11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Cenaze namazının nasıl kılınacağını açıklayınız. Ayrıca, cenaze namazının niçin önemli olduğuna dair görüşlerinizi belirtiniz.


 2. Cevap: Cenaze namazı, ölen bir Müslüman için toplu bir dua olarak kılınır. İşte cenaze namazının nasıl kılınacağı: Önce cenaze, cemaatin önüne getirilir. Cenaze, cemaatin sol tarafına yerleştirilir. Cemaat, cenaze namazını kılmak üzere sıralanır. İmam, cenaze namazını yönetir ve cemaat onun arkasında saf tutar. Cenaze namazı dört rekât olarak kılınır. İlk iki rekâtta Fatiha suresi ve başka bir sure okunur. Üçüncü rekâtta ise sadece Fatiha okunur. Dördüncü rekâtta ise sadece tekbir alınır ve dua yapılır. Namaz sonunda cemaat, ölen kişi için dua eder. Cenaze namazı, ölen kişinin ahiret hayatına dua ve destek olarak kabul edilir. Bu namaz, ölen kişinin günahlarının affedilmesi ve cennete kabul edilmesi için yapılan son bir çabadır. Aynı zamanda, ölen kişinin yakınlarına destek ve teselli sağlar. Cenaze namazı, toplumsal birlik ve dayanışmanın da bir göstergesidir. Açıklama:

  Cenaze namazının nasıl kılınacağı ve bu namazın önemi açıklanmıştır. 3. Hz. Peygamber (s.a.v.), müsamahayı kişiler arasında karşılıklı uyulması gereken bir ilke olarak görmüştür. Buna göre, müsamahanın bireylere ve topluma sağladığı faydalar nelerdir?


 4. Cevap: Müsamaha, insanları anlayışla karşılamak, olayların güzel yönlerini görmek, insanların kusurlarını affetmek demektir. Müsamaha, bireylere ve topluma şu faydaları sağlar: * İnsanlar arasında sevgi ve saygı bağlarını güçlendirir. Müsamaha gösteren kişiler, başkalarına karşı hoşgörülü ve anlayışlı olurlar. Bu da onların çevrelerinde sevilip sayılmalarına neden olur. * Toplumda huzur ve barışı sağlar. Müsamaha, insanların birbirlerinin hatalarını görmezden gelmesi ve onları affetmesi anlamına gelir. Bu da toplumda huzur ve barışın sağlanmasına yardımcı olur. * Toplumda hoşgörü ve uzlaşma kültürünü geliştirir. Müsamaha, farklı görüşlere ve inançlara sahip kişileri bir arada yaşamaya teşvik eder. Bu da toplumda hoşgörü ve uzlaşma kültürünün gelişmesine katkı sağlar. Açıklama:

  Müsamaha, bireysel ve toplumsal ilişkilerde önemli bir yere sahiptir. Müsamaha gösteren kişiler, hem kendilerinin hem de çevrelerindeki insanların mutluluğunu sağlarlar. 5. Hidayet kavramının en genel anlamı nedir?


 6. Cevap: Hidayet kavramının en genel anlamı, kişiye dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak yolu göstermek, bu yol için kılavuzluk etmektir. Açıklama:

  Hidayet kelimesi, Arapça "doğru yolu göstermek, doğru yolu bulmak, rehberlik yapmak, irşat etmek" gibi anlamlara gelir. 7. İnsanın hidayete erişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?


 8. Cevap: İnsanın hidayete erişmesinde etkili olan faktörler şunlardır: * Allah'ın (c.c.) insana verdiği akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler * Kur'an ve sünnetin rehberliği * Salih amellerde bulunmak * Allah'a (c.c.) yönelmek ve dua etmek Açıklama:

  İnsan, akıl ve düşünme yeteneği sayesinde doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Kur'an ve sünnet, insanın hidayete erişmesi için gerekli bilgileri içerir. Salih amellerde bulunmak, insanı Allah'a (c.c.) yaklaştırarak hidayete yaklaştırır. Allah'a (c.c.) yönelmek ve dua etmek ise insanın hidayete erişmesi için gerekli olan manevi desteği sağlar. 9. İhsan, Kur’an-ı Kerim’de hem Allah’a (c.c.) hem de insana nispet edilerek pek çok ayette geçen bir kavramdır. İhsan kavramının temel anlamını belirtiniz.


 10. Cevap: İhsan, yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilmek ve güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik etmek, her görevi en iyi şekilde, önemseyerek ve hakkıyla yapmak demektir. Açıklama:

  İhsan kavramı, Kur’an-ı Kerim’de hem Allah’a (c.c.) hem de insana nispet edilerek pek çok ayette geçen bir kavramdır. İhsan kavramının temel anlamı, yapılması gereken şeyi en iyi şekilde bilmek ve güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik etmek, her görevi en iyi şekilde, önemseyerek ve hakkıyla yapmaktır. 11. Hz. Ömer’in (r.a.) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) ihsan kavramı ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “...İhsan, Allah’ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir...” Bu hadisten ihsan kavramının hangi anlamını çıkarabiliriz?


 12. Cevap: Bu hadisten ihsan kavramının “Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğünü bilerek ibadet etmek” anlamını çıkarabiliriz. Açıklama:

  Bu hadiste Hz. Peygamber (s.a.v.), ihsan kavramının temel anlamını açıklayarak, kişinin Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğünü bilerek ibadet etmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda ihsan, kişinin amellerindeki samimiyet ve Allah’ın (c.c.) insanları görüp gözetmesi anlamına gelmektedir. 13. Takva nedir?


 14. Cevap: Takva nedir? nedir? Açıklama:

  Takva nedir? Cevap: Takva, Allah'ın emir ve yasaklarına uyup, tüm tutum ve davranışlarında Allah'a kulluk bilinciyle hareket ederek onun koruması altına girmesidir. Açıklama : Takva, İslam dininin temel kavramlarından biridir. Takva sahibi kişiler, Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarının bilincindedirler ve bu sorumluluklarını yerine getirmek için çalışırlar. Takva, yalnızca ibadetlerle sınırlı değildir. Takva sahibi kişiler, günlük hayatlarında da Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uyarlar.ir? Cevap: Takva, Allah'ın emir ve yasaklarına uyup, tüm tutum ve davranışlarında Allah'a kulluk bilinciyle hareket ederek onun koruması altına girmesidir. Açıklama : Takva, İslam dininin temel kavramlarından biridir. Takva sahibi kişiler, Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarının bilincindedirler ve bu sorumluluklarını yerine getirmek için çalışırlar. Takva, yalnızca ibadetlerle sınırlı değildir. Takva sahibi kişiler, günlük hayatlarında da Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uyarlar. 15. Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin özellikleri nelerdir?


 16. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: * Allah'a (c.c.) inanırlar ve onun emirlerine uyarlar. * Yaptıkları her işte Allah'ın (c.c.) rızasını gözetirler. * Haramlardan kaçınır, helal olan şeylerle yetinirler. * Adaletli ve dürüst davranırlar. * Sözlerinde dururlar. * Yardımsever ve merhametli olurlar. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin özellikleri, geniş bir şekilde anlatılmıştır. Bu özellikler, takva sahibi kişilerin Allah'a (c.c.) karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve bu sorumluluklarını yerine getirmek için çabaladıklarını göstermektedir. 17. İslam’da cihat kavramının kapsamı nedir?


 18. Cevap: İslam’da cihat kavramı, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkânları kullanarak gayret sarfetmek demektir. Bu kapsamda cihat, söz, mal ve can ile yapılabilir. Açıklama:

  İslam’da cihat kavramı, hem bireysel hem de toplumsal boyutları olan bir kavramdır. Bireysel boyutuyla cihat, kişinin kendi nefsiyle mücadele etmesi ve onu kötülüklerden koruması anlamına gelir. Toplumsal boyutuyla cihat ise, toplumun huzur ve refahı için çalışıp çabalamak anlamına gelir. 19. İslam’da cihat, neden Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılır?


 20. Cevap: İslam’da cihat, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılır. Çünkü Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, bir müminin en önemli hedefidir. Cihat, bu hedefe ulaşmak için önemli bir araçtır. Cihat yoluyla iyilik ve doğruluk yayılır, kötülük ve zulüm ortadan kaldırılır. Bu da Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya vesile olur. Açıklama:

  İslam’a göre, cihat sadece maddi bir mücadele değildir. Aynı zamanda manevi bir mücadeledir. Bu mücadelenin amacı, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaktır. Cihat yoluyla kişi, Allah’a (c.c.) olan bağlılığını ve sevgisini gösterir. 21. İslam’a göre salih amel, hangi şartlara sahip olmalıdır?


 22. Cevap: * İman * Kur’an’a ve sünnete uygunluk * Samimiyet * İyi niyet * Allah’ın (c.c.) rızasının istenmesi Açıklama:

  Salih amel, İslam’da iyi, güzel ve faydalı her türlü söz, iş, eylemdir. Salih amel, kişinin imanının somut bir göstergesidir. Bu nedenle, salih amelin, iman, Kur’an’a ve sünnete uygunluk, samimiyet, iyi niyet ve Allah’ın (c.c.) rızasının istenmesi gibi şartlara sahip olması gerekir. 23. Bir adam yolda yürürken yol üzerinde bir dikene rastladı, onu alıp yoldan dışarı attı. Bu davranışı, salih amelin kapsamı açısından nasıl yorumlayabiliriz?


 24. Cevap: Bu davranış, salih amelin kapsamının geniş olduğunu göstermektedir. Salih amel, sadece namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetlerle sınırlı değildir. İnsanların hayatlarını kolaylaştıracak, onlara fayda sağlayacak her türlü davranış da salih ameldir. Bu hadiste de görüldüğü gibi, yoldaki bir diken gibi küçük bir soruna çözüm bulmak bile salih amel olarak kabul edilebilir. Açıklama:

  Salih amel, İslam’da kişinin imanını güçlendirmek için niyetli olarak yapılan tüm güzel davranışlar, inançlar, ibadetler ve insanlığın faydasına yapılan işlere denir. Bu kapsamda, yol üzerindeki bir diken gibi küçük bir soruna çözüm bulmak da salih amel olarak kabul edilebilir. Çünkü bu davranış, başkalarına fayda sağlamak ve onlara sıkıntı vermemek amacıyla yapılmıştır. 25. Allah'ın (c.c.) bilgisine hiçbir varlık ulaşamaz. Bu bilgiden Hz. Peygamber (s.a.v.) de ancak kendisine vahyedilen kadarını bilir.


 26. Cevap: Evet, doğrudur. Allah'ın (c.c.) bilgisi sonsuzdur. Yarattığı her şeyin bilgisine sahiptir. Bu bilgiye hiçbir varlık ulaşamaz. Hz. Peygamber (s.a.v.) de ancak Allah'ın (c.c.) kendisine vahyettiği kadarını bilir. Açıklama:

  Allah'ın (c.c.) bilgisi, yarattıklarının bilgisini de kapsar. Yarattığı her şeyin özelliklerini, yaratılış nedenlerini, işleyişini ve sonunu bilir. Bu bilgiye hiçbir varlık ulaşamaz. Çünkü Allah (c.c.), her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisidir. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vahyettiği en önemli bilgilerden biri, insanın Allah'a (c.c.) şirk koşmaması, sadece ona inanıp salih ameller işlemesidir.


 28. Cevap: Evet, doğrudur. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vahyettiği en önemli bilgilerden biri, insanın Allah'a (c.c.) şirk koşmaması, sadece ona inanıp salih ameller işlemesidir. Açıklama:

