciler, yeni dinî hareketlerin temel özelliklerini anlayabileceklerdir.

Allah'ın (c.c.) ilim sıfatının doğasını ve kapsamını anlamak.

* Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları hakkında bilgi sahibi olur. * En'âm ve Lokmân surelerinin temel konularını öğrenir. * Allah'ın (c.c.) ilminin sınırsız olduğu gerçeğini anlar. * Gayb âlemiyle ilgili konularda peygamberlerin bilgi sahibi olmadığını kavrar. * Kur'an-ı Kerim'in tükenmez bir bilgi kaynağı olduğunu öğrenir. * Allah'ın (c.c.) sözlerinin sonsuz olduğu hakikatini kavrar. * En'âm suresinde kullanılan "gaybın anahtarları" benzetmesinin anlamını anlar.

* Sekülarizm, pozitivizm, agnostisizm, teizm ve ateizm kavramlarını ayırt edebilme * Bu kavramların temel özelliklerini anlayabilme

Öğrenciler, metinde verilen dini akımların özelliklerini ayırt edebileceklerdir.

* Öğrenciler agnostizm ve nihilizm kavramlarını tanımlayabileceklerdir. * Öğrenciler agnostizm ve nihilizmin İslam inancıyla uyumsuzluklarını anlayabileceklerdir. * Öğrenciler ateizmin temel argümanlarını açıklayabileceklerdi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri