11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Hristiyanlıkta üçlemeye göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh hangi anlama gelir?

  A) Tek Tanrı'nın üç ayrı kişisi
  B) Üç ayrı tanrı
  C) Hz. İsa'nın üç farklı dönemi
  D) Hristiyanlık tarihinde üç önemli olay
  E) Hristiyanlıkta üç günah

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Tek Tanrı'nın üç ayrı kişisi. Hristiyanlıkta üçlemeye göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, tek Tanrı'nın üç ayrı kişisi olarak kabul edilir. Hristiyanlıkta bu inanç, Tanrı'nın tek olduğu ancak üç kişiden oluştuğu fikrini yansıtır. Baba Tanrı, Oğul İsa ve Kutsal Ruh, Hristiyanlar için önemli bir üçlemedir. 3. Yahudilikte, mitsva nedir?

  A) Dualar                B) İnanç        C) Hayır işleri
  D) Yasalara uyum    E) İbadet

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hayır işleri. Yahudilikte "mitsva", Tanrı'nın emirlerini yerine getirmek anlamına gelir ve özellikle hayır işleriyle ilgilidir. Yahudi toplumu, hayırseverlik ve toplum hizmeti yoluyla mitsvalarını yerine getirirler. Mitsvalar, Yahudilikteki temel değerlerden biridir ve Tanrı'nın sevgisini kazanmak için önemlidir. 5. Yahudilikte en önemli ibadetlerden biri olan Şabat ne zaman başlar ve ne zaman biter?

  A) Perşembe akşamı başlar, cumartesi günü biter
  B) Cuma akşamı başlar, cumartesi günü biter
  C) Cumartesi sabahı başlar, pazar günü biter
  D) Pazar sabahı başlar, pazartesi günü biter
  E) Salı akşamı başlar, çarşamba günü biter

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Yahudilikte Şabat, Cuma günü gün batımıyla başlar ve Cumartesi günü gün batımıyla biter. Şabat, Yahudilikte en önemli ibadetlerden biridir ve birçok Yahudi ailesi, Şabat'ı ailenin birlikte geçirdiği özel bir zaman olarak kutlar. 7. Yahudiliğin temel inancı nedir?

  A) Allah'ın tek olduğuna inanmak
  B) Musa'nın peygamber olduğuna inanmak
  C) Kutsal Kitap'ta belirtilen kurallara uymak
  D) Kıyamet gününe inanmak
  E) Herkesin kendi dini inancına sahip olması gerektiğine inanmak

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Allah'ın tek olduğuna inanmak. Yahudiliğin temel inancı, Allah'ın tek olduğuna inanmak ve O'na ibadet etmektir. Yahudiler, Tevrat'ta belirtilen Yahweh'in varlığına ve tekliğine inanırlar. Bu inanç, Yahudiliğin tüm diğer öğretilerinin temelini oluşturur. Yahudiler ayrıca, diğer temel inançları arasında, tarihsel olaylarla ilgili inançları, kutsal kitapta yer alan mitler ve sembolizm ile ilgili inançları ve ahlaki öğretileri bulunmaktadır. 9. Hristiyanlıkta üçleme kavramı nedir?

  A) İsa, Tanrı ve Kutsal Ruh arasındaki bağı ifade eder.
  B) Üç tane kutsal kitap olduğunu ifade eder.
  C) Üç tane melek olduğunu ifade eder.
  D) Hristiyanlıkta üçleme kavramı yoktur.
  E) İsa'nın 3 kez çarmıha gerildiğini ifade eder.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) İsa, Tanrı ve Kutsal Ruh arasındaki bağı ifade eder. Hristiyanlıkta üçleme kavramı, Tanrı'nın üç kişilik olarak var olduğunu ifade eder. Bu üç kişilik İsa, Tanrı ve Kutsal Ruh'tur. Üçleme kavramı, Hristiyan inancında çok önemlidir ve Tanrı'nın nasıl anlaşılması gerektiğine dair birçok tartışma konusu olmuştur. 11. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi neden önemlidir?

  A) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın günahlarından kurtuluşu sağladığı için önemlidir.
  B) Hz. İsa'nın ölümü dünya barışının sağlanmasını sağladığı için önemlidir.
  C) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın yararına yapılan fedakarlık için önemlidir.
  D) Hz. İsa'nın ölümü, Tanrı'nın insanlara verdiği bir sınavdır.
  E) Hz. İsa'nın ölümü hiçbir şekilde önemli değildir.

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Hz. İsa'nın ölümü insanlığın günahlarından kurtuluşu sağladığı için önemlidir. Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi, Hristiyanlığın temel inançlarından biridir. Hristiyanlar, Hz. İsa'nın insanların günahlarından kurtuluşu sağlamak için öldüğüne inanırlar. Bu nedenle, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi Hristiyanlar için büyük önem taşır. 13. Hristiyanlıkta din adamlarına verilen isim nedir?

  A) Papaz    B) Haham    C) Şaman    D) Rahip    E) Müftü

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "Rahip"tir. Hristiyanlıkta, papazlar veya rahipler din adamlarına verilen isimlerdir ve kilisenin liderliğini yaparlar. B 15. Lokmân Suresi 27. Ayet'teki "Sonsuzluğa giden yol çoktur" ifadesi, İslam inancında neye işaret eder?

  A) Herkesin Allah'a farklı bir şekilde ibadet etmesine izin verilir.
  B) Herkesin ölümüne farklı bir şekilde hazırlanması gerektiği vurgulanır.
  C) İnsanların kaderleri ve ölümleri önceden belirlenmiştir.
  D) İnsanların cennete gitmesi için tek bir yol vardır.
  E) İnsanların ahirette hesap vereceği farklı yollar vardır.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir: "Herkesin ölümüne farklı bir şekilde hazırlanması gerektiği vurgulanır." Bu ayetteki ifade, insanların ölüme farklı yollardan ulaşabileceğine işaret ederken, sonunda hepsinin aynı noktada birleşeceği gerçeğini vurgulamaktadır. 17. Yeni Dinî Hareketler nelerdir?

  A) Geleneksel dinlerin parçalarını bir araya getiren hareketler
  B) Yeni dini doktrinleri içeren hareketler
  C) Dinsiz hareketler
  D) Sadece Batı toplumlarında var olan hareketler
  E) İnsan hakları ile ilgili olan hareketler

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Yeni dini doktrinleri içeren hareketler. Yeni Dinî Hareketler, genellikle geleneksel dinlerin dışında ortaya çıkan ve yeni dini inançları, uygulamaları veya öğretileri benimseyen hareketlerdir. Bu hareketler, çoğunlukla Batı toplumlarında ortaya çıksa da, dünya genelinde farklı kültürlerde de görülebilirler. Yeni Dinî Hareketlerin ortaya çıkış nedenleri arasında toplumsal ve siyasi değişimler, bireysel arayışlar ve alternatif dini/spiritüel uygulamalara olan ilgi gibi faktörler sayılabilir. 19. En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanlar kimlerdir?

  A) İmanı olmayanlar    B) Kâfirler    C) Müşrikler
  D) Fâsıklar                   E) Münafıklar

 20. Cevap: D Açıklama:

  En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanlar, Fâsıklar olarak tanımlanır. Fâsıklar, Allah'ın emirlerine karşı gelerek günah işleyen ve doğru yoldan sapmış insanlar olarak kabul edilirler. Ayette, "ziyan veren" insanlar olarak adlandırılmalarının nedeni, kötü davranışları ve günahları nedeniyle kendilerine ve topluma zarar vermeleridir. 21. En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanların sonuçları nelerdir?

  A) Allah'ın lanetine uğrarlar           B) Dünya hayatında başarısız olurlar   
  C) Ahirette cehenneme giderler          D) Kâfir olurlar                       
  E) Hiçbiri                             

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Ahirette cehenneme giderler. Bu ayette "ziyan veren" insanlar, yani iman etmeyip kötülük yapanlar, ahirette cezalandırılırlar ve cehenneme gönderilirler. Bu ayet, İslam inancında kötülük yapmanın ve Allah'a isyan etmenin sonuçlarına dikkat çekmektedir. 23. En'âm Suresi 59. ayette bahsedilen "ziyan veren" insanlar neye neden olurlar?

  A) Allah'ın gazabına neden olurlar
  B) Dünya hayatında başarısız olmalarına neden olurlar
  C) Kendi kayıplarına neden olurlar
  D) İmanı olan insanların kaybetmesine neden olurlar
  E) Kendi felaketlerine neden olurlar

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Kendi kayıplarına neden olurlar. Ayet, insanların ziyan verici davranışlarından bahsediyor ve bu davranışların sonucunda insanların kendi kayıplarına uğrayacaklarını belirtiyor. Bu ayet, insanların doğru yolu bulmak için Allah'ın rehberliğini izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 25. Yeni dinî hareketlerin özellikleri nelerdir?

  A) Katı kurallara uymak
  B) Tek bir lider tarafından yönetilmek
  C) Resmi bir kilise ya da kuruma bağlı olmamak
  D) Kendi yorumlarına dayalı öğretilere sahip olmak
  E) Tüm inançları reddetmek

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap Anahtarı: D) Kendi yorumlarına dayalı öğretilere sahip olmak. Yeni dinî hareketler, genellikle kendi yorumlarına dayalı öğretilere sahip olurlar ve bu öğretiler, genellikle geleneksel dinî öğretilerden farklıdır. Ayrıca, resmi bir kilise ya da kuruma bağlı olmayabilirler ve liderlik yapıları da çoğunlukla esnektir. Yeni dinî hareketler, katı kuralların yerine esneklik ve bireysel yorumlamaya izin veren bir yapıya sahip olabilirler. 27. Yeni dinî hareketlerle ilgili toplumda yaygın olan yanlış algılar nelerdir?

  A) Yeni dinî hareketlerin sadece radikal gruplar tarafından benimsendiği
  B) Yeni dinî hareketlerin geleneksel dinlere rakip olduğu
  C) Yeni dinî hareketlere katılanların sadece genç insanlar olduğu
  D) Yeni dinî hareketlerin yalnızca Batı ülkelerinde görüldüğü
  E) Yeni dinî hareketlerin öğretilerinin hiçbir bilimsel temeli olmadığı

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B Yeni dinî hareketlerle ilgili toplumda yaygın olan yanlış algılar arasında, yeni dinî hareketlerin geleneksel dinlere rakip olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Ancak bu doğru değildir, çünkü yeni dinî hareketler genellikle geleneksel dinlerin yerine geçmek yerine onları tamamlamayı veya alternatif bir seçenek sunmayı amaçlarlar. Yeni dinî hareketlere katılanların sadece genç insanlar olduğu veya öğretilerinin hiçbir bilimsel temeli olmadığı gibi yanlış algılar da bulunmaktadır. Bu yanlış anlayışlar, yeni dinî hareketlere ilişkin doğru bir anlayışa sahip olmayı engelleyebilir. 29. Lokmân Suresi 27. ayette "Allah'ın emrinden başka bir emir yoktur" ifadesi ne anlama gelmektedir?

  A) Allah'ın koyduğu kurallara uymak gerektiği
  B) İbadetlerin yerine getirilmesi gerektiği
  C) Hz. Lokman'ın Allah'a olan bağlılığı
  D) İnsanların Allah'ın emirlerine karşı gelmemesi gerektiği
  E) Doğru yolda olmanın önemi

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Allah'ın koyduğu kurallara uymak gerektiği. Lokman Suresi 27. ayette, "Allah'ın emrinden başka bir emir yoktur" ifadesi, insanların Allah'ın koyduğu kurallara uyması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu ayet, insanların Allah'ın emirlerine karşı gelmemesi gerektiğini ve O'na itaat etmeleri gerektiğini anlatmaktadır. 31. En’âm Suresi 59. ayette Allah'ın birliği konusu nasıl vurgulanmaktadır?

  A) Putperestliğin yanlışlığına vurgu yaparak
  B) İnanan insanların arasındaki birlik ve beraberliğe vurgu yaparak
  C) Allah'ın yarattığı evrende bir düzen ve uyum olduğuna vurgu yaparak
  D) Allah'ın her şeye gücü yettiğine vurgu yaparak
  E) İnsanların Allah'a karşı saygılı olması gerektiğine vurgu yaparak

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Putperestliğin yanlışlığına vurgu yaparak. En'âm Suresi 59. ayette, putperestliğin yanlışlığına vurgu yaparak, Allah'ın birliği konusu vurgulanmaktadır. Ayette şöyle denmektedir: "Ve eğer sana yalan söylerlerse, de ki: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da size olsun! Siz benim yaptığıma ortak koştuğunuzu bilmiyor musunuz?' Gerçek şu ki, zâlimler asla kurtuluşa eremeyeceklerdir." Bu ayet, putlara tapmak gibi bir eylemin yanlışlığına vurgu yaparak, Allah'ın birliği konusunu önemli bir şekilde vurgulamaktadır. 33. İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temelinde, aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