  Şirkin en büyük günah olduğu, Allah'a (c.c.) iman ve salih amellerle bunun affedebileceği bildirilmiştir. Bu nedenle, insanın Allah'a (c.c.) şirk koşmaktan kaçınması, sadece ona inanıp salih ameller işlemesi önemlidir. 29. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Cihat, İslam dininin temel esaslarından biridir.
  2. ( ) Cihat, sadece savaşla sınırlı olan bir kavramdır.
  3. ( ) Cihat, sadece maddi güç kullanılarak yapılan bir mücadeledir.
  4. ( ) Cihat, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bir mücadeledir.
  5. ( ) Cihat, söz, mal ve canla yapılan bir mücadeledir.
  6. ( ) Cihat, sadece Müslümanlar arasında yapılır.
  7. ( ) Cihat, İslam'ın yayılmasını ve yayılmasına engel olan güçlere karşı yapılır.
  8. ( ) Cihat, sadece savaş zamanında yapılır.
  9. ( ) Cihat, her zaman yapılabilir.
  10. ( ) Cihat, her Müslümanın görevidir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cihat, İslam dininin temel esaslarından biridir. Çünkü cihat, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için yapılan bir mücadeledir. Bu mücadele, sadece savaşla sınırlı değildir. Söz, mal ve canla da yapılabilir. 2. Cihat, sadece savaşla sınırlı bir kavram değildir. Cihat, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için yapılan her türlü mücadeleyi kapsar. 3. Cihat, sadece maddi güç kullanılarak yapılan bir mücadele değildir. Cihat, söz, mal ve canla yapılan bir mücadeledir. 4. Cihat, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan bir mücadeledir. Cihat eden kişi, Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmak için çaba gösterir. 5. Cihat, söz, mal ve canla yapılan bir mücadeledir. Bu nedenle cihat, sadece Müslümanlar arasında yapılmaz. 6. Cihat, İslam'ın yayılmasını ve yayılmasına engel olan güçlere karşı yapılır. Bu nedenle cihat, sadece savaş zamanında yapılmaz. 7. Cihat, her zaman yapılabilir. Çünkü cihat, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için yapılan bir mücadeledir. 8. Cihat, her Müslümanın görevidir. Çünkü cihat, iyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için yapılan bir mücadeledir. 31. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Salih amel, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır.
  2. ( ) Salih amel, sadece ibadetlerle sınırlıdır.
  3. ( ) Salih amel, kişinin hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlar.
  4. ( ) Salih amel, kişinin maddi kazancını artırmaz.
  5. ( ) Salih amel, kişinin ahlakını güzelleştirir.
  6. ( ) Salih amel, kişinin topluma faydalı olmasını sağlar.
  7. ( ) Salih amel, kişinin Allah'a (c.c.) yakınlaşmasını sağlar.
  8. ( ) Salih amel, kişinin Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya vesile olur.
  9. ( ) Salih amel, kişinin cennete girmesini sağlar.
  10. ( ) Salih amel, kişinin cehennemden kurtulmasını sağlar.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (Y) 3. (D) 4. (Y) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  Salih amel, Allah'ın (c.c.) emir ve yasaklarına uyma, iyi, güzel ve doğru iş ve eylemlerde bulunma demektir. Salih amel, hem ibadet hem de ibadet dışındaki iyi ve güzel davranışları kapsar. Salih amel, kişinin hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlar. Salih amel, kişinin maddi kazancını artırmaz, ancak kişinin manevi kazancını artırır. Salih amel, kişinin ahlakını güzelleştirir, kişinin topluma faydalı olmasını sağlar, kişinin Allah'a (c.c.) yakınlaşmasını sağlar, kişinin Allah'ın (c.c.) rızasını kazanmaya vesile olur, kişinin cennete girmesini sağlar ve kişinin cehennemden kurtulmasını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Kasım 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış


11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca 11.sınıf DKAB 1.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Cenaze namazının nasıl kılınacağı ve dinî önemi öğrenilmiştir. Bu uygulamanın ölen kişiye ve topluma katkıları anlaşılmıştır.

Müsamaha, bireylere ve topluma sevgi, saygı, huzur ve barışı sağlar

Öğrenci, hidayet kavramını doğru tanımlar.

Öğrenci, insanın hidayete erişmesinde etkili olan faktörleri açıklar.

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi “İhsan” ünitesinin “İhsan Kavramı” konusu kapsamında, ihsan kavramının temel anlamını kavrar.

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi “İhsan” ünitesinin “İhsan Kavramı” konusu kapsamında, ihsan kavramının “Allah’ın (c.c.) her an kendisini gördüğünü bilerek ibadet etmek” anlamını kavrar.

Öğrenci, takvanın tanımını ve önemini kavrar.

Öğrenci, Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin özelliklerini kavrar.

Öğrenci, İslam’da cihat kavramının kapsamını açıklar.

Öğrenci, İslam’da cihat kavramının Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapıldığını açıklar.

11.2.2.1. İslam’da salih amelin tanımını ve şartlarını kavrar.

11.2.2.2. Salih amelin kapsamını kavrar.

İslam'da Allah'ın (c.c.) bilgisinin sonsuz olduğu ve hiçbir varlığa ulaşılamayacağını kavrar.

İslam'da şirk koşmanın en büyük günah olduğu ve Allah'a (c.c.) inanmanın ve salih ameller işlemenin şirki önlediği kavrar.

1. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünitesindeki “Kur’an’da Bazı Kavramlar” konusu kapsamında “sırat-ı müstakim” kavramının anlamını ve önemini kavrar. 2. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünitesindeki “Kur’an’da Bazı Kavramlar” konusu kapsamında “cihat” kavramının anlamını ve çeşitlerini kavrar. 3. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünitesindeki “Kur’an’da Bazı Kavramlar” konusu kapsamında “cihat”ın önemini ve gerekliliğini kavrar.

* 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünitesinin "Salih Amel" konusu ile ilgili kazanımları ölçer. * Öğrencilerin salih amel kavramını doğru anlamalarını ve kavramalarını ölçer. * Öğrencilerin salih amel ile ilgili doğru ve yanlış bilgilere sahip olup olmadıklarını ölçer. * Öğrencilerin salih amel ile ilgili ayet ve hadisleri yorumlama ve anlama becerilerini ölçer. * Öğrencilerin salih amel ile ilgili kendi hayatlarında uygulamaya koyma kararlılığını ölçer.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf DKAB 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri