11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test)

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) CEVAPLARI

 1. İnsanın var olma amacıyla ilgili soru aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Niçin yaratıldım?
  B) Ne zaman öleceğim?
  C) Nerede yaşamalıyım?
  D) Hangi mesleği yapmalıyım?
  E) Sağlığımı nasıl korumalıyım?

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Niçin yaratıldım? şeklindedir. Soru, insanın var olma amacını sorgulamaktadır. İnsanın varoluşsal anlamını ve hayatın amacını anlamak için bu soru önemlidir. 3. İslam’a göre ölüm gerçeği ile ilgili aşağıda yargılardan hangisi yanlıştır?

  A) Ahiret hayatını insanın gündemine sokar.
  B) Bencilce duyguların azalmasına yardımcı olur.
  C) Yokluk duygusu oluşturarak kişinin psikolojisini olumsuz etkiler.
  D) İnsanın kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olur.
  E) Davranışların gözden geçirilmesine vesile olur.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Yokluk duygusu oluşturarak kişinin psikolojisini olumsuz etkiler." olarak verilmiştir. İslam'a göre ölüm gerçeğiyle ilgili olan diğer yargılar doğrudur. Ahiret hayatının önemini vurgulayarak insanın gündemine sokar, bencilce duyguların azalmasına yardımcı olur, insanın kötülüklerden uzak durmasına yardımcı olur ve davranışların gözden geçirilmesine vesile olur. 5. “O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.”
  (Mülk suresi, 2. ayet)
  Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ölümün hakikat olduğu
  B) Hayatın amacının ne olduğu
  C) Allah’ın mutlak yaratıcı olduğu
  D) Hayatın ne kadar değerli olduğu
  E) Her insanın imtihanının farklı olduğu

 6. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B seçeneği olan "Hayatın amacının ne olduğu" olacaktır. Çünkü ayette ölüm ve hayatın yaratıldığı ve bu durumun insanların daha güzel davranıp davranmayacağını sınamak için yapıldığı ifade edilmektedir. Bu nedenle ayet, hayatın amacının ne olduğunu vurgulamaktadır. 7. “Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”
  (Zümer suresi, 68. ayet)
  Bu ayette altı çizili durumda gerçekleşecek olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Haşr            B) Diriliş            C) Mizan
  D) Ahiret          E) Mahşer

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği olan "Diriliş"tir. Ayette, Sûr'a üfleme sonucunda göklerdeki ve yerdeki herkesin öleceği ve daha sonra tekrar üflemeyle kalkacakları ifade edilmektedir. Bu olay, insanların dirilişi anlamına gelir. Dolayısıyla, ayette altı çizili durum "Diriliş" olarak adlandırılır. 9. “Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere” verilen ad  aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mizan         B) Ba’s            C) Mahşer
  D) Sırat           E) Cennet

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneği olan "Mahşer"dir. Ayette bahsedilen ifade, "Diriliş ile birlikte ahirette insanların toplanacakları yere" verilen adı sormaktadır. Bu ifade Mahşer'i tanımlamaktadır. Mahşer, İslam inancına göre insanların ölüm sonrası dirilişten sonra toplandığı yerdir. 11. Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş bazen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir.
  Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

  A) Kararlılığı                      B) İnsan oluşu
  C) Peygamberliği               D) Ailesinin olması
  E) Zorluklara karşı tavrı

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili olarak "İnsan oluşu" vurgulanmaktadır. Parçada belirtilen ifadeler Hz. Muhammed'in evlilik yapması, zorluklarla mücadele etmesi ve duygusal deneyimler yaşaması gibi insani yönlerini vurgulamaktadır. Bu durum, Hz. Peygamber'in sıradan bir insan olduğunu ve insan deneyimlerini yaşadığını göstermektedir. 13. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…”
  (Furkân suresi, 20. ayet)
  Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Vahiy almaları
  B) Akıllı ve zeki olmaları
  C) Günaha bulaşmamaları
  D) İnsanlar arasından seçilmeleri
  E) Geçimlerini sağlamak için çalışmaları

 14. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D) İnsanlar arasından seçilmeleri'dir. Ayette peygamberlerin yemek yedikleri ve çarşıda dolaştıkları belirtilerek onların insanlar arasından seçildiği vurgulanmaktadır. Bu da onların özel ve seçkin kişiler olduklarını ifade etmektedir. 15. Hadis kitaplarının en bilinen altı tanesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kütüb-i sitte           B) Kütüb-i tis’a
  C) Kütüb-i erbaa        D) Kelime-i tevhid
  E) Kelime-i şehadet

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Kütüb-i sitte" olmalıdır. Kütüb-i sitte, hadis kitaplarının en bilinen altı tanesine verilen bir addır. Bu altı kitap şunlardır: Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Sünen-i Ebu Davud, Sünen-i Tirmizi, Sünen-i Nesai, Sünen-i İbni Mace. 17. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılınız.”
  Bu hadis Hz. Muhammed’in (sav) peygamberlik görevlerinden hangisine örnek oluşturur?

  A) Önder olmak               B) Uyarıcı olmak
  C) Açıklayıcı olmak         D) Müjdeleyici olmak
  E) Tebliğde bulunmak

 18. Cevap: C Açıklama:

  Doğru cevap C seçeneği olan "Açıklayıcı olmak" olmalıdır. Bu hadis, Hz. Muhammed'in (sav) namazı nasıl kılınacağını açıklayıcı bir şekilde gösterdiğini ifade etmektedir. Hz. Muhammed (sav), peygamberlik görevleri arasında İslam'ın prensiplerini ve uygulamalarını açıklayarak Müslümanlara rehberlik etmektedir. Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevlerinden biri, İslam'ın öğretilerini açıklayarak Müslümanlara rehberlik etmektir. Bu hadiste, namazın nasıl kılınacağını açıklayarak Müslümanlara örnek oluşturur. Bu durum, Hz. Muhammed'in (sav) açıklayıcı olma görevini yerine getirdiğini gösterir. 19. “Allah, ‘Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin’ hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir.” (Nahl suresi, 2. ayet)
  Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisi ile ilişkilendirilebilir?

  A) Şirk            B) Gayb       C) Ahlak
  D) Tebliğ        E) İbadet
 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneği olan "Tebliğ"dir. Ayetteki altı çizili ifade, insanlara Allah'ın bir tek tanrı olduğunu bildirmeleri için uyarıda bulunulmasını içermektedir. Bu, peygamberlerin ve vahiy taşıyan meleklerin insanlara tebliğ görevlerini ifade etmektedir. Ayette, Allah'ın insanlara tebliğ etmeleri için uyarılarda bulunulmasını istediği ifade edilmektedir. Bu, peygamberlerin ve vahiy taşıyan meleklerin Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevlendirildiği tebliğ kavramıyla ilişkilidir. 21. Tarih boyunca insanlık, eline geçirdiği maddi ve manevi güçle, kendi cinsine hatta Allah’a (c.c.) bile kafa tutan nice iktidar sahibi tanımıştır. Ancak hayatının büyük kısmını mücadelelerle geçirmiş olan Hz. Muhammed (s.a.v.) her türlü imkâna sahip olduğu bir dönemde bile “Ben ne bir kralım ne de zorbayım; bilakis Kureyş’ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” (İbn Mâce, Et’ıme, 30.) demiştir. Bu sözüyle halktan biri olduğunu vurgulamıştır.
  Parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi yönü anlatılmaktadır?

  A) Mütevazı Olması
  B) Müsamahakâr Olması
  C) Hayata İyimser Bakması
  D) Affedici ve Merhametli Olması
  E) Adil Olması ve Hakkı Gözetmesi

 22. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "Mütevazı Olması"dır. Parçada Hz. Muhammed'in mütevazı olduğu vurgulanmaktadır. O, insanlık tarihindeki iktidar sahiplerine ve hatta Allah'a bile meydan okuyan pek çok kişinin aksine, her türlü imkana sahip olduğu bir dönemde bile mütevazı bir tutum sergilemiştir. "Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlu" olduğunu belirterek, kendini halktan biri olarak tanımlamış ve mütevazı bir kimlik sergilemiştir.Parçada Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mütevazı olması anlatılmaktadır. Kendisine büyük bir güç ve imkânlar sunulmasına rağmen, Hz. Muhammed mütevazı bir tutum sergilemiştir. "Ben ne bir kralım ne de zorbayım; bilakis Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" ifadesiyle, halktan biri olduğunu vurgulamış ve mütevazı kimliğini ortaya koymuştur. Bu, Hz. Muhammed'in mütevazılık değerine verdiği önemi gösterir. 23. “İşte bu hükümler, Allah’ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.” (Nisâ suresi, 13. ayet.)
  Bu ayete göre;
  I. Allah’ın (c.c.) koyduğu hükümler sınırlı sayıdadır.
  II. Cenneti kazanmak Müslümanlar için büyük bir başarıdır.
  III. Allah’a (c.c.) ve Hz. Peygamber’e uyanlara mükâfat vardır.
  yargılarından hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II        B) I - II            C) I - III
  D) II - III             E) I - II - III

 24. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) II - III'dir. Ayette ifade edilenlere göre, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) uymayanlar cehenneme gidecektir (II). Ayrıca, Allah'ın (c.c.) sınırlarını aşanlar, Hz. Peygamber'e itaat etmeyen kişilerdir (III). Bununla birlikte, I seçeneği yanlıştır çünkü ayet, Allah (c.c.) ve Hz. Peygamber'e itaat edenlere azap olacağına dair bir ifade içermemektedir. 25. “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45-46. ayetler.)
  “Benim ve Allah’ın bana verdiği görevin durumu, bir kavme gelip ‘Ben, düşman ordusunu gözlerimle gördüm. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Derhal kaçıp kurtulun!’ diyen kimsenin hâline benzer…”
  (Buhârî, İ’tisâm, 2.)
  Verilen ayet ve hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Örnekliği        B) Kararlılığı        C) Affediciliği
  D) Uyarıcılığı      E) Güvenilirliğİ

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Uyarıcılığı'dır. Verilen ayet ve hadiste Hz. Muhammed'in (s.a.v.) uyarıcı olarak gönderildiği vurgulanmaktadır. Ayetlerde onun tanık, müjdeci, uyarıcı ve Allah'a çağırıcı olduğu belirtilirken, hadiste de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kendisine verilen görevi açıklarken bir uyarıcıya benzetildiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) uyarıcılığı vurgulanmaktadır. 27. Hz. Muhammed (s.a.v.) ihtiyaçlarını temin etmek için gittiği Medine pazarında dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekmişti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı görünen kısmı gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz, satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Peygamber; “Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi?” buyurdu ve şöyle uyardı: “Bizi aldatan, bizden değildir!” (Müslim, İman, 164.)
  Parçada hangi ahlaki ilkenin ihlal edilmesinden bahsedilmiştir?

  A) Cesurluk                B) Dürüstlük
  C) Merhamet              D) Mütevazılık
  E) Müsamahakârlık

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Dürüstlük'tür. Parçada Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Medine pazarında buğday satıcısıyla yaşadığı olay anlatılmaktadır. Satıcı, buğdayların ıslak olduğunu gizleyerek aldatıcı bir davranış sergilemiştir. Hz. Peygamber ise dürüstlüğü ön plana çıkararak, satıcının bu davranışını eleştirmiştir. Bu durumda, parçada dürüstlük ilkesinin ihlal edildiği vurgulanmaktadır. 29. “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu hidayete erdirmez.” (Tevbe suresi, 24. ayet.) “Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben, kendisine, babasından da evladından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îman, 7.)
  Verilen ayet ve hadise göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

  A) Allah (c.c.) ve Peygamber sevgisi her şeyden önce gelmektedir.
  B) Hz. Peygamber’i sevmeyenler doğru yolu kesinlikle bulamazlar.
  C) Allah’ı (c.c.) ve Hz. Peygamberi sevmek Müslümanın görevidir.
  D) Dünya hayatı için çalışmak Allah (c.c.) tarafından yasaklanmıştır.
  E) Peygamber sevgisi ve ona uymak iman etme açısından gereklidir.

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D seçeneğidir, yani "Dünya hayatı için çalışmak Allah (c.c.) tarafından yasaklanmıştır." Verilen ayet ve hadisten hareketle, dünya hayatının önemli olmakla birlikte Allah'a ve Hz. Peygambere olan sevgi ve itaatin daha üstün olduğu vurgulanmaktadır. Ancak bu, dünya hayatında çalışmayı veya dünya meseleleriyle ilgilenmeyi yasakladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, D seçeneği olan "Dünya hayatı için çalışmak Allah (c.c.) tarafından yasaklanmıştır" söylenemez. 31. “Nitekim kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik.” (Bakara suresi, 151. ayet.)
  Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi görevinden bahsedilmektedir?

  A) Teşri        B) İsmet        C) Temsil
  D) Tebyin     E) Emanet

 32. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Tebyin'dir. Ayette Hz. Muhammed'in (s.a.v.) "size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber" olarak gönderildiği ifade edilmektedir. Bu, Hz. Peygamber'in görevinin, Allah'ın mesajını insanlara aktarmak, onları kötülüklerden korumak, kitap ve hikmeti öğretmek ve bilmediklerini aydınlatmak olduğunu göstermektedir. 33. “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür…”
  (Tevbe suresi, 128. ayet.)
  Verilen ayette Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

  A) Mütevazı Olması
  B) Müsamahakâr Olması
  C) Dürüst ve Güvenilir Olması
  D) Affedici ve Merhametli Olması
  E) Sabırlı, Kararlı ve Cesur Olması

 34. Cevap: D Açıklama:

  verilen ayette Hz. Peygamber'in D) Affedici ve Merhametli Olması özelliği vurgulanmaktadır. Ayette ifade edilen "size çok düşkündür" ifadesi, Hz. Peygamber'in insanlara karşı sevgi dolu, affedici ve merhametli bir tutum sergilediğini göstermektedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. 35. Hz. Muhammed (s.a.v.) söz ve davranışlarıyla insanoğluna evrendeki önemini ve saygınlığını hatırlatmış ve buna uygun bir hayatı yaşayabilme yollarını göstermiştir Yüce Allah, Hz. Peygamber’i ahlakın en güzeli ile donatmış ve onun örnek alınmasını istemiştir.
  Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi görevinden bahsedilmektedir?

  A) Teşri        B) Davet         C) Tebliğ
  D) Temsil     E) Tebyin

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Temsil olmalıdır. Paragrafta Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarıyla insanoğluna evrendeki önemini ve saygınlığını hatırlattığı ve buna uygun bir hayatı yaşayabilme yollarını gösterdiği belirtilmektedir. Bu, Hz. Peygamber'in insanlara Allah'ın iradesini temsil ettiğini ve onun ahlaki örnekliğini takip etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 37. (I) Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları doğru yola çağıran, dini tebliğ eden bir peygamberdir. (II) O, insanlara Allah’ın (c.c.) ayetlerini anlatmış, onları şirk, küfür ve nifaktan temizlemiş, Kur’an hükümlerini, emir ve yasaklarını hayatında uygulamıştır. (III) Hz. Muhammed (s.a.v.) kırk yaşına kadar kişiliği ve güzel ahlakı ile toplumda dikkat çeken birisi olarak tanınmıştır. (IV) Hz. Peygamber, ümmetine karşı görevini en güzel şekilde yerine getirmiştir. (V) Ümmetinin de görevi ona iman ve itaat etmek, onu sevmek ve sevdirmek, tebliğ ettiği dini yaşamak ve yaşatmaktır.
  Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  A) I      B) II    C) III    D) IV    E) V

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) III olmalıdır. Paragraftaki diğer cümleler, Hz. Muhammed'in tebliğ görevini, Allah'ın ayetlerini anlatmasını, Kur'an hükümlerini uygulamasını ve ümmetine karşı görevini yerine getirmesini vurgularken, III numaralı cümle kırk yaşına kadar kişiliği ve güzel ahlakıyla tanınmasıyla ilgili bir bilgi vermektedir. Bu cümle, düşüncenin akışını bozmaktadır çünkü diğer cümleler görev ve davranışlarını anlatırken III numaralı cümle kişisel özelliklere odaklanmaktadır. 39. “Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Ebu Dâvûd,, Edeb,16.)
  “Ben, ancak dağıtıcıyım. Veren Allah’tır. (Hazineler O’nundur.)” (Müslim, 2/719, 1037.)
  “Kim Müslüman kardeşine alçakgönüllü davranırsa Allah onu yükseltir. Kim kibirlenir, üstünlük taslarsa Allah onu alçaltır.” (Taberani, Evsat, 7707.)
  “Her işittiğini aktarmak kişiye yalan olarak yeter.” (Müslim, Mukaddime, 5.)
  “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, korkutmayınız…” (Buhârî, Cihâd, 164.)
  Aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili hadis bulunmamaktadır?

  A) Cesurluk        B) Doğruluk        C) Cömertlik
  D) Merhamet      E) Mütevazılık

 40. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Cesurluk olmalıdır. Parçadaki diğer numaralı cümlelerde doğruluk, cömertlik, merhamet ve mütevazılıkla ilgili hadislerden bahsedilirken cesurlukla ilgili bir hadis bulunmamaktadır. Çözüm açıklamasında ise, her numaralı cümlenin hangi konuyla ilgili bir hadisi içerdiği açıklanabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) Detayları

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 09 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) Testini Çöz tıklayın. 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET İSLAM'DA İBADETLERİN FAYDALARI
  1. İbadetler Güzel Ahlâkın Gelişmesine Katkıda Bulunur.
  2. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  3. İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir.
  4. İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir.
  5. İbadetlerin Bireysel Faydaları
  6. İbadetlerin Bireysel Faydaları
 • HZ. MUHAMMED HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ
  1. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
  2. Hz. Muhammed'in Güvenilirliği
  3. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  4. Hz. Muhammed'in Merhametliliği
  5. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi
  6. Kur'an'da Örnek İnsan ve Özellikleri

Ayrıca 11.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1.döenm 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İnsanın varoluşsal soruları sorgulama yeteneğini geliştirmek ve kendi var olma amacını anlama çabasını teşvik etmektir.

İslam inancındaki ölüm kavramını anlama ve değerlendirme becerilerini ölçer.

Verilen metinleri anlama ve içerdikleri mesajları analiz etme yeteneği.

İslam dinine ait kavramları ve olayları anlama, Kuran-ı Kerim'den alıntıları anlamlandırma ve yorumlama yeteneği.

İslam dinine ait kavramları ve olayları anlama, Kuran-ı Kerim'den alıntıları anlamlandırma ve yorumlama yeteneği.

Hz. Muhammed'in insan oluşu ve insan deneyimlerine sahip olması.

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmeleri ve özel bir görev üstlenmeleri.

İslam'ın temel kaynaklarından biri olan hadis kitaplarının adlarını ve önemini bilmek, İslamî ilimler alanında bilgi sahibi olma yeteneği.

Hz. Muhammed'in (sav) peygamberlik görevlerinden birinin açıklayıcı olmak olduğunu anlama, peygamberlik rolünün İslam'ın prensiplerini ve uygulamalarını açıklayarak rehberlik etmek olduğunu kavrama.

Tebliğ kavramının, peygamberlerin ve vahiy taşıyan meleklerin Allah'ın mesajını insanlara iletmek için görevlendirildiği anlama, tebliğin önemini ve peygamberlerin tebliğ görevini kavrama.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) mütevazı olma özelliğini anlama ve onun bu tutumunun önemini kavrama.

Nisâ suresi, 14. ayetinde ifade edilen mesajları anlamak.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) uyarıcı rolünü anlamak.

Dürüstlük ilkesinin önemini anlamak.

Dünya hayatının önemini anlama ve onunla ilgilenmenin yasaklanmadığını anlama.

Hz. Peygamber'in tebyin görevini anlamak ve onun rehberliğine olan ihtiyacı kavramak.

Hz. Peygamber'in sabırlı, kararlı ve cesur olmasıyla ilgili özelliklerini anlama.

Hz. Peygamber'in temsil görevini anlamak.

Hz. Peygamber'in tebliğ görevini yerine getirme ve ümmetine örnek olma hakkındaki bilgiyi anlamak ve parçadaki düşünce akışını analiz etmektir.

Verilen hadislerden çeşitli ahlaki değerlerle ilgili bilgi edinmek ve eksik olan konuyu belirleyebilmektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) Testi İstatistikleri

Bu sınav 10 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 90 kere doğru, 97 kere yanlış cevap verilmiş.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 2.Yazılı (Test) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünite Özetleri