  A) İlahi bir varlığın varlığına inanmak
  B) Ahlaki değerlerin varlığına inanmak
  C) Bilginin kaynağına dair teoriler geliştirmek
  D) Dinsel inançları sorgulamak
  E) Rasyonalizmi benimsemek

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. İnançla ilgili felsefi yaklaşımların temelinde ahlaki değerlerin varlığına inanmak yatar. Bu felsefi yaklaşımlar, insanların inançlarına ve dünya görüşlerine dair felsefi tartışmalar yürütmeyi amaçlar. İnanç kavramı, insanın doğasına dair temel soruları gündeme getirir ve bu yaklaşımlar, bu sorulara felsefi cevaplar aramayı amaçlar. 35. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlar, hangi açıdan önemlidir?

  A) Bilim ve teknolojinin gelişmesi için önemlidir.
  B) Farklı dinlerin arasındaki farkları anlamak için önemlidir.
  C) Bireysel düşünce özgürlüğünün gelişmesi için önemlidir.
  D) Tarihsel olayların anlaşılması için önemlidir.
  E) Toplumsal adaletin sağlanması için önemlidir.

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlar, bireysel düşünce özgürlüğünün gelişmesi için önemlidir. Farklı inançlara ve dünya görüşlerine saygı göstermeyi öğrenerek, insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilirler ve toplumda daha demokratik bir ortam oluşur. Ayrıca, inançla ilgili felsefi yaklaşımlar, insanların hayatlarının anlamını anlamalarına yardımcı olabilir ve toplumsal adalet için farkındalık yaratmaya yardımcı olabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ
  1. Dinî Yayınlar
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Hutbelerin Türkçe Okunması
  4. Kuruluşu
  5. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması
  6. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET İSLÂM VE ESTETİK
  1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  2. Evrendeki Ölçü ve Ahenk
  3. Hz. Muhammed ve Güzellik
  4. İslâm Medeniyetinde Estetik
  5. Kur'an ve Güzellik
  6. Yaşamda Güzellik

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Hristiyanlıkta üçlemeye göre Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un ne anlama geldiğini açıklayabilirim.

Yahudilikte mitsva kavramını tanımlayabilme.

Kültürel farkındalık kazanma ve farklı dinlerin uygulamalarını anlama kazanımını hedeflemektedir.

Yahudiliğin temel inancını bilmek, farklı dinler ve kültürler hakkında genel bir anlayışa sahip olmak açısından önemlidir.

Hristiyanlıkta üçleme kavramını açıklayabilme.

Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve ölümünün önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

Dinler tarihi ve Hristiyanlık kültürü konularında bilgi sahibi olma kazanımını ölçmek için kullanılabilir.

Dinler ve inançlar hakkındaki anlayışı ölçmeyi amaçlar.

Yeni Dinî Hareketlerin ne olduğunu anlamak ve farklı dinî/spiritüel uygulamaların ortaya çıkış nedenleri hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam dini ve Kuran-ı Kerim'deki kavramları anlama ve yorumlama kazanımını ölçmektedir.

Dİnî bilgi kazanımını hedeflemektedir.

Kuran-ı Kerim'deki ayetleri anlama ve yorumlama becerisi.

Yeni dinî hareketlerin özelliklerini açıklamak.

Yanlış anlayışların olası sonuçlarına dikkat etmek, konular hakkında daha doğru ve kapsamlı bilgi edinmek için önyargılardan kaçınmak.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetleri anlayarak çevrelerine anlatabilme becerisi.

İslam dini ve Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması için önemlidir.

İnanç kavramını felsefi açıdan ele alabilmesi, farklı inanç sistemlerini anlayabilmesi ve kendi dünya görüşlerini oluşturabilmesi beklenir.

İnançla ilgili felsefi yaklaşımların önemini anlamak, bireysel düşünce özgürlüğüne saygı duyma ve toplumsal adaleti destekleme gibi önemli değerleri öğrenmeyi sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri