11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik)

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır.



 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Yahudilik ve İslam'ın inanç esasları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklayınız.






 2. Cevap: Benzerlikler: * Tek Tanrı inancı * Peygamberlere ve kutsal kitaplara inanç * Ahiret inancına sahip olmak Farklılıklar: * Yahudilik peygamberlerin günahsız olmadığını kabul ederken, İslam peygamberlerin günahsız olduğuna inanır. * Yahudilikte ahirete iman esası genel kabul görmezken, İslam'da ahiret inancına kuvvetle yer verilir. Açıklama:

  Yahudilik ve İslam, tek tanrılı dinler olarak birçok ortak inanç esasına sahiptir. Ancak peygamberlerin doğası ve ahiret inancı gibi konularda farklılıklar gösterirler.



 3. Yahudiliğin kutsal metinlerini üç örnekle açıklayınız.






 4. Cevap: 1. Tevrat 2. Mişna 3. Gemara (Talmud) Açıklama:

  Yahudiliğin kutsal metinleri, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kutsal metinler Tanah olarak bilinir ve Tevrat'ı içerir. Sözlü kutsal metinler Mişna ve Gemara'dan oluşur.



 5. Hristiyanlığın sembollerinden üç örnek veriniz.






 6. Cevap: Haç, balık ve güvercin Açıklama:

  Hristiyanlığın en yaygın sembollerinden üçünü listelemektedir.



 7. Hristiyanlıkta teslis sembolleri nelerdir?






 8. Cevap: Teslis sembolleri arasında iç içe geçmiş üç çember, eşkenar üçgen, bir çember içine yerleştirilen üçgen ve altı köşeli yıldız sayılabilir. Açıklama:

  Teslis sembolleri, Teslis inancını (Baba, Oğul ve Kutsal Ruh) temsil eder.



 9. Protestanlığın temel özelliklerini sıralayınız.






 10. Cevap: 1. Papanın yanılmazlığı ve otoritesi kabul edilmez. 2. Kilise geleneği reddedilir ve sadece kutsal kitap dinde otorite kabul edilir. 3. İbadetlerin büyük bir bölümünü oluşturan vaazlar, kutsal kitaptan çıkarılır. 4. Kiliselerde resim ve heykellere yer verilmez. 5. İbadetler ve ayinler ana dilde yapılır. Açıklama:

  Protestanlık, 16. yüzyılda Reformasyon Hareketi ile Katolik Kilisesi'nden ayrılan Hristiyanlık mezheplerine verilen genel addır.



 11. Materyalizmin teizm ile arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?






 12. Cevap: * Benzerlik: Her iki yaklaşım da gerçekliğin bilinebilir olduğunu savunur. * Farklılık: Teizm, maddi dünyanın ötesinde aşkın bir varlığın (Tanrı) varlığını kabul ederken, materyalizm sadece maddi dünyanın varlığını kabul eder. Açıklama:

  Teizm, Tanrı'nın yaratıcı rolüne ve evrenin amaçlı olduğuna inanırken, materyalizm, evrenin kendi içinde amaçsız bir şekilde geliştiğini savunur.



 13. Agnostisizmin görüşüne göre, Tanrı hakkında neden bir hüküm verilemez?






 14. Cevap: Çünkü agnostisizm, Tanrı'nın varlığı ve yokluğu hakkında kesin bilgi edinmenin insan aklının sınırlarını aştığını ve bu konuda bir karar vermenin imkansız olduğunu savunur. Açıklama:

  Agnostisizm, metafizik konuların bilinemez olduğunu öne süren bir felsefi yaklaşımdır.



 15. Ateizm nedir? Açıklayınız.






 16. Cevap: Ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen, dolayısıyla Tanrı vardır önermesini yanlış ileri süren felsefi bir kavramdır. Açıklama:

  Ateizm, Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamaya çalışır ve din karşıtı bir görüştür.



 17. Yeni dinî hareketlerin Batı dünyasında ortaya çıkmasının üç nedenini açıklayınız.






 18. Cevap: - Yüksek göçmenlik oranları - Çok kültürlü ve çok dinli toplum yapısı - Modernleşmenin getirdiği sosyal değişimler Açıklama:

  Batı toplumları, kültürel çeşitliliğin artması, hızlı kentleşme ve bireyselliğin yükselişi gibi faktörler nedeniyle yeni dinî hareketlerin gelişmesine uygun bir zemin sağlamıştır.



 19. New Age hareketinin en belirgin özelliğini açıklayınız.






 20. Cevap: Modern toplumda geleneksel kültüre karşı dinî bir karşı kültür hareketi olarak ortaya çıkmaları. Açıklama:

  New Age hareketleri, geleneksel dini yapıları ve inançları eleştirerek modern toplumda alternatif bir spiritualite arayışına girmektedir.



 21. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları ile ilgili hangi ayetlerden bilgi edinebiliriz?






 22. Cevap: En'âm Suresi 59. ayet ve Lokmân Suresi 27. ayet Açıklama:

  Ayetler, Allah'ın (c.c.) ilminin sınırsızlığını ve kuşatıcılığını vurgular, gaybın anahtarlarının onun yanında olduğunu ve her şeyi bildiğini bildirir.



 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Yeni dinî hareketler, geleneksel dinî gruplarla hiçbir bağlantısı olmayan gruplardır.
  2. (.....) Yeni dinî hareketler genellikle 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır.
  3. (.....) Yeni dinî hareketlerin tamamı Hristiyan kökenlidir.
  4. (.....) Yeni dinî hareketler, bireysel yorumlara açık gruplardır.
  5. (.....) Yeni dinî hareketler, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlar.
  6. (.....) Yeni dinî hareketler, genellikle karizmatik liderler tarafından yönetilir.
  7. (.....) Yeni dinî hareketlerin temel öğretisi, geleneksel dinlerin öğretilerinden farklıdır.
  8. (.....) Yeni dinî hareketler, sosyal ve siyasi açıdan etkili gruplar olabilir.
  9. (.....) Yeni dinî hareketler, dinî çoğulculuğu destekler.
  10. (.....) Yeni dinî hareketlerin hepsi zararlı ve tehlikelidir.

 24. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama:



 25. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Tevrat
  b. Yedi Kollu Şamdan (Menora)
  c. Davut Yıldızı
  d. Şabat
  e. Roş Haşana
  f. Yom Kippur
  g. Sukkot
  h. Pesah
  ı. Yom Kippur
  j. Şavuot
  1. Yahudi takviminde yılbaşı
  2. Yahudiler için kutsal dinlenme günü
  3. Kefaret günü
  4. Haftalar bayramı
  5. Tevrat’ın Yahudilere verilişini kutlama bayramı
  6. Mısır’dan çıkışı anısına kutlanan hac bayramı
  7. Çölde dolaşmaları anısına yapılan bayram
  8. Yahudiliğin en eski sembollerinden biri
  9. Yahudilerin kutsal kabul ettiği din kitab
  10. Hz. Davud’un kalkanının üzerinde olduğu söylenen sembol

 26. Cevap: 1.e 2.d 3.f 4.j 5.j 6.h 7.g 8.b 9.a 10.c Açıklama:

  Yahudi dinine ait semboller ve kutsal günler ve bunların anlamları



 27. Aşağıda verilen cümleleri eşleştirin:

  1. Hz. İsa'nın (a.s.) tebliğ faaliyetinin başında seçtiği kişi sayısı
  2. Hristiyanlığın kurucusu olarak kabul edilen kişi
  3. Kudüs'te sorunları çözmek için yapılan toplantı
  4. Hristiyanlık tarihinde "Pavlus Sonrası Dönem" olarak adlandırılan dönem
  5. Hristiyanlığın resmî dini olarak kabul edildiği yüzyıl
  6. Hristiyanlığa mensup vatandaşların bulunduğu ilimiz
  7. Hristiyanlık tarihi bakımından önemli ülkelerden biri
  8. Hristiyanlığın yayılmasında görev üstlenen kişiler
  9. Hristiyanlar arasında bölünmelere yol açan kişi
  10. Hristiyanlığın en yaygın olduğu bölge
  Cümleler:
  a. Pavlus
  b. İstanbul
  c. 4. yüzyıl
  d. Avrupa
  e. Konsül
  f. Havariler
  g. Pavlus'un havarileri
  h. Pavlus Dönemi
  ı. Türkiye
  i. Hz. İsa (a.s.)

 28. Cevap: 1. i 2. a 3. e 4. h 5. c 6. ı 7. ı 8. g 9. a 10. d Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hristiyanlığın önemli olaylarını, kişilerini ve coğrafi dağılımını anlamanıza yardımcı olacaktır.



 29. Aşağıdaki ifadeleri tamamlayınız.

  1. Hristiyanlıkta ibadetin amacı Tanrı'da ______________.
  2. Hristiyanlıktaki ilk toplu ibadet günleri ______________ ve ______________ günleridir.
  3. Kutsal kitap okunurken Hristiyanlar ______________ kalkarlar.
  4. Hz. İsa'nın (a.s) dirilişini anmak için yapılan kutlama ______________ olarak adlandırılır.
  5. Pazar günü ibadetinde Hz. İsa'nın (a.s) manevi vücuduyla ______________ amaçlanır.
  6. Hristiyanlıkta gün içinde yapılan bireysel ibadetlere ______________ denir.
  7. Hristiyanlıkta bazı bayramların günü ______________, bazıları ise her yıl yeniden ______________ edilir.
  8. Hz. İsa'nın (a.s) çarmıha gerilmesinin bir temsili olarak kabul edilen sembol ______________'dur.
  9. Hristiyan kültüründe Kutsal Ruh'un sembolü ______________'dir.
  10. Hristiyanlıkta Hz. İsa'yı (a.s) ifade eden sembollerden biri ______________'dur.

 30. Cevap: : 1. Birleşmek 2. Cumartesi, Pazar 3. Ayağa 4. Paskalya 5. Birleşme 6. Dua 7. Sabit, Tespit 8. Haç 9. Güvercin 10. Kuzu Açıklama:

  Hristiyanlıkta ibadet, Tanrı'ya yaklaşmanın ve O'nda birleşmenin bir yolu olarak görülür. Günlük ibadetler genellikle sabah ve akşam olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Pazar günü ibadeti, Hz. İsa'nın (a.s) dirilişini anmak için büyük önem taşır. Hristiyanlıkta ayrıca hac, sadaka ve oruç gibi çeşitli ibadet biçimleri vardır. Hristiyanlığın sembolleri arasında teslis, haç, güvercin ve kuzu bulunur.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, Yahudilik ve İslam'ın inanç esasları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları anlayabilecektir.

Öğrenci, Yahudiliğin kutsal metinlerini tanıyabilecektir.

Hristiyanlık sembollerini tanımak. Hristiyanlıkta sakramentlerin amacını açıklayınız.

Öğrenciler, Hristiyanlıkta Teslis sembollerini öğrenecekler.

Öğrenciler, Protestanlığın temel özelliklerini öğrenirler.

* Öğrenciler materyalizm ve teizm arasındaki temel farkı anlayabilecekler.

Öğrenci, agnostisizmin Tanrı hakkındaki görüşünü anlar.

Öğrenciler, ateizmin tanımını ve temel özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler, yeni dinî hareketlerin Batı'da ortaya çıkmasının nedenlerini kavrayabileceklerdir.

New Age hareketlerinin temel özelliklerini anlayabilme.

Allah'ın (c.c.) isim ve sıfatları hakkında bilgi kaynaklarını belirlemek.

* Yeni dinî hareketlerin ne olduğunu anlamak. * Yeni dinî hareketlerin tarihsel gelişimini öğrenmek. * Yeni dinî hareketlerin temel özelliklerini kavramak. * Yeni dinî hareketlerin toplum üzerindeki etkisini değerlendirmek. * Yeni dinî hareketler hakkındaki önyargıları ve yanlış anlamaları gidermek.

Yahudiliğin ritüelleri ve sembolleri ile kutsal mekânlarını öğrenme

* Hristiyanlığın tarihsel gelişimini ve önemli olaylarını öğrenme * Hristiyanlığın kurulması ve yayılmasında etkili olan kişileri tanıma * Hristiyanlığın günümüzdeki coğrafi dağılımını belirleme

Öğrenciler, Hristiyanlıkta ibadet anlayışını, ibadet biçimlerini ve sembollerini kavrar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